103. Алгъаср – Экинди

1.

Мен (Аллах) заман бла ант этеме,

2.

ишексиз, адам улу деген насыбсызды,

3.

къуру ийман салыб, ашхы къуллукъла да этиб, бир – бирин да хакъгъа (тюз джолгъа)
тартыб, бир-бирин сабырлыкъгъа да чакъырыб кюрешгенле болмаса. (Толу муслиман
болур ючюн: ийман, къуллукъ этиу, башхаланы да тюз джолгъа чакъырыу, не инджилсе
да, Аллах ючюн, тёзюу, чыдау).