73. Загръщащият се

1.

О, ти, който се загръщаш,
(Когато Пророка, мир нему, за първи път видял Джибрил в истинския
му образ, той бил обхванат от треска. Отишъл вкъщи и рекъл на
достойната Хадиджа: “Завий ме!” После Джибрил му се явил с
откровение и се обърнал към него с тези слова.)

2.

ставай [за молитва] през нощта, но не цялата,

3.

а наполовина, или по-малко от това,

4.

или повече, и чети Корана отмерено!

5.

Ще ти пратим Ние тежко Слово.

6.

Ставането [за молитва] нощем е най-силно по въздействие и
най-подходящо за размисъл.

7.

През деня ти си много зает.

8.

И споменавай името на своя Господ, и с всеотдайност сепосвети
на Него –

9.

Господа на Изтока и на Запада! Няма друг Бог освен Него.Него
вземи за покровител!

10.

И бъди търпелив към онова, което говорят! И ги напускай с
достойнство!

11.

И остави на Мен отричащите, които живеят в благоденствие,
и им дай малка отсрочка!

12.

При Нас има окови и пламъци,

13.

и храна, която присяда, и болезнено мъчение

14.

в Деня, в който ще се разтресат земята и планините, и ще
станат планините купища от пясък.

15.

Изпратихме ви Пратеник – свидетел за вас, кактоизпратихме
при Фараона пратеник.

16.

Но възпротиви се Фараонът на пратеника, и затова силно го
сграбчихме.

17.

И как ще се предпазите, ако сте неверници, от Деня, койтоще
направи и децата да посивеят?

18.

Небето тогава ще се разцепи. Обещанието Му се сбъдва.

19.

Това е напомняне. Който желае, поема пътя към свояГоспод.

20.

Твоят Господ знае, че стоиш по-малко от две трети отнощта,
[понякога] и половината от нея, а [понякога] и една трета, – и група от
тези, които са заедно с теб. Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че
не ще смогнете и затова ви помилва. Ето защо четете, колкото
можете, от Корана! Знаеше Той, че сред вас ще има болни и други,
които пътуват по земята, търсейки благодатта на Аллах, и други,
които се сражават по пътя на Аллах. Затова четете, колкото можете,
от него! И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и
заемайте хубав заем на Аллах! И каквото добро сторите отнапред за
себе си, ще го намерите при Аллах още по-хубаво и с по-голяма отплата.
И молете Аллах за опрощение! Аллах е опрощаващ, милосърден.
(Една част от благородното обкръжение на Пророка следвала неговия
пример и прекарвала значителна част от нощта в богослужене. Сред
тях имало и такива, които не можели да преценят колко остава до
утрото и от предпазливост прекарвали цялата нощ в поклонение, и
краката им се подували. Тъй като Всевишният Аллах знаел, че това
не е по силите им, Той не ги задължил да извършват нощно служене.
Под четене на Корана тук се разбира нощната молитва и се има
предвид тя да се отслужва според възможностите.
“Хубав заем” означава даването на доброволна милостиня наред със
задължителната милостиня закат.)