47. Мухаммад

1.

На онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах,Той ще провали делата им.

2.

А на онези, които вярват и вършат праведни дела, и вярватв низпосланото на Мухаммад – а то е истината от техния Господ, – Той ще имопрости лошите им постъпки и ще подобри положението им.

3.

Така е, защото неверниците следват лъжата, а вярващитеследват истината от своя Господ. Така Аллах дава на хората примери за тях.

4.

И когато [в битка] срещнете неверниците, удряйте пошията, додето ги надвиете, и здраво ги вържете! А после – или милост, или откуп,когато войната приключи. Така е! А ако Аллах пожелае, би им отмъстил, но искаТой да изпита едни от вас чрез други. А на онези, които бъдат убити по пътя наАллах, Той не ще провали делата им.
(Както разяснява знамението, по време на война всеки срещнат враг е обречен нагибел. При победа се взимат пленници, които се освобождават или безвъзмездно,или срещу откуп под формата на имущество, или чрез размяна на пленници. Повелятаза война се дава в името на възвишена цел, която ако бъде постигната,участниците в сраженията ще получат заслужена награда.)

5.

Той ще ги напъти и ще подобри положението им.

6.

И ще ги въведе в Рая, за който ги е известил.

7.

О, вярващи, ако подкрепите [делото на] Аллах, и Той ще виподкрепи, и ще утвърди стъпките ви.

8.

А които не повярват – гибел за тях! Ще провали Той делатаим.

9.

Това е, защото възненавиждат низпосланото от Аллах изатова Той прави безплодни делата им.

10.

Нима не ходят по земята и не виждат какъв бе краят наонези преди тях? Аллах ги унищожи. Това очаква неверниците.

11.

Така е, защото Аллах е Покровителят на вярващите, аневерниците нямат покровител.

12.

Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведнидела, в Градините, сред които реки текат. А неверниците се наслаждават и ядат,както добитъкът яде. И Огънят ще им е обиталище.

13.

И колко селища погубихме, по-силни от твоето селище[Мека], което те прогони! И никой не им помогна.

14.

Нима са равни онзи, който има ясен знак от своя Господ, ионзи, чието лошо деяние му е разкрасено и следва своите страсти?

15.

Нима Раят, обещан на богобоязливите, с реки от вода,която не застоява, и реки от мляко с вкус, който не се променя, и реки от виноприятно за пиещите, и реки пречистен мед, и в който има за тях от всякаквиплодове, и опрощение от техния Господ, е като онзи, който ще бъде вечно вОгъня… И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.

16.

А някои от тях те изслушват, но щом си отидат от теб,казват на дарените със знанието: “Какво рече той преди малко?” Те са онези,чиито сърца Аллах запечата и които следват своите страсти.
(Този тип неверници са лицемерите, които се отдавали на подигравки – за даосмеят думите на Пророка, мир нему, те се обръщали към учени от неговотообкръжение (като Ибн Масуд и Ибн Аббас) и на шега ги питали какво е казал предималко.)

17.

А на онези, които следват правия път, Той увеличаванапътствието и ги дарява с богобоязливост.

18.

И нима очакват друго освен внезапно за тях да настъпиЧасът? Вече се появиха неговите признаци. Но за какво ще им е тяхното напомняне,щом той настъпи за тях?

19.

И знай [о, Мухаммад], че няма друг Бог освен Аллах! Имоли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и жени! Аллах знае къде седвижите и къде пребивавате.

20.

Вярващите казват: “Да бе низпослана сура [за сражение]!”А щом бъде низпослана неотменима сура и в нея се споменава за сражение, виждашкак онези, в чиито сърца има болест, те гледат с поглед на изпаднал в несвястпред смъртта. А най-достойното за тях

21.

е покорство и благо слово. А щом се даде твърда повеля[за сражение], да бъдат искрени пред Аллах е най-доброто за тях.

22.

А щом се отвърнете, нима от вас се очаква друго освен дасеете развала по земята и да прекъсвате родствените си връзки?

23.

Тези са, които Аллах прокле и ги стори глухи и слепи.

24.

И нима не размишляват над Корана или сърцата им са подключ?

25.

Онези, които обръщат гръб, след като напътствието им сеизясни, тях сатаната ги подвежда и им дава празни надежди.

26.

Това е, защото казват на онези, които възненавиждатнизпосланото от Аллах: “Ще ви последваме в част от делото.” А Аллах знае каквоспотайват.

27.

А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги полицето и гърба?

28.

Това е, защото следват онова, което предизвиква гнева наАллах и възненавиждат Неговото благоволение, затова Той проваля делата им.

29.

Нима онези, в чиито сърца има болест, смятат, че Аллах неще разкрие злобата им?

30.

И ако желаехме, Ние щяхме да ти ги покажем [о, Мухаммад]и ти би ги познал по чертите им, и би ги познал по словото им. Аллах знае вашитедела.
(След низпославането на това знамение Пророка, мир нему, започнал да разпознавалицемерите по техния вид и поведение, по начина им на говорене, пооскърбителните за мюсюлманите намеци.)

31.

И ще ви подложим на изпитание, докато отличим сред васборещите се по пътя на Аллах и търпеливите, и разкрием вестите за вас.
(Ще бъдат разкрити вестите за техните дела.)

32.

Онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, и сепротивят на Пратеника, след като им се изясни напътствието, не ще навредят наАллах с нищо и Той ще провали делата им.

33.

О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте наПратеника, и не погубвайте делата си!

34.

На онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, иумират неверници, Аллах не ще опрости.

35.

И не падайте духом [при сражение], та да зовете за мир!Вие ще надделеете! Аллах е с вас и Той не ще погуби вашите дела.

36.

Земният живот е само игра и забава. И ако повярвате и себоите, Той ще ви въздаде наградата. Той не иска имотите ви.

37.

Ако ви ги поиска и ви принуди, вие ще се поскъпите и Тойще изкара наяве злобата ви.
(Знамението разкрива отношението на човешката душа към материалните блага искъперничеството, което ще се прояви, ако бъде поискано цялото състояние.)

38.

Ето, вие сте онези, които са позовани да раздават по пътяна Аллах. Но сред вас има скъперници, а който е скъперник, той само спрямо себеси е скъперник. Аллах е Пребогатия, вие сте бедните. И отвърнете ли се, Той щеви замени с други хора и те не ще бъдат като вас.
(Дълг за хората е да изпълняват религиозните си задължения, иначе те ще сепревърнат в общество, обречено на гибел.)