42. Съвещаването

1.

Ха. Мим.

2.

Айн. Син. Каф.

3.

Така Аллах, Всемогъщия, Премъдрия разкрива на теб и наонези преди теб [о, Мухаммад].

4.

Негово е всичко на небесата и всичко на земята. Той еВсевишния, Превеликия –

5.

небесата едва не се разцепват отгоре и ангелите прославятс възхвала своя Господ, и молят опрощение за онези, които са на земята. Да!Аллах е Опрощаващия, Милосърдния.

6.

А които приемат други покровители вместо Него – Аллах гинаблюдава. Ти не си над тях разпоредител.

7.

Така разкрихме на теб Коран на арабски, за да предупредишМайката на градовете [Мека] и онези около нея, и да предупредиш за Деня насбора, в който няма съмнение. Някои – в Рая, други – в Пламъците…

8.

А ако Аллах бе пожелал, щеше да ги стори една общност.Ала Той въвежда в Своята милост когото пожелае. А угнетителите нямат нитопокровител, нито избавител.

9.

Нима приемат те други покровители вместо Него? Но Аллах,Той е Покровителя. Той съживява мъртвите. Той за всяко нещо има сила.

10.

И за всяко нещо, по което сте в разногласие, отсъжданетое на Аллах. Това е Аллах, моят Господ! На Него се уповавам и към Него се обръщам-

11.

Твореца на небесата и на земята. Създаде Той за вассъпруги от самите вас и от добитъка – чифтове. Така Той ви множи. Няма подобенНему. Той е Всечуващия, Всезрящия.

12.

Негови са ключовете на небесата и на земята. Тойувеличава препитанието за когото пожелае и Той намалява.Той всяко нещо знае.

13.

Той предписа за вас в религията онова, което завеща наНух и онова, което разкрихме на теб [о, Мухаммад], и онова, което завещахме наИбрахим и на Муса, и на Иса: “Привържете се към религията и не се разединявайтев нея!” За съдружаващите е тежко онова, към което ги зовеш. Аллах избира за СебеСи когото пожелае и напътва онзи, който се обръща към Него.

14.

И се разединяваха едва след като при тях идваше знанието- от завист помежду им. И ако нямаше предишно Слово от твоя Господ за отсрочванедо определено време, щеше да е отсъдено между тях. А онези, на които бе оставенов наследство Писанието подир тях, с подозрение се съмняваха в него.
(“… подир тях”, т.е. – Писанието е оставено в наследство на юдеите ихристияните.)

15.

За това зови и правдив бъди, както бе ти повелено! И неследвай страстите им, а кажи: “Повярвах в Писанията, които Аллах низпосла, и беми повелено да отсъждам справедливо между вас. Аллах е нашият Господ и вашиятГоспод. За нас са нашите дела, за вас – вашите дела. Няма [основания за] спормежду нас и вас. Аллах всички ни ще събере и към Него е завръщането.”

16.

А онези, които спорят за Аллах, след като Му е билооткликнато, спорът им е напразен пред техния Господ. Върху тях тегне гняв и затях има сурово мъчение.

17.

Аллах е, Който низпосла Книгата с истината исправедливостта. И откъде да знаеш, може би скоро Часът ще настъпи.

18.

Искат да го ускорят онези, които не вярват в него. Авярващите се страхуват от него и знаят, че той ще се сбъдне. Но спорещите заЧаса са в дълбока заблуда.

19.

Аллах е жалостив към Своите раби. Дава Той препитание накогото пожелае. Той е Всесилния, Всемогъщия.

20.

Този, който желае да жъне в отвъдния живот, на него щеувеличим жътвата му, а който желае да жъне в земния живот, ще му дадем от него,ала той не ще има дял в отвъдния.

21.

Нима имат съдружници, узаконяващи им в религията онова,което Аллах не им е позволил? И ако не бе словото за отсрочка, щеше да еотсъдено между тях. За угнетителите има болезнено мъчение.

22.

Ще видиш угнетителите да се ужасяват от онова, което сапридобили, щом то ги сполети. А които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат вГрадините на Рая. Ще имат каквото пожелаят при своя Господ. Това е великатаблагодат.

23.

С това Аллах благовества Своите раби, които вярват ивършат праведни дела. Кажи [о, Мухаммад]: “Не искам от вас отплата за това, асамо любов към ближните.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро занея. Аллах е опрощаващ, признателен.
(Наред с изискването за любов към ближните знамението предписва да се възжелавадоближаване единствено до Аллах.)

24.

Или казват: “Съчинил си е лъжа за Аллах.” Но ако Аллахпожелае, ще запечата сърцето ти и ще премахне Аллах лъжата, и ще утвърдиистината със Своите Слова. Той знае съкровеното в сърцата.
(Онези, които не вярват, че Свещеният Коран е низпослан от Всевишния Аллах,смятат, че Пророка не говори истината. Но Аллах разяснява, че на НеговияПратеник никак не подобава да измисля лъжи и че ако си позволи това, Той щезапечата сърцето му. В действителност на Пророка, мир нему, са низпосланизнамения, които изявяват истината и доказват неговия авторитет.)

25.

Той е, Който приема покаянието от Своите раби и опрощавалошите дела, и знае какво вършите.

26.

И откликва Той на онези, които вярват и вършат праведнидела, и им надбавя от Своята благодат. А за неверниците има сурово мъчение.

27.

И ако Аллах дадеше изобилно препитание за всички Своираби, щяха да престъпват по земята, ала Той го спуска с мяра, както пожелае. ЗаСвоите раби Той е сведущ, зрящ.

28.

Той е, Който изсипва дъжда, след като се отчаят, иразпростира Своята милост. Той е Покровителя, Всеславния.

29.

И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и наземята, и на тварите, които там е намножил. Той е способен да ги събере, акопожелае.

30.

Каквато и беда да ви сполети, тя е заради онова, коетосами сте извършили. А и много Той извинява.

31.

И не можете да Го възпрете на земята. И освен Аллахнямате нито покровител, нито избавител.

32.

И от Неговите знамения са носещите се по морето корабикато планини.

33.

Ако Той пожелае, спира вятъра и тогава остават неподвижнина повърхността – в това има знамения за всеки многотърпелив, признателен –

34.

или ги погубва Той заради онова, което [хората] сапридобили. А и много Той извинява.

35.

За да знаят онези, които спорят за Нашите знамения, че неще има за тях избавление.

36.

Каквото и да ви се даде, то е от насладата на земнияживот. А онова, което е при Аллах, е най-доброто и вечното за онези, коитовярват и на своя Господ се уповават,

37.

и за онези, които отбягват големите грехове искверностите, и дори да се гневят, прощават;

38.

и за онези, които откликват на своя Господ и отслужватмолитвата, и по делата се съвещават помежду си, и от онова, което им дарихме запрепитание, раздават;
(Това знамение доказва, че ислямската форма на управление се гради върхурешенията на съвет, избиран сред мюсюлманите.)

39.

и които, ако ги сполети насилие, се бранят.

40.

Възмездието за злина е злина като нея. А който извинява исе помирява, неговата награда е при Аллах. Не обича Той угнетителите.

41.

А който се брани, след като го угнетят, за такива нямавина.

42.

Вина имат само онези, които угнетяват хората и престъпватпо земята без право. За тях има болезнено мъчение.

43.

А който търпи и прощава, това е от значимите дела.

44.

А когото Аллах остави в заблуда, той няма покровител следтова. И ще видиш угнетителите, когато съзрат мъчението, да казват: “Няма ли пътза връщане [към земята]?”

45.

И когато бъдат докарани [пред Огъня], ще ги видиш смирениот унижението, гледащи скришом. А вярващите ще рекат: “Губещите
са онези, които погубиха себе си и семействата си в Деня на възкресението.” Да!Угнетителите ще са в постоянно мъчение.

46.

Те нямат покровители, които да ги бранят, освен Аллах. Акогото Аллах оставя в заблуда, няма за него спасение.

47.

Откликвайте на вашия Господ, преди да е дошъл Денят,който Аллах не ще върне назад! Не ще има за вас убежище в този Ден и не щеотречете [вашите грехове].

48.

А ако се отвърнат – Ние не сме те изпратили за техенпазител. Твой дълг е само посланието. И щом дадем на човек да вкуси милост отНас, той ликува с нея. А сполети ли ги злина заради онова, което сами санаправили, тогава човекът става неблагодарник.

49.

На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята.Сътворява Той каквото пожелае – дарява момичета на когото пожелае и дарявамомчета на когото пожелае,

50.

или дарява момчета и момичета. И сторва безплоден коготопожелае. Той е всезнаещ, всемогъщ.

51.

С хората Аллах говори само чрез откровение или задпреграда, или като изпрати пратеник и му разкрива по Своя воля каквото пожелае.Той е всевишен, премъдър.
(Божественото откровение може да се предаде чрез низпославане насън или чрезвлагане в сърцето, както и посредством слова, изречени от Всевишния Аллах, безТой да се показва (така е постъпил с пророка Муса, мир нему). Джибрил е онзи,когото Аллах изпраща със Своето откровение.)

52.

Така и на теб [о, Мухаммад] разкрихме дух с Нашатаповеля. А преди ти не знаеше нито какво е Книгата, нито вярата. Ала Ние госторихме светлина, с която напътваме когото пожелаем от Нашите раби. Ти насочвашкъм правия път –

53.

пътя на Аллах, Комуто принадлежи всичко на небесата ивсичко на земята. Да! При Аллах се връщат делата.