90. Градът

1.

Не! Кълна се в този град [Мека] –

2.

на теб [о, Мухаммад] този град ти беше позволен, –

3.

и в родителя [Адам], и в неговото потомство!

4.

Ние сътворихме човека в трудности.

5.

Нима смята, че никой не ще го надмогне?

6.

Казва: “Пропилях огромно богатство.”

7.

Нима смята, че никой не го е видял?

8.

Не му ли дадохме Ние две очи

9.

и език, и устни,

10.

и му посочихме двата пътя,

11.

ала той не пое стръмния път.

12.

Но откъде да знаеш ти какво е стръмният път? –

13.

Да се освободи роб

14.

или да се даде храна в ден на глад

15.

на сирак – роднина

16.

или на окаян клетник.

17.

И е от онези, които вярват и взаимно се наставляват за
търпение, и взаимно се наставляват за състрадание.

18.

Тези са хората на десницата.

19.

А които отхвърлят Нашите знамения, те са хората на
левицата.

20.

Ще бъдат затворени в Огъня.
(Хората на десницата са обитателите на Рая, които получават
своите книги на делата в дясната ръка, а хората на левицата са
обитателите на Ада, които получават своите книги на делата в
лявата ръка.)