30. Ar-ruum (Roomalaisten suura)

1.

Aliif, Laam, Miim. (Minä olen Jumala, parhaintietäjä.)

2.

Roomalaiset on voitettu

3.

lähellä olevassa maassa, muttalähitulevaisuudessa he tappionsa jälkeen pääsevät voittajiksi

4.

vähemmässä kuin kymmenessä vuodessa.Jumalalle kuuluu käskyvalta alussa ja lopussa, ja tuona päivänäuskovaiset ovat onnellisia

5.

Jumalan avulla. Hän auttaa ketä tahtoo, silläHän on kaikkivaltias, kaikkein armollisin.

6.

Tämä on Jumalan lupaus. Jumala ei milloinkaanriko lupaustaan, mutta useimmat ihmiset eivät sitä tiedä.

7.

He tuntevat vain tämän maailman elämänulkonaisen puolen, mutta tulevasta elämästä he ovat perätivälinpitämättömiä.

8.

Eivätkö he ajattelekin mielessään: »Ei kaiJumala ole luonut vain määräajaksi taivasta ja maata ja kaikkeaniiden välillä olevaa.» Mutta totisesti, useimmat ihmiset kieltävätjoutuvansa Herransa eteen.

9.

Eivätkö he ole kiertäneet maata ja nähneet,millaisen lopun saivat ennen heitä eläneet? Nämä olivat heitävoimiltaan väkevämpiä, he kaivoivat maata ja rakensivat sen pinnalleenemmän kuin nykyiset, ja heidän lähettiläänsä tulivat heidänluokseen selvin tunnusmerkein. Jumala ei tehnyt heille vääryyttä,mutta itse he tuottivat turmion sieluilleen.

10.

Surkea oli niiden loppu, jotka pahaa tekivät,koska he kielsivät Jumalan merkit ja niitä pilkkasivat.

11.

Jumala on pannut alulle luomistyön ja antaasitten kaiken toistua, ja Hänen luoksensa teidän on palattava.

12.

Ja sinä päivänä, jolloin hetki lyö, syntisetjoutuvat epätoivoon,

13.

eivätkä he suojelusjumalistaan saa ketäänauttajaa, ja he kieltävät suojelijansa.

14.

Sinä päivänä, jolloin hetki lyö, sinä päivänäheidät kaikki hajoitetaan.

15.

Silloin ne, jotka nyt uskovat ja tekeväthyvää, ovat tervetulleita puutarhaan.

16.

Mutta jotka eivät uskoneet, vaan kielsivätilmoituksemme ja Meidän kohtaamisemme tulevassa elämässä, heitäkohtaa kuritus.

17.

Julistakaa siksi Jumalan kunniaa sekä illoinettä aamuin!

18.

Hänelle kuuluu kaikki ylistys taivaassa jamaan päällä, sekä illalla että keskipäivällä.

19.

Hän tekee kuolleesta elävän ja elävästäkuolleen, ja Hän elvyttää eloon kuolleen maan. Näin myös teidät(Arabian kansa) herätetään uuteen eloon.

20.

Eräs Hänen merkeistään on se, että Hän onluonut teidät tomusta, ja katso, sitten teistä on tullut kautta maanlevinnyt ihmissuku.

21.

Eräs Hänen merkeistään on myös se, että Hänon teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta löytäisitteheistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkauttaja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotkaajattelevat.

22.

Hänen merkkejään on myöskin taivaitten jamaan luominen sekä kieltenne ja ihonvärinne moninaisuus. Totisesti,tässä on merkkejä maailman kansoille.

23.

Hänen merkkejään on myöskin teidän unennesekä yöllä että päivällä ja teidän pyrkimyksenne hankkia ylläpitonnehänen yltäkylläisyydestään. Totisesti, tässä on merkkejä niille,jotka kuuntelevat.

24.

Hänen merkkejään on edelleen se, että Hänantaa teidän nähdä salaman sekä peläten että toivoen ja että Hänlähettää sateen taivaasta maan päälle, elvyttäen siten kuolleen maaneloon. Totisesti, tässä on merkkejä niille, joilla on ymmärrystä.

25.

Eräs Hänen merkeistään on se, että taivas jamaa pysyvät Hänen käskystään paikoillaan. Kun Hän viimein lähettääteille kutsunsa, teidät noudetaan maan päältä.

26.

Hänelle kuuluvat kaikki, jotka ovat taivaassaja maan päällä. Kaikki tottelevat Häntä.

27.

Juuri Hän on pannut alulle luomistyön jaantaa sitten kaiken palata takaisin, ja Hänelle tämä on helppoa.Hänelle kuuluvat ylevimmät nimitykset sekä taivaassa että maanpäällä, sillä Hän on kaikkivaltias, viisas.

28.

Hän esittää teille vertauksen teistäitsestänne: »Onko teillä ja omistamillanne orjilla yhtäläinen osuusomaisuuteen, minkä Me olemme teille suonut? Varotteko heitä samassamäärin kuin toinen toistanne?» Tällä tavoin Me tuomme julkimerkkimme niille, joilla on ymmärrystä.

29.

Ne, jotka tekevät syntiä, seuraavat vain omiahalujaan, eikä heillä ole mitään tietoa. Kuka voi ohjata sellaista,jonka Jumala antaa eksyä? Heillä ei ole ketään auttajaa.

30.

Käännä siis kasvosi vilpittömästi oikeatauskoa kohti, jonka Jumala on ihmissukua varten perustanut. Jumalantekoja ei voida muuttaa. Tämä on oikea uskonto, mutta useimmatihmiset eivät sitä tiedä.

31.

Turvautukaa Häneen, täyttäen velvollisuutenneHäntä kohtaan. Palvelkaa Häntä, suorittakaa rukouksenne. älkää olkopakanoita,

32.

niitä, jotka ovat pirstoneet uskontonsa jahajaantuneet moniin lahkoihin, ja kukin ryhmäkunta riemuitsee omastaopistaan.

33.

Kun onnettomuus kohtaa ihmisiä, he rukoilevatHerraa kääntyen Hänen puoleensa, mutta kun Hän antaa heidän maistaaarmoansa, niin katso, osa heistä alkaa asettaa muita jumalia Hänenrinnalleen.

34.

Täten he kieltävät sen, minkä olemme heilleantanut. Nauttikaa aikanne, kyllä viimein tulette palkkanne saamaan.

35.

Olemmeko lähettänyt heille ketään, joka olisivaltuuttanut heidät asettamaan muita Jumalan rinnalle?

36.

Kun annamme ihmisten maistaa armoa, heiloitsevat siitä, mutta kun heitä kohtaa onnettomuus heidäntekojensa johdosta, niin katso, he joutuvat epätoivoon.

37.

Eivätkö he ole huomanneet, että Jumala suorunsaat antimensa kenelle haluaa, ja että Hän myös voi mitata neniukasti? Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka uskovat.

38.

Anna siis sukulaiselle, mikä hänelle kuuluu,samoin tarvitseville ja matkamiehille. Tämä on parasta niille, jotkahaluavat Jumalan mielisuosiota; ja he ovat niitä, jotka menestyvät.

39.

Minkä te lainaatte korkoa vastaan, jotta selisääntyisi ihmisten omaisuuksien avulla, se ei ole lisäystä Jumalansilmissä; mutta jos te suoritatte säädetyt almut haluten Jumalanmielisuosiota, niin sellaisten ihmisten palkka moninkertaistuu.

40.

Juuri Jumala on teidät luonut ja sittenhuolehtinut teidän elannostanne; sitten hän antaa teidän kuolla jasenjälkeen herättää teidät uuteen eloon. Onko suojelusjumaliennejoukossa ketään, joka saattaisi tehdä yhdenkään näistä teoista?Kunnia olkoon Hänelle! Hän on korkealla sen yläpuolella, mitä heHänen rinnalleen asettavat.

41.

Turmiota tapahtuu sekä maalla että merelläihmiskätten työnä, jotta Hän voisi antaa ihmisten maistaa tekojensaseurauksia, niin että he tekisivät kääntymyksen.

42.

Sano: »Kulkekaa maalla ja merellä nähdäksennemillaisen lopun saivat ne, jotka ennen elivät; useimmat heistäolivat pakanoita.»

43.

Käännä siis kasvosi oikean uskonnon puoleen,ennenkuin Jumalan päivä saapuu, jota kukaan ei voi välttää. Sinäpäivänä heidät hajoitetaan.

44.

Ken valitsee epäuskon, häntä vastaan todistaahänen epäuskonsa, ja ken ikinä tekee hyvää, hän tekee sitä omansielunsa hyväksi,

45.

niin että Hän voi armostaan palkita niitä,jotka uskovat ja suorittavat hyviä tekoja. Totisesti, Hän ei rakastauskottomia.

46.

Eräs Hänen merkeistään on, että Hän lähettäätuulet tuomaan ilosanomaa, antaakseen teidän maistaa Hänen armoaanja laivojen purjehtia Hänen käskystään ja teidän etsiä Hänen armoaanja osoittaa kiitollisuutta.

47.

Totisesti, olemme jo ennen sinua lähettänytlähettiläitä heidän kansojensa luokse, ja nämä saapuivat heidänkeskuuteensa selvin tunnusmerkein. Senjälkeen Me langetimmekirouksemme niille, jotka olivat syntisiä, sillä velvollisuutemmeoli auttaa uskovaisia.

48.

Juuri Jumala lähettää tuulet, ja nämänostavat pilviä, jotka Hän levittää taivaalle mielensä mukaankerroksittain. Sitten näet sateen virtaavan alimmista kerroksista,ja kun se lankeaa Hänen palvelijoittensa ylitse, niin katso, he ovatonnellisia.

49.

Ja vastikään, ennenkuin tämä tapahtui, heolivat masentuneita, vallan epätoivoisia.

50.

Tarkastele siis Jumalan armon merkkejä, mitenHän elvyttää kuolleen maan. Totisesti, tällä tavoin Me annammekuolleille elämän, ja Hän on kykenevä tekemään kaiken, minkä haluaa.

51.

Jos olisimme lähettänyt maan päälletoisenlaisen tuulen, niin he olisivat nähneet laihonsa kuihtuvan, jahe olisivat senjälkeen olleet kiittämättömiä.

52.

Totisesti, sinä et kykene tekemään kuolleitaeläviksi etkä saamaan kuuroja kuulemaan kutsuasi, kun he kokonaankääntävät sinulle selkänsä.

53.

Et voi myöskään johdattaa sokeita poiseksymyksestään. Totisesti, voit johdattaa vain niitä, jotka uskovatmerkkeihimme ja ovat alistuvaisia.

54.

Juuri Jumala on luonut teidät heikoiksi jaantanut senjälkeen teille voimaa, ja miehuuden jälkeen Hän tekeeteidät jälleen heikoiksi ja iäkkäiksi. Hän luo, mitä tahtoo, silläHän on kaikkitietävä, kaikkivoipa.

55.

Ja sinä päivänä, jolloin hetki lyö, syntisetvannovat, että he eivät viivytelleet kuin tunnin ajan. Näin hevalehtelevat.

56.

Ne, joille on annettu totista tietoa jauskoa, sanovat: »Totisesti, teillä on ollut Jumalan Kirjan mukaanaikaa ylösnousemuksen päivään saakka. Tämä on ylösnousemuksen päivä,mutta te ette tienneet mitään.»

57.

Mutta sinä päivänä anteeksipyynnöt eivät autaniitä, jotka ovat olleet väärämielisiä, eikä heidän sallita enääpäästä sovintoon.

58.

Totisesti, olemme jo esittänyt tässäKoraanissa monenlaisia vertauksia ihmissuvun hyväksi. Mutta jos sinätuot heille merkin, niin totisesti uskottomat lausuvat: »Te olettepelkkiä valehtelijoita.»

59.

Näin Jumala paaduttaa niiden sydämet, jotkaeivät halua tietää.

60.

Sentähden pysy sinä lujana; totisesti,Jumalan lupaus on tosi, äläkä anna niiden, joilla ei ole varmuutta,saattaa sinua horjuvaksi.