46. Пясъчните хълмове

1.

Ха. Мим.

2.

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия,Премъдрия.

3.

Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях,единствено с мъдрост и за определен срок. А които не вярват, се отвръщат оттова, за което са предупредени.

4.

Кажи: “Виждате ли онези, които зовете вместо Аллах?Покажете ми какво сътвориха те от земята, или имат съучастие на небесата?Донесете ми книга отпреди тази или остатък от знание, ако говорите истината!”

5.

И кой е по-заблуден от онзи, който зове не Аллах, аонези, които не ще му откликнат до Деня на възкресението и неговия зов не чуват?

6.

И когато хората бъдат събрани, те ще се окажат техниврагове и ще отричат служенето им.

7.

И когато им бяха четени ясните Ни знамения, неверницитеказваха за истината, след като дойде при тях: “Това е явна магия.”

8.

Или казваха: “Той си го е измислил.” Кажи [о, Мухаммад]:”Ако съм го измислил, вие с нищо не ще ме избавите от Аллах. Той най-добре знаев какво се впускате за него. Достатъчен е Той за свидетел между мен и вас. Той еОпрощаващия, Милосърдния.”

9.

Кажи: “Аз не съм първият пратеник и не знам нито с менкакво ще стане, нито с вас. Следвам само каквото ми бъде разкрито. Аз съм самоявен предупредител.”

10.

Кажи: “Виждате ли какво ще стане, ако този [Коран]наистина е от Аллах, а вие го отричате! И въпреки че един от синовете на Исраиле засвидетелствал, че [Коранът и предишните писания] са сходни, и затова еповярвал, вие се възгордявате. Аллах не напътва хората-угнетители.”

11.

Неверниците рекоха за вярващите: “Ако той беше добронещо, нямаше да ни изпреварят към него.” И тъй като не пожелаха да се напътятчрез него, казват: “Той е стара лъжа.”

12.

А преди него бе Писанието на Муса – водител и милост. Атози [Коран] е потвърждаваща Книга на арабски език, за да предупредиугнетителите и да е радостна вест за благодетелните.

13.

За онези, които казват: “Нашият Господ е Аллах!”, послеследват правия път – не ще има страх за тях и не ще скърбят.

14.

Те са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно -въздаяние за техните дела.

15.

И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си.Носила го е майка му с усилие и го е родила с усилие. И бременността с него заедно с отбиването му е тридесет месеца. Когато достигнесвоята зрелост и достигне четиридесет години, той казва: “Господи мой, отреди мида Ти бъда признателен за дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и давърша праведни дела, които Ти одобряваш! И дай ми праведно потомство! Аз сепокайвам пред Теб и само на Теб се отдавам.”

16.

На такива ще приемем хубавите дела и ще им опростимлошите постъпки. Те са от обитателите на Рая – истинно обещание, което им еобещано.

17.

А който казва на родителите си: “Уф, пък и вие! Нима меплашите, че ще бъда възкресен – а предишните поколения си отидоха?…” -родителите му зоват Аллах на помощ: “Горко ти! Бъди вярващ! Обещанието на Аллахе истинно.”, а той казва: “Това са само легенди на предците.” –

18.

спрямо такива се сбъдна словото сред отминали преди тяхобщности от джиновете и от хората. Те са губещите.

19.

За всички има степени от онова, което са извършили. Тойще им изплати за техните деяния и не ще бъдат угнетени.

20.

И в Деня, когато неверниците бъдат докарани пред Огъня,[ще им бъде казано:] “Пропиляхте вашите блага в земния живот и им се насладихте,а Днес ще ви се въздаде с унизителното мъчение, защото на земята бяхте надменнибез право и защото бяхте нечестивци.”

21.

И спомни си [Худ – ] брата на адитите, койтопредупреждаваше своя народ при пясъчните хълмове, където бяха минали многопредупредители и дотогава, и след това: “Служете единствено на Аллах! Страхувамсе за вас от мъчение във великия Ден.”
(Народът на Худ – адитите – живеел сред пясъчни хълмове край морето в Йемен,поради което областта е наречена “Пясъчните хълмове” – “Ал-ахкаф”.)

22.

Рекоха: “Нима дойде при нас да ни отлъчиш от нашитебогове? Донеси ни онова, което ни обещаваш, ако говориш истината!”

23.

Рече: “Знанието е само при Аллах, а аз ви оповестявамсамо онова, с което съм изпратен. Ала виждам, че сте невежи хора.”

24.

И когато го видяха – широк облак, прииждащ към технитедолини, – рекоха: “Това е облак, който ще изсипе дъжд над нас”. Но не, то еонова, за което бързахте – вятър с болезнено мъчение в него.

25.

Той опустошава всяко нещо по волята на своя Господ. А оттях останаха само [руините на] домовете им. Така наказваме хората-престъпници.
(Този ужасен вихър понесъл хората и тяхното имущество между земята и небето,разкъсал ги и напълно ги унищожил. Спасили се единствено пророкът Худ и онези,които повярвали в зова му.)

26.

И ги бяхме утвърдили повече, отколкото вас утвърдихме [о,жители на Мека]. И им дадохме слух и зрение, и сърца. Но с нищо не ги избавиханито слухът им, нито зрението, нито сърцата, защото отхвърляха знаменията наАллах. И ги обгради онова, на което се подиграваха.

27.

И погубихме селищата около вас, и разяснихме знаменията,за да се завърнат [към вярата]!
(Унищожените наоколо селища са на живелите някога там самудяни, адити, народа наЛут и други подобни народи.)

28.

И защо не им помогнаха онези, които те приеха за богове ина които се отдадоха вместо на Аллах? Да, изоставиха ги. Това е само тяхна лъжаи измислица.

29.

[И спомни си о, Мухаммад] как насочихме към теб групаджинове, за да слушат Корана. И когато пристигнаха там, рекоха: “Слушайте!” Ищом бе приключено, те се завърнаха при своя народ с предупреждение.

30.

Рекоха: “О, народе наш, чухме Книга, низпослана подирМуса в потвърждение на онова, което е преди нея. Насочва тя към истината и къмправия път.

31.

О, народе наш, откликнете на зовящия към Аллах и мувярвайте! Ще ви опрости Той греховете и ще ви предпази от болезнено мъчение.

32.

А който не откликне на зовящия към Аллах – той е безсиленна земята и няма друг покровител освен Него. Такива са в явна заблуда.”

33.

Не виждат ли, че Аллах, Който сътвори небесата и земята,и не се умори от тяхното сътворяване, има сила да съживи мъртвите? Да, Той надвсяко нещо има сила.

34.

В Деня, когато неверниците бъдат докарани пред Огъня [щеим се каже:]: “Не е ли това истината?”, ще кажат: “Да, кълнем се в нашияГоспод!” Ще каже [Аллах]: “Вкусете тогава мъчението, защото бяхте неверници!”

35.

Затова и ти бъди търпелив [о, Мухаммад], както търпяхапратениците, удостоени с твърдост, и не бързай за тези [неверници]!
В Деня, когато видят онова, което им е обещано, ще им се стори, че са престоялисамо един час от деня. Този [Коран] е послание. А нима ще бъдат погубени другиосвен нечестивците?
(“… удостоени с твърдост” – Аллах е изпращал много пророци и пратеници,двадесет и петима от които са споменати в Свещения Коран. Измежду тях самопетима са “удостоени с твърдост” – Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, мир навсички тях.)