64. Разкриването назаблудата

1.

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.Негова е властта и Негова е възхвалата. Той над всяконещо има сила.

2.

Той е, Който ви сътвори. Някои от вас са неверници, адруги – вярващи. Аллах е зрящ за вашите дела.

3.

Той сътвори небесата и земята с мъдрост, и ви придадеобраз, и
направи образа ви превъзходен, и към Него е завръщането.

4.

Той знае всичко на небесата и на земята. И знае какво
спотайвате и какво разкривате. Аллах знае съкровеното в сърцата.

5.

Не стигна ли до вас вестта за онези, които не повярвахапреди и
вкусиха пагубността на своето дело? За тях има болезнено
мъчение.

6.

Така е, техните пратеници им донасяха ясните знаци, а те казваха: “Нима хора ще ни напътват?” И не повярваха, и се отвърнаха. Но Аллах не се нуждае от тях.Аллах е пребогат,
всеславен.

7.

Неверниците твърдят, че не ще бъдат възкресени. Кажи:”Не, кълна се в моя Господ, ще бъдете възкресени, послеще бъдете
известени за вашите дела. За Аллах това е лесно.”

8.

Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Светлината,която
низпослахме! Сведущ е Аллах за вашите дела.

9.

Когато Той ви събере за Деня на събирането, това е Денят,в който ще се разкрие заблудата. От онези, които вярват вАллах и вършат праведни дела, Той ще отмахнепрегрешенията и ще ги въведе в Градините, сред които рекитекат. Там ще пребивават вечно. Това е великото спасение.

10.

А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, те са
обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно. И колко лоша е
тази участ!

11.

Никоя беда не идва без позволението на Аллах. А койтовярва в
Аллах, Той напътва сърцето му. Аллах всяко нещо знае.
(Без знанието, волята и одобрението на Аллах никакви беди не
сполетяват човека. Онзи, който вярва, че несгоди като бедност,
болест, смърт и други нещастия са по волята на Аллах, той се
примирява с тях по-лесно и без колебание.)

12.

И се покорявайте на Аллах, и се покорявайте на Пратеника!А
ако се отвърнете, за Пратеника Ни е дълг само ясното послание.

13.

Аллах! Няма друг Бог освен Него! Затова на Аллах да се
уповават вярващите!

14.

О, вярващи, сред вашите съпруги и деца имате и врагове -пазете
се от тях! А ако се въздържите и извините, и простите – Аллах е
опрощаващ, милосърден.

15.

Вашите имоти и деца са изпитание. А при Аллах има велика
награда.
(Когато някои мюсюлмани решили да се изселят от Мека, съпругите и децата им поискали да ги отклонят от намерението с
довода, че ще изпаднат в окаяно положение. Когато тези мюсюлмани научили за големите предимства на преселението, те
понечили да накажат близките си. Тогава било низпослано знамението, което повелява опрощаване на тяхното прегрешение,
но се посочва, че при определени обстоятелства имотът и семейството могат да въвлекат човека в грях и да го отклонят от
подготовката му за отвъдния живот.)

16.

Затова бойте се от Аллах, колкото ви е по силите, ислушайте,
и се покорявайте, и раздавайте за свое добро! А който се предпази
от скъперничеството на своята душа – тези са сполучилите.

17.

Ако заемете хубав заем на Аллах, Той ще ви го умножи. Ище ви
опрости. Аллах е признателен, всеблаг –

18.

Знаещия и неведомото, и явното, Всемогъщия, Премъдрия.