6. Добитъкът

1.

Слава на Аллах, Който сътвори небесата и земята, и сторитъмнините и светлината! После онези, които не вярват, към своя Господприравняват.

2.

Той е Онзи, Който ви сътвори от глина, после отсъди единсрок и определен срок има при Него. После се съмнявате!
(Единият срок е смъртта, а другият – Часът на възкресението.)

3.

Той е Богът и на небесата, и на земята. Знае Той каквоскривате и какво изявявате, и знае какво придобивате.

4.

И не идваше при тях знамение от знаменията на технияГоспод, без да се отвърнат от него.

5.

И взеха за лъжа правдата, когато тя дойде при тях. Но щеги достигнат вестите за онова, на което са се подигравали.

6.

Не видяха ли колко поколения преди тях погубихме?Издигнахме ги на земята повече, отколкото издигнахме вас, и им изпратихме отнебето обилен дъжд, и сторихме сред тях реките да текат, но ги погубихме зарадипрегрешенията им и създадохме след тях други поколения.

7.

И ако ти бяхме низпослали написано Послание и го пипнехас ръцете си, неверниците пак щяха да рекат: “Това е само явна магия.”

8.

И рекоха: “Защо не му бе проводен ангел?” А ако бяхмепроводили ангел, щеше да е свършено с тях. И нямаше да бъдат изчакани.

9.

И ако Пратеника сторехме ангел, щяхме да го сторим каточовек и пак да им замъглим онова, което сами замъгляват.

10.

Подиграваха се и на пратеници преди теб, но онези, коитоим се присмиваха, ги връхлетя онова, на което се подиграваха.

11.

Кажи: “Вървете по земята, после вижте какъв е краят наотричащите!”

12.

Кажи: “На кого е онова на небесата и на земята?” Кажи:”На Аллах! Той отреди за Себе Си милостта. Непременно ще ви събере в Деня навъзкресението, няма съмнение в това. Които погубиха душите си, те не вярват.

13.

Негово е онова, което живее през нощта и през деня. Той еВсечуващия, Всезнаещия.”

14.

Кажи [о, Мухаммад]: “Нима ще взема за закрилник друг, ане Аллах – Твореца на небесата и на земята? Той храни, а не е хранен.” Кажи: “Беми повелено да съм първият мюсюлманин [от тази общност]. И не бъди отсъдружаващите!”

15.

Кажи: “Страхувам се от мъчение във великия Ден, ако севъзпротивя на своя Господ.”

16.

От когото бъде отклонено в този Ден, Той го е помилвал.Това е явното спасение.

17.

Ако Аллах те застигне с вреда, не ще я отмени друг освенТой, и ако те застигне с добро, Той за всяко нещо има сила.

18.

Той е Всевластващия над Своите раби, Той е Премъдрия,Сведущия.

19.

Кажи: “Кое нещо е най-голямо за свидетелство?” Кажи:”Аллах е свидетел между мен и вас. Този Коран ми бе разкрит с откровение, за дапредупредя с него вас и всеки, до когото стигне. Нима свидетелствате, че с Аллахима други богове?” Кажи: “Аз не свидетелствам.” Кажи: “Единственият Бог е Той исъм невинен за това, което съдружавате.”

20.

Онези, на които дарихме Писанието, го знаят, както знаятсиновете си. Онези, които погубиха души си, те не вярват.

21.

Кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа заАллах, или взима за лъжа Неговите знамения? Не ще сполучат угнетителите.

22.

Един Ден ще съберем всички, после ще речем на онези,които съдружаваха: “Къде са ви съдружниците, за които твърдяхте?”

23.

После те не ще имат друго оправдание, освен само дарекат: “Кълнем се в Аллах – нашия Господ, не бяхме съдружаващи!”

24.

Виж как лъжат против себе си и от тях изчезна онова,което са измисляли!”

25.

И някои от тях те слушат, но сложихме сърцата им в броня,да не го разбират, а в ушите им – глухота. И дори да видят всякакво знамение, неще повярват в него. Когато идваха при теб да те оспорват, неверниците казваха:”Това са само легенди на предците.”

26.

И възпират от него [- Пратеника], и се отдалечават отнего, но погубват само себе си, без да усетят.

27.

И ако ти би видял, когато бъдат изправени пред Огъня, какще рекат: “О, ако бъдем върнати, не ще взимаме за лъжа знаменията на нашияГоспод и ще сме от вярващите!”

28.

Да, ще им се яви онова, което преди са скривали; но и дабъдат върнати, пак ще повторят онова, от което бяха възпрени. Наистина те салъжци.

29.

Казваха: “Няма друг освен земния ни живот и не ще бъдемвъзкресени.”

30.

И ако би видял, когато бъдат изправени пред технияГоспод, как Той ще каже: “Не е ли истина това?” Ще кажат: “Да, кълнем се в свояГоспод!” Ще каже: “Вкусете тогава мъчението, че не повярвахте!”

31.

Загубили са онези, които взимат за лъжа срещата с Аллах.Когато при тях внезапно дойде Часът, ще кажат: “О, горко ни за онова, което тампропиляхме!” И ще понесат на гръб своите товари. Колко лошо е онова, коетоносят!

32.

Земният живот е само игра и забава. А отвъдният дом енай-доброто за богобоязливите. Нима не проумявате?

33.

Ние знаем, че те наскърбява онова, което казват. Но нетеб взимат за лъжец, а всъщност угнетителите отричат знаменията на Аллах.

34.

И други пратеници преди теб бяха взимани за лъжци, нотърпяха да ги обвиняват в лъжа и да им причиняват страдания, докато дойдеше притях Нашата подкрепа. Никой не може да подмени Словата на Аллах. И вече стигнахадо теб вести за пратениците.

35.

И ако за теб е тежко тяхното отвръщане, ако можеш даподириш проход в земята или стълба в небето, за да им донесеш
знамение… И ако пожелаеше Аллах, щеше да ги събере на правия път. И не бъди отневежите!

36.

Откликват само тези, които чуват, а мъртвите Аллах щевъзкреси, после при Него ще бъдат върнати.

37.

И рекоха: “Да бе му низпослано знамение от неговияГоспод!” Кажи [о, Мухаммад]: “Аллах е способен да спусне знамение, ала повечетоот тях не знаят.”

38.

И няма твар по земята, нито птица, летяща с крилата си,без да са в общности, подобно на вас. Не пропуснахме нищо в Книгата. После притехния Господ ще бъдат събрани.

39.

А тези, които взеха за лъжа Нашите знамения, са глухи инеми в тъмнините. Когото пожелае, Аллах оставя в заблуда, а когото пожелае,насочва по правия път.

40.

Кажи: “Мислите ли, че ако ви се е явило наказанието наАллах или ви се е явил Часът, ще зовете друг освен Аллах, ако говоритеистината?”

41.

Да, Него ще зовете и Той ще премахне онова, за коетозовете, ако е пожелал, и ще забравите онези, с които Го съдружавате.

42.

И на общностите преди теб изпращахме пратеници и с нищетаи болести ги сграбчвахме, за да се смирят.

43.

И поне когато идваше при тях Нашето мъчение, да сесмиряваха! Ала сърцата им закоравяваха и сатаната им разкрасяваше онова, коетовършеха.

44.

И щом забравяха какво им се напомняше, разтваряхме предтях врати за всичко. И тъкмо когато ликуваха за онова, което им бе дадено,сграбчвахме ги внезапно и ето ги – отчаяни!

45.

И бе изкореняван и последният угнетител. Слава на Аллах,Господа на световете!

46.

Кажи: “Как мислите, ако Аллах ви отнеме слуха и зрението,и ви запечата сърцата, кой друг бог освен Аллах би ви ги възстановил?” Виж какподробно им разясняваме знаменията! После пак се отвръщат.

47.

Кажи: “Как мислите, ако мъчението на Аллах ви дойдевнезапно или наяве, ще бъдат ли погубени други освен хората-угнетители?”

48.

Ние изпращаме пратениците единствено като благовестителии предупредители. За които вярват и се поправят – за тях не ще има страх и не щескърбят.

49.

А които взимат за лъжа Нашите знамения, ще ги засегнемъчението заради нечестивостта им.

50.

Кажи: “Не ви казвам, че при мен са съкровищниците наАллах, нито знам неведомото, и не ви казвам, че съм ангел. Следвам единственоонова, което ми се разкрива.” Кажи: “Нима са равностойни слепият и зрящият? Неще ли размислите?”

51.

И предупреди с това онези, които имат страх, че ще бъдатсъбрани при своя Господ – нямат освен Него друг покровител, нито застъпник – зада се предпазят!
(Когато първенците от племето Курайш отишли при Пратеника на Аллах, мир нему, тене пожелали редом с тях да присъстват бедни вярващи. Като се съобразил с тяхнотожелание, Пратеника на Аллах понечил да отпрати клетниците. Тогава Аллахпредупредил Пророка с думи, съобщени в следващото знамение.)

52.

И не прогонвай онези, които зоват своя Господ и сутрин, ивечер, искайки Неговия Лик! Ти не си отговорен с нищо за тяхната равносметка ите не са отговорни с нищо за твоята равносметка, та да ги прогонваш и да бъдешот угнетителите.

53.

Така изпитвахме едни от тях чрез други, за да кажат:”Тези ли измежду нас Аллах облагодетелства?” Не знае ли Аллах признателнитенай-добре?

54.

И когато при теб дойдат вярващите в Нашите знамения,кажи: “Мир вам!” Вашият Господ отреди за Себе Си милостта, тъй че за онзи отвас, който е сторил зло в неведение, после се разкае след това и се поправи -Той е опрощаващ, милосърден.

55.

Така разясняваме знаменията, за да проличи пътят напрестъпниците.

56.

Кажи [о, Мухаммад]: “Под възбрана за мен е да служа наонези, които вие зовете, освен на Аллах.” Кажи: “Не ще последвам вашите страсти- иначе да съм се заблудил и да не съм от напътените.”

57.

Кажи: “Аз имам ясен знак от своя Господ, а вие Го взехтеза лъжа. Не е у мен това, за което бързате. Единствено Аллах отсъжда. Тойотрежда правдата. Той е Най-добрият съдник.”

58.

Кажи: “Ако е у мен това, за което бързате, вече да еприключено делото между мен и вас. Аллах най-добре знае угнетителите.”

59.

У Него са ключовете на неведомото. Не ги знае никой другосвен Него. Той знае какво е на сушата и в морето; не пада и лист дори, без Тойда знае; и няма зрънце в тъмнините на земята, и нито мокро, нито сухо, без да езаписано в ясна книга.

60.

Той е, Който ви прибира [душите] през нощта и знае каквосте придобили през деня, после ви възкресява през него, докато се
приключи определен срок. После при Него ще се завърнете и Той ще ви известикакво сте извършили.

61.

Той е Всевластващия над Своите раби и ви изпраща[ангели-] пазители. А щом при някого от вас дойде смъртта, Нашите пратеници гоприбират и нищо не пропускат.

62.

После [рабите] ще бъдат върнати при Аллах, технияистински Господар. Единствен Той отсъжда. Той най-бързо прави равносметка.

63.

Кажи: “Кой ще ви спаси от тъмнините на сушата и наморето, щом Го призовете със смирение и дори в уединение: “Ако Той ни спаси оттова, непременно ще сме от признателните.”

64.

Кажи: “Аллах ви спасява от това и от всяка горест, апосле пак съдружавате.”

65.

Кажи: “Той е Способния да прати срещу вас наказание -отгоре ви или изпод нозете ви, или да ви противопостави в групи и да накара едниот вас да вкусят мъчение от други.” Виж как подробно им разясняваме знаменията,за да проумеят!
(Народите от предишните епохи не повярвали на изпратените им пророци и тяхнотонепокорство и невъздържаност не секвали. Тогава Аллах обсипал някои от тях сдъжд от камъни и ги погубил, други погубил със силно земетресение, а третиподтикнал да се самоунищожат чрез вътрешни междуособици. Това знамение напомняименно за тези събития и предупреждава народа на последния Пророк.)

66.

Твоят народ го взе за лъжа [Корана], въпреки че той еистината. Кажи: “Не съм над вас пазител.”

67.

Всяка вест си има определено време и ще узнаете.

68.

И щом видиш такива, които празнословят за Нашитезнамения, отстрани се от тях, докато не се впуснат в друг разговор! И ако теунесе в забрава сатаната, не сядай, щом си спомниш, с хората-угнетители!

69.

Онези, които се побоят, не са отговорни за тях с нищо,ала това е напомняне, за да се побоят!

70.

Остави онези, които взеха своята религия за игра изабавление, и ги съблазни земният живот! И напомняй с този [Коран], та да непогине душата заради това, което е придобила! Тя няма друг покоровител, нитозастъпник, освен Аллах. И с какъвто и откуп да се откупва, не ще є бъде приет.Тези са погубените заради това, което са придобили. За тях има вряща вода дапият и болезнено мъчение заради неверието им.

71.

Кажи: “Нима ще зовем не Аллах, а онези, които нито са ниот полза, нито ни вредят, и ще бъдем тласнати назад, след като Аллах ни напъти,подобно на онзи, който има другари, зовящи го към правия път: “Ела при нас!”, асатаните го замаяха на земята и е слисан. Кажи [о, Мухаммад]: “Напътствието наАллах е напътствие и ни бе повелено да се отдадем на Господа на световете.”

72.

И отслужвайте молитвата, и бойте се от Него! Той е Онзи,при Когото ще бъдете събрани.

73.

Той е, Който сътвори небесата и земята с мъдрост; и Деня,когато казва: “Бъди!” – и то става. Неговото Слово е истината. Негово евладението в Деня, когато се протръби с Рога. Той е Знаещия скритото и явното.Той е Премъдрия, Сведущия.

74.

И каза Ибрахим на баща си Бзар: “Нима смяташ изваяниятаза богове? Виждам, че ти и твоят народ сте в явна заблуда.”

75.

И така показваме на Ибрахим владението на небесата и наземята, за да е от убедените.

76.

И когато го покри нощта, той видя звезда. Рече: “Това емоят Господ.” А когато залезе, рече: “Не обичам залязващите.”

77.

И когато видя луната да изгрява, рече: “Това е моятГоспод.” А когато залезе, рече: “Ако не ме напъти моят Господ, ще бъда отзаблудените хора.”

78.

И когато видя слънцето да изгрява, рече: “Това е моятГоспод. То е най-голямото.” А когато залезе, рече: “О, народе мой, невинен съмза това, което съдружавате!

79.

Аз обърнах правоверен своето лице към Онзи, Който есътворил небесата и земята. Аз не съм от съдружаващите.”

80.

И го оспорваше неговият народ. Рече: “Нима ме оспорватеза Аллах, след като Той ме напъти? Не ме е страх от онова, което съдружавате сНего, освен ако моят Господ не пожелае друго. Моят Господ обгръща със знаниевсяко нещо. Не ще ли си припомните?

81.

И как да се страхувам от онова, с което Го съдружавате,щом вие не се страхувате, че съдружавате Аллах с онова, за което не ви енизпослал довод? Коя от двете групи заслужава повече сигурност, ако знаете?”

82.

За онези, които вярват и не смесват своята вяра с гнет -за тях е сигурността и те са напътени.

83.

Това е доказателството, което Ние дадохме на Ибрахимсрещу народа му. Въздигаме по степени когото пожелаем. Твоят Господ е премъдър,всезнаещ.

84.

И го дарихме с Исхак и Якуб. И двамата напътихме.Напътихме и Нух преди, а от неговите потомци – Дауд и Сулайман, и Айюб, и Юсуф,и Муса, и Харун. Така възнаграждаваме благодетелните.

85.

И Закария, и Яхя, и Иса, и Иляс – всички са отправедниците.

86.

И Исмаил, и ал-Ясаа, и Юнус, и Лут, и предпочетохмевсички пред народите.

87.

И от техните бащи, и от потомствата им, и от братята им.Избрахме тях и ги насочихме по правия път.

88.

Това е напътствието на Аллах. С него Той напътва коготопожелае от Своите раби. И ако бяха Го съдружили, щеше да се провали онова, коетовършеха.

89.

Те са онези, на които дарихме Писанието и мъдростта, ипророчеството. И щом не вярват на това, Ние го възлагаме на хора, които не гоотричат.
(Това знамение се отнася както за времето на пророчеството на Мухаммад, мирнему, така и за всяка следваща епоха.)

90.

[Пророците-] те са онези, които Аллах напъти. Следвайтехния прав път! Кажи: “Не искам от вас отплата за това. То е само напомняне занародите.”

91.

И не оцениха [неверниците] Аллах с истинското му величие,когато рекоха: “Аллах не низпосла нищо на човек.” Кажи: “Кой тогава низпослаПисанието, което Муса донесе като светлина и напътствие за хората? Пишете говърху отрязъци, които показвате, но и много скривате. И бяхте научени на това,което не знаехте нито вие, нито бащите ви.” Кажи: “Аллах!” После остави ги всвоята заблуда да се забавляват!

92.

И това е Книга, която Ние низпослахме – благословена, зада потвърди наличното допреди нея, и за да предупредиш Майката на градовете[Мека] и всички около нея. Които вярват в отвъдния живот, вярват и в нея. Теспазват своите молитви.
(Мека е духовен център на ислямския свят, затова в знамението той е наречен”Умму-л-кура” – “Майката на градовете”.)

93.

И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа заАллах или казва: “Бе ми разкрито”, а нищо не му е било разкрито. И който казва:”Ще спусна и аз нещо подобно на онова, което Аллах низпосла.” И да би видял какугнетителите са във въртопа на смъртта, и ангелите протягат ръце: “Изведетедушите си!
Днес ще ви се въздаде мъчението на позора заради неправдата, която говорехте заАллах и защото пред Неговите знамения се възгордявахте.”

94.

Идвате при Нас поединично, както ви сътворихме първияпът, и оставяте зад гърбовете си онова, което Ние ви дарихме. И не виждаме с васвашите застъпници, за които твърдяхте, че са съдружници [на Аллах]. Вече епрекъсната връзката помежду ви и се изгуби от вас онова, за което твърдяхте.

95.

Аллах разпуква зърното и костилката. Изважда Той животоот мъртвото и изважда мъртвото от живото. Това е Аллах! Как сте подлъгани!

96.

Той разпуква зазоряването и Той създаде нощта за покой, аслънцето и луната – за изчисление. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

97.

Той е Онзи, Който създаде за вас звездите, за да сенапътвате с тях в тъмнините на сушата и на морето. Разясняваме знаменията нахора знаещи.

98.

Той е Онзи, Който ви сътвори от една душа – и обиталище,и хранилище. Разясняваме знаменията на хора проумяващи.
(Под “обиталище” в това знамение се подразбират гърбовете на бащите, а под”хранилище” или “вместилище” – майчината утроба.)

99.

Той е Онзи, Който изсипва вода от небето и изваждаме Ниес нея кълн за всяко нещо, и изваждаме от него зеленина; от нея изваждаместрупани зърна, и от палмите, от техния завръз – близки гроздове, и градини слози и маслини, и нарове – сходни и несходни. Вижте плодовете на всяко, когатовръзва плод, и неговото зреене! В това има знамения за хора вярващи.

100.

И отредиха на Аллах съдружници и от джиновете, въпреки чеТой ги е сътворил. И в своето неведение Му измислиха синове и дъщери. Пречист еТой, превисоко е над онова, с което Го описват!

101.

Първосъздателя на небесата и на земята! Как да има Тойдете, щом няма съпруга и всяко нещо е сътворил, и всяко нещо знае?

102.

Това е Аллах, вашият Господ! Няма друг бог освен Него -Твореца на всяко нещо. На Него служете! Той се разпорежда с всяко нещо.

103.

Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите. Тойе Всепроникващия, Сведущия.

104.

Получихте прозрения от вашия Господ. Който прогледне, тое за него самия, а който е слепец, то е против него самия. [Кажи, о, Мухаммад:]”Аз не съм за вас надзирател.”

105.

Така подробно разясняваме знаменията, че [неверниците] дакажат: “Ти си учил”, и за да разкрием този [Коран] на хора знаещи.

106.

Следвай това, което ти бе разкрито от твоя Господ: “Нямадруг бог освен Него!”, и отстрани се от съдружаващите!

107.

Ако Аллах бе пожелал, не биха Го съдружавали. Не тесторихме Ние да си им надзирател и не си им разпоредител.

108.

И не хулете онези, които зоват други освен Аллах, за дане похулят и те Аллах несправедливо, без да знаят! Така разкрасихме за всякаобщност делата є. После при техния Господ ще бъдат върнати и Той ще ги известикакво са правили.

109.

И се заклеха в Аллах с най-усърдните си клетви, че акодойде при тях знамение, непременно ще му повярват. Кажи: “Знаменията са отАллах, но кое ще ви накара да осъзнаете, че дори и да дойдат, те не щеповярват?”

110.

И преобръщаме сърцата им и погледите, както не повярвахав това първия път, и ги оставяме в тяхната престъпност да се лутат.

111.

И ангелите да им спуснехме, и мъртвите да им проговореха,и всичко да им съберяхме на показ, пак нямаше да повярват, освен ако Аллах непожелае. Ала повечето от тях са невежи.

112.

И така сторихме враг на всеки пророк – сатаните от хоратаи от джиновете. Един другиму си нашепват с измама разкрасената реч. А ако твоятГоспод бе пожелал, нямаше да вършат това. Така че остави тях и това, коетоизмислят,

113.

и за да изпитват склонност към нея сърцата на тези, коитоне вярват в отвъдния живот, и за да се задоволяват с това, и за да придобият,каквото придобият.

114.

[Кажи, о, Мухаммад:] “Нима друг, а не Аллах ще потърся засъдник? Той е Онзи, Който ви низпосла Книгата, подробно разяснена. “Онези, накоито дадохме Писанието, знаят, че то е низпослано с правдата от твоя Господ. Иникога не бъди от съмняващите се!

115.

Словото на твоя Господ бе завършено с истина исправедливост. Никой не ще подмени Неговите Слова. Той е Всечуващия, Всезнаещия.

116.

И ако се подчиниш на повечето от тези, които са наземята, ще те отклонят от пътя на Аллах. Те следват единствено догадката и самопредполагат.

117.

Твоят Господ най-добре знае кой се отклонява от Неговияпът и най-добре знае напътените.

118.

Яжте от онова, над което е споменато името на Аллах, аковярвате в Неговите знамения!

119.

И защо да не ядете от онова, над което е споменато иметона Аллах, щом Той ви е разяснил какво ви е забранил, освен ако сте принудени? Вневедение мнозина заблуждават със своите страсти. Твоят Господ най-добре знаепрестъпващите.

120.

Изоставете и явния грях, и скрития! Които придобият грях,ще им бъде въздадено за онова, което са придобили.

121.

И не яжте от онова, над което не е споменато името наАллах! Това наистина е нечестивост. Сатаните внушават на своите ближни да виоспорват, а ако им се покорите, наистина сте съдружаващи.

122.

Нима онзи, който бе мъртъв и го съживихме, и му отредихмесветлина, да върви с нея сред хората, е подобен на онзи, който е в тъмнините ине ще излезе оттам? Така се разкрасява за неверниците онова, което вършат.

123.

Така сторихме във всяко селище големци да са неговитепрестъпници, за да лукавстват там. Ала лукавстват само със себе си, но неусещат.

124.

И когато дойдеше при тях знамение, казваха: “Не щеповярваме, додето не ни се даде същото, което бе дадено и на пратениците наАллах.” Аллах най-добре знае къде да положи Своето послание. Онези, коитопрестъпваха, ще ги сполети унижение при Аллах и сурово мъчение, защотолукавстваха.

125.

И когото Аллах поиска да напъти, разтваря Той гърдите муза Исляма, а когото поиска да остави в заблуда, прави гърдите му тесни, свити,сякаш се издига към небето. Така Аллах отрежда скверността за онези, които невярват.
(В това знамение Всевишният Аллах разкрива един природен закон. С изкачванетокъм небето, пропорционално с падането на налягането, се затруднява и дишането.Като изтъква този закон, Всевишният Аллах оповестява, че тези, които не вярват вИсляма, ще дишат трудно и тежко, сякаш се изкачват към небето.)

126.

Това е правият път на твоя Господ. Вече разяснихмезнаменията на хора, които се поучават.

127.

За тях е Домът на мира при техния Господ. Той еПокровителят им за онова, което са вършили.
(Домът на мира е едно от имената на Рая.)

128.

В Деня, когато Той ги събере всичките, [ще каже]: “О,джинове, заблудихте много от хората.” И ближните им сред хората ще рекат:”Господи, едни от други се ползвахме и достигнахме срока, който си ни насрочил.”Той ще рече: “Огънят е вашето обиталище, там ще пребивавате вечно, освен акоАллах пожелае друго.” Твоят Господ е премъдър, всезнаещ.

129.

Така възлагаме едни на други угнетителите заради онова,което са придобили.

130.

О, сборище от джинове и хора, не дойдоха ли при васпратеници измежду вас, които ви разказваха за Нашите знамения и випредупреждаваха за срещата с този ваш Ден? Ще рекат: “Свидетели сме за себе си.”И ги прелъсти земният живот, и засвидетелстваха за себе си, че са билиневерници.

131.

Това е, защото твоят Господ не е такъв, че да погубваселищата за гнет, без жителите им да са предупредени.

132.

За всички има степени от онова, което са извършили. ТвоятГоспод не подминава делата им.

133.

Твоят Господ е Пребогатия, Владетеля на милостта. Акопожелае, Той ще ви премахне и ще ви замести с когото пожелае, както ви създадеот потомството на други хора.

134.

Онова, което ви бе обещано, непременно ще настъпи и неможете да го възпрете.

135.

Кажи: “О, народе мой, работете според своите възможности,и аз ще работя, и ще узнаете за кого е Последната обител! Угнетителите несполучват.”

136.

И определиха за Аллах част от посевите и добитъка, коитоТой е създал, и рекоха: “Това е за Аллах! – според тяхното твърдение. – А това еза съдружаваните от нас.” Ала това, което бе за съдружаваните от тях, не стигашедо Аллах, а това, което бе за Аллах, стигаше до съдружаваните от тях. Колко лошоотсъждат!

137.

Така пред мнозина от съдружаващите умъртвяването натехните рожби бе разкрасено от онези, които те съдружаваха, за да ги погубят ида объркат религията им. А ако Аллах бе пожелал, нямаше да сторят това. Оставиги с техните измислици!

138.

И казаха: “Това е добитък и посев под възбрана, с тях сехрани само онзи, който ние пожелаем.” – според тяхното твърдение. И
добичета, гърбовете на които са под възбрана, и добичета, над които не сеспоменава името на Аллах – това е измислица за Него. Той ще им въздаде, задетоси измисляха.

139.

И рекоха: “Това, което е в утробите на тези добичета, ечисто за мъжете ни и под възбрана за жените ни. А щом е мъртвородено, в него теса съучастници.” Ще им въздаде Той за тяхното предписание. Той е премъдър,всезнаещ.

140.

Претърпяха загуба онези, които от безумие убиваха своитерожби в неведение и сложиха под възбрана онова, което Аллах им бе дал запрепитание, с измислица за Аллах. Заблудиха се те и не бяха напътени.

141.

Той е, Който създаде градини от растения с подпори и безподпори, и палмите, и насажденията с разни плодове, и маслините, и наровете -сходни и несходни. Яжте от плодовете им, когато са дали плод, и раздайтедължимото от тях в деня на беритбата им, но не прахосвайте – Той не обичапрахосниците;

142.

… и от добитъка – превоз и постеля. Яжте от онова,което Аллах ви е дал за препитание и не следвайте стъпките на сатаната! Той еваш явен враг.

143.

[Ето] осем чифта: от овцете – два и от козите – два. Кажи[о, Мухаммад]: “Двата самеца ли Той възбрани или двете самки, или онова, коетосъдържаха утробите на самките? Известете ме със знание, ако говорите истината!”

144.

И от камилите – два чифта, и от кравите – два. Кажи:”Двата самеца ли Той възбрани или две самки, или онова, което съдържаха утробитена самките? Или бяхте свидетели, когато Аллах ви повели това?” И кой е по-голямугнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, за да заблуди хората вневедение? Аллах не напътва хората-угнетители.

145.

Кажи: “Сред онова, което ми бе разкрито, не намирам хранапод възбрана за хранещия се, освен ако е мърша или пролята кръв, или свинскомесо – те са нечистота, – или животно, заклано за друг, а не в името на Аллах.”А за който е принуден, без да е потисник, нито престъпващ – твоят Господ еопрощаващ, милосърден.

146.

А на юдеите възбранихме всичко, което има цели копита инокти. И от кравите, и от овцете възбранихме за тях тлъстините, освен онова,което носят гърбовете им или вътрешностите, или примесеното с кост. Това имвъздадохме за тяхното потисничество. Ние сме говорещите истината.

147.

А ако те взимат за лъжец, кажи: “Вашият Господ е свсеобхватна милост, ала не ще бъде отклонено Неговото мъчение от престъпнитехора.”

148.

Онези, които Го съдружават, ще кажат: “Ако пожелаешеАллах, нямаше да съдружим нито ние, нито нашите бащи, и нямаше да възбранимнищо.” Така отричаха и онези преди тях, докато вкусиха Нашето мъчение. Кажи:”Имате ли знание, та да го изявите пред нас? Вие следвате единствено догадката исамо предполагате.”

149.

Кажи: “На Аллах принадлежи съвършеният довод. И ако Тойбе пожелал, щеше да ви напъти всички.”

150.

Кажи: “Доведете вашите свидетели, които щезасвидетелстват, че Аллах е възбранил това!” И ако засвидетелстват, несвидетелствай с тях и не следвай страстите на онези, които взеха за лъжа Нашитезнамения, и на онези, които не вярват в отвъдния живот! Те към своя Господприравняват.

151.

Кажи: “Елате аз да прочета какво ви възбранява вашиятГоспод! Нищо с Него да не съдружавате! И се отнасяйте с добро към дваматародители! И не убивайте своите рожби поради бедност! Ние храним и вас, и тях. Ине доближавайте скверностите – и явните от тях, и скритите! И не убивайте човек- това Аллах е възбранил, освен по право! Това ви повелява Той, за да проумеете!

152.

И не доближавайте имота на сирака, освен сдобронамереност, докато достигне зрелост! И изпълвайте мярката и везнатасправедливо! На всяка душа възлагаме само според силите є. Когато говорите,бъдете справедливи, дори да е за роднина, и обета към Аллах изпълнявайте! Товави повелява Той, за да се поучите.

153.

Това е Моят път – правият път. Следвайте го и неследвайте пътищата, които ви отделят от Неговия път! Това ви повелява Той, за дасе побоите.
(Предписанията от знамение 151 дотук са десет завета, включени в законите навсички пророци.)

154.

После на Муса дадохме Писанието за пълнота на онзи, койтое благодетелствал, и с разяснение за всяко нещо, и с напътствие и милост, за даповярват в срещата със своя Господ.

155.

И това е Писание, низпослахме го Ние благословено.Следвайте го и се бойте, за да бъдете помилвани!

156.

Да не казвате: “Писанието бе низпослано само на двеобщности допреди нас и към онова, което изучаваха, бяхме в неведение.”
(Тъй като Тората и Евангелието са низпослани на други езици, а не на арабски,арабите биха могли да използват това като оправдание и да кажат: “Ние неразбираме техните езици и сме в неведение за тях.” Една от причините занизпославането на Корана на арабски език е именно да отпадне това оправдание.)

157.

Или да не казвате: “Ако и на нас бе низпослано Писанието,щяхме да сме по-напътени от тях.” Ето вече получихте ясен знак от вашия Господ,и напътствие, и милост. Кой е по-голям угнетител от онзи, който взима за лъжазнаменията на Аллах и се отвръща от тях? На онези, които се отвръщат от Нашитезнамения, ще въздадем най-суровото мъчение, защото са се отвръщали.

158.

Нима чакат само да им се явят ангелите или да се явитвоят Господ, или да се явят някои от знаменията на твоя Господ? В деня, когатосе явят някои от знаменията на твоя Господ, не ще помогне вярата на душа, коятопреди не е вярвала или не е придобила благо в своята вяра. Кажи: “Чакайте! И ниечакаме.”

159.

С онези, които разединиха своята религия и станаха нагрупи – ти [о, Мухаммад] нямаш нищо общо. Делото им принадлежи на Аллах. Тойпосле ще ги извести какво са вършили.

160.

Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А койтодойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.

161.

Кажи: “Моят Господ ме напъти по правия път – праватавяра, религията на Ибрахим, правоверния. Той не бе от съдружаващите.”

162.

Кажи: “Моята молитва и моето служене, и моят живот, имоята смърт са за Аллах, Господа на световете.

163.

Няма Той съдружник. Това ми бе повелено и съм първиятотдаден на Аллах.”

164.

Кажи: “Нима друг, а не Аллах ще търся за Господ? Той еГосподът на всяко нещо.” Всяка душа придобива [греха] единствено за себе си -никой съгрешил не ще носи греха на друг. После при вашия Господ е завръщането вии Той ще ви извести онова, по което сте били в разногласие.

165.

Той е Онзи, Който ви стори наследници на земята ивъздигна по степени някои от вас над други, за да ви изпита в онова, което ви е
дарил. Твоят Господ е бърз в наказанието. Той е опрощаващ, милосърден.