61. Редицата

1.

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Тойе
Всемогъщия, Премъдрия.

2.

О, вярващи, защо говорите онова, което не вършите?
(Според преданието мюсюлманите казали: “Ако знаехме кое е
любимото деяние за Аллах, щяхме да пожертваме за него и
имотите, и душите си.” Вотговор на думите им било низпослано
знамението:”Аллах обича онези, които се сражават по Неговия
път”. Но отстъплението на някои в битката при Ухуд станало
причина за порицанието, изразено в горното знамение.)

3.

Най-омразно пред Аллах е да говорите онова, което невършите.

4.

Аллах обича онези, които се сражават по Неговия път вредица,
сякаш са здрава крепост.

5.

И рече Муса на своя народ: “О, народе мой, защо меогорчавате,
след като вече узнахте, че аз съм пратеник на Аллах при вас?” И
когато се отклониха, Аллах отклони сърцата им. Аллах не
напътва нечестивите хора.

6.

И рече Иса, синът на Мариам: “О, синове на Исраил, аз съм
пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да
благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е
Ахмад.” А когато [Мухаммад] им донесе ясните знаци, рекоха:
“Това е явна магия.”
(Ахмад е едно от имената на Пророка Мухаммад, мир нему.)

7.

И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа заАллах,
когато го зоват към Исляма? Аллах не напътва хората-угнетители.
(Да се измислят лъжи за Аллах означава да Му се приписват
съдружници, да се твърди, че Той има потомство и Неговите
знамения да се определят като магия.)

8.

Те искат да угасят светлината на Аллах с уста. Но Аллахще
стори да засияе в пълнота Неговата светлина, дори неверниците
да възненавиждат това.
(Т.е. дори неверниците да клеветят религията на Аллах и Неговата
Книга, като я наричат “магия”, “поезия” и “гадателство”, тя пак ще
се извиси.)

9.

Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с
правата религия, за да я издигне над всички религии, дори
съдружаващите да възненавиждат това.

10.

О, вярващи, да ви посоча ли търговия, която ще ви спасиот
болезнено мъчение?

11.

Да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник, и да се боритепо пътя
на Аллах чрез своите имоти и души. Това е най-доброто за вас, ако
знаете.

12.

Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви въведе вГрадините,
сред които реки текат, и в хубави жилища в Градините на Адн.
Това е великото спасение.

13.

И друго, което обичате – помощ от Аллах и близка победа.И
възрадвай вярващите!

14.

О, вярващи, бъдете помощници [по пътя] на Аллах, кактоИса,
синът на Мариам, рече на учениците си: “Кои са моите помощници
[по пътя] на Аллах?” Учениците рекоха: “Ние сме помощниците [по
пътя] на Аллах.” И част от синовете на Исраил повярва, а друга не
повярва. И подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха
победители.
(Учениците са дванадесет святи и чисти люде, повярвали преди
всички други, че Иса е раб Божи и Негов пророк, и като пророк е
възнесен на небето. Отричащите пророк Иса са онези, които
заявяват, че той е син Божи и е третият от Троицата.)