45. Коленопреклонната

1.

Ха. Мим.

2.

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия,Премъдрия.

3.

На небесата и на земята има знамения за вярващите.

4.

И във вашето сътворяване, и в това на тварите, пръснати[по земята], има знамения за хора убедени.

5.

И промяната на нощта и деня, и онова, което Аллах изсипваот небето за препитание, и съживява с него земята след нейната смърт, и смянатана ветровете, са знамения за хора проумяващи.

6.

Това са знаменията на Аллах. Четем ти ги според истината.Тогава в кое слово след Словото на Аллах и Неговите знамения ще повярват?

7.

Горко на всеки лъжец, грешник!

8.

Чува той знаменията на Аллах да му се четат, посленадменно упорства, сякаш че не ги е чул. Възвести го за болезнено мъчение!

9.

И щом узнае нещо от Нашите знамения, той им се подиграва.За тези ще има унизително мъчение.

10.

Пред тях е Адът. И не ще ги избави с нищо онова, което сапридобили, нито онова, което са взели за покровител вместо Аллах. За тях имаогромно мъчение.

11.

Този [Коран] е напътствие. А за онези, които не вярват взнаменията на своя Господ, за тях има изтезание – болезнено мъчение.

12.

Аллах е, Който подчини за вас морето, за да плават тамкорабите според Неговата повеля и за да търсите от Неговото обилие. И за да степризнателни.

13.

И подчини Той за вас всичко на небесата и всичко наземята – всичко е от Него. В това има знамения за хора мислещи.

14.

Кажи на вярващите да прощават на онези, които не очакватдните на Аллах, но Той ще въздаде на всички хора, каквото са придобили!

15.

Който върши праведни дела, то е за самия него, а койтовърши злини, то е в негов ущърб. После при вашия Господ ще бъдете върнати.

16.

И дадохме на синовете на Исраил Писанието и отсъждането,и пророчеството, и им дарихме от благата, и ги предпочетохме над народите[тогава].

17.

И им дадохме ясни знаци за [съдбовната] повеля. Но теизпаднаха в разногласие от завист помежду им, щом при тях дойде знанието. В Деняна възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което са били вразногласие.
(На израилтяните било съобщено кое е позволено и кое – не, както и това, чеМухаммад е пророк, показани им били чудеса, но особено по въпроса за мисията наПророка, мир нему,юдеите изпаднали във вражда и разногласие от завист.)

18.

После ти отредихме [о, Мухаммад] да си на правия път вповелята. Следвай него, а не следвай страстите на онези, които не знаят!
(Първенците на Курайш непрекъснато призовавали Пророка, мир нему, да се върнекъм религията на дедите си. Горното свещено знамение напомня, че Ислямът ерелигията, която трябва да се следва, и че други пристрастия не бива даотклоняват човека от този път.)

19.

Те не могат да те избавят от Аллах с нищо. Угнетителитеса покровители един на друг. А Аллах е Покровителят на богобоязливите.

20.

Този [Коран] е прозрение за хората и напътствие, и милостза убедените.

21.

Нима онези, които вършат злини, смятат, че в живота им ив смъртта им ще ги сторим равни с онези, които вярват и вършат праведни дела?Колко лошо отсъждат!

22.

И сътвори Аллах небесата и земята с мъдрост, и за да севъздаде на всяка душа, каквото е придобила, и не ще бъдат угнетени.

23.

Не виждаш ли онзи, който взима за божество своитестрасти? И го остави Аллах в заблуда, знаейки, и запечата слуха и сърцето му, исложи преграда пред погледа му. Кой ще го напъти подир Аллах? Не ще ли сепоучите?

24.

И казват: “Съществува само земният ни живот. Умираме иживеем, и само времето ни погубва.” А те нямат знание за това и самопредполагат.

25.

И когато им бъдат четени ясните Ни знамения, техниятдовод е само да рекат: “Елате с предците ни, ако говорите истината!”

26.

Кажи: “Аллах ви съживява, после ви умъртвява, после ще висъбере в Деня на възкресението, за който няма съмнение. Ала повечето хора незнаят.”

27.

На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Ив Деня, когато Часът настъпи, в този Ден измамниците ще загубят.

28.

И ще видиш всяка общност на колене. Всяка общност ще бъдепризована към своята книга: “Днес ще ви се въздаде за вашите дела.

29.

Това е Нашата Книга. Тя говори истината за вас. Ние смезаписали вашите дела.”
(Привържениците на всички религии ще бъдат събрани пред Аллах, за да получаткнигите, в които са записани техните дела и тогава ще им се въздаде запостъпките.)

30.

Онези, които вярват и вършат праведни дела, техниятГоспод ще ги въведе в Своята милост. Това е явното спасение.

31.

А на онези, които не вярват [ще се каже]: “Не ви ли бяхачетени Моите знамения? Но се възгордяхте и бяхте хора-престъпници.

32.

И когато се каза, че обещанието на Аллах е истинно, и ченяма съмнение за Часа, рекохте: “Не знаем какво е Часът – само предполагаме, ноне сме убедени.””

33.

И ще се появят пред тях злините, които те извършиха, и щеги обгради онова, на което се подиграваха.

34.

И ще се рече: “Днес ще ви забравим, както и виезабравихте срещата в този свой Ден. Мястото ви е Огънят и не ще има за васзакрилници.

35.

Това е, защото се подигравахте със знаменията на Аллах иви изкуси земният живот.” А Днес не ще бъдат изведени оттук и не ще им бъдепозволено покаяние.

36.

Прославата е за Аллах – Господа на небесата и Господа наземята, Господа на световете.

37.

Негово е величието на небесата и на земята. Той еВсемогъщия, Премъдрия.