105. АЛЬ-ФИЛ

1.

Хьуна ца гира‚ хIун дира хьо Кхиош-кхобучо пилан дайх?

2.

Церан мекарло тиларчохь ца хилийтира Цо?

3.

Царна тIедахийтира Цо олхазарийн жIуга.

4.

Цара кхиссира царна багийначу поппаран тIулгаш.

5.

Цо хилийтира уьш /бежнийн/ Iийшина докъар санна.