89. Зората

1.

Кълна се в зората

2.

и в десетте нощи [от месеца за поклонение хадж],

3.

и в четното, и в нечетното,

4.

и в нощта, когато отминава!

5.

Нима в това няма клетва за разумния?

6.

Не видя ли ти как постъпи твоят Господ с адитите

7.

и с ирамитите, имащи високи постройки,

8.

подобни на които не бяха сътворени по земите,

9.

и със самудяните, които изсичаха скалите в долината,

10.

и с Фараона, владетеля на войските,

11.

които безчинстваха из селищата

12.

и множаха в тях развалата?

13.

Тогава твоят Господ стовари върху тях бича на мъчението.

14.

Твоят Господ надзирава.

15.

И ако неговият Господ го подложи на изпитание, като го
почете и облагодетелства, човекът казва: “Моят Господ ме
почете.”

16.

А ако го подложи на изпитание, като ограничи препитанието
му, казва: “Моят Господ ме оскърби.”

17.

Ала не! Вие не почитате сирака

18.

и не подканвате да бъде нахранен нуждаещият се,

19.

и изяждате наследството [дори ако е чуждо] с лакомия.

20.

И обичате богатството с голяма любов.

21.

Ала не! Когато земята бъде стрита на прах
(Земетръс ще обхване земята и в резултат на разрушенията тя
ще бъде напълно изравнена.)

22.

и твоят Господ дойде с подредените в редици ангели,

23.

и Адът бъде докаран в този Ден, човекът ще си спомнитогава,
ала защо ще му е спомнянето?

24.

Ще казва: “О, да бях сторил отнапред добрини заради моя
[отвъден] живот!”

25.

В този Ден никой друг не ще измъчва, както Той измъчва,

26.

и никой друг не ще оковава, както Той оковава.

27.

О, душа успокоена,

28.

завърни се при твоя Господ доволстваща, заслужила
благосклонност!

29.

Влез сред Моите раби,

30.

влез в Моя Рай!