9. Покаянието

1.

Снемане от Аллах и от Неговия Пратеник на задължениятаспрямо съдружаващите, с които се договорихте.

2.

Затова странствайте по земята [о, съдружаващи] четиримесеца и знайте, че не ще обезсилите Аллах и че Аллах опозорява неверниците!

3.

И прогласяване от Аллах и от Неговия Пратеник към хоратав деня на най-голямото поклонение хадж, че Аллах е непричастен къмсъдружаващите, а също – Неговият Пратеник. И ако се покаете, за вас енай-доброто, а ако се отметнете, знайте, че не ще обезсилите Аллах! И възвестиневерниците [о, Мухаммад] за болезнено мъчение,

4.

освен онези от съдружаващите, с които се договорихте ипосле не ви ощетиха с нищо, и не подкрепяха никого срещу вас. И приключете своядоговор с тях до срока му! Аллах обича богобоязливите.

5.

А изтекат ли месеците на възбрана, убивайтесъдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и гипричаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, идават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.

6.

И ако те моли за защита някой от съдружаващите, защитиго, та да чуе той Словото на Аллах! После го заведи на безопасно за него място!Това е, защото са хора незнаещи.

7.

Как може да има за съдружаващите договор с Аллах и сНеговия Пратеник, освен за онези, с които се договорихте при Свещената джамия? Идокато са честни спрямо вас, бъдете честни спрямо тях и вие! Аллах обичабогобоязливите.

8.

Как? Надвият ли ви, те не спазват спрямо вас нитородство, нито обет. Угаждат ви на думи, а сърцата им се противят. И повечето оттях са нечестивци.

9.

Продават на нищожна цена знаменията на Аллах и възпиратот Неговия път. Лошо е онова, което вършат!

10.

Не спазват спрямо вярващ нито родство, нито обет. Тези сапрестъпващите.

11.

И ако се покаят и отслужват молитвата, и даватмилостинята закат, тогава те са ваши братя в религията. Разясняваме знамениятана хора проумяващи.

12.

И ако нарушат клетвите си подир своя обет, и поругаятвашата религия, сражавайте се с водителите на неверието, за да престанат! Нямаклетви за тях.

13.

[О, вярващи] нима не ще се сражавате с хора, коитонарушиха своите клетви и възнамеряваха да изгонят Пратеника? Първом те настъпихасрещу вас. Нима се страхувате от тях? Аллах най-много заслужава да се страхуватеот Него, ако сте вярващи.

14.

Сражавайте се с тях! Аллах ще ги накаже с вашите ръце ище ги опозори, и ще ви помага срещу тях, и ще изцери гърдите на хора вярващи,

15.

и ще премахне гнева от сърцата им. Аллах приемапокаянието на когото пожелае. Аллах е всезнаещ, премъдър.

16.

Или смятате, че ще бъдете оставени, без Аллах да узнаекои от вас се борят и взимат за довереник само Аллах и Неговия Пратеник, ивярващите? Сведущ е Аллах за вашите дела.

17.

Съдружаващите нямат право да устройват храмовете наАллах, свидетелствайки сами за неверието си. На тези делата им са провалени и вОгъня ще пребивават вечно.

18.

Устройва храмовете на Аллах само онзи, който вярва вАллах и в Сетния ден, и отслужва молитвата, и дава милостинята закат, и сестрахува единствено от Аллах. Тези са напътените.

19.

Нима смятате, че да снабдяваш поклонниците с вода и даустройваш Свещената джамия, е като да вярваш в Аллах и в Сетния ден, и да себориш по пътя на Аллах? Те не са равни пред Аллах. Аллах не напътвахората-угнетители.

20.

Които вярват и се преселят, и се борят по пътя на Аллахчрез своите имоти и души, те са с по-висока степен при Аллах и те саспечелилите.

21.

Възрадва ги техният Господ с вест за милосърдие от Него иза благоволение, и за Градини, в които ще имат постоянно блаженство,

22.

там ще пребивават вечно и завинаги. При Аллах има огромнанаграда.

23.

О, вярващи, не взимайте за ближни своите бащи и братя,ако са предпочели неверието пред вярата. А които от вас се сближат с тях, те саугнетителите.

24.

Кажи: “Ако вашите бащи, синове, братя и съпруги, и родътви, и имоти, които сте придобили, и търговия, за която се плашите от застой, ижилища, които харесвате, са ви по-любими от Аллах и от Неговия Пратеник, и отборба по Неговия път, то чакайте,
докато Аллах даде Своята повеля! Аллах не напътва нечестивите хора.

25.

Аллах ви помогна на много места и в Деня на Хунайн,когато ви възхити вашата многобройност. Ала тя не ви спаси от нищо. И отесня завас земята, въпреки че е просторна. После обърнахте гръб в бягство.
(След като Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари,завладял Мека, той потеглил с многохилядна армия към ат-Таиф, срещу племенатаХауазин и Сакиф. Подведени от своята мощ, някои мюсюлмани самонадеяноказали:”Тази армия вече е непобедима”. Ала в долината Хунайн претърпелипоражение в сблъсък с много по-малобройна от тях езическа войска, тъй като себили предоверили на численото си превъзходство. В следващото знамение сеспоменава именно този факт.)

26.

После Аллах низпосла успокоението Си на Своя Пратеник ина вярващите. И низпосла воини, които вие не видяхте, и наказа онези, които неповярваха. Това е възмездието за неверниците.

27.

После Аллах ще приеме покаяние подир това от коготопожелае. Аллах е опрощаващ, милосърден.

28.

О, вие, които вярвате, съдружаващите са скверност! Да несе приближават до Свещената джамия след тази тяхна година! И ако ви е страх отбедност, Аллах ще ви надбави от Своята благодат, ако пожелае. Аллах е всезнаещ,премъдър.

29.

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които невярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и НеговиятПратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога[джизя] безусловно и с покорство.

30.

И рекоха юдеите: “Узайр е синът на Аллах.” И рекохахристияните: “Месията е синът на Аллах.” Това те го изричат, приличат в думитена онези, които преди не повярваха. Аллах да ги порази! Как така се подлъгват!

31.

Те взеха за господари не Аллах, а своите правници исвоите монаси, и Месията, сина на Мариам. А им бе повелено да служат само наединствения Бог. Няма друг Бог освен Него. Пречист е Той от онова, коетосъдружават с Него!

32.

Искат да угасят светлината на Аллах със словата си, ноАллах приема единствено да засияе в пълнота Неговата светлина, дори неверницитеда възненавиждат това.

33.

Той е, Който проводи Своя Пратеник с напътствието и справата вяра, за да я въздигне над всички религии, дори съдружаващите давъзненавиждат това.

34.

О, вярващи, мнозина от правниците и монасите изяждатимотите на хората с измама и възпират от пътя на Аллах. Които трупат злато исребро, и не раздават от него по пътя на Аллах – извести ги за болезнено мъчение

35.

в Деня, когато то ще бъде нажежено в Огъня на Ада и щебъдат жигосани с него челата и хълбоците, и гърбовете им. “Това е, коетонатрупахте за себе си. Вкусете, каквото сте трупали!”

36.

Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца споредповелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях сасвещени. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си и всички сесражавайте със съдружаващите, както и те всички се сражават с вас! И знайте, чеАллах е с богобоязливите!

37.

Отсрочването [на свещените месеци] само увеличаваневерието. Неверниците се заблуждават в това – разрешават го в една година и говъзбраняват в друга, за да натъкмят броя [на месеците], които Аллах е определилза свещени. Позволяват онова, което Аллах е възбранил. Разкрасено им бе злото надеянията им. Аллах не напътва невярващите хора.

38.

О, вярващи, какво ви стана, та щом ви се рече: “Устреметесе към битка по пътя на Аллах!”, закретахте по земята? Нима предпочетохте земнияживот вместо отвъдния? Насладата на земния живот спрямо отвъдния е твърде малка.

39.

Ако не се устремите към битка, ще ви накаже Той сболезнено мъчение и ще ви замени с друг народ, и не ще Му навредите с нищо.Аллах за всяко нещо има сила.

40.

Ако вие не му помогнете [на Мухаммад], Аллах вече мупомогна, когато неверниците го прогониха – и бе един от двамата, когато бяха впещерата; когато рече той на своя другар: “Не страдай! Аллах е с нас.” Инизпосла Аллах Своето успокоение над него, и го подкрепи с воини, които вие невидяхте, и стори Той словото на неверниците да е най-презряното, а Словото наАллах – най-възвишеното. Аллах е всемогъщ, премъдър.

41.

Устремете се към битка и силни, и слаби, и се борете чрезсвоите имоти и души по пътя на Аллах! Това е най-доброто за вас, ако знаете.
(С постановката в знамение 91 от същата сура болните и онези, които са толковабедни, че не могат да намерят нищо, което да похарчат за война, са билиосвободени от това предписание.)

42.

Ако бе близка печалба и кратко пътуване, щяха да тепоследват. Но далечен им се видя трудният път и ще се кълнат в Аллах: “Акоможехме, щяхме да излезем заедно с вас.” Те погубват себе си, но Аллах знае, чеса лъжци.

43.

Аллах да те извини [о, Мухаммад]! Защо им разреши [даостанат], преди да ти се разкрият онези, които казват истината, и без да сиузнал лъжците?
(В горното знамение се усеща лек укор към Пратеника на Аллах, мир нему, защотопозволил да не се включат в битка група лицемери, които го помолили да бъдатосвободени.)

44.

Онези, които вярват в Аллах и в Сетния ден, не те молятза разрешение да се борят чрез своите имоти и души. Аллах знае богобоязливите.

45.

А те молят за разрешение само онези, които не вярват вАллах и в Сетния ден, и се съмняват сърцата им, и в своето съмнение се колебаят.

46.

А ако искаха да излязат [за битка], щяха да се подготвятза това. Но Аллах възненавидя тяхното намерение и вся у тях леност, и им серече: “Останете с оставащите!”

47.

Ако бяха излезли сред вас, щяха да ви надбавят самообъркване и щяха да се втурват, целейки смут помежду ви. Някои от вас севслушват в тях. Аллах знае угнетителите.

48.

Стремяха се и по-рано към смут и преобръщаха заради тебделата, докато не дойде истината и не се прояви повелята на Аллах, въпреки че тененавиждат това.

49.

Сред тях някой казва: “Позволи ми [да остана] и не мевъвличай в изкушение!” А нима те не бяха въвлечени в изкушение? Адът обгръщаневерниците.
(Някои лицемери поискали да бъдат освободени от похода, като се оправдавали стова, че имат слабост към жените и ако вземат участие в тази битка и видятвизантийските девойки, не ще се въздържат и ще се поддадат на изкушение.)

50.

Ако те достигне добрина, ги огорчава, а ако те застигнебеда, казват: “Навреме се заехме със своето дело.” И се разотиват весели.

51.

Кажи [о, Мухаммад]: “Ще ни достигне само онова, коетоАллах ни е предписал. Той е нашият Покровител. На Аллах да се уповаватвярващите!”

52.

Кажи: “Нима очаквате за нас друго освен една от дветедобрини, докато ние очакваме за вас Аллах да ви застигне с мъчение от Него или снашите ръце? Очаквайте! С вас очакваме и ние!”
(Едната добрина е победа в битката, а другата – да загинат по пътя на Аллах.)

53.

Кажи: “Раздавайте доброволно или по принуда! – Не ще сеприеме от вас. Вие сте хора-нечестивци.”

54.

Пречи да бъдат приети от тях подаянията само това, че невярват в Аллах и в Неговия Пратеник, и че идват на молитва само лениви ираздават само с нежелание.

55.

И да не те възхищават имотите им, нито децата им! Аллахиска да ги накаже с това в земния живот. И ще излязат душите им, както саневерници.

56.

И се кълнат в Аллах, че наистина са от вас, но те не саот вас, а са хора страхливи.

57.

Ако намерят убежище или пещери, или проход, ще свърнатнатам – необуздани.

58.

Някои сред тях те клеветят заради милостинята. И ако имсе даде нещо от нея – те са доволни, а ако не им се даде, ето ги – негодуват!

59.

А ако ли да бяха доволни от това, което им дари Аллах, иНеговият Пратеник, и кажеха: “Достатъчен ни е Аллах, ще ни дари Аллах от Своятаблагодат, и Неговият Пратеник… Към Аллах се стремим.”

60.

Милостинята закат е за бедняците и за нуждаещите се, и заонези, които я събират, и за приобщаването на сърцата [към Исляма], и за [откупна] робите, и за длъжниците, и за тези по пътя на Аллах, и за пътника [в неволя]- задължение от Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър.

61.

Сред тях са и онези, които обиждат Пророка и казват: “Тойнадава ухо за всичко.” Кажи: “Ухо за ваше добро.” Той вярва в Аллах и вярва навярващите, и е милост за онези от вас, които вярват. А за онези, които обиждатПратеника на Аллах, за тях има болезнено мъчение.

62.

Кълнат ви се в Аллах, за да ви угодят. Но Аллах, а иНеговият Пратеник, най-много заслужава на Него да угаждат, ако са вярващи.

63.

Нима не знаят, че който се противи на Аллах и на НеговияПратеник, за него е огънят на Ада, там ще пребивава вечно. Това е огромниятпозор.

64.

Лицемерите се опасяват да не бъде низпослана против тяхсура, която ще извести какво крият в сърцата си. Кажи: “Подигравайте се! Аллахще изяви онова, от което се опасявате.”

65.

И ако ги попиташ, непременно ще рекат: “Само бъбрехме исе забавлявахме.” Кажи: “Нима на Аллах и на Неговите знамения, и на НеговияПратеник сте се подигравали?”
(Когато Пратеника на Аллах, мир нему, потеглил на поход за Табук, група лицемериказали зад гърба му: “Вижте го, иска да завладее ромейските дворци. Кой е той,че да ги завоюва ?” Аллах му разкрил тези техни думи. Когато лицемерите билиизвикани и попитани защо правят това, те отрекли, като се оправдали, че сешегували.)

66.

Не се оправдавайте! Вие станахте неверници, след катобяхте вярващи. Дори да извиним някои от вас, ще накажем други, защото бяхапрестъпници.

67.

Лицемерните мъже и жени са едни като други. Те повеляватпорицаваното и възбраняват одобряваното, и стискат в ръка. Забравиха Аллах,затова Той ги забрави. Лицемерите са нечестивците.

68.

Аллах обеща на лицемерните мъже и жени, и на неверницитеогъня на Ада, там ще пребивават вечно. Достатъчен им е той. Аллах ги прокле. Иза тях има постоянно мъчение,

69.

както за онези преди вас. Бяха по-силни от вас по мощ и сповече имоти и деца, и се наслаждаваха на своя дял. И вие се наслаждавахте насвоя дял, както и онези преди вас се наслаждаваха на своя дял, и затънахте,както и те затънаха. На тези са пропаднали делата им и в земния живот, и вотвъдния. Тези са губещите.

70.

Не ги ли достигна вестта за онези преди тях – народа наНух и адитите, и самудяните, и народа на Ибрахим, и жителите на Мадян, и насринатите селища [на Лут]? Явиха им се пратениците с ясните знаци. Не Аллах гиугнетява, а те сами себе си угнетяват.

71.

А вярващите мъже и жени са покровители един на друг. Теповеляват одобряваното и възбраняват порицаваното, и отслужват молитвата, идават милостинята закат, и се покоряват на Аллах и на Неговия Пратеник. ТезиАллах ще помилва. Аллах е всемогъщ, премъдър.

72.

Аллах обеща на вярващите мъже и жени Градините, средкоито реки текат – там ще пребивават вечно, – и приятна обител в Градините наАдн. Благоволението на Аллах е още по-голямо. Това е великото спасение.
(Адн е една от степените на Рая.)

73.

О, Пророче, бори се срещу неверниците и лицемерите, ибъди твърд с тях! Мястото им е Адът. Колко лоша е тази участ!

74.

В Аллах се кълнат, че не са изрекли, но те изрекохасловата на неверието и станаха неверници, след като бяха отдадени. И се готвехаза онова, което не получиха, и ненавиждаха само защото Аллах – и НеговиятПратеник – ги обогати от Своята благодат. И ако се покаят, ще е най-доброто затях, а ако се отметнат, Аллах ще ги накаже с болезнено мъчение в земния живот ив отвъдния. И нямат на земята нито покровител, нито избавител.

75.

Някои от тях дадоха обет пред Аллах: “Ако Той ни дари отСвоята благодат, непременно ще даваме милостиня и ще бъдем от праведниците.”

76.

А когато им дари от Своята благодат, те се скъпяха за неяи се отметнаха, отдръпвайки се.

77.

Впоследствие Той вложи в сърцата им лицемерие до Деня, вкойто ще Го срещнат, защото нарушиха пред Аллах онова, което Му обещаха, изащото са лъгали.

78.

Нима не знаеха, че Аллах знае какво потулват и скришомшепнат, и че Аллах е Всезнаещия тайните?

79.

Които клеветят и се присмиват на даващите по своя волямилостиня измежду вярващите и онези, които не намират друго да дадат освенсвоето старание – Аллах им се е присмял и за тях има болезнено мъчение.

80.

И да молиш [о, Мухаммад] за опрощението им, и да не молишза него, и седемдесет пъти да молиш за опрощението им, Аллах никога не ще гиопрости. Това е, защото не повярваха в Аллах и в Неговия Пратеник. Аллах ненапътва хората-нечестивци.

81.

Радваха се неизлезлите [за битката], че са останали -противно на Пратеника на Аллах – и възненавиждаха борбата чрез своите имоти идуши по пътя на Аллах, и казваха: “Не тръгвайте [на бой] в жегата!” Кажи:”Огънят на Ада е по-горещ!” – ако проумяват.

82.

Да се смеят малко и да плачат много – възмездие за онова,което придобиха!

83.

И ако Аллах те върне при част от тях и ти поискатразрешение да излязат, кажи: “Никога не ще излезете с мен и не ще
се сражавате заедно с мен срещу враг. Предпочетохте да седите първия път, тъй чеси седете с оставащите!”

84.

И никога не отслужвай молитва за техен покойник, и нестой на гроба му! Те не повярваха в Аллах и в Неговия Пратеник и умряханечестивци.

85.

И да не те възхищават имотите и децата им! Аллах иска даги накаже с това в земния живот. И ще излязат душите им, както са неверници.

86.

И когато бе низпослана сура: “Повярвайте в Аллах и себорете заедно с Неговия Пратеник!”, хората с богатство измежду им поискаха оттеб разрешение и рекоха: “Остави ни да сме със седящите!”

87.

Предпочетоха да са заедно с оставащите и бяха запечатанисърцата им, та не схващат.

88.

Ала Пратеника и онези, които вярваха заедно с него, себореха чрез своите имоти и души. За тези са благата и тези са сполучилите.

89.

Аллах е приготвил за тях Градините, сред които рекитекат, там ще пребивават вечно. Това е великото спасение.

90.

И дойдоха оправдаващите се измежду бедуините [които неизлязоха] да искат разрешение, а останаха онези, които лъжеха Аллах и НеговияПратеник. Онези от тях, които не повярваха, ще ги сполети болезнено мъчение.

91.

За слабите, както и за болните и за онези, които ненамират какво да дадат, няма притеснение, ако са искрени към Аллах и НеговияПратеник. За благодетелните няма вина – Аллах е опрощаващ, милосърден –

92.

нито за онези, на които ти рече, когато дойдоха при теб,за да ги откараш: “Не намирам с какво да ви откарам.” И се обърнаха, а очите им- пълни със сълзи от скръб, че не намират какво да дадат.

93.

Вината е само за онези, които искат разрешение от теб, аса богати. Предпочетоха да са заедно с оставащите и Аллах запечата сърцата им,та не знаят.

94.

Ще ви се извиняват, когато се върнете [след битката] притях. Кажи: “Не се извинявайте, никога не ще ви повярваме! Аллах ни съобщи вестиза вас. Аллах вижда вашите дела – и Неговият Пратеник. После ще бъдете върнатипри Знаещия и скритото, и явното, и Той ще ви съобщи какво сте извършили.”

95.

Ще ви се кълнат в Аллах, когато се върнете при тях, за дасе отдръпнете от тях. Отдръпнете се от тях! Те са скверност. Тяхното място еАдът – възмездие за онова, което са придобили.

96.

Кълнат ви се, за да бъдете доволни от тях. Но дори вие дасте доволни от тях, Аллах не е доволен от хората-нечестивци.

97.

Бедуините са най-силни по неверие и лицемерие, инай-склонни да не проумеят границите на онова, което Аллах низпосла на СвояПратеник. Аллах е всезнаещ, премъдър.

98.

Някои бедуини приемат онова, което дават, за загуба, иочакват да ви сполетят превратностите. Над тях да е злата превратност! Аллах евсечуващ, всезнаещ.

99.

А някои бедуини вярват в Аллах и в Сетния ден, и приематонова, което дават, за приближаване към Аллах и към зова от Пратеника. Тонаистина е приближаване. Ще ги въведе Аллах в Своето милосърдие. Аллах еопрощаващ, милосърден.
(“зова от Пратеника” – букв.: “молитвите на Пратеника”, т. е. той да се моли затях.)

100.

Най-предните, първите от преселниците и помощниците, ионези, които ги следват с добрина… Аллах е доволен от тях и те са доволни отНего. Той е приготвил за тях Градините, сред които реки текат, там ще пребиваватвечно и завинаги. Това е великото спасение.
(Преселниците са вярващите, които в името на Аллах се преселили от Мека вал-Медина, а помощниците са вярващите от ал-Медина, които ги посрещнали и импомагали.)

101.

И сред онези от бедуините, които са около вас, ималицемери. И сред жителите на ал-Медина има упорстващи в лицемерието, които ти незнаеш, а Ние ги знаем. Ще ги мъчим два пъти, после ще бъдат върнати към огромномъчение.

102.

И други, които си признават греховете… Смесиха добротодеяние с друго – зло. Аллах ще им приеме покаянието. Аллах е опрощаващ,милосърден.

103.

Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят снея и да им се въздаде! И се моли за тях! Твоята молитва е успокоение за тях.Аллах е всечуващ, всезнаещ.

104.

Не знаеха ли, че Той, Аллах, приема покаянието от Своитераби и взима подаянията, и че Той, Аллах, е Приемащия покаянието, Милосърдния?

105.

И кажи: “Работете! Аллах вижда вашите дела – и НеговиятПратеник, и вярващите. И ще бъдете върнати при Знаещия скритото и явното, и щеви извести какво сте вършили.

106.

А други [от неизлезлите за битка] са получили отсрочка зарешението на Аллах – или ще ги накаже, или ще приеме покаянието им. Аллах евсезнаещ, премъдър.

107.

А онези, които построиха джамия с цел вреда и неверие, иразединение сред вярващите, и изчакване на онзи, който преди воюваше срещу Аллахи Неговия Пратеник, непременно ще се кълнат: “Искахме само доброто.” Аллах есвидетел, че са лъжци.
(Един християнски свещеник на име Абу Амир се сражавал срещу Пратеника на Аллах,Аллах да го благослови и с мир да го дари, при Ухуд и Хунайн. След разгрома насъдружаващите той се отчаял и избягал в Дамаск, откъдето изпратил на лицемеритеизвестие: “Въоръжете се, колкото можете, пригответе се и постройте за мен единхрам. Аз отивам при византийския император, оттам ще дойда с голяма войска и щепомета, и прогоня Мухаммад и сподвижниците му.” Тогава лицемерите издигнали еднаджамия с цел да разединят мюсюлманите. Когато Пратеника на Аллах, Аллах да гоблагослови и с мир да го дари, се върнал от похода в Табук, те го поканили даотслужи молитва в построената от тях джамия. Но Всевишният Аллах му повелил дане прави това и да я разруши.)

108.

Не влизай в нея никога! Джамията [Кубаа], основана върхубогобоязливостта от първия ден, е по-достойна да влизаш в нея. Там има хора,които обичат да се пречистват. Аллах обича пречистващите се.

109.

Дали онзи, който основава постройката си върху боязън иблаговоление пред Аллах, е по-добър, или онзи, който основава постройката синакрай ронлива стръмнина и рухва с нея в огъня на Ада? Аллах не напътвахората-угнетители.

110.

Постройката, която са изградили, оставя съмнение всърцата им, докато те се пръснат. Аллах е всезнаещ, премъдър.

111.

Аллах изкупи от вярващите душите и имотите им. Сражаватсе по пътя на Аллах, убиват и биват убивани, за да е техен Раят – Негово истиннообещание, дадено в Тората, Евангелието и Корана. А кой е по-верен в своетообещание от Аллах? Радвайте се на размяната, която направихте с Него! Това евеликото спасение.

112.

И благовествай вярващите, които се разкайват, служатНему, възхваляват Го, говеят, покланят се, свеждат чела до земята в
суджуд, повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното, и спазват границитена Аллах!

113.

Не подобава на Пророка и на вярващите да молят прошка засъдружаващите, дори да са роднини, след като им стана ясно, че те са обитателитена Ада.
(Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, помолилВсевишния Аллах да опрости чичо му Абу Талиб, което станало причина занизпославането на това знамение.)

114.

Молбата на Ибрахим за опрощение на баща му бе самообещание, което той му бе дал. А когато му се изясни, че е враг на Аллах, той сеотрече от него. Ибрахим бе умоляващ, благ.
(По-рано пророкът Ибрахим обещал на баща си, че ще се моли на Аллах за неговотоопрощение и поискал прошка за него. Но когато разбрал, че баща му е враг наАллах, престанал да се моли. По този повод е и горното знамение.)

115.

Аллах никога не заблуждава хора след тяхното напътване,докато не им изясни от какво да се боят. Аллах всяко нещо знае.

116.

На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята.Той съживява и Той умъртвява. Нямате освен Аллах нито покровител, нитоизбавител.

117.

Аллах прие покаянието на Пророка, преселниците ипомощниците, които го последваха в тежкия час, след като едва не се отклонихасърцата на група от тях. После Той прие покаянието им. Наистина към тях Той есъстрадателен, милосърден.

118.

И към тримата, които не излязоха [за битката]… Докатоотесня за тях земята, макар и просторна, и душите им отесняха, и се убедиха, ченяма избавление от Аллах, освен при Него. После Той се смили над тях, за да сепокаят. Той, Аллах, е Приемащия покаянието, Милосърдния.
(Тримата: Кааб ибн Малик, Хилал ибн Умайа и Мурара ибн ар-Раби са вярващите,посочени в знамение 106 като третата група измежду неизлезлите за битката.)

119.

О, вярващи, бойте се от Аллах и бъдете с правдивите!

120.

Не бива жителите на ал-Медина и онези от бедуините, коитоса около тях, да не излязат с Пратеника на Аллах, нито да предпочитат себе сипред него. Това е, защото всякога щом ги сполети жажда или умора, или глад попътя на Аллах, или направят дори и стъпка, която да гневи неверниците, или сесдобият с победа над враг, ще им се запише като праведно деяние. Аллах непогубва наградата на благодетелните.

121.

И малко да дадат, и много да дадат, и долина да прекосят,ще им се запише, за да им въздаде Аллах най-доброто за онова, което са вършили.

122.

И не бива вярващите да тръгват на бой вкупом. По едначаст от всяка тяхна група да се заеме с изучаване на религията, за да увещаванарода си, когато се върне при него, та да се предпазят!

123.

О, вярващи, сражавайте се с неверниците, които са винаблизо, и нека намерят твърдост у вас! И знайте, че Аллах е с богобоязливите!

124.

И когато се низпослава сура, някои от тях казват: “Накого от вас тази ще увеличи вярата?” А на тези, които вярват, тя увеличававярата и се радват.

125.

А на тези, в чиито сърца има болест, тя увеличаваскверността им с още скверност и умират като неверници.

126.

Не виждат ли, че ги подлагат на изпитание всяка годинаедин или два пъти? После нито се разкайват, нито се поучават.

127.

И когато се низпослава сура срещу лицемерите, те сеспоглеждат един друг: “Вижда ли ви някой?” После се отклоняват. Аллах отклонявасърцата им, защото са хора непроумяващи.

128.

Дойде вече Пратеник при вас измежду вас самите. Тежко еза него вашето затруднение, загрижен е за вас, към вярващите е състрадателен,милосърден.

129.

А отметнат ли се, кажи: “Достатъчен ми е Аллах! Няма другБог освен Него! На Него се уповавам. Той е Господът на великия Трон.”