50. Каф

1.

Каф. Кълна се в славния Коран.

2.

Да, учудиха се, че им се яви предупредител измежду тях. Ирекоха неверниците: “Това е чудно нещо.

3.

Нима след като умрем и станем на пръст [ще бъдемвъзкресени]? Такова завръщане е невероятно.”

4.

Знаем Ние какво земята отнема от тях и имаме съхраняващаКнига.

5.

Ала те взеха за лъжа истината, когато дойде при тях и сав недоумение.

6.

Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и гоукрасихме, и е без процепи?

7.

И земята разпростряхме, и положихме по нея непоклатимипланини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове –

8.

поука и напомняне за всеки покайващ се раб.

9.

И изсипваме от небето благословена вода, и сторваме даизрастват чрез нея градини и зърно за жътва,

10.

и високи палми с гроздове, скупчени един връз друг –

11.

препитание за рабите. И съживяваме с нея мъртва земя.Така ще бъде и възкресението.

12.

Преди тях смятаха, че е лъжа и народът на Нух, иобитателите на ар-Рас, и самудяните,
(Вж. 25: 38)

13.

и адитите, и Фараонът, и братята на Лут,

14.

и обитателите на Горичката, и народът на Туббаа. Всичкисмятаха за лъжци пратениците и се изпълни Моето обещание.
(Вж. 15: 78 и 44: 37)

15.

Нима Ни затрудни първото сътворяване? Ала се съмняват тев новото сътворяване.

16.

Сътворихме Ние човека и знаем какво му нашепва неговатадуша. Ние сме по-близо до него, отколкото вената на шията [му].

17.

Отдясно и отляво на него стоят два записващи ангела,

18.

не изрича и една дума, без да има готов надзорник принего.

19.

И смъртната агония ще донесе истината: “Това е, което сиизбягвал.”

20.

И ще се протръби с Рога. “Това е Денят на обещанието!”

21.

И с всеки човек ще дойде водач и свидетел [от ангелите].

22.

[И ще му се каже:] “Ти нехаеше за това. Но снехме от тебпокривалото и твоят поглед Днес е проницателен.”

23.

А съпътствалият го [ангел] ще каже: “Готово е това, коетое у мен.”
(Всевишният Аллах ще каже:)

24.

“Хвърлете в Ада всеки упорстващ неверник,

25.

възпиращ доброто, престъпващ, съмняващ се,

26.

който прие за бог друг заедно с Аллах! Затова го хвърлетев суровото мъчение!”

27.

Съпътствалият го [сатана] ще каже: “Господи наш, не аз гонакарах да престъпва, а сам той бе в дълбока заблуда.”

28.

Ще каже [Аллах]: “Не се карайте пред Мен! Аз випредупреждавах.

29.

Не се променя Моето Слово. И не съм угнетител на рабите.”

30.

В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той щерече: “Има ли още?”

31.

И не след дълго Раят ще бъде приближен за богобоязливите.

32.

Това е, което ви бе обещано – за всеки покайващ се,спазващ [повелите],

33.

който и в уединение се бои от Всемилостивия, и идва съссърце, молещо за прошка.

34.

“Влезте тук в мир! Това е Денят на вечността!”

35.

Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече.

36.

И колко поколения преди тях погубихме, а бяха по-силни оттях и обикаляха по земята! Но има ли избавление?

37.

Наистина в това се съдържа поука за всеки, който имасърце или се вслушва и е свидетел.

38.

Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях вшест дни, без да Ни засегне умора.
(С това знамение се отхвърлят думите на юдеите: “Бог се оттегли за почивка вСъботата и поседна на земята.” Според някои тълкуватели под “шест дни” трябва дасе разбират “шест периода”.)

39.

Бъди търпелив към това, което казват, и прославяй свъзхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза!

40.

И през нощта Го прославяй, и след поклоните!

41.

И вслушвай се в Деня, когато прогласяващият ще прогласиот близко място!
(Припомня се на хората да не забравят за зова на Исрафил, който ще протръби сРога от небесата и ще протръби за Часа на равносметката.)

42.

В този Ден ще чуят Вика с истината. Това е Денят навъзкресението.
(Оттук се разбира, че хората ще чуят и втората тръба на Исрафил, след което щевъзкръснат и ще излязат от гробовете.)

43.

Ние съживяваме и Ние умъртвяваме, и при Нас езавръщането.

44.

В този Ден земята ще се разцепи над тях – забързани. Товае събиране, лесно за Нас.

45.

Най-добре Ние знаем какво изричат. А ти не си за тяхпринудител. И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моетопредупреждение!