67. Владението

1.

Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението. Той надвсяко
нещо има сила.

2.

Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпитакой
от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия,

3.

Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш
несъразмерност в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор!
Нима виждаш пукнатини?

4.

После пак обърни взор веднъж и още веднъж. Взорът ще севърне
към теб безсилен и морен.

5.

И украсихме най-близкото небе със светилници, и гисторихме да
бъдат камъни за сатаните. И приготвихме за тях мъчението на
Пламъците.

6.

За онези, които не вярват в своя Господ, е мъчението наАда. И
как лоша е тази участ!

7.

Когато бъдат хвърлени там, ще чуят неговия рев, кактоври,

8.

едва не избухва от ярост. Всякога, щом в него бъдехвърлена
тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас
предупредител?”

9.

Ще казват: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но[го]
взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте в
голяма заблуда.””

10.

И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше
да сме сред обитателите на Пламъците.”

11.

И така ще признаят своя грях. Гибел за обитателите на
Пламъците!

12.

За онези, които и в уединение се боят от своя Господ,наистина
има опрощение и голяма награда.

13.

Тайно или открито да изричате думите си, Той знае
съкровеното в сърцата.

14.

Нима Онзи, Който е сътворил, не знае? Той еВсепроникващия,
Сведущия.

15.

Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете изнейните
краища и яжте от Неговото препитание! Към Него е
възкресението.

16.

Нима имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще
накара земята да ви погълне? И ето я – тресе се!

17.

Или имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще
изпрати срещу вас ураган от камъни, та да разберете какво е
Моето предупреждение?

18.

И онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание!

19.

Не виждат ли те птиците над тях, разтварящи и свиващи
криле? Държи ги само Всемилостивия. Той съзира всяко нещо.

20.

И кое ваше войнство ще ви помогне без Всемилостивия?
Неверниците само се мамят.

21.

Или кой може препитание да ви даде, ако Той задържиСвоето
препитание? Ала упорстват в надменността и отдалечаването
[от истината].

22.

Нима онзи, който върви с наведена глава, е по-напътен отонзи,
който върви изправен по правия път?

23.

Кажи [о, Мухаммад]: “Той е, Който ви сътвори и създаде завас
слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни!”

24.

Кажи: “Той е, Който ви намножи по земята и при Него ще
бъдете събрани.”

25.

И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, акоговорите
истината?”

26.

Кажи: “Знанието е само при Аллах, а аз съм само явен
предупредител.”

27.

И когато го видят отблизо, лицата на неверниците ще
помръкнат и ще им бъде казано: “Това е, което търсехте.”

28.

Кажи: “Виждате ли? Дори Аллах да погуби мен и тези с мен,или
да ни пощади, кой ще защити неверниците от болезненото
мъчение?”

29.

Кажи: “Той е Всемилостивия. Вярваме в Него и на Него се
уповаваме. И ще узнаете кой е в явна заблуда.”

30.

Кажи: “Виждате ли? Ако водата ви потъне, кой ще ви даде
изворна вода?”