8. Придобитото във война

1.

Питат те за придобитото във война. Кажи [о, Мухаммад]:”Придобитото е на Аллах и на Пратеника. Бойте се от Аллах и се
помирявайте взаимно, и се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник, ако стевярващи!”

2.

Вярващите са онези, които щом бъде споменат Аллах,сърцата им тръпнат, и щом им бъдат четени Неговите знамения, те усилват вяратаим, и на своя Господ се уповават;

3.

които отслужват молитвата и от онова, което сме им дали,раздават.

4.

Тези са истинските вярващи. За тях има степени при технияГоспод, и опрощение, и щедро препитание –

5.

както твоят Господ те изведе от дома ти с истината, а начаст от вярващите [това] не им хареса,

6.

спорейки с теб за истината, след като тя пролича, – сякашги водят към смъртта и я виждат.
(През втората година по хиджра съдружаващите от Мека изпратили до Дамасктърговски керван начело с Абу Суфян. Когато Пратеника на Аллах узнал зазавръщането му, решил да го спре. Потеглил с повече от триста свои сподвижници.Ала Абу Суфян, осведомен за това, изпратил вест на курайшите да му се притекатна помощ, същевременно променил маршрута и спасил кервана. Мюсюлманите вечетрябвало да се сражават с хилядната армия на Курайш. Една част от сподвижницитена Пророка проявили сдържаност и казали: “Ние потеглихме, за да пленим кервана,не сме готови за такава битка.” Накрая постигнали съгласие да се сражават ипобедата била извоювана от мюсюлманите.)

7.

И когато Аллах ви обеща, че едната от двете групи ще еваша, вие пожелахте онази, която е без оръжие, да е ваша. А Аллах искаше давъзцари правдата със Своите Слова и да прекърши неверниците,

8.

за да възцари правдата и да отмени лъжата, дорипрестъпниците да възненавиждат това.

9.

Когато призовахте вашия Господ за помощ, Той ви откликна:”Аз ще ви подкрепя с хиляда ангели един след друг.”

10.

Аллах стори това само за радостна вест и за да сеуспокоят с него сърцата ви. Помощта е единствено от Аллах. Аллах е всемогъщ,премъдър.

11.

Той ви покри с дрямка за успокоение от Него и ви изсипавода от небето, за да ви пречисти с нея и да премахне от вас скверността насатаната, и да укрепи сърцата ви, и да заякчи с това стъпките.

12.

Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас.Подкрепяйте вярващите! Ще вселя Аз ужас в сърцата на неверниците. Бийте ги повратовете, бийте ги по всички крайници!”

13.

Това е, защото се възпротивиха на Аллах и на НеговияПратеник. А за който се възпротиви на Аллах и на Неговия Пратеник, Аллах е суровв наказанието.

14.

Ето, вкусете го! За неверниците е мъчението на Огъня.

15.

О, вярващи, когато срещнете неверниците в настъпление, неим обръщайте гръб в бягство!

16.

А който им обърне гръб в този ден, освен с намерение забой, или за да премине към друга [ваша] дружина, той вече си е навлякъл гнева наАллах и мястото му е Адът. Колко лоша е тази участ!

17.

Не вие ги убихте, а Аллах ги уби, и не ти хвърли, когатохвърли, а Аллах хвърли, за да подложи вярващите на добро изпитание от Него.Аллах е всечуващ, всезнаещ.
(Когато воините-курайши се устремили, за да влязат в битка с мюсюлманите,Пратеника на Аллах, мир нему, вдигнал ръце и казал: “О, Аллах, Курайш дойде снадменните си първенци, които излъгаха твоя Пратеник. О, Аллах, умолявам Те даизпълниш обещанието, което ми даде!” И когато двете множества се срещнали, тойвзел шепа пръст и я хвърлил в лицата на враговете. Тогава курайшите се заслепилии накрая претърпели поражение. В горното знамение се споменава за това и серазкрива, че всъщност Аллах е хвърлил пръстта, защото Пророка, мир нему, яхвърлил не от свое име, а от името на Аллах.)

18.

Това е, защото Аллах обезсилва коварството наневерниците.

19.

Ако молехте за победа [о, неверници], ето, дойде випобедата. И престанете ли, то е най-доброто за вас. А ако повторите [враждата],и Ние ще повторим. Не ще ви помогнат тълпите ви с нищо, дори да са многобройни.Защото Аллах е с вярващите.

20.

О, вярващи, покорявайте се на Аллах и на НеговияПратеник, и не се отмятайте от него, след като [го] чувате!

21.

И не бъдете като онези, които казват: “Чухме!”, ала нечуват.

22.

Най-лошите твари пред Аллах са глухите, немите, които непроумяват.

23.

И ако Аллах откриеше добро у тях, би ги накарал да чуят,но дори ако ги накараше да чуят, те пак щяха да се отметнат, отдръпвайки се.

24.

О, вярващи, откликвайте на Аллах и на Пратеника, щом визове към онова, което ще ви съживи! И знайте, че Аллах стои между човека исърцето му, и че при Него ще бъдете събрани!

25.

И бойте се от изпитание, което не сполетява самоугнетителите сред вас! И знайте, че Аллах е суров в наказанието!

26.

И помнете как бяхте малцина безсилни на земята, уплашени,че хората ще ви заловят, а Той ви даде убежище и ви подкрепи със Своята помощ, иви даде от благата, за да сте признателни.

27.

О, вярващи, не изменяйте на Аллах и на Пратеника, и неизменяйте на онова, което ви е поверено, знаейки!

28.

И знайте, че имотите и децата ви са изпитание, и че приАллах има огромна награда!

29.

О, вярващи, ако се боите от Аллах, Той ще направи даразграничавате [доброто и злото], и ще ви избави от лошите ви постъпки, и ще виопрости. Аллах е Владетеля на великата благодат.

30.

И когато неверниците лукавстваха срещу теб, да тезадържат или да те убият, или да те прокудят… Те лукавстват, а Аллах провалятяхното лукавство. Аллах е над лукавите.

31.

И когато им бъдат четени Нашите знамения, казват: “Чухмевече. Ако пожелаем, и ние същото ще изречем. Това са само легенди на предците.”

32.

И когато рекоха: “О, Аллах, ако това е правдата от Теб,изсипи над нас камъни от небето или ни прати болезнено мъчение!”

33.

Но Аллах не ще ги мъчи, докато си сред тях, и Аллах не щеги мъчи, докато молят за опрощение.

34.

Но как да не ги мъчи Аллах, щом възпират от Свещенатаджамия и не са нейни пазители? Пазителите є са само богобоязливите, ала повечетоот тях не проумяват.

35.

И молитвата им при Дома бе само свирукане и пляскане.”Вкусете мъчението, защото бяхте неверници!”

36.

Неверниците харчат своите имоти, за да възпират от пътяна Аллах. И ще ги харчат, после те ще са за тях печал, после ще бъдат надвити.Неверниците ще бъдат в Ада събрани,

37.

за да отдели Аллах лошия от добрия и да нахвърля лошитеедин връз друг, и да ги струпа всички, та да ги вкара в Ада. Тези са губещите.

38.

Кажи на неверниците, че ако престанат, ще им се опростионова, което е било по-рано, а ако упорстват – известна е вече съдбата напредците.

39.

И се сражавайте с тях, докогато не ще има заблуда ирелигията ще е на Аллах! А престанат ли – Аллах е зрящ за техните дела.

40.

И отвърнат ли се, знайте, че Аллах е вашият Покровител!Най-прекрасният Покровител е Той и Най-прекрасният Избавител!

41.

И знайте, че каквото и да придобиете във война, то еднапетина от него е за Аллах и за Пратеника, и близките, и сираците, и нуждаещитесе, и пътника [в неволя], ако вярвате в Аллах и в онова, което низпослахме наСвоя раб в Деня на разграничението, в деня, когато двете множества се срещнаха[при Бадр]. Аллах за всяко нещо има сила.

42.

Вие бяхте на по-близкия склон на долината, те – напо-далечния склон, а керванът – ниско под вас. И дори да се бяхте уговорили,щяхте да се разминете в уговорката, ала – за да изпълни Аллах дело отредено, дапогине при ясен знак погиващият и да живее при ясен знак оживяващият… Аллах евсечуващ, всезнаещ.

43.

Аллах ти ги показа в твоя сън малцина. А ако ти гипокажеше мнозина, щяхте да паднете духом и да спорите по делото. Но Аллах виспаси. Той знае съкровеното в сърцата.

44.

И направи те да изглеждат малцина във вашите очи, когатосе срещнахте, и ви умали в техните очи, за да изпълни Аллах дело отредено. КъмАллах се връщат делата.

45.

О, вярващи, когато се сражавате с отред, устоявайте испоменавайте Аллах често, за да сполучите!

46.

И се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник, и не сеоспорвайте един друг, за да не се провалите и да изчезне силата ви! И търпете!Аллах е с търпеливите.

47.

И не бъдете като онези, които излязоха от домовете си снадменност и за показ пред хората! Те възпират от пътя на Аллах. Аллах обгръщатехните дела.

48.

И разкраси пред тях делата им сатаната, и рече: “Няма койда ви надвие днес сред хората, щом съм аз до вас.” Но щом двата отреда сесъгледаха, той се обърна на петє и рече: “Непричастен съм към вас. Аз виждамонова, което вие не виждате. Страхувам се от Аллах. Аллах е суров внаказанието.”

49.

И лицемерите, и онези, които имаха болест в сърцата,рекоха: “Тези ги подмами тяхната религия.” А който се уповава на Аллах – Аллах евсемогъщ, премъдър.

50.

И ако ти [о, Мухаммад] би видял, когато ангелите прибиратдушите на неверниците, как ги удрят по лицата и по гърбовете: “Вкусетеизгарящото мъчение!”

51.

Така е заради онова, което ръцете ви направиха отнапред.Аллах никога не угнетява рабите.

52.

Както се случи с рода на Фараона и с онези преди тях.Отрекоха знаменията на Аллах и заради греховете им Аллах ги сграбчи. Аллах евсесилен, суров в наказанието.

53.

Това е, защото Аллах не променя благодатта, с която еоблагодетелствал хора, докато не променят себе си. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

54.

Както се случи с рода на Фараона и с онези преди тях.Взеха за лъжа знаменията на своя Господ и Ние ги погубихме заради греховете им,и издавихме рода на Фараона. Всички бяха угнетители.

55.

Най-лошите твари пред Аллах са онези, които Го отричат ине вярват,

56.

онези, от които ти получи обет, после нарушават своя обетвсеки път и не се боят.

57.

И ако ги срещнеш във война, прогони с поражението имонези, които ги следват, за да се поучат!

58.

И ако те е страх от изменничество на някой народ,отхвърли ги по същия начин! Аллах не обича изменниците.

59.

И неверниците да не смятат, че са се отървали! Те не ще[Ни] убегнат.

60.

И пригответе за тях колкото можете сили и бойни коне! Щенаплашите с тях врага на Аллах и вашия враг, и други освен тях, които вие незнаете, но Аллах ги знае. Каквото и да раздадете по пътя на Аллах, то ще ви сеизплати и не ще бъдете угнетени.

61.

И ако склонят за мир, склони и ти, и се уповавай наАллах! Той е Всечуващия, Всезнаещия.

62.

И поискат ли да те измамят, Аллах ти е достатъчен. Той е,Който те подкрепя със Своята помощ и с вярващите.

63.

Обединява Той сърцата им. А ти и да раздадеш всичко,което е на земята, не би обединил сърцата им. Но Аллах ги обедини. Той евсемогъщ, премъдър.
(Мединските племена Аус и Хазрадж били разделени от безкрайни вражди. Встъпвалив кървави битки помежду си и загивали мнозина и от двете страни. След като Аллахги удостоил с Исляма, Той заличил у тях чувството за мъст. Те се сдобрили иобединили.)

64.

О, Пророче, Аллах е достатъчен – за теб и за вярващите,които те следват.

65.

О, Пророче, подбуждай вярващите към сражението! Ако средвас има двадесет търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има сто, те щенадвият хиляда от неверниците, защото са хора, които не проумяват.

66.

Сега Аллах ви облекчи. Той знае, че у вас има слабост. Иако сред вас има сто търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има хиляда,те ще надвият две хиляди с позволението на Аллах. Аллах е с търпеливите.

67.

Не подобава на пророк да има пленници, докато не е воювалпо земята [с неверници]. Вие искате благата на земния живот, а Аллах иска [завас] отвъдния. Аллах е всемогъщ, премъдър.

68.

Щеше да ви засегне огромно мъчение за онова, което степридобили, ако преди това Аллах не бе отсъдил,

69.

затова яжте от придобитото във война – позволено,приятно, и бойте се от Аллах! Аллах е опрощаващ, милосърден.

70.

О, Пророче, кажи на пленниците, които са в ръцете ви:”Ако Аллах види добро в сърцата ви, ще ви даде по-добро от това, което ви евзето, и ще ви опрости. Аллах е опрощаващ, милосърден.

71.

И ако искат да ти изменят, те вече измениха на Аллахпреди, затова Той ти даде власт над тях. Аллах е всезнаещ, премъдър.

72.

Които повярваха и се преселиха, и се бореха чрез своитеимоти и души по пътя на Аллах, и които приютиха и подкрепиха, те са ближни единна друг. А които повярваха, ала не се преселиха – нямат нищо от вашатапридобивка, докато не се преселят. И помолят ли ви за помощ в религията, вашдълг е помощта, освен ако е срещу народ с договор помежду вас и него. Аллахсъзира вашите дела.

73.

А които са неверници, те са ближни един на друг. Неизвършите ли това, ще има заблуда по земята и голяма развала.

74.

А които вярват и се преселят, и се борят по пътя наАллах, и тези, които приютяват и подкрепят, тези са истинските вярващи. За тяхима опрощение и щедро препитание.

75.

А които впоследствие повярват и се преселят, и се борятзаедно с вас, те са от вас. И роднините са по-близки едни на други споредКнигата на Аллах. Аллах всяко нещо знае.
(Това знамение премахва традицията за унаследяване без родствена връзка – попредпочитание.)