5. Трапезата

1.

О, вярващи, изпълнявайте обетите! Разрешено ви е всякоживотно от добитъка освен онова, за което ви бъде прочетено, без да ви еразрешен ловът, когато сте на поклонение. Аллах отсъжда каквото поиска.

2.

О, вярващи, не смятайте за позволени знаците на Аллах,нито Свещения месец, нито жертвените животни, нито венците, нито устремените къмСвещения дом в търсене на обилие и благоволение от техния Господ. А следосвобождаването от забраните може да ловувате. И да не ви вкарва в грях омразатана някои хора, че са ви възпрели от Свещената джамия, та да престъпите! И сипомагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, и не си помагайте вгреха и враждебността! И бойте се от Аллах! Аллах е суров в наказанието.

3.

Под възбрана за вас са мършата, кръвта, свинското месо изакланото за друг, а не за Аллах; и удушеното, пребитото, погиналото при падане,намушканото, и от което звяр е ял – освен което сте заклали още живо споредпредписанието – и принесеното в жертва на каменните идоли; и да гадаете съсстрелите. Това е нечестивост. Днес онези, които не повярваха, се отчаяха предвашата религия. Не се плашете от тях, а се плашете от Мен! Днес изградих за васвашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за вашарелигия. А за онзи, който е принуден от глад, без да е склонен към грях – Аллахе опрощаващ, милосърден.

4.

Питат те какво им е разрешено. Кажи: “Разрешени са виблагата и онова, за което обучихте хищниците чрез дресировка, обучавайки ги натова, на което Аллах ви научи. Яжте от това, което хващат за вас и споменавайтенад него името на Аллах! И бойте се от Аллах! Аллах бързо прави равносметка.

5.

Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените сПисанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях, и целомъдренитежени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, акоим дадете техните отплати – с целомъдрие, а не с разврат, и без да се взиматприятели. А който се отрече от вярата, делото му се проваля и в отвъдния живот есред губещите.”

6.

О, вярващи, когато станете за молитвата, измийте лицето иръцете си до лактите, и обършете главата, и измийте нозете си до глезените. Иако сте омърсени, почистете се; и ако сте болни или
на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не стенамерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте с нея лицата и ръцете си.Аллах не иска да ви притесни, а иска да ви пречисти и да изпълни Своята благодаткъм вас. Дано сте признателни!

7.

И споменавайте благодатта на Аллах към вас, и договора сНего, за който се договори Той с вас, когато рекохте: “Чухме и се покорихме.” Исе бойте от Аллах! Аллах знае съкровеното в сърцата.

8.

О, вярващи, стойте твърдо зад Аллах – свидетели съссправедливостта! И да не ви вкарва в грях омразата на някои хора, та да стенесправедливи! Бъдете справедливи, то е най-близо до богобоязливостта! И себойте от Аллах! Сведущ е Аллах за вашите дела.

9.

Аллах обеща на онези, които вярват и вършат праведнидела, опрощение за тях и огромна награда.

10.

А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, те саобитателите на Ада.

11.

О, вярващи, помнете благодатта на Аллах към вас, когатонякои хора се готвеха да посегнат с ръце на вас, а Той възпря ръцете им! И себойте от Аллах! На Аллах да се уповават вярващите!

12.

Аллах прие обета от синовете на Исраил и проводихме оттях дванадесет старейшини. И рече Аллах: “Аз съм с вас. Щом отслужватемолитвата, давате милостинята закат, вярвате в Моите пратеници, подкрепяте ги изаемате на Аллах добър заем, Аз ще отмахна от вас лошите ви постъпки и ще вивъведа в Градините, сред които реки текат. А който от вас след това е неверник,той се е отклонил от правия път.”

13.

И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихмесърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравихачаст от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измянаосвен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните.

14.

И от онези, които казваха: “Ние сме християни” приехмеобет, но и те забравиха част от онова, което им бе напомнено. И
възбудихме помежду им вражда и ненавист до Деня на възкресението. Тогава Аллахще ги извести какво са направили.

15.

О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас да випоясни много от онова, което сте скривали от Писанието, и да ви извини за много.При вас дойде от Аллах светлина и ясно Писание.

16.

Аллах насочва с него онези, които следват Неговотоблаговоление по пътищата на спасението, и ги извежда от тъмнините към светлинатас Неговото позволение, и ги насочва по правия път.

17.

Неверници са онези, които казват: “Аллах, това е Месията,синът на Мариам.” Кажи: “А кой ще попречи с нещо на Аллах, ако поиска да погубиМесията, сина на Мариам, и майка му, и всички по земята?” На Аллах принадлеживладението на небесата и на земята, и на всичко между тях. Той сътворява каквотопожелае. Аллах за всяко нещо има сила.

18.

И рекоха юдеите и християните: “Ние сме синовете на Аллахи Неговите любимци.” Кажи: “А защо ви измъчва Той заради вашите грехове? Не, виесте само човеци от онези, които е сътворил. Прощава Той комуто пожелае и измъчваТой когото пожелае. На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и навсичко между тях. Към Него е завръщането.”

19.

О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас, катови даде разяснения подир прекъсване след пратениците, за да не кажете: “При насне дойде благовестител, нито предупредител.” Вече дойде при вас благовестител ипредупредител. Аллах за всяко нещо има сила.

20.

И когато Муса рече на своя народ: “О, народе мой, помнетеблагодатта на Аллах към вас, че стори от вас пророци и ви стори владетели, и видаде, каквото не е дал на никой от народите!

21.

О, народе мой, влезте в Свещената земя, която Аллах виотреди, и не отстъпвайте назад, за да не се превърнете в губещи!”, –

22.

рекоха: “О, Муса, на нея има народ от исполини и не щевлезем, докато не излязат оттам. А излязат ли от нея, ще влезем.”

23.

Двама мъже от богобоязливите, които Аллах бе дарил сблагодат, рекоха: “Влезте срещу тях през вратата! И влезете ли през нея, вие степобедители. Единствено на Аллах се уповавайте, ако сте вярващи!”

24.

Рекоха: “О, Муса, никога не ще влезем в нея, докато саоще там. Вървете ти и твоят Господ, и се сражавайте! А ние ще седим ето тук.”

25.

Рече: “Господи, имам власт само над себе си и над братси. Отдели ни от хората-нечестивци!”

26.

Рече: “Под възбрана им е за четиридесет години – те щескитат по земята. И не скърби за хората-нечестивци!

27.

И им прочети вестта за двамата синове на Адам правдиво,как принесоха жертва и на единия бе приета, ала на другия не бе приета. Тойрече: “Ще те убия!” [А първият] рече: “Аллах приема само от богобоязливите.

28.

Протегнеш ли към мен ръка, да ме убиеш, аз не ще протегнасвоята ръка към теб, да те убия. Боя се от Аллах, Господа на световете.

29.

Искам да се обремениш с греха против мен и със своя грях,и ще бъдеш сред обитателите на Огъня. Такова е възмездието за угнетителите.”

30.

И го подтикна душата му да убие своя брат, и го уби, истана един от губещите.

31.

И Аллах проводи гарван, който ровеше земята, за да мупокаже как да скрие трупа на брат си. Рече: “О, горко ми, нима не мога да съмкато този гарван, та да скрия трупа на брат си?” И стана един от съжаляващите.

32.

Заради това предписахме на синовете на Исраил, че койтоубие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убилвсички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха притях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпвахана земята.

33.

Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и НеговияПратеник, и се стремят към поквара по земята, е да бъдат убити или разпънати,или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от земята[им]. Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение,

34.

освен които се покаят, преди да ги надвиете. И знайте, чеАллах е опрощаващ, милосърден!

35.

О, вярващи, бойте се от Аллах и търсете приближаване къмНего, и се борете по Неговия път, за да сполучите!

36.

От неверниците – дори да бъде тяхно всичко на земята, иоще толкова отгоре, за да се откупят с него от мъчението в Деня навъзкресението, – не ще им се приеме и за тях ще има болезнено мъчение.

37.

Ще искат да излязат от Огъня, ала не ще излязат оттам. Затях ще има постоянно мъчение.

38.

А на крадеца, мъж или жена, отсичайте ръцете катонаказание за онова, което са присвоили – възмездие от Аллах. Аллах е всемогъщ,премъдър.

39.

А който се разкае и поправи, след като угнети, Аллах щеприеме разкаянието му. Аллах е всеопрощаващ, милосърден.

40.

Нима не знаеш, че на Аллах принадлежи владението нанебесата и на земята? Измъчва Той когото пожелае и прощава Той комуто пожелае.Аллах над всяко нещо има сила.

41.

О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се вневерието сред онези, чиито усти изричаха: “Повярвахме!”, ала не вярваха сърцатаим, и онези от юдеите, които все лъжата слушаха, все други недошли при теб хораслушаха. Преиначават словата, размествайки ги. Казват: “Ако ви се даде това,вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!” За онзи, когото Аллах иска даотклони – за него ти не разполагаш с нищо пред Аллах. Те са онези, чиито сърцаАллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор и в отвъдния за тяхима огромно мъчение.

42.

Те все лъжата слушат, все забраненото изяждат. И акодойдат при теб, отсъди помежду им или се отдръпни от тях! И отдръпнеш ли се, тене ще ти навредят с нищо. А съдиш ли, отсъждай справедливо между тях! Аллахобича справедливите.

43.

И как ще ти отредят да съдиш, когато у тях е Тората сприсъдата на Аллах в нея? После подир това се отмятат. Тези не са вярващи.

44.

Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина.Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините иправниците – според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да гопазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте отМен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди споредонова, което Аллах е низпослал – тези са неверниците.

45.

И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос занос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните – същото възмездие. А който прости катомилостиня, то е изкупление за него. А който не съди според онова, което Аллах енизпослал, тези са угнетителите.

46.

И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, дапотвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което иманапътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, инапътствие, и поучение за богобоязливите.

47.

И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, коетоАллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал,тези са нечестивците.

48.

И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърдиПисанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им споредонова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, коятоси получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше дави стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви едарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах иТой ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

49.

И отсъждай помежду им според онова, което Аллах енизпослал, и не следвай страстите им, и внимавай с тях, да не те отклонят в частот онова, което Аллах ти е низпослал! А отметнат ли се, знай, че Аллах иска даги порази за някои от греховете им. Мнозина от хората са нечестивци.

50.

Нима търсят съда от времената на Невежеството? Койотсъжда по-добре от Аллах – според хора убедени?

51.

О, вярващи, не взимайте юдеите и християните за ближни!Един на друг са ближни те. А който измежду ви се сближи с тях, е от тях. Аллахне напътва хората-угнетители.

52.

И виждаш онези, в чиито сърца има болест, да сенадпреварват към тях с думите: “Страхуваме се да не ни сполети превратност.” НоАллах може да донесе победата или Своя заповед, и да съжаляват за онова, коетоса спотаили в душите си.

53.

И ще рекат повярвалите: “Тези ли са, които се клеха вАллах с най-усърдните си клетви, че наистина са с вас?” Пропаднаха делата им ите се оказаха губещи.

54.

О, вярващи, който от вас се отрече от своята религия,[знайте, че] Аллах ще доведе хора, които обича и те ще Го обичат – смирени предвярващите, могъщи пред неверниците, и които се борят по пътя на Аллах, и не сестрахуват от хула на хулител. Това е благодатта на Аллах. Той я дарява комутопожелае. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

55.

Ваш ближен е само Аллах – и Неговият Пратеник, ивярващите, които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и се покланят.

56.

Който се сближава с Аллах и с Неговия Пратеник, и свярващите… Привържениците на Аллах, те надделяват.

57.

О, вярващи, не взимайте за ближни онези от дарените сПисанието преди вас и от неверниците, които взеха вашата религия на присмех ишега! И бойте се от Аллах, ако сте вярващи!

58.

И когато зовете към молитва, те я взимат на присмех ишега. Това е, защото са хора, които не проумяват.

59.

Кажи: “О, хора на Писанието, нима ни корите само за това,че повярвахме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото преди, въпрекиче мнозинството ви са нечестивци?”

60.

Кажи: “Да ви известя ли за по-голямо зло от това – катовъзмездие при Аллах?” Които Аллах прокле и им се разгневи, и направи от тяхмаймуни и свине, служещи на сатаната – тези са най-злочестите по място инай-отклонените от правия път.

61.

И когато дойдат при вас, казват: “Повярвахме”, а влизат сневерието и излизат с него. Аллах най-добре знае какво потулват.

62.

И виждаш мнозина от тях да се надпреварват в греха,безчинството и поглъщането на възбраненото. Колко лошо е това, което вършат!

63.

Защо равините и правниците не ги възпират да изричатгреховни думи и да поглъщат възбраненото? Колко лошо е това, което вършат!

64.

И рекоха юдеите: “Ръката на Аллах е стисната.” Некатехните ръце са стиснати и те да бъдат прокълнати за онова, което са изрекли.Не, Неговите Ръце са разтворени – раздава както пожелае. И у мнозина от тяхнизпосланото на теб от твоя Господ увеличава тяхното престъпване и неверие. Ихвърлихме сред тях вражда и ненавист до Деня на възкресението. Всякога, щомразпалят огън за война, Аллах го угасява. И се устремяват по земята за развала,а Аллах не обича сеещите развала.

65.

И ако хората на Писанието повярваха и се побояха, щяхмеда ги избавим от лошите им постъпки и да ги въведем в Градините на блаженството.

66.

И ако спазваха Тората и Евангелието, и низпосланото им оттехния Господ, щяха да се препитават и от това над тях, и от това под нозете им.Сред тях има и една умерена общност, но лоши са делата на мнозина от тях.

67.

О, Пратенико, оповести какво ти бе низпослано от твояГоспод! А не го ли сториш, ти не ще си оповестил Неговото послание. Аллах ще тезащити от хората. Аллах не напътва неверниците.

68.

Кажи: “О, хора на Писанието, вие сте без опора, докато неспазите Тората и Евангелието, и низпосланото ви от вашия Господ. И у мнозинаизмежду им низпосланото на теб от твоя Господ увеличава тяхното престъпване иневерие. И не скърби за неверниците!

69.

Вярващите и юдеите, и сабеите, и християните – които [оттях] повярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела – наистина за тяхне ще има страх и не ще скърбят.

70.

Приехме обета от синовете на Исраил и им изпратихмепратеници. Всеки път, щом пратеник им донесеше онова, което душите им нежелаеха, те отричаха едни, а други убиват.

71.

И смятаха, че не ще има изпитание, и ослепяха, иоглушаха. После Аллах прие покаянието им, после мнозина от тях [пак] ослепяха иоглушаха. Аллах съзира техните дела.

72.

Бяха неверници онези, които рекоха: “Аллах, това еМесията, синът на Мариам.” А Месията рече: “О, синове на Исраил, служете наАллах – моя Господ и вашия Господ! За онзи, който съдружава с Аллах, възбрани муАллах Рая и неговото място е Огънят. Угнетителите нямат закрилници.”

73.

Неверници са онези, които казват: “Аллах, това е третиятот троицата.” А няма друг Бог освен единствения Бог. И ако не престанат даговорят това, болезнено мъчение ще сполети неверниците.

74.

Не ще ли се покаят пред Аллах и не ще ли Го помолят заопрощение? Аллах е опрощаващ, милосърден.

75.

Месията, синът на Мариам, е само пратеник, преди коготоотминаха пратеници, а майка му е всеправдива. И двамата приемаха храна. Виж каким разясняваме знаменията, после виж как лъжат!

76.

Кажи: “Нима служите не на Аллах, а на онова, което невладее за вас нито вреда, нито полза, а Аллах е Всечуващия, Всезнаещия?”

77.

Кажи: “О, хора на Писанието, не прекалявайте в религиятаси, като надхвърляте истината, и не следвайте страстите на хората, които вече сезаблудиха и заблудиха мнозина, и изгубиха правия път!”

78.

Неверниците от синовете на Исраил бяха прокълнати с езикана Дауд и на Иса, сина на Мариам. Това е, защото не се подчиняваха ипрестъпваха.

79.

Не се възпираха взаимно от порицаваното, което сториха.Колко лошо е онова, което са сторили!

80.

Виждаш мнозина от тях да се сближават с неверниците.Колко лошо е онова, което душите им направиха отнапред! Аллах им се разгневи и вмъчението ще пребивават вечно.

81.

И ако бяха повярвали в Аллах и в Пророка, и внизпосланото на него, не биха ги взели за ближни, но мнозина от тях санечестивци.

82.

Ще откриеш, че хората, най-силни по вражда към вярващите,са юдеите и онези, които съдружават, и ще откриеш, че от тях най-близки по любовкъм вярващите са онези, които казват: “Ние сме християни.” Така е, защото средтях има свещеници и монаси, и защото не се възгордяват.

83.

А щом чуят низпосланото на Пратеника, ти виждаш очите имда преливат от сълзи заради онова, което са узнали от истината. Казват: “Господинаш, повярвахме, впиши ни със свидетелите!

84.

И защо да не повярваме в Аллах и в истината, дошла принас, и да не копнеем да ни въведе нашият Господ заедно с праведните хора?”

85.

И ги възнагради Аллах за техните думи с Градините, средкоито реки текат, там ще пребивават вечно. Това е въздаянието за благодетелните.

86.

А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, тезиса обитателите на Ада.

87.

О, вярващи, не възбранявайте благата, които Аллах ви еразрешил и не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите.

88.

И яжте от онова, което Аллах ви е дал за препитание -разрешено, приятно! И бойте се от Аллах, в Когото вярвате!

89.

Аллах не ви придиря за празнословието във вашите клетви,а ви придиря, когато се обвързвате с клетвите. За изкупление десет нуждаещи седа бъдат нахранени от препитанието по средата на онова, с което хранитесемействата си, или да бъдат облечени, или
да се освободи един роб. А който няма възможност – три дена да говее. Това еизкуплението за вашите клетви, ако сте се врекли. И спазвайте своите клетви!Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да сте признателни!

90.

О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелитеса мръсотия от делото на сатаната. Странете от нея, за да сполучите!

91.

Сатаната цели именно да всее между вас вражда и ненавистчрез виното и играта на късмет, и да ви възпре от споменаването на Аллах, и отмолитвата. Не ще ли престанете?

92.

Покорявайте се на Аллах, и на Пратеника се покорявайте, ивнимавайте! А отметнете ли се, знайте, че за Пратеника Ни е дълг само яснотопослание!

93.

За онези, които вярват и вършат праведни дела, нямапрегрешение в онова, което са вкусили [преди възбраната], ако са се бояли ивярвали, и вършели праведни дела, после са се бояли и вярвали, после са се боялии благодетелствали. Аллах обича благодетелните.

94.

О, вярващи, Аллах наистина ви изпитва с улова, койтодостигат ръцете и копията ви, за да провери Аллах кой и в уединение се страхуваот Него. А който след това престъпи, за него има болезнено мъчение.

95.

О, вярващи, не ловувайте, когато сте на поклонение! А заонзи от вас, който убие с умисъл – възмездието е добиче, равностойно на убитото.Определят го двама справедливи мъже от вас – жертвено животно, което да стигнедо Кааба; или като изкупление – да се нахранят нуждаещи се; или равно на това -да говее, за да вкуси тежестта на своето деяние. Аллах извинява за онова, коетое било преди [Исляма]. А който повтори – Аллах ще му отмъсти. Аллах е всемогъщ,въздаващ отмъщение.

96.

Разрешен ви е уловът от морето и яденето дори наизхвърленото от него – за възползване от вас и от пътниците. А ви е възбраненловът по сушата, докато сте още на поклонение. И бойте се от Аллах, при Коготоще бъдете събрани!

97.

Аллах стори Кааба, Свещения дом, и Свещените месеци, ижертвеното животно, и венците да бъдат опора за хората. То е, за да разберете,че Аллах знае какво е на небесата и какво е на земята, и че Аллах всяко нещознае.

98.

Знайте, че Аллах е силен в наказанието и че Аллах еопрощаващ, милосърден!

99.

Дълг за Пратеника е само посланието. Аллах знае какворазкривате и какво потулвате.

100.

Кажи: “Не са равностойни скверното и приятното, дори дати е харесала многото скверност. И бойте се от Аллах, о, разумни хора, за дасполучите!”

101.

О, вярващи, не питайте за неща, които, ако ви бъдатразкрити, ще ви навредят! А питате ли за тях, когато се низпослава Коранът, щеви бъдат разкрити. Аллах е премълчал това. Аллах е опрощаващ, всеблаг.

102.

Хора преди вас вече питаха за тях, после ги отрекоха.

103.

Не Аллах е сторил от камила с цепнати уши, от пусната наволя, от близнеща камила, нито от пазен самец… но тези, които са неверници,измислят лъжи за Аллах и повечето от тях не проумяват.
(Сред суеверията и обичаите на арабите от предислямския период било и това,някои животни да се принасят в жертва на идолите или да бъдат пускани на свободав името на божествата.)

104.

И когато им се каже: “Елате при това, което Аллах енизпослал, и при Пратеника!”, казват: “Стига ни това, което сме заварили отсвоите предци.” А ако техните предци не са знаели нищо и не са били напътени?

105.

О, вярващи, ваш дълг е да пазите душите си. Не ще винавреди онзи, който се е заблудил, ако сте на правия път. При Аллах всички ще севърнете и Той ще ви извести какво сте вършили.

106.

О, вярващи, когато се яви при някого от вас смъртта, дасвидетелстват помежду ви по време на завещаването двама справедливи мъже от васили други двама не от вас, ако сте странствали по земята и ви е сполетяла бедатана смъртта. Ще ги задържите след молитвата и ще се закълнат в Аллах, ако сесъмнявате: “Не ще продадем това за никаква цена, дори ако е за роднина, и не щепотулим свидетелството на Аллах. Иначе да сме от грешниците.”

107.

А ако се разкрие, че са извършили грях [слъжесвидетелство], местата им да заемат други двама измежду най-близките[наследници], чието право е било ощетено. И ще се закълнат в Аллах: “Наистинасвидетелството ни е по-вярно от свидетелството им и не престъпваме. Иначе да смеот угнетителите.”

108.

Това е най-подходящо – да дойдат със свидетелството,каквото си е то, или да се страхуват, че ще се повторят клетви подир клетвитеим. И бойте се от Аллах, и слушайте! Аллах не напътва хората-нечестивци.

109.

В Деня, когато Аллах събере пратениците и рече: “Какво вибе отвърнато?”, ще кажат: “Нямаме знание, Ти си Всезнаещия неведомите неща.”

110.

Когато Аллах рече: “О, Иса, сине на Мариам, помни Моятаблагодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух, та с хората даговориш в люлката и като възрастен! И как те научих на книгата и на мъдростта, ина Тората, и на Евангелието. И ето, сътворяваш от глина образ на птица – с Моетопозволение, и духваш в нея, и става птица – с Моето позволение. И изцерявашслепия и прокажения – с Моето позволение. И ето, извеждаш мъртвите – с Моетопозволение. И как възпрях от теб синовете на Исраил, когато им донесе яснитезнаци. И рекоха неверниците измежду тях: “Това е само явна магия.”

111.

И как вдъхнових учениците: “Да вярвате в Мен и в Мояпратеник!” Рекоха: “Ние повярвахме. И засвидетелствай, че сме отдадени!”
(Както след Мухаммад, мир нему, така и преди него, всички, които са сепреклонили пред волята на Аллах и са били отдадени на Него, са мюсюлмани ирелигията им е Ислямът.)

112.

Как учениците рекоха: “О, Иса, сине на Мариам, твоятГоспод може ли да ни спусне трапеза от небето?” Рече: “Бойте се от Аллах, акосте вярващи!”

113.

Рекоха: “Искаме да ядем от нея и да се успокоят сърцатани, и да знаем, че си ни говорил истината, и да бъдем свидетели на това.”

114.

Рече Иса, синът на Мариам: “О, Аллах, Господи наш, спуснини трапеза от небето! Тя ще е за нас празник, за първия и за последния от нас -знамение от Теб. И ни нахрани! Ти си Най-добрият от даващите препитание.”

115.

Рече Аллах: “Аз ще ви я спусна, ала който от вас следтова отхвърли вярата, ще го измъчвам с мъчение, с каквото не съм измъчвал нитоедин от народите.”

116.

И когато Аллах рече: “О, Иса, сине на Мариам, ти ли казана хората: “Приемете мен и майка ми за богове освен Аллах!” Рече: “Пречист сиТи! Не ми подобава да казвам това, на което нямам право. Ако бях го казал, Тищеше да знаеш това. Ти знаеш какво има
в душата ми, но аз не зная какво има в Твоята душа. Ти си Всезнаещият неведомитенеща.

117.

Казах им единствено това, което Ти ми повели: “Служете наАллах – моя Господ и вашия Господ!” И бях им свидетел, докато живеех сред тях. Акогато ме прибра, Ти им бе Надзорник. Ти на всяко нещо си свидетел.

118.

Ако ги измъчваш – те са Твои раби, а ако ги опростиш – Тиси Всемогъщия, Премъдрия.”

119.

Рече Аллах: “Това е Денят, когато за искрените ще е отполза искреността им.” Техни ще са Градините, сред които реки текат, там щепребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще са доволни отНего. Това е великото спасение.

120.

На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, ина всичко по тях. Той за всяко нещо има сила.