33. Al-Ahzaab (Liittoutuneidensuura)

1.

Oi Profeetta, täytä tarkoin velvollisuutesiJumalaa kohtaan äläkä mukaudu uskottomien ja tekopyhientoivomuksiin; onhan Jumala totisesti tietävä, viisas;

2.

ja noudata Herralta saamiasi ilmoituksia;Jumala totisesti tietää tekosi;

3.

sekä luota Jumalaan, Jumalan suojelus ontäysin riittävä.

4.

Jumala ei ole pannut kenenkään luomansaihmisen rintaan kahta sydäntä eikä Hän ole luonut vaimojanneyhtäläisiksi äitienne kanssa, vaikkakin te hylkäätte vaimojannevertaamalla äiteihinne; ei Hän liioin ole tehnyt todellisiapoikianne niistä, jotka olette pojiksenne ottaneet – senhän teettevain suunne sanoilla, jota vastoin Jumala (luomistöissään) puhuutotta ja ohjaa oikeaan.

5.

Vahvista (poikien) luonnollisiasukulaisuussuhteita isiinsä, sillä se on otollisempaa Jumalalle,mutta jos et tunne heidän oikeita isiään, pidä heitä uskonveljinä jaystävinä; ei lueta syyksenne, jos te näissä asioissa erehdytte,paitsi milloin tahallanne niin teette; sillä Jumala onanteeksiantava, laupias.

6.

Profeetta on uskovaisia lähempänä kuin nämäovat toisiansa, ja profeetan vaimot ovat kuin äidit heille. Jumalansäädökset myöntävät luonnollisille sukulaisille paremmanperimisoikeuden omaisten suhteen kuin uskonveljille tahi kodeistaanpaenneille; kuitenkin voitte jättää perintöosuuksia ystävillennekin- näin on sanottu Pyhässä Kirjassa.

7.

Aikoinaan Me olemme tehnyt liiton entistenprofeettain samoin kuin sinun kanssasi, Nooan, Abrahamin, Mooseksenja Jeesuksen – Marian pojan – kanssa. Se oli luja liittosopimus.

8.

Jotta Jumala sen perusteella voisi tutkiarehellisten totuutta; Hän on valmistanut epäuskoisille tuskallisenkurituksen.

9.

Te, jotka uskotte, muistelkaa Jumalansuosiota teitä kohtaan, silloin kun vihollisjoukot hyökkäsivätpäällenne ja Me niitä vastaan lähetimme tuiman tuulen ja (enkelien)joukot, joita ette nähneet: Jumala tietää, mitä teille tapahtuu.

10.

Vihollisenne hyökkäsivät kimppuunne ylängöltäja laaksosta, ja teiltä silmät samenivat, sydän nousi kurkkuun ja teaioitte ajatella kaikenlaista Jumalasta.

11.

Silloin koetettiin uskovaisia ankarallakoettelemuksella.

12.

Tekopyhät ja heikkosydämiset alkoivatparjata: »Jumala ja Hänen sananjulistajansa lupailivat meille(voittoa) vain pettääkseen meitä.»

13.

l3. Eräät heistä sanoivat: »Jasripin kansa,tämä ei ole teidän paikkanne (taistellaksenne), vaan palatkaakoteihinne!» Ja osa heistä pyysi profeetalta lupaa sanoen: »Varmastimeidän kotimme ovat vaarassa», vaikka ne eivät olleet vaarassa, – hevain halusivat paeta pois.

14.

Mutta jos muslimien viholliset olisivattulleet muulla tavoin (kaupunkiin) ja kehoittaneet näitä yhtymäänheidän sotajuoneensa, nämä olisivat varmasti sen tehneet, jopaseuranneet heitä ulos kaupungistakin.

15.

Ja kuitenkin he olivat aikaisemmin antaneetJumalalle lupauksen, etteivät käänny pakoon; ja heidän on vastattavalupauksestaan Jumalalle.

16.

Sano: »Ei teille ole hyötyä siitä, ettäyritätte paeta kuolemaa ja taistelua, sillä joka tapauksessaannetaan teille vain vähän armonaikaa.»

17.

Sano: »Kenet löydätte, joka estäisi Jumalanteille pahaakin tekemästä, jos Hän niin tahtoisi, mutta Hänhäntarkoittaa teille hyvää.» Eivät he löydä itselleen ketään suojelijaaeivätkä auttajaa paitsi Jumalan.

18.

Totisesti, Jumala tuntee ne keskuudestanne,jotka estelevät muita ja jotka sanovat veljilleen: »Liittykäämeihin!» Tällaiset eivät tule taistelutovereiksemme kuin näönvuoksi,

19.

ollen kaikessa kitsaita muslimeja kohtaan;mutta kun kauhun aika tulee, saatte nähdä, miten he teihintuijottavat ja heidän silmänsä pyörivät kuin kuoleman kielissäolevien; ja kun vaara on ohi, he soimaavat teitä terävälläkielellään ja kitsastelevat kaikessa, mitä heiltä riittäisi. Nämäeivät usko, ja siksi on Jumala tehnyt tyhjäksi heidän tekonsa, silläse on helppoa Jumalalle.

20.

He eivät uskoneet vihollisten tulevan, ja josnämä tulisivat, he mieluummin asuisivat erämaan arabialaistentykönä, ja jos he sattuisivat olemaan teidän keskuudessanne, heeivät taistelisi kuin vähän, näön vuoksi.

21.

Jumalan sananjulistaja on teille todellaerinomainen esikuva, jokaiselle, joka luottaa Jumalaan, uskooviimeiseen päivään ja alinomaa muistelee Jumalaa.

22.

Kun uskovaiset näkivät liittoutuneet, hesanoivat: »Nyt tapahtuu se, mitä Jumala ja hänen sananjulistajansameille ennustivat; Jumala ja Hänen sananjulistajansa ovat puhuneettotta.» Ja tämä vain vahvisti heidän uskoaan ja kuuliaisuuttaan.

23.

Oikeauskoisia ovat ne, jotka ovat uskollisialiitolleen Jumalan kanssa; samoin ne, jotka pitävät lupauksensa, jane, jotka odottavat Jumalan lupausten täyttymistä; nämä eivät olemuuttuneet;

24.

Jumala voi palkita totuudellisia heidäntotuudestaan ja kurittaa teeskentelijöitä mielensä mukaan tahikääntyä heidän puoleensa laupeudessaan; sillä Jumala onanteeksiantava, laupias.

25.

Jumala torjui uskottomien raivoisanhyökkäyksen; he eivät voittaneet mitään, ja Jumala olioikeauskoisten suojana taistelussa, sillä Hän on väkevä ja mahtava.

26.

Hän masensi nekin, jotka olivat saaneetkirjoituksen, ja kylvi kauhua heidän sydämiinsä; osan heistä tetapoitte ja loput otitte vangiksi.

27.

Ja Hän antoi teille perinnöksi heidän maansa,asumuksensa, omaisuutensa ja nekin alueet, joihin jalkanne eivätvielä ole astuneet, sillä Jumalalla on valta yli kaiken.

28.

Profeetta, sano vaimoillesi: »Jos tehalajatte tämän maailman menoa ja koreutta, niin tulkaa, minämittaan teille elatusvaroja ja lähetän teidät kuten tapa vaatii,

29.

mutta jos te ikävöitte Jumalaa, Hänensananjulistajaansa ja viimeisen päivän asumuksia, on Jumalatotisesti valmistanut runsaan palkinnon niille te’istä, jotka hyväätekevät.

30.

Te Profeetan vaimot! Ken ikinä teistäjulkeasti loukkaa säädyllisyyttä, hänen rangaistuksensa on olevakaksinkertainen, sillä se on helppo asia Jumalalle.

31.

Mutta ne teistä, jotka ovat kuuliaisiaJumalalle ja Hänen sananjulistajalleen sekä tekevät hyvää, saavatMeiltä kahdenkertaisen palkan; Me olemme valmistanut heille ihananosan.

32.

Profeetan vaimot! Te ette ole muiden naistenkaltaisia: jos otatte asemastanne vaarin, älköön puheenne olkohempeätä, jottei se olisi kenellekään kiusaukseksi, vaan käyttäkääsopivaa puhetta.

33.

Ja pysytelkää asunnoissanne älkääkä somistakoitseänne entisen pimeyden ajan koruilla; harjoittakaa hartautta,antakaa almuja ja totelkaa Jumalaa sekä hänen sananjulistajaansa.Jumala vain tahtoo poistaa teistä kaiken saastan, te Profeetanperhekunta, ja puhdistaa teidät sisimpäänne asti.

34.

Ja pitäkää mielessänne Jumalan ilmoitukset javiisaus, jota teille on kodeissanne julkiluettu; Jumala on totisestitarkkanäköinen, kaikkitietävä.

35.

Jumala on valmistanut anteeksiannon jarunsaan palkan kaikille (Islaamiin) alistuville miehille janaisille, uskoville miehille ja naisille, kuuliaisille miehille janaisille, totuudellisille miehille ja naisille, kärsiville miehilleja naisille, sävyisille miehille ja naisille, almuja antavillemiehille ja naisille, paastoaville miehille ja naisille, siveillemiehille ja naisille, miehille ja naisille, jotka alinomaa Jumalaamuistavat.

36.

Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisellavalinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Jumala ja hänensananjulistajansa ovat jo ratkaisseet ; kuka ikinä on tottelematonJumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, hän ilmeisesti kulkeeharhaan.

37.

Hänelle (Zaidille), joka oli Jumalan ja sinunomassa suosiossasi, sinä sanoit: »Pidä vaimosi luonasi ja noudatatarkoin velvollisuuksiasi Jumalaa kohtaan!» Ja sinä salasitsydämeesi sen, minkä Jumala sitten toi valoon , ja sinä pelkäsitihmisten mielipidettä, vaikka Jumalalla oli parempi oikeus vaatia,että sinä Häntä pelkäisit. Mutta kun Zaidilta oli mennyt kaikki haluelää hänen kanssaan, Me annoimme hänet sinulle vaimoksi, jottauskovaisille ei olisi synniksi ottaa aviokseen ottopoikiensavaimoja, joihin nämä ovat kyllästyneet; sillä Jumalan säädöstä onnoudatettava.

38.

Eikä voi olla siinä vääryyttä, että Profeettamenettelee niin kuin Jumala on käskenyt; näin Jumala suhtautuientisiinkin Profeettoihin, Jumalan käsky on ehdoton säädös.

39.

Jumala pitää huolen niistä, jotka julistavatHänen käskyjään, pelkäävät Häntä, mutta eivät pelkää ketään muitakuin Jumalaa.

40.

Muhammed ei ole kenenkään miehenne isä, vaanHän on Jumalan sananjulistaja ja profeetoista viimeinen, heidänsinettinsä. Jumala on kaikkitietävä.

41.

Te, jotka uskotte, muistakaa Jumalaa,muistelkaa Häntä alinomaa

42.

ja ylistäkää Häntä aamuin illoin!

43.

Hän lähettää teille siunauksensa, ja samointekevät Hänen enkelinsä, jotta Hän voisi ohjata teidät pimeydestävaloon; Hän on laupias uskovaisille.

44.

Sinä päivänä, jolloin he kohtaavat Hänet, hetervehtivät häntä sanalla: »Rauha!» ja Hän on valmistanut heilleihanan palkinnon.

45.

Profeetta, Me olemme totisesti lähettänytsinut todistajaksi, hyvän sanoman tuojaksi ja varoittajaksi

46.

kutsumaan Jumalan luo Hänen luvallaan jaolemaan palavana soihtuna.

47.

Sinun on julistettava uskovaisille hyvääsanomaa, että heitä odottaa suuri armo Jumalan luona.

48.

Älä sopeudu uskottomien ja tekopyhien kanssa,jätä huomiotta heidän väärämielisyytensä, luota yksin Jumalaan,jonka voima riittää suojelemaan sinua.

49.

Uskovaiset, kun otatte itsellenne uskovaisiavaimoja ja sitten eroatte heistä ryhtymättä heihin, niin teidän eiheidän suhteensa tarvitse noudattaa määräaikaa, vaan luovuttakaaheille elatusvaroja ja erotkaa heistä kuten tapa vaatii.

50.

Profeetta, Me olemme totisesti vahvistanutsinun laillisiksi vaimoiksesi kaikki ne, joille olet myöntänytlesken osuudet, sekä ne, jotka omistat Jumalan antamina orjattarinasotasaaliista, sekä setäsi tyttäret ja isäsi sisaren tyttäret,myöskin enosi tyttäret ja äitisi sisarten tyttäret, jotka kanssanipakenivat vainottuina uskonnon vuoksi; samoin on laillinen vaimosisellainen uskovainen nainen, joka pyrkii avioliittoon kanssasi,mikäli suostut naimaan hänet. Nämä säädökset ovat nimenomaan sinua,mutta eivät muita uskovaisia varten; me tiedämme hyvin, mitä olemmeheille säätänyt vaimoista ja orjattarista. Älköön siis mikäänparjaus sinuun koskeko; Jumala on anteeksiantava, laupias.

51.

Sinä saat syrjäyttää heistä kenet tahdot jalähestyä ketä suvaitset, jopa niitäkin, joita aikaisemmin oletvieronut, eikä siitä kenelläkään ole sanottavaa; tämä kohtelu onsopivinta, jotta eivät heidän silmänsä kostuisi eivätkä hemurehtisi, ja jotta he kaikki tyytyisivät siihen, mitä tahdot heillesuoda. Jumala tietää, mitä on sydämissänne, sillä Jumala on tietävä,pitkämielinen.

52.

Tämän jälkeen sinun ei ole sallittu ottaaitsellesi naisia eikä vaihtaa vaimojasi uusiin, vaikka näidenkauneus sinua miellyttäisi, vaan sinun on tyydyttävä laillisiinvaimoihisi; Jumala pitää kaikesta vaarin.

53.

Uskovaiset, ellei lupaa ole annettu, älkääkäykö Profeetan taloon aterialle, älkääkä odotelko hänen ruokansavalmistumista, mutta jos teidät on kutsuttu, käykää sisään jaaterioituanne hajaantukaa, pyrkimättä liikaan tuttavallisuuteen.Tämä kaikki vaivaa Profeettaa; häntä ujostuttaa sanoa sitä teille,mutta Jumala ei teitä jätä vaille totuutta. Ja kun yleensä heiltäjotakin pyydätte, tehkää se telttaverhon ulkopuolelta. Tämä onsoveliain käyttäytyminen teidän ja heidän sydämensä vuoksi. Eiteidän sovi häiritä Jumalan sananjulistajaa eikä liioin koskaanottaa hänen entisiä vaimojaan avioksi, sillä se on totisestiviheliäistä Jumalan silmissä.

54.

Jumala näkee kaikki, mitä teette julkisestitai salassa.

55.

Profeetan vaimoja kohtaan ei olemoittimisoikeutta heidän isillään eikä pojillaan enempää kuin heidänveljillään, veljiensä pojilla, sisartensa pojilla, vielä vähemmänheidän heimonsa naisilla tai orjattarilla. Tästä Jumalanmääräyksestä on pidettävä vaari, sillä Jumala kelpaa kaikentodistajaksi.

56.

Totisesti Jumala ja Hänen enkelinsä siunaavatProfeettaa; uskovaiset, rukoilkaa (Jumalan) siunausta hänelle jatervehtikää häntä arvonsa mukaisesti.

57.

Ne, jotka puhuvat pahaa Jumalasta ja Hänensananjulistajastaan, Jumala on kironnut tässä maailmassa jatulevassa elämässä sekä valmistanut heille häpeällisenrangaistuksen.

58.

Ne, jotka aiheettomasti puhuvat pahaauskovista miehistä ja uskovista naisista, ovat vikapäitä panetteluunja julkeaan syntiin.

59.

Profeetta, sano vaimoillesi ja tyttärillesija uskovaisille naisille, että heidän tulee hunnuttaa kasvonsa; näinon sopivinta, jotta heidät kunniallisiksi naisiksi huomataan, niinettei heitä tunkeilevasti lähestytä; Jumala on kaikessa viisas jalaupias.

60.

Jos teeskentelijät, sydämessään vilpillisetja kaupungin yllyttäjät eivät lakkaa pahuutta levittämästä, Metotisesti annamme sinulle vallan heidän suhteensa, niin etteivät hekauankaan saa olla naapureinasi kaupungissa;

61.

sellaiset joutuvat maanpakoon, ja missä ikinäheidät tavataan, heidät pidätetään ja armotta tapetaan.

62.

Näin on Jumala menetellyt ennen muinoin, etkätule havaitsemaan Hänen tapojensa muuttuneen.

63.

Ihmiset kysyvät sinulta, milloin tämätapahtuu; sano: »Vain Jumala tietää ajan.» Miten saisin teidättajuamaan, että hetki voi olla lähellä?

64.

Totisesti Jumala on kironnut uskottomat javalmistanut heille polttavan tulen,

65.

jossa heidän tuskansa kestävät eivätkä helöydä ketään suojelijaa eivätkä auttajaa.

66.

Sinä päivänä, jolloin heidän kasvonsapainetaan tuleen, he voihkivat: »Voi, jospa olisimme totelleetJumalaa ja sananjulistajaa!»

67.

Ja he sanovat: »Herra, mehän olimmekuuliaisia johtajillemme ja suurmiehillemme, ja nämä johtivat meidätharhaan oikealta tieltä.

68.

Herra, määrää heille kahdenkertainenrangaistus ja anna kauhean kirouksen kohdata heitä!»

69.

Uskovaiset, älkää olko niiden kaltaisia,jotka puhuivat pahaa Mooseksesta. Mutta Jumala puhdisti hänet heidänparjauksistaan, koska hän oli Jumalalle otollinen.

70.

Uskovaiset, täyttäkää tarkoinvelvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja puhukaa totuuden sanoja,

71.

jotta hän sallisi töidenne onnistua jaantaisi anteeksi hairahduksenne; jokainen, joka tottelee Jumalaa jaHänen sananjulistajaansa, saavuttaa varmasti suuren onnen.

72.

Totisesti, Me panimme luottamuksemmetaivaisiin ja maahan ja vuoriin, eivätkä ne pettäneet sitä, vaanpelolla sitä toteuttavat, mutta ihminen ei ole osoittautunut senarvoiseksi, vaan on uskottomuudessaan typerä väärintekijä,

73.

joten Jumala on rankaiseva ulkokultaisiamiehiä ja naisia, monijumalaisia miehiä ja naisia, mutta Jumalakääntyy laupeudessaan oikeauskoisiin miehiin ja naisiin, silläJumala on anteeksiantava, laupias.