53. Звездата

1.

Кълна се в звездата, когато залязва,

2.

не се е заблудил вашият спътник [Мухаммад] и не се еотклонил,

3.

и не говори той от себе си.

4.

Това е само откровение, което [му] се разкрива.

5.

Научи го [на него] многосилният [Джибрил],

6.

който има мощ. Той се възправи,

7.

когато бе на най-високия хоризонт,

8.

после се приближи и се спусна,

9.

и бе на разстояние два лъка или по-близо.

10.

Тогава [Аллах посредством Джибрил] разкри на Своя раб[Мухаммад], каквото разкри.

11.

Сърцето му не го излъга за онова, което видя.

12.

Нима ще го оспорвате за онова, което видя?

13.

И отново го видя при друго спускане

14.

до лотосовото дърво на крайния предел,
(Мухаммад, мир нему, е видял Джибрил в истинския му образ два пъти – в началотона откровението и при възнесението до седмото небе, където се намира дървотоЛотос (Сидра) отдясно на божия Трон.)

15.

където е Градината на обителта.

16.

Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива…

17.

И не се отклони погледът [на Мухаммад], и не се откъсна.

18.

Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.

19.

А нима не виждате какво са ал-Лат и ал-Узза,

20.

и също – третото [божество] Манат?

21.

Нима за вас е мъжкото, а пък за Него – женското?

22.

Това тогава е несправедлив дележ.

23.

Те са само имена, които назовахте вие и предците ви.Аллах не им низпосла довод. [Неверниците] следват само догадката и онова, коетодушите обичат, въпреки че при тях дойде напътствието от техния Господ.

24.

Или човек притежава всичко, което пожелае?

25.

На Аллах принадлежи и отвъдното, и настоящето.

26.

И колко ангели има на небесата, чието застъпничество неизбавя от нищо, освен след като Аллах позволи комуто пожелае, и благоволи.
(След като и ангелите не могат да се застъпят без позволението на Аллах, кактогава неверниците се надяват техните божества да се застъпят за тях.)

27.

Онези, които не вярват в отвъдното, назовават ангелите сженски имена,

28.

без да имат знание за това. Те следват само догадката.Ала догадката с нищо не заменя истината.

29.

И се отдръпни от онзи, който се отвръща от Нашетонапомняне, и пожелава само земния живот!

30.

Толкова са достигнали те от знанието. Твоят Господнай-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае кой е напътеният.

31.

На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята, за давъздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните сНай-прекрасното –

32.

на онези, които се предпазват от големите грехове искверностите, освен малките провинения. Твоят Господ е Щедрия в опрощението.Най-добре Той ви знае, и когато ви сътвори от земята,
и когато бяхте зародиши в майчините си утроби. Тъй че не самохвалствайте!Най-добре Той знае богобоязливите.

33.

Виждаш ли онзи, който се отвръща

34.

и дава малко, и му се свиди?
(Разказват, че ал-Уалид ибн ал-Мугира седял с Пратеника, мир нему, и чулнеговата проповед. Той бил силно впечатлен от нея и почти бил готов да приемеИсляма, но един съдружаващ го посрещнал с думите: “Ти изостави религията напредците ни и твърдиш, че ще горят в Огъня.” Ал-Уалид отговорил: “Аз се боя отмъчението на Аллах.” А мъжът отвърнал, че ако му даде част от имота си и севърне към езичеството, той ще поеме наказанието вместо него. Ал-Уалид му далчаст от обещаното, но останалото му се досвидило.)

35.

Нима той има знание за неведомото и го вижда?

36.

Или не бе известйн за онова, което е в свитъците на Муса

37.

и Ибрахим, който изпълни [повелята] –

38.

че никой прегрешил не ще носи греха на друг

39.

и човек ще има само онова, за което се е постарал,

40.

и старанието му ще бъде видяно,

41.

после напълно ще му се въздаде,

42.

и че при твоя Господ е завършекът,

43.

и Той поражда смеха и плача,

44.

и Той съживява и умъртвява,

45.

и Той създава двойките – мъжко и женско, –

46.

от капка сперма, когато се изхвърля [в утробата],

47.

и от Него е повторното сътворяване,

48.

и Той дарява богатство и удовлетворение,

49.

и Той е Господът на Сириус,
(Ярката звезда Сириус била обожествявана от племето Хузаа.)

50.

и Той погуби древните адити,

51.

и самудяните, и не остави никого от тях,

52.

и също – народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи ипрестъпващи,

53.

и Той опустоши сринатите [селища на Лут],

54.

и ги покри, каквото ги покри.

55.

Тогава в кои благодеяния на твоя Господ се съмняваш [о,човече]?

56.

И този [Мухаммад] е предупредител, подобен на първитепредупредители.

57.

Близкият Час наближава.

58.

Никой освен Аллах не ще го разкрие.

59.

Нима на тази вест се чудите

60.

и се смеете, а не плачете,

61.

и нехайно се забавлявате?

62.

Сведете чела до земята в суджуд пред Аллах и на Негослужете!