4. Жените

1.

О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори отедин човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени. Ибойте се от Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и от [прекъсване на]кръвните родства! Наистина Аллах ви наблюдава.

2.

И давайте на сираците имотите им, и не подменяйте добротос лошо, и не поглъщайте имотите им към вашите имоти! Това е голямо прегрешение.

3.

А ако ви е страх, че няма да сте справедливи къмсираците, [ако се ожените за тях,] встъпвайте в брак с онези от жените, коитохаресвате – две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи -с една или с [пленнички] владени от десницата ви. Това е най-малкото, за да несе отклоните.

4.

И давайте на жените задължителната плата от сърце! А акови отстъпят нещо от него, яжте го със здраве и охота!

5.

И не давайте на несъзнаващите своите имоти, които Аллах есторил опора за вас, но ги хранете от тях и ги обличайте, и им говорете благидуми!

6.

И изпитвайте сираците, докато станат за брак, и щомзабележите у тях зрелост, предайте им техните имоти и не ги изяждайтеразточително и припряно, да не би да порастат. И който [настойник] е богат, некасе въздържа, а който е беден, нека яде с приличие [от наследството на сираците].И когато им прдавате имотите, вземете свидетели пред тях. Достатъчен е Аллах дапотърси сметка.

7.

За мъжете има дял от онова, което са оставили родителитеи най-близките, и за жените има дял от онова, което са оставили родителите инай-близките – малко или много – предписан дял.
(Като отхвърля някои предислямски традиции, това знамение разкрива, че и женатаима дял в наследството и че този дял, отреден є от Аллах, трябва непременно да єсе даде.)

8.

И когато на подялбата присъстват близки и сираци, инуждаещи се, дайте им от него и им говорете благи думи!

9.

И да се плашат те [от несправедливост], както биха сестрахували, ако оставят след себе си невръстни потомци! И да се боят от Аллах, ида говорят уместни думи!

10.

Които поглъщат имотите на сираците несправедливо, тепоглъщат в стомасите си огън и ще горят в пламъци.

11.

Повелява ви Аллах за вашите деца: за мъжкото е дял,колкото за две женски. А ако са повече от две жени, за тях са две третини отоставеното. А ако е една, за нея е половината. А за родителите му, за всеки единот тях, е шестината от оставеното, ако е имал дете. А ако не е имал дете и гонаследят родителите му, за майка му е третината. А ако е имал братя, за майка муе шестината след завещание, завещано от него, или дълг. Предписание от Аллах! Незнаете кой ви е по-близък по изгода, бащите или синовете ви. Аллах е всезнаещ,премъдър.

12.

За вас е половината от онова, което са оставили съпругитеви, ако не са имали дете. А ако са имали дете, за вас е четвъртината от онова,което са оставили след завещание, завещано от тях, или дълг. А за съпругите ечетвъртината от онова, което сте оставили, ако не сте имали дете. А ако стеимали дете, за тях е осмината от онова, което сте оставили след завещание,завещано от вас, или дълг. А ако мъж или жена биват наследени и нямат родители идеца, и имат брат или сестра, за всеки един от тях е шестината. А ако са повечеот това, те са съдружници в третината след завещание, което е завещано, илидълг, без да има ощетен. Това е завет от Аллах! Аллах е всезнаещ, всеблаг.

13.

Тези са границите на Аллах. А който се покорява на Аллахи на Неговия Пратеник, Той ще го въведе в Градините, сред които реки текат. Тамще пребивават вечно. Това е великото спасение.

14.

А който не се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, ипрестъпва Неговите граници, Той ще го въведе в Огъня. Там ще пребивава вечно ище има унизително мъчение за него.

15.

А срещу онези от жените ви, които извършат прелюбодеяние,вземете четирима измежду вас за свидетели. А засвидетелстват ли, дръжте жените вдомовете, докато смъртта ги прибере или Аллах им стори път.

16.

И на двамата от вас, които го извършат, причинетестрадания! А ако се разкаят и поправят, оставете ги! Аллах е приемащ покаянието,милосърден.

17.

Аллах приема покаянието на онези, които правят зло вневедение, после скоро се покайват. На тези Аллах приема покаянието. Аллах евсезнаещ, премъдър.

18.

И не е покаянието за онези, които правят злини, а щомдойде при някого от тях смъртта, казва: “Сега се покаях.” – нито за онези, коитоумират неверници. За тях Ние сме приготвили болезнено мъчение.

19.

О, вярващи, не ви се позволява да взимате в наследствожените против волята им. И не ги потискайте, за да отнемете част от онова, коетосте им дали, освен ако извършат явно прелюбодеяние. И живейте с тях, кактоподобава. А ако сте ги възненавидили, то може и да възненавидите нещо, а Аллахда е вложил в него много добро.

20.

А ако пожелаете на мястото на една съпруга да вземетедруга и сте дали голямо богатство на първата, не взимайте нищо от него! Нима щего вземете с измама и явен грях?

21.

И как ще го вземете, след като се отдадохте един на друг,и те получиха от вас твърд обет?
(Вж. 2: 229)

22.

И не встъпвайте в брак с жените, за които са се женилибащите ви, освен което е било [преди Исляма]. Това е непристойност, гнусота излочест път.

23.

Под възбрана са за вас майките ви, дъщерите ви, сестритеви, лелите ви, вуйните ви, дъщерите на брата и дъщерите на сестрата, и жените,които са ви кърмили, и сестрите ви по кърмене, и майките на жените ви, изаварените под ваша опека дъщери на жените ви, при които сте влезли [всъпружество], а ако не сте влезли – не е прегрешение за вас; и съпругите насиновете ви, които са ваша плът; и да съберете две сестри, освен което е било.Аллах е опрощаващ, милосърден.

24.

[Под възбрана са за вас] и омъжените жени, освен[пленничките] които десниците ви владеят. Това е предписанието на Аллах за вас.И отвъд него ви е позволено да търсите съпруги с имотите си целомъдрено, а не сразврат. А на съпругите, от които сте се възползвали, дайте в дар задължителнатаплата. И няма прегрешение за вас в онова, за което се споразумеете след платата.Аллах е всезнаещ, премъдър.

25.

Този от вас, който не може да се разпростре да встъпи вбрак със свободни вярващи жени, тогава – с някои от вашите вярващи момичета,които десниците ви владеят. Аллах най-добре знае вашата вяра. Вие сте един отдруг. Встъпвайте в брак с тях с позволението на техните господари и им дайтезадължителната плата с добро. Да са целомъдрени, а не развратници, нито такива,които си взимат приятели. Ако извършат прелюбодеяние, след като се омъжат, затях е половината от наказанието, което е за свободните жени. Това е за онзи отвас, който се страхува от грях. А да търпите е най-доброто за вас. Аллах еопрощаващ, милосърден.

26.

Аллах иска да ви разясни и да ви насочи по пътищата наонези, които бяха преди вас, и да приеме покаянието ви. Аллах е всезнаещ,премъдър.

27.

Аллах иска да приеме покаянието ви, а онези, коитоследват страстите, искат съвсем да ви отклонят.

28.

Аллах иска да ви облекчи. Човекът бе сътворен слаб.

29.

О, вярващи, не изяждайте своите имоти с измама помеждуси, освен ако е търговия по ваше взаимно съгласие. И не убивайте сами себе си!Към вас Аллах е милосърден.

30.

А който върши това с престъпване и несправедливост, ще гоизгаряме в Огъня. Това е лесно за Аллах.

31.

Ако избягвате големите грехове, които са ви забранени, щеотмахнем от вас лошите ви постъпки и ще ви въведем в достойна обител.

32.

И не възжелавайте онова, с което Аллах предпочете едни отвас пред други! За мъжете има дял от онова, което са заслужили, и за жените имадял от онова, което са заслужили. И молете Аллах за Неговата благодат! Аллахвсяко нещо знае.

33.

На всеки сторихме наследници за онова, което са оставилидвамата родители и най-близките. А на онези, с които се обвързаха вашите клетви,въздайте дела им! Аллах на всяко нещо е свидетел.

34.

Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочетеедни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни,пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство сестрахувате, увещавайте, [после]
се отдръпнете от тях в постелите, и [ако трябва] ги удряйте! А покорят ли ви се,не търсете средство против тях! Аллах е всевишен, превелик.

35.

А ако ви е страх от раздор между двамата, пратете съдникот неговото семейство и съдник от нейното семейство. Ако искат сдобряване, Аллахще ги помири. Аллах е всезнаещ, сведущ.

36.

И служете единствено на Аллах, и нищо не съдружавайте сНего! И към родителите – добрина, и към близкия, и сираците, и нуждаещите се, икъм близкия съсед, и към далечния съсед, и към другаря редом, и към пътника, икъм владените от вашата десница! Аллах не обича горделивия, самохвалеца,

37.

които се скъпят и повеляват скъперничество на хората, искриват онова, което Аллах им е дал от Своята благодат, – приготвихме Ние заневерниците унизително мъчение, –

38.

и онези, които раздават своите имоти на показ пред хоратаи не вярват нито в Аллах, нито в Сетния ден; и онзи, на когото сатаната еприятел. Колко лош приятел е той!

39.

И каква загуба те биха имали, ако повярваха в Аллах и вСетния ден, и раздаваха от онова, което Аллах им е дал за препитание? Аллахдобре ги знае.

40.

Аллах не угнетява дори с тежестта на прашинка. А щом едобрина, Той я удвоява и дарява от Себе си огромна награда.

41.

И как ще бъдат, щом доведем от всяка общност свидетел, итеб доведем [о, Мухаммад] да свидетелстваш за тях?
(Всеки пророк ще бъде свидетел за своята общност.)

42.

В Деня тогава онези, които не повярваха и не се подчинихана Пратеника, ще поискат да се изравнят със земята. И не ще потулят от Аллах иедна случка.

43.

О, вярващи, не пристъпвайте към молитвата, когато степияни, додето вече знаете какво говорите; нито омърсени – освен ако сте пътници,- докато не се окъпете! И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл отнужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чистаземя и натрийте лицата и ръцете си. Аллах е извиняващ, опрощаващ.

44.

Не видя ли ти, че дарените с дял от Писанието купуватзаблудата и искат да се заблудите по пътя?

45.

Аллах най-добре знае враговете ви. Достатъчен е Аллах запокровител и достатъчен е Аллах за избавител.

46.

Някои от юдеите променят местата на думите и казват:”Чухме и не се подчинихме!” и “Чуй, глух да си!”, и: “Зачети ни!”,
като кривят език и хулят религията. А ако кажеха: “Чухме и се покорихме!” и “Чуй”, и”Погледни ни!”, щеше да е по-добре за тях и по-право. Но Аллах гипрокле за тяхното неверие и не вярват освен малцина.

47.

О, дарени с Писанието, повярвайте в онова, коетонизпослахме, за да потвърдим наличното у вас, преди ликове да изтрием и образа втил да обърнем, или да ги прокълнем, както проклехме хората на Съботата.Повелята на Аллах непременно се изпълнява.
(Хората на Съботата са юдеите.)

48.

Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен товапрощава на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той измисля огромен грях.

49.

Не видя ли ти онези, които изкарват себе си занай-чистите? Не, Аллах пречиства когото пожелае и не ще бъдат угнетени дориколкото с влакънце от фурма.

50.

Виж как измислят лъжа за Аллах! Това стига за явен грях.

51.

Не видя ли ти дарените с дял от Писанието? Вярват вмагията и в сатаната, и казват на неверниците: “Тези са по-напътени отвярващите.”

52.

Тези са, които Аллах е проклел. А за онзи, когото Аллахпрокълне, ти не ще намериш закрилник.

53.

Нима притежават дял от властта! Тогава те не ще дадат нахората и браздица от костилка на фурма.

54.

Или завиждат на хората за онова, което Аллах им дари отСвоята благодат? Ние дарихме вече рода на Ибрахим с Писанието и с мъдростта, иим дарихме огромна власт.

55.

Някои от тях повярваха в него, а други се отвърнаха.Достатъчни са пламъците на Ада.

56.

Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгарямев Огъня. Всякога, щом кожата им се опече, я сменяваме с друга кожа, за да вкусятмъчението. Аллах е всемогъщ, премъдър.
(Това знамение съдържа едно от научните чудеса на Корана. В него безупречно серазкрива, че сетивните центрове на човешкото тяло се намират в кожата.Съвременните медицински открития потвърждават това.)

57.

А онези, които вярват и вършат праведни дела, ще въведемв Градините, сред които реки текат и там ще пребивават вечно и завинаги. Ще иматтам пречисти съпруги. И ще ги настаним под дебела сянка.

58.

Аллах ви повелява да връщате поверените имущества натехните собственици и когато съдите между хората, да съдите със справедливост.Как прекрасно е това, с което Аллах ви наставлява! Аллах е всечуващ, всезрящ.

59.

О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте наПратеника и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, отнесете гокъм Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това енай-доброто и най-похвалното за изход.

60.

Не видя ли ти онези, които твърдят, че са повярвали внизпосланото на теб и в низпосланото преди теб? Искат да се съдят при тирана, аим бе повелено да го отхвърлят. Сатаната иска да ги въведе в дълбока заблуда.

61.

И когато им се каже: “Елате при онова, което Аллахнизпосла, и при Пратеника!”, виждаш лицемерите напълно да се отвръщат от теб.

62.

А как ще бъдат, щом ги сполети беда заради онова, коеторъцете им са сторили отнапред? После ще дойдат при теб, кълнейки се в Аллах:”Искахме само добротворство и умиротворение.”

63.

Това са онези, за които Аллах знае какво имат в сърцата.Бъди въздържан с тях и ги поучавай, и им говори с красноречиви думи!

64.

Всеки пратеник изпращахме само да му се покоряват спозволението на Аллах. И ако те, когато угнетяваха себе си, дойдеха при теб [о,Мухаммад] и помолеха Аллах за опрощение, и Пратеника помолеше за опрощението им,щяха да видят, че Аллах е приемащ покаянието, милосърден.

65.

Но не – кълна се в твоя Господ! – те не ще станатвярващи, докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду им; после ненамират затруднение у себе си относно онова, което си решил и напълно сеподчиняват.

66.

И ако им предпишехме: “Убийте себе си!” или “Излезте отдомовете си!”, не биха го сторили освен малцина от тях. А ако направеха това, закоето са наставлявани, то щеше да е най-доброто за тях и най-силно да ги укрепи.

67.

Тогава щяхме да им дарим от Нас огромна награда

68.

и да ги насочим по правия път.

69.

Които се покоряват на Аллах и на Пратеника, те са сонези, които Аллах е дарил: пророците, всеправдивите, жертващите се за вярата иблагочестивите. Колко добри са те за другари!

70.

Такава е благодатта от Аллах. Достатъчно Аллах знае.

71.

О, вярващи, бъдете предпазливи и настъпвайте на отредиили настъпвайте вкупом!

72.

Сред вас все някой изостава и щом ви сполети беда, казва:”Аллах ме дари с благодат, защото не бях с тях.”

73.

А щом ви достигне обилие от Аллах, той все казва, сякашне е имало между вас приятелство: “Ех, и аз да бях с тях, та да спечеля огромнапечалба!”

74.

И нека се сражават по пътя на Аллах онези, които продаватземния живот за отвъдния. А на онзи, който се сражава по пътя на Аллах и бъдеубит или надвие, Ние ще дадем огромна награда.

75.

И защо да не се сражавате по пътя на Аллах и зарадислабите от мъжете, жените и децата, които казват: “Господи наш, изведи ни оттова селище, обитателите на което са угнетители! И стани наш покровител, и станинаш избавител!”

76.

Вярващите се сражават по пътя на Аллах, а неверниците сесражават по пътя на идолите. Сражавайте се с приятелите на сатаните! Слабо ековарството на сатаната!
(“идолите” – тагут. Вж. 2: 256)

77.

Не видя ли ти онези, на които бе казано: “Възпирайтеръцете си [от сражение] и извършвайте молитвата, и давайте милостинята закат!” Акогато им бе предписано сражение, ето че част от тях се уплаши от хората,колкото се плаши от Аллах, и дори повече. И рекоха: “Господи наш, защо нипредписа сражение? Защо не ни отсрочи за кратко време?” Кажи: “Насладата наземния живот е мимолетна, а отвъдният е най-доброто за богобоязливите. И не щебъдете угнетени дори с влакънце от фурма.”

78.

Където и да сте, смъртта ще ви догони, дори да сте въввъздигнати кули. И ако ги достигне добрина, казват: “Това е от Аллах.”, а ако гисполети злина, казват: “Това е от теб [о, Мухаммад]!” Кажи: “Всичко е от Аллах.”Какво им е на тези хора, та почти не проумяват дума?

79.

Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, акаквато и злина да те сполети, тя е от самия теб. Пратеник те изпратихме прихората. Достатъчен е Аллах за свидетел.

80.

Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил наАллах. А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител.

81.

И казват: “Покоряваме се!”, а отделят ли се от теб, групаот тях крои нощем противното на онова, което говори. Но Аллах записва каквокроят нощем. Бъди въздържан с тях и на Аллах се уповавай! Достатъчен е Аллах задовереник.

82.

Нима не размишляват над Корана? И ако бе от друг, а не отАллах, щяха да открият в него много противоречия.

83.

И щом дойде при тях известие за спокойствие или за страх,разгласяват го. А ако бяха го отнесли до Пратеника и удостоените с власт измеждуим, щяха да го разберат онези от тях, които могат да го проумеят. И ако не беблагодатта на Аллах към вас, и Неговата милост, щяхте да последвате сатаната,освен малцина.

84.

И сражавай се [о, Мухаммад] по пътя на Аллах! Отговоренси единствено за себе си. И подбуждай вярващите! Дано Аллах възпре мощта наневерниците! Аллах е най-силен по мощ и най-силен по наказание.

85.

Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него, акойто се застъпва за лошо дело, ще има бреме от него. Аллах за всяко нещовъздава.

86.

И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав отнего или отвърнете със същия! Аллах за всяко нещо държи сметка.

87.

Аллах – няма друг бог освен Него! Ще ви събере Той в Деняна възкресението, няма съмнение в това. А кой е по-правдив в словото си отАллах?

88.

Какво ви е, та спрямо лицемерите сте две групи? Низвергнаги Аллах заради онова, което са придобили. Нима искате да напътите онзи, коготоАллах е оставил в заблуда? А когото Аллах остави в заблуда, ти не ще намериш пътза него.

89.

Желаят и вие да сте неверници, както и те са неверници,за да бъдете равни. И не взимайте ближни от тях, докато не се
преселят по пътя на Аллах! А отметнат ли се, хващайте и ги убивайте, където гизаварите – и не взимайте от тях нито ближен, нито помощник –

90.

освен добралите се до народ, с който имате договор; илидошлите при вас със свити сърца, че са се сражавали срещу вас или че ще сесражават срещу своя народ. И ако Аллах бе пожелал, щеше да ги овласти над вас ида се сражават срещу вас. А отдръпнат ли се, без да се сражават, и ви предложатмир, Аллах не ще ви отвори път против тях.

91.

Ще откриете и други, които искат и с вас да са вбезопасност, и със своя народ – в безопасност. Всякога, щом биваха връщани къмизкушението, биваха низвергвани в него. И ако не се отдръпнат и не ви предложатмир, и не удържат ръцете си, хващайте и ги убивайте, където ги заварите! Дадохмеви явен довод срещу тези.

92.

И не трябва вярващ да убива вярващ, освен по погрешка. Аонзи, който убие вярващ по погрешка – да освободи вярващ роб и да връчи откуп насемейството му, освен ако простят. А ако [убитият] е вярващ от враждебен вамнарод – да се освободи вярващ роб. А ако е от народ с договор между вас – да севръчи откуп на семейството му и да се освободи вярващ роб. А онзи, който нямавъзможност – да говее два поредни месеца за покаяние пред Аллах. Аллах евсезнаещ, премъдър.

93.

А за онзи, който умишлено убие вярващ, възмездието му еАдът, там ще пребивава вечно. Аллах му се гневи и го проклина, и за него еприготвил огромно мъчение.

94.

О, вярващи, когато странствате по пътя на Аллах,изяснявайте си и не казвайте на онзи, който ви отправи поздрав: “Ти не сивярващ”, стремейки се към мимолетното на земния живот. При Аллах има обилнибогатства. Такива бяхте преди, но Аллах ви облагодетелства. Изяснявайте си!Сведущ е Аллах за вашите дела.

95.

Не са равностойни онези от вярващите, които си седятвкъщи, без да им се навреди, и онези, които се борят по пътя на Аллах чрезсвоите имоти и души. Аллах отреди на борещите се чрез своите имоти и души да сас едно стъпало над седящите. На всеки Аллах обеща Най-прекрасното, но Аллахотличи борещите се пред седящите – с огромна награда:

96.

със степени от Него и с опрощение, и милост. Аллах еопрощаващ, милосърден.

97.

Когато ангелите приберат душите на угнетилите себе си, щеим рекат: “В какво положение бяхте?” Ще рекат: “Бяхме безсилни
на земята.” Ще рекат: “Не беше ли просторна земята на Аллах, та да се преселитеиз нея?” На тези мястото им е Адът – и колко лоша участ е той,

98.

освен за слабите от мъжете, жените и децата, които санемощни и не намират път.

99.

Тези Аллах може и да извини. Аллах е извиняващ,опрощаващ.

100.

А който се пресели по пътя на Аллах, ще открие на земятамного приют и обилие. А който напусне дома си, преселвайки се заради Аллах иНеговия Пратеник, и после го настигне смъртта, при Аллах му е отреденанаградата. Аллах е опрощаващ, милосърден.

101.

А когато странствате по земята, не е прегрешение за васда съкращавате молитвата, ако се страхувате, че ще ви навредят онези, които неса повярвали. Неверниците са ваш явен враг.

102.

И когато си сред вярващите и им водиш молитвата, нека стеб стои група и да вземат своите оръжия. И щом се поклонят в суджуд, част оттях да застанат зад вас. После нека дойде друга група, която още не се е молила,и да извърши молитвата с теб, и да бъде предпазлива, и да вземе оръжията си.Онези, които не повярваха, желаят да нехаете за своите оръжия и вещи, та да сенахвърлят срещу вас отведнъж. И не е прегрешение за вас, ако дъжд ви напакостиили сте болни, да положите оръжията си, но бъдете предпазливи. Аллах приготви заневерниците унизително мъчение.

103.

И когато завършите молитвата, споменавайте Аллах прави,седнали и на хълбок! А когато сте вън от опасност, отслужвайте молитвата вцялост! За вярващите молитвата е предписание в определено време.

104.

И не показвайте слабост в издирването на [вражески]народ! Ако ви боли – и тях ги боли, както и вас е боляло, но вие се надявате наАллах за онова, за което те не се надяват. Аллах е всезнаещ, премъдър.

105.

Ние ти низпослахме Книгата с истината, за да отсъдишмежду хората с онова, което Аллах ти показа. И не се препирай зарадиизменниците!

106.

И моли прошка от Аллах! Аллах е опрощаващ, милосърден.

107.

И недей да спориш за онези, които изменят на себе си!Аллах не обича никой изменник, грешник.

108.

Прикриват се от хората, но от Аллах не се прикриват. Тойе с тях, когато нощем замислят думи, от които е недоволен. Аллах обхваща технитедела.

109.

Ето, вие спорехте заради тях в земния живот, но кой щеспори с Аллах заради тях в Деня на възкресението? Или кой ще им бъде покровител?

110.

Който стори зло или себе си угнети, а сетне помоли Аллахза прошка, ще открие, че Аллах е опрощаващ, милосърден.

111.

И който придобие грях, той го придобива само в свойущърб. Аллах е всезнаещ, премъдър.

112.

И който придобие вина или грях, сетне набеди за тованевинен, той се е нагърбил с клевета и явен грях.

113.

И ако не бе благодатта на Аллах, и Неговата милост къмтеб, група от тях щеше да те заблуди. Но единствено себе си заблуждават и с нищоне ще ти навредят. Аллах ти низпосла Книгата и мъдростта, и те научи на онова,което не си знаел. Огромна е благодатта на Аллах към теб.

114.

Няма добро в много от тайния им шепот, освен у онзи,който повелява подаяние или благодеяние, или помирение между хората. И койтовърши това в стремеж към благоволението на Аллах, Ние ще го дарим с огромнанаграда.

115.

А който противоречи на Пратеника, след като му се изяснинапътствието, и следва друг, а не пътя на вярващите, него ще насочим накъдетосам се е обърнал и ще го изгаряме в Ада. Колко лоша участ е той!

116.

Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен товапрощава на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.

117.

Те не зоват Него, а само женски божества, и зоват самосатана-непокорник.

118.

Прокле го Аллах и той рече: “Кълна се, ще отнемаопределена част от Твоите раби

119.

и ще ги заблуждавам, и ще ги подбуждам към копнежи, и щеим повелявам да срязват ушите на добитъка, и ще им повелявам да изменяттворението на Аллах.” Който приема не Аллах, а сатаната за покровител, той щепонесе явна загуба.

120.

Обещава им и ги подбужда към копнежи. Ала сатаната имобещава само измамност.

121.

На тези мястото им е Адът и не ще намерят избавление отнего.

122.

А които вярват и вършат праведни дела, ще ги въведем вГрадините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно и завинаги – истиннообещание от Аллах. А кой е по-верен от Аллах в словата?

123.

Нито е във вашите копнежи, нито е в копнежите на хоратана Писанието – който върши зло, ще му се въздаде същото и не ще си намери освенАллах нито покровител, нито избавител.

124.

А който върши праведни дела, мъж или жена, и е вярващ,тези ще влязат в Рая и не ще бъдат угнететени дори с браздица по костилка нафурма.

125.

И кой е с по-добра религия от онзи, който се е отдал наАллах с истинска преданост и е последвал вярата на Ибрахим Правоверния? Аллахприе Ибрахим за приятел.

126.

На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Аллахобхваща всяко нещо.

127.

И те питат да постановиш за жените. Кажи [о, Мухаммад]:”За тях ви постановява Аллах, а и четеното вам в Книгата – за осиротелите жени,на които не давате, каквото им е предписано, желаейки да встъпите в брак с тях,и за невръстните сред децата, и да уреждате сираците със справедливост. Каквотои добро да извършите, Аллах го знае.

128.

И ако жена се страхува от своя съпруг, от неприязън илиотдръпване, не е прегрешение за тях помежду им да се помирят. Най-добро епомирението. В душата е заложено скъперничеството. И ако благодетелствате и стебогобоязливи – сведущ е Аллах за вашите дела.

129.

И не ще съумеете да сте справедливи към жените [си], дорида се стремите. И не се увличайте всецяло по една, та да оставите друга -висяща. И ако помирявате и сте богобоязливи – Аллах е опрощаващ, милосърден.
(“Висяща” e жената, чийто съпруг не общува с нея, но не є дава развод.)

130.

А ако двамата се разделят, Аллах ще обогати всекиго отСвоето изобилие. Аллах е всеобхватен, премъдър.

131.

На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Иповелихме на дарените с Писанието преди вас и на вас да се боите от Аллах. А акосте неверници – на Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Аллах е надвсяка нужда, всеславен.

132.

На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята.Достатъчен е Аллах за довереник.

133.

Ако пожелае, Той ще ви заличи, о, хора, и други щедоведе. Аллах има сила за това.

134.

Който е пожелал наградата на земния живот – при Аллах енаградата и на земния живот, и на отвъдния. Аллах е всечуващ, всевиждащ.

135.

О, вярващи, бъдете твърди в справедливостта, свидетели вимето на Аллах, дори и срещу вас самите или срещу родителите и най-близките!Дали е богат или беден – Аллах е най-достоен за всеки от тях. И не следвайтестрастта, за да не се отклоните! И ако изопачите или се откажете [отсвидетелстване] – сведущ е Аллах за вашите дела.

136.

О, вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и вКнигата, която е низпослал на Своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослалпреди! А който отрича вярата в Аллах и в Неговите ангели, и в Неговите писания,и в Неговите пратеници, и в Сетния ден, той дълбоко се е заблудил.

137.

Които повярваха, после станаха неверници, послеповярваха, после пак станаха неверници, после неверието им се усили – Аллах неще им прости, нито ще им посочи път.

138.

Извести лицемерите, че за тях има болезнено мъчение –

139.

за онези, които взимат неверниците за ближни вместовярващите. Нима у тях търсят мощта? На Аллах е цялата мощ.

140.

Той вече ви низпосла в Книгата: “Щом чуете да бъдатотричани знаменията на Аллах и да бъдат подигравани, не сядайте с неверниците,докато не встъпят в друг разговор. Иначе ще сте като тях.” Аллах ще събере в Адавсички лицемери и неверници,

141.

които ви дебнат и ако имахте победа от Аллах, казваха:”Не бяхме ли заедно с вас?” А ако неверниците надделееха, казваха: “Не ви лизавладяхме и ви защитихме от вярващите?” Аллах ще отсъди между вас в Деня навъзкресението. Аллах не ще направи за неверниците път против вярващите.

142.

Лицемерите се стараят да измамят Аллах, но Той мами тях.Изправят ли се за молитва, се изправят мързеливи, за показ пред хората, и малкоспоменават Аллах,

143.

непостоянни са – ту към тези, ту към онези. А коготоАллах оставя в заблуда, ти не ще намериш път за него.

144.

О, вярващи, не взимайте неверници за ближни вместовярващите! Нима искате да дадете на Аллах явен довод срещу вас?

145.

Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не щенамериш за тях избавител,

146.

освен които се разкаят и поправят, и се придържат къмАллах, и са искрени в своята религия пред Аллах. Тези са с вярващите. И ще дариАллах вярващите с огромна награда.

147.

За какво Аллах да ви измъчва, ако сте признателни ивярващи? Аллах е признателен, всезнаещ.

148.

Аллах не обича да се прогласява за злото освен отугнетения. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

149.

Ако показвате добро или го прикривате, или извинявате зло- Аллах е извиняващ, всесилен.

150.

Които не вярват в Аллах и в Неговите пратеници, и искатда отделят Аллах от Неговите пратеници, и казват: “Вярваме в едни и не вярваме вдруги”, и искат да поемат среден път,

151.

тези са истинските неверници. И приготвихме заневерниците унизително мъчение.

152.

На тези, които повярваха в Аллах и в Неговите пратеници,и не отделяха никого измежду тях, Той ще им даде наградите. Аллах е опрощаващ,милосърден.

153.

Хората на Писанието искат да им свалиш Писание от небето.И от Муса искаха дори повече от това. И рекоха: “Покажи ни Аллах наяве!” И гипорази мълнията заради техния гнет. Сетне приеха телеца, след като ясните знацидойдоха при тях, и Ние ги извинихме за това, и дадохме на Муса явен довод.
(В надменността си юдеите поискали Писание, низпослано наведнъж от небето, кактопо времето на Муса, мир нему.)

154.

И въздигнахме отгоре им Планината поради техния обет, иим рекохме: “Влезте през вратата, кланяйки се доземи!” И им рекохме: “Непрестъпвайте в Съботата!” И взехме от тях твърд обет.

155.

Защото нарушиха своя обет и не повярваха в знаменията наАллах, и убиваха пророците без право, и изричаха: “Сърцата ни са в броня.” – да,Аллах ги запечата [сърцата] поради тяхното неверие и не вярват освен малцина –

156.

и защото не повярваха и изричаха срещу Мариам огромнаклевета,

157.

и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам,пратеника на Аллах.” – но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен.И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за
него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност него убиха те.
(Всевишният Аллах избавил Нух от потопа, Ибрахим – от огъня, Муса – от Фараона,Мухаммад – от засадата на съдружаващите. Спасил и Иса от евреите – уподобил нанего човека, който го предал и той бил убит вместо Иса.)

158.

Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ,премъдър.

159.

Сред хората на Писанието няма такъв, който да не повярвав него преди неговата смърт, а в Деня на възкресението той ще е свидетел противтях.

160.

И поради гнета на юдеите им възбранихме разрешени за тяхблага, и защото възпираха много от пътя на Аллах,

161.

и защото взимаха лихвата, а им бе възбранена, и изяждахаимотите на хората с измама. И за неверниците сред тях приготвихме болезненомъчение.

162.

Ако утвърдените в знанието сред тях и повярвалите вярватв низпосланото на теб и в низпосланото допреди теб, и извършващите молитвата, идаващите милостинята закат, и вярващите в Аллах и в Сетния ден – на тях щевъздадем огромна награда.

163.

Ние ти дадохме откровение, както дадохме на Нух и напророците след него, и дадохме откровение на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб,и родовете, и Иса, и Айюб, и Юнус, и Харун, и Сулайман, и на Дауд дарихмеПсалмите;

164.

пратеници, за които вече ти разказахме преди, ипратеници, за които не сме ти разказали, – и Аллах говори пряко на Муса, –

165.

пратеници-благовестители и предупредители, за да няматхората довод пред Аллах подир пратениците. Аллах е всемогъщ, премъдър.

166.

Аллах свидетелства, че онова, което низпосла на теб, гонизпосла със Своето знание, и ангелите свидетелстват. И достатъчен е Аллах засвидетел.

167.

Които не вярват и възпират от пътя на Аллах, те дълбокосе заблуждават.

168.

Които не вярват и угнетяват, Аллах не ще им прости и неще им посочи път,

169.

освен пътя към Ада, там ще пребивават вечно и завинаги.Това за Аллах е лесно.

170.

О, хора, Пратеника дойде при вас с истината от вашияГоспод – и повярвайте! Това е най-доброто за вас. А ако не повярвате – на
Аллах е всичко на небесата и на земята. Аллах е всезнаещ, премъдър.

171.

О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия иговорете за Аллах само истината! Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеникна Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух от Него. И вярвайтев Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “Троица!” Престанете! Това енай-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба!Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах задовереник.

172.

Месията не ще презре да бъде раб на Аллах, нитоприближените ангели. А който презре да Му служи и се възгордее – Той всички щесъбере при Себе Си.

173.

А които вярват и вършат праведни дела – Той ще изплатинапълно техните награди и ще им надбави от Своята благодат. А които презират исе възгордяват – Той ще ги накаже с болезнено мъчение. И освен Аллах, за себе сине ще намерят нито покровител, нито избавител.

174.

О, хора, при вас дойде довод от вашия Господ и винизпослахме явна светлина.

175.

А които вярват в Аллах и се привържат към Него – Той щеги въведе в милост от Него и в благодат, и ще ги насочи към Себе Си по правияпът.

176.

И те молят да постановиш. Кажи: “Аллах ви постановява заумрелите без деца и бащи. Почине ли мъж и не е имал дете, а е имал сестра, нейное половината от онова, което е оставил, а и той я наследява, ако не е ималадете. А щом са две, за тях са две третини от онова, което е оставил. А щом саповече братя и сестри, за мъжкото е дял, колкото за две женски.” Аллах виобяснява, за да не се заблудите. Аллах знае всяко нещо.