83. Ощетяващите

1.

Горко на ощетяващите,

2.

които щом взимат от хората, изпълват мярката,

3.

а щом им отмерват или им претеглят, причиняват загуба!

4.

Не допускат ли тези, че ще бъдат възкресени

5.

за великия Ден –

6.

Деня, в който хората ще застанат пред Господа насветовете?

7.

Не! Книгата [за делата] на разпътниците е в Сиджжин.

8.

Но откъде да знаеш ти какво е Сиджжин? –
(“Книгата на разпътниците е в Сиджжин” означава, че те самите
са в Сиджжин, затвора на Ада.)

9.

Книга ясно записана.

10.

Горко в този Ден за отричащите,

11.

които взимат за лъжа Съдния ден!

12.

Взима го за лъжа само всеки престъпник, грешник.

13.

Когато му четат Нашите знамения, казва: “Легенди на
предците!”

14.

Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, което сапридобили.

15.

Ала не! Тогава не ще бъдат допуснати до своя Господ.
(“Не ще бъдат допуснати” – между тях и Аллах ще има преграда.
Повечето тълкуватели представят това знамение като
доказателство, че в Съдния ден вярващите ще видят Всевишния
Аллах.)

16.

После ще горят в Ада.

17.

После ще се каже: “Това е, което отричахте!”

18.

Ала не! Книгата [за делата] на праведниците е в Иллийун.
(“Книгата на праведниците е в Иллийун” означава, че те самите са
в Иллийун – въздигнати места в Рая.)

19.

Но откъде да знаеш ти какво е Иллийун? –

20.

Книга ясно записана.

21.

Свидетелстват за нея приближените.

22.

Праведниците са в блаженство,

23.

от престоли гледат [към техния Господ].

24.

Ще узнаеш по лицата им сиянието на блаженството.

25.

Ще им се поднесе запечатано, пребистро питие.

26.

Дори утайката му е като [ухание на] мускус. Нека за товасе
надпреварват надпреварващите се!

27.

Сместа му е от Тасним –

28.

извор, от който пият приближените.

29.

Онези, които престъпиха, се смееха на онези, коитоповярваха.

30.

И когато минаваха край тях, си смигваха.

31.

И когато се завръщаха при своите хора, те се завръщаха
развеселени.

32.

И когато ги виждаха, казваха: “Тези са заблудени.”

33.

А те не бяха пратени за техни надзиратели.

34.

Но в този Ден вярващите се смеят на неверниците.

35.

От престоли гледат.

36.

Не се ли въздаде на неверниците за онова, което савършили?