98. Ясният знак

1.

Онези от хората на Писанието и съдружаващите, които не
вярваха, не се разделиха [с неверието си], докато при тях не дойде
ясният знак –

2.

Пратеник от Аллах, четящ пречистени свитъци [от Корана],

3.

в които има правдиви писания.

4.

И дарените с Писанието се разединиха едва след като притях
дойде ясният знак.

5.

И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах,
предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват
молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата
религия.

6.

Онези от хората на Писанието и от съдружаващите, които не
вярваха, ще бъдат в Огъня на Ада, там ще пребивават вечно. Те са
най-лошите от създанията.

7.

Онези, които вярват и вършат праведни дела, те санай-добрите
от творенията.

8.

Въздаянието им при техния Господ ще са Градините на Адн,сред
които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е
доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки,
който се страхува от своя Господ.