62. Петъкът

1.

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах –
Владетеля, Пресветия, Всемогъщия, Премъдрия.

2.

Той е, Който проводи при неграмотните [араби] Пратеник
измежду тях да им чете Неговите знамения и да ги пречисти, и да
ги учи на Книгата и на мъдростта, а преди бяха в явна заблуда.

3.

И при други освен тях, които още не са ги последвали…Той е
Всемогъщия, Премъдрия.
(Мухаммад е изпратен не само за арабите, но и за другите народи,
защото неговата мисия на Пророк и Пратеник на Аллах е
универсална и непреходна. Той е вестител за всички хора до Съдния
ден.)

4.

Това е благодатта на Аллах. Дарява я Той комуто пожелае.
Аллах е Владетелят на великата благодат.

5.

Онези, които бяха натоварени с Тората, а после непонесоха
товара, приличат на магаре, носещо книги. Колко лош е примерът
на хората, които взимат за лъжа знаменията на Аллах! Аллах не
напътва хората-угнетители.

6.

Кажи: “О, юдеи, щом твърдите, че вие сте ближните наАллах
без другите хора, възжелайте смъртта, ако говорите истината!”
(От юдеите, които казвали, че са синове и възлюбени на Бога, било
поискано мигом да възжелаят смъртта, защото тя е началото на
отвъдния живот.)

7.

Ала не ще я възжелаят никога заради онова, което съссвоите
ръце са сторили отпреди. Аллах знае угнетителите.

8.

Кажи: “Смъртта, от която бягате, непременно ще ви срещне.
После ще бъдете върнати при Знаещия неведомото и явното, и Той
ще ви извести какво сте вършили.”

9.

О, вярващи, щом се призове за молитвата в петъчния ден,
устремете се към споменаването на Аллах и оставете
търговията! Това е най-доброто за вас, ако знаете.

10.

И щом молитвата завърши, разпръснете се по земята и
търсете благодат от Аллах, и често споменавайте Аллах, за да
сполучите!

11.

И щом видяха търговия или забавление, разотидоха се натами
те оставиха да стоиш. Кажи [о, Мухаммад]: “Това, което е при
Аллах, е по-добро от забавлението и от търговията. Аллах е Най-
добрият от даряващите препитание.”