52. Планината

1.

Кълна се в Планината

2.

и в Книгата, написана

3.

на разгънат свитък,

4.

и в посещавания Дом,
(Планината, в името на която се изрича клетвата, е Синай в Мадян, къдетоВсевишният Аллах говорил на пророка Муса. Книгата е Петокнижието, Коранът илиКнигата на съдбите. Посещаваният Дом е храмът Кааба или небесното място, коетоангелите обхождат.)

5.

и във въздигнатия [небесен] свод,

6.

и в препълненото море –

7.

мъчението на твоя Господ ще настъпи!

8.

Никой не ще го отблъсне

9.

в Деня, когато небето бурно се завърти

10.

и планините силно се разместят.

11.

Горко в този Ден за отричащите,

12.

които в празнословие се забавляват!

13.

В Деня, когато ще бъдат подкарани към огъня на Ада:

14.

“Това е Огънят, който взимахте за лъжа.

15.

Магия ли е това, или не съзирате?

16.

Горете там и да търпите, и да не търпите, все едно е завас! Ще ви се въздаде само за вашите дела!”

17.

Богобоязливите ще са в градини и в блаженство,

18.

радостни с онова, което им е дарил техният Господ и ги епредпазил техният Господ от мъчението на Ада.

19.

Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!

20.

Облегнати на подредени престоли… И ще им дадем засъпруги хубавици с големи очи.

21.

Към онези, които вярват и тяхното потомство ги последва свяра – ще присъединим към тях потомството им и не ще отнемем нищо от делата им.Всеки човек ще отговаря за делата си.

22.

И ще им дарим в изобилие плодове и месо, каквитопожелаят.

23.

Ще си подават там един на друг чаша, от която не ще иманито празнословие, нито подбуда към грях.

24.

И ще им прислужват юноши, които сякаш са скрити бисери.

25.

И ще се обръщат един към друг, разпитвайки се.

26.

Ще рекат: “Бояхме се [от Аллах] и преди, когато бяхмесред своите роднини.

27.

Но Аллах ни облагодетелства и ни опази от изгарящотомъчение.

28.

Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетеля на доброто,Милосърдния.”

29.

И поучавай [о, Мухаммад]! Ти не си – по милост от твояГоспод – нито гадател, нито луд.

30.

Или казват: “Ти си поет! Изчакваме превратностите насъдбата.”

31.

Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”
(Знамението посочва, че онези, които очакват смъртта на Пророка, мир нему,непременно ще ги сполети беда.)

32.

Нима умовете им повеляват това, или са престъпващи хора?

33.

Или искат да кажат: “Сам си го е съчинил!” Не, те невярват.

34.

Нека донесат слово, подобно на него, ако казват истината!

35.

Нима бяха сътворени от нищо, или те са творците?

36.

Или те сътвориха небесата и земята? Не, ала не сеубеждават.

37.

Или при тях са съкровищниците на твоя Господ, или те савластващите?

38.

Или имат стълба, от която подслушват? Тогава нека този оттях, който е чул нещо, да донесе явен довод!

39.

Или за Него са дъщерите, а за вас – синовете?

40.

Или искаш отплата от тях [о, Мухаммад], та са обременениот дълг?

41.

Или при тях е неведомото и те записват?

42.

Или кроят хитрина? Ала онези, които не вярват, те ще санадхитрените.

43.

Или имат друг бог освен Аллах? Пречист е Аллах от онова,с което Го съдружават!

44.

И дори да видят отломък, падащ от небето, казват:”Скупчени облаци.”

45.

Остави ги, докато срещнат своя Ден, когато ще бъдатпоразени от мълнията!

46.

Деня, когато нито хитрината им ще ги избави, нито ще имсе помогне.

47.

А за угнетителите има и друго мъчение освен това, алаповечето от тях не знаят.
(Това е мъчението, което ще понесат преди смъртта или в гроба. Иначе в земнияживот те са изпитали много други страдания, като бедност, поражения в битки идруги нещастия.)

48.

И бъди търпелив пред повелята на своя Господ! Ти наистинаси пред Очите Ни. И прославяй своя Господ с възхвала, когато ставаш!

49.

И нощем Го прославяй, и при скриването на звездите!