72. Джиновете

1.

Кажи [о, Мухаммад]: “Разкрито ми бе, че няколко джинове
слушали и рекли: “Чухме удивителен Коран.

2.

Насочва той към правия път. Затова повярвахме в него иникого
не ще съдружим с нашия Господ.

3.

Той – превисоко е величието на нашия Господ! – не се есдобивал
нито със съпруга, нито със син.

4.

Глупците измежду нас говорят измислици за Аллах.
(Глупците са сатаната Иблис или съдружаващите измежду
джиновете.)

5.

А ние предполагахме, че хората и джиновете никога не ще
изрекат лъжа за Аллах.

6.

Някои хора търсеха убежище при някои джинове, а [хората]им
надбавиха безразсъдство.

7.

И [хората] предполагаха, както и вие предполагахте, чеАллах не
ще възкреси никого.

8.

И досегнахме небето, и открихме, че е пълно със силнастража и
с изгарящи звезди.

9.

А преди седяхме там на места, за да подслушваме. А който
подслушва сега, дебне го изгаряща звезда.

10.

И не знаем дали зло е поискано за онези, които са наземята, или
техният Господ е поискал добро за тях.

11.

Сред нас има правдиви, сред нас има и други освен това.
Следваме различни пътища.

12.

Вече сме убедени, че никога не ще обезсилим Аллах наземята и
никога не ще Го обезсилим, дори да бягаме.

13.

И когато чухме Напътствието, повярвахме в него. А който
вярва в своя Господ, да не се страхува нито от ощетяване, нито от
угнетяване.

14.

Сред нас има отдали се на Аллах [мюсюлмани], но сред насима и
отклонили се [неверници]. Онези, които са се отдали на Аллах – те
са избрали правия път.

15.

А отклонилите се – те са горивото за Ада.”

16.

И ако се бяха придържали към правия път, Ние щяхме да им
дадем вода в изобилие,

17.

за да ги изпитаме с това. А който се отдръпва от
споменаването на своя Господ, Той ще го въведе в тежко мъчение.

18.

Джамиите са само за Аллах и затова не зовете никой друг
заедно с Аллах!

19.

Когато рабът на Аллах [Мухаммад] се изправи да Го позове,те
едва не се струпаха около него на пълчища.
(Когато Пророка ставал да отслужи молитва, джиновете се
струпвали един връз друг около него в стремеж да слушат Корана.
Това знамение се тълкува и по друг начин – че хората-
идолопоклонници и джиновете се вкопчвали един в друг за
противодействие срещу мисията на Пророка.)

20.

Кажи: “Зова единствено моя Господ и никого не съдружавамс Него.”

21.

Кажи: “Аз нито мога да ви навредя, нито да ви бъда отполза.”

22.

Кажи: “Никой не може да ме защити от Аллах и не ще намеря
убежище освен при Него.

23.

Аз предавам само известие от Аллах и Негови послания. Акоито
не се подчиняват на Аллах и на Неговия Пратеник, за тях е Огънят
на Ада, там ще пребивават вечно.”

24.

Когато видят обещаното им, ще научат кой има по-слаби ипо-
малобройни помощници.

25.

Кажи: “Не знам близо ли е това, което ви е обещано, или е
сторил за него предел моят Господ –

26.

Знаещия неведомото. Той на никого не разкрива Своитетайни,

27.

освен на онзи пратеник, когото е избрал. И сторва Тойпред него
и зад него да има [ангели] пазители,

28.

за да знае, че са съобщили посланията на своя Господ.Обгръща
Той това, което е у тях, и пресмята всяко нещо.”
(Според преданието, когато Аллах разкрива на Пророка вести от
неведомото, Той праща ангели-пазители, за да не бъдат
подслушвани и обърквани вестите.)