51. Отвяващите

1.

Кълна се в отвяващите с веене [ветрове]

2.

и в носещите товар [облаци],

3.

и в плаващите с лекота [кораби],

4.

и в разпределящите по повеля [ангели],

5.

че е истина това, което ви е обещано!

6.

И че възмездието ще настъпи.

7.

Кълна се в небето, осеяно с пътища!

8.

Объркани са вашите слова [о, неверници].
(Както се споменава и в Корана, противниците на Пророка го наричали “магьосник”,”поет”, “гадател” – твърдения, които той неведнъж е бил принуден да отхвърля.)

9.

Отклонява се от него онзи, който е бил отклонен.

10.

Проклети да са лъжците,

11.

които в бездната [на неверието] нехаят!

12.

Питат: “Кога ще е Съдният ден?”

13.

В този Ден върху Огъня ще бъдат измъчвани.

14.

“Вкусете своето мъчение! Това е, за което бързахте.”

15.

Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори,

16.

ще взимат онова, което им дарява техният Господ. Предитова те вършеха добро –

17.

малко спяха през нощта

18.

и на развиделяване молеха за опрощение,

19.

и в техните имоти имаше дял за просяка и нуждаещия се.

20.

За убедените на земята има знамения

21.

и в самите вас. Нима не съзирате?

22.

На небето има препитание за вас и там е онова, което ви еобещано.

23.

А то, кълна се в Господа на небето и на земята, е истина,както това, че говорите.
(Както човек не се усъмнява, че думите, които изрича, са негови, така не трябвада има колебание и за това, което му се известява.)

24.

Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим?
(Вж. 15: 51)

25.

Влязоха при него и рекоха: “Мир!” Каза: “Мир!” И си рече:”Непознати хора!”

26.

И без да го видят, свърна към своето семейство и дойде стлъсто [печено] теле,

27.

и им го поднесе. Рече: “Ще похапнете ли?”

28.

И спотаи страх от тях. Рекоха: “Не се страхувай!” И гоблаговестиха за знаещ син.

29.

И пристъпи жена му с вик, удряйки лицето си, и рече: “Ноаз съм бездeтна старица!”

30.

Рекоха: “Тъй каза твоят Господ. Той е Премъдрия,Всезнаещия.”

31.

Рече: “А какво ви е намерението, о, пратеници?”

32.

Рекоха: “Изпратени сме при хора-престъпници,

33.

за да изсипем върху тях камъни от глина,

34.

белязани при твоя Господ за прекаляващите.”

35.

И изведохме Ние само вярващите, които бяха там.

36.

И намерихме там отдадени [на Аллах] само в един дом.

37.

И оставихме там знамение за онези, които се страхуват отболезненото мъчение.

38.

…И за Муса, когато го изпратихме при Фараона с явендовод.

39.

И се отвърна той със своята опора, и каза: “Магьосник илилуд.”

40.

И сграбчихме него и войските му, и ги хвърлихме в морето.Вината бе негова.

41.

И за адитите, срещу които изпратихме опустошителниявятър…

42.

И не остави той нищо, над което премина, без да гопревърне в прах.

43.

И за самудяните, когато им бе казано: “Наслаждавайте седо време!”

44.

И се възгордяха пред повелята на техния Господ, [затова]мълнията ги порази, както си гледаха.

45.

И не можаха да се изправят, и не им се помогна.

46.

И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестивихора.

47.

И небето изградихме с [Нашата] сила. Ние даваме простор.

48.

И земята Ние разстлахме. Колко прекрасно разстиламе!

49.

И от всяко нещо сътворихме двойки, за да се поучите!
(Всевишният Аллах е създал всякакъв вид двойки – мъжко и женско, земя и небе,слънце и луна, равнина и планина, море и суша, лято и зима, живот и смърт,сладко и горчиво, светлина и мрак. Така човекът, който размишлява надсвързването на противоположностите в едно, би трябвало да повярва в абсолютния,единствения Бог и абсолютния Творец, и ще стане Негов раб.)

50.

Затова към Аллах се устремете! Аз съм Негов явенпредупредител за вас.

51.

И не приемайте друг Бог заедно с Аллах! Аз съм Негов явенпредупредител за вас.

52.

Така и онези преди тях, щом дойдеше пратеник, казваха:”Магьосник или луд.”

53.

Нима си завещаваха това един другиму? Не, ала те сапрестъпващи хора.

54.

Отвърни се от тях и не ще бъдеш упрекван!

55.

И поучавай! Наистина поучението носи полза на вярващите.

56.

Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Мислужат.

57.

Не искам от тях препитание и не искам да Ме хранят.

58.

Аллах! Той е Даващия препитанието, Владетеля на силата,Всемогъщия.

59.

Угнетителите имат участ като участта на техните другари.Затова да не избързват!

60.

Горко на неверниците в техния Ден, който им е обещан!