49. Стаите

1.

О, вярващи, не предварвайте Аллах и Неговия Пратеник, ибойте се от Аллах. Аллах е всечуващ, всезнаещ.
(Забранено е на думи или дела да се противоречи на Аллах и на Неговия Пратеникили да се оповестяват еднолични решения по религиозни въпроси.)

2.

О, вярващи, не надигайте глас над гласа на Пророка и нему говорете високо, както говорите помежду си, за да не пропаднат делата ви, безда усетите!
(Взнамението се забранява да се говори на висок глас и да се крещи вприсъствието на Пратеника на Аллах, мир нему. Историята на Сабит ибн Кайс, единот сподвижниците на Пророка, внася яснота в тълкуването на горната повеля. Тойбил твърде гръмогласен и се притеснил, че ако проговори пред Пророка, делата муще пропаднат, затова престанал да го посещава. Но Пророка, мир нему, заръчал даго повикат и го успокоил, като го благовестил, че ще бъде един от обитаталите наРая.)

3.

Онези, които снишават глас пред Пратеника на Аллах, те саонези, чиито сърца Аллах е изпитал за богобоязънта. За тях има опрощение ивелика награда.

4.

Онези, които те призовават иззад стаите – повечето от тяхне проумяват.
(Около седемдесет души от бедуинското племе Тамим дошли по обед при Пратеника наАллах, мир нему, точно когато си почивал в своята стая. Водачите им извикали:”О,Мухаммад, излез навън, ела при нас!” Знамението отхвърля подобно отношение.)

5.

А ако бяха изтърпели, докато им се покажеш, щеше да енай-доброто за тях. Аллах е опрощаващ, милосърден.

6.

О, вярващи, ако нечестивец ви донесе вест, проучете я, зада не засегнете някои хора от неведение, та за онова, което сте извършили, дасъжалявате!

7.

И знайте, че сред вас е Пратеника на Аллах! Ако той севслушваше във вас за много дела, щяхте да пострадате. Но Аллах вдъхна у васлюбов към вярата и я разкраси в сърцата ви, и пробуди у вас омраза къмневерието, нечестивостта и неподчинението. Тези са вървящите по правия път.

8.

Това е щедрост и благодат от Аллах. Аллах е всезнаещ,премъдър.

9.

И ако две групи от вярващите се сбият, помирете ги! Ноако едната от тях престъпи спрямо другата, сражавайте се против онази, която епрестъпила, докато се върне към повелята на Аллах! А щом се върне, помирете гисправедливо и постъпете безпристрастно! Аллах обича безпристрастните.

10.

Вярващите са братя, затова помирявайте своите братя ибойте се от Аллах, за да бъдете помилвани!

11.

О, вярващи, едни мъже от вас да не се присмиват на други!Може да са по-добри от тях. Нито жени – на жени… Може да са по-добри от тях. Ине се хулете, и не се назовавайте с оскърбителни прякори! Колко лошо е иметонечестивост подир вярата! А които не се покаят – тези са угнетителите.

12.

О, вярващи, много странете от подозрението! Понякогаподозрението е грях. И не се дебнете, и не злословете един за друг! Нима нанякого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвращаватеот това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден.

13.

О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и висторихме народи и племена, за да се опознавате. Най-достоен измежду вас приАллах е най-богобоязливият. Аллах е всезнаещ, сведущ.
(Всички хора произхождат от Адам и Ева, и имат майка и баща. Втози смисъл енеуместно да се гордеят със знатно родословие. Истинското превъзходство се криев богобоязънта.)

14.

Бедуините рекоха: “Ние повярвахме.” Кажи: “Не степовярвали, ала кажете: “Отдадохме се на Аллах!”, защото вярата не е влязла още всърцата ви. И ако се покорите на Аллах и на Неговия Пратеник, Той не ще отнеменищо от делата ви. Аллах е опрощаващ, милосърден.”

15.

Вярващи са именно онези, които вярват в Аллах и в НеговияПратеник, после не се усъмняват и се борят чрез своите имоти и души по пътя наАллах. Те са искрените.

16.

Кажи: “Нима Аллах известявате вие за вашата религия, следкато Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята. Аллах всяко нещо знае.”

17.

Смятат, че теб облагодетелстват, приемайки Исляма. Кажи[о, Мухаммад]: “Не мен облагодетелствате, приемайки Исляма, а Аллах виоблагодетелства, че ви напъти за вярата, ако сте искрени.”

18.

Аллах знае неведомото на небесата и на земята. Аллахсъзира вашите дела.