94. АШ-ШАРХЬ

1.

Оха ца деллира /пайхамаралла даларца/ хьан дог /хIай Мухьаммад/?

2.

ДIабаьккхира хьан тIера мохь‚

3.

Хьан букъ ша гIелбина болу.

4.

Оха ай ма дира хьо хьехавар

5.

Баккъалла а, халонца – атталла хир ма ду.

6.

Баккъалла а, халонца – атталла хир ма ду.

7.

Хьуо паргIат ваьлча /ламаз дина/ – къахьега /доIанаш дарца‚ я дуьненан рицIкъ
лахарца/.

8.

Хьо Кхиош-кхобуш волчуьнга хьастало (Цуьнгахь долчуьнга тIегIерта).