41. Разяснените

1.

Ха. Мим.

2.

Низпослание от Всемилостивия, Милосърдния –

3.

Книга, знаменията на която са разяснени – Коран наарабски за хора проумяващи –

4.

благовестител и предупредител. Но повечето от тях сеотвръщат и не се вслушват.

5.

И казват: “Сърцата ни имат броня срещу онова, към коетони зовеш, и в ушите ни има глухота. Между нас и теб има преграда. Затова работи!И ние ще работим.”

6.

Кажи [о, Мухаммад]: “Аз съм само човек като вас. Разкритоми бе, че вашият Бог е единственият Бог. Затова към Него се обръщайте и Гомолете за опрощение! Горко на съдружаващите,

7.

които не дават милостинята закат и отвъдния живототричат.

8.

А за онези, които вярват и вършат праведни дела, ще имабезспирна награда.”

9.

Кажи: “Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земятав два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господът на световете.”

10.

И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, иразпредели там препитанието є точно в четири дни поравно – за търсещите…

11.

После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бедим, и рече на него и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!”Рекоха: “Покоряваме се доброволно.”
(Аллах повелява на земята и небето всяко от тях да изпълнява възложените муфункции, както подобава.)

12.

И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той навсяко небе неговото дело. И украсихме най-ниското небе със светилници, и заопазване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

13.

А ако се отвърнат, кажи: “Предупреждавам ви с мълния,подобна на мълнията за адитите и самудяните.”

14.

Пратениците дойдоха при тях и отпред, и отзад: “Неслужете на друг освен на Аллах!” Рекоха: “Ако нашият Господ бе пожелал, щеше даспусне ангели. Ние не вярваме в това, с което сте изпратени.”

15.

А адитите се възгордяха на земята без право и казаха:”Кой е по-силен от нас?” Нима не виждат, че Аллах, Който ги сътвори, е по-силенот тях? Така те отричаха Нашите знамения.

16.

И затова изпратихме срещу им леден вихър в злополучнидни, за да ги накараме да вкусят мъчението на позора в земния живот. А мъчениетов отвъдния е още по-позорно и не ще им се помогне.

17.

И самудяните напътихме, но те предпочетоха слепотата преднапътствието. Тогава ги обхвана мълнията на унизителното мъчение заради онова,което са придобили.

18.

И спасихме онези, които повярваха и бяха богобоязливи.

19.

В Деня, когато враговете на Аллах бъдат събрани за Огъня,те ще бъдат подредени.

20.

Когато стигнат там, и слухът, и зрението, и кожата им щесвидетелстват против тях за онова, което са вършили.

21.

И ще кажат на кожата си: “Защо засвидетелства противнас?” Ще каже: “Накара ме да говоря Аллах, Който кара всяко нещо да проговори.Той ви сътвори първия път и при Него е вашето завръщане.”

22.

И не се опасявахте, че и слухът, и зрението, и кожата вище свидетелстват за вас, а предполагахте, че Аллах не ще узнае много от онова,което правите.

23.

Тази ваша догадка, която допускахте за вашия Господ, видонесе гибел и така се озовахте сред губещите.

24.

Дори да търпят, обиталището им е Огънят. И дори да молятмилост, не ще получат милост.

25.

И им отредихме приятели, които им разкрасяваха всичкопред тях и всичко зад тях. И така се сбъдна и спрямо тях словото [за мъчението],както и за предишни общности от джинове и хора. Несъмнено те са губещи.
(Това, което лошите приятели разкрасяват пред неверниците, са земните дела,защото виждат в тях само онази страна, която е удобна за извличане на материалнаполза и плътски наслади, и възжелават единствено нея. Аделата за постигане наотвъдния живот захвърлят зад гърба си. Лошите приятели внушават, че отричанетона Възкресението и Съдния ден носи покой.)

26.

И казваха неверниците: “Не слушайте този Коран и вдигайтеглъчка там, [където го четат], за да надвиете вие!”

27.

Ще накараме Ние неверниците да вкусят сурово мъчение и щеим въздадем за лошите им деяния.

28.

Това е възмездието за враговете на Аллах – Огънят -Вечният дом за тях – възмездие, защото отхвърляха Нашите знамения!

29.

И ще кажат неверниците: “Господи наш, покажи ни онези отджиновете и хората, които ни заблудиха, да ги сложим под краката си, та да бъдатнай-отдолу [в Ада]!”

30.

При онези, които казват: “Аллах е нашият Господ!” иследват правия път, ангелите ще слязат: “Не се страхувайте и не скърбете! И серадвайте на Рая, който ви е обещан!

31.

Ние сме вашите покровители и в земния живот, и вотвъдния. Ще имате там, каквото пожелаят душите ви и ще имате там, каквотопоискате –

32.

прием от опрощаващ, милосърден.”

33.

И кой има по-хубаво слово от онзи, който зове към Аллах ивърши праведни дела, и казва: “Аз съм отдаден!”

34.

Не са равни добрината и злината. Отблъсквай я снай-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близъкприятел.
(Лошото се предотвратява с най-доброто: на гнева се отговаря с търпение, наневежеството – със снизхождение, на злото – с прошка.)

35.

Но с това са удостоени само търпеливите. С това саудостоени само щастливците.

36.

И ако те подбуди сатаната, при Аллах търси убежище! Той еВсечуващия, Всезнаещия.

37.

И от Неговите знамения са нощта и денят, и слънцето, илуната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте наАллах, Който ги сътвори, ако на Него служите!

38.

И ако [неверниците] се възгордяват, то [ангелите], коитоса при твоя Господ, Го прославят нощем и денем, и това не им дотяга.

39.

И от Неговите знамения е, че виждаш земята безжизнена. Ащом изсипем вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва. Онзи, Който я съживява,може и мъртвите да съживи. Той за всяко нещо има сила.

40.

Онези, които изопачават Нашите знамения, не са скрити заНас. Дали онзи, който ще бъде хвърлен в Огъня, е по-добър, или онзи, който щедойде в безопасност в Деня на възкресението? Вършете, каквото пожелаете! Тойсъзира вашите дела.

41.

Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде притях… а то е защитена книга,

42.

която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и енизпослание от премъдър, всеславен.

43.

Не ти се казва [от неверниците] друго освен каквото беказано на пратениците преди теб. Твоят Господ е владетел на опрощение и владетелна болезнено наказание.

44.

А ако го сторехме Коран на чужд език, [неверниците] щяхада рекат: “Защо знаменията му не са разяснени?” [Коран] на чужд език и[пратеник] арабин? Кажи: “За вярващите той е напътствие и изцеление, а онези,които не вярват, имат в ушите си глухота и той за тях е непонятен, сякаш сапризовавани от далечно място.”

45.

И на Муса дадохме Писанието, и настана разногласие понего. И ако нямаше предишно Слово от твоя Господ, щеше да е отсъдено между тях.И те с подозрение се съмняваха в него.

46.

Който върши праведни дела, то е за самия него, а койтостори зло, то е в негов ущърб. Твоят Господ не е угнетител за рабите.

47.

При Него е знанието за Часа. И не излиза плод от своятаобвивка, и не забременява женска, и не ражда без Неговото знание. В този Ден Тойще ги призове: “Къде са Моите съдружници?”. Ще рекат: “Известяваме те, няма среднас свидетел.”

48.

И ще изчезне от тях онова, което зовяха преди, и ще сеубедят, че няма за тях избавление.

49.

Не му дотяга на човека да зове доброто, а засегне ли гозлото, той се отчайва, унива.

50.

А дадем ли му да вкуси милост от Нас подир беда, която гое засегнала, казва: “Аз заслужавам това и не мисля, че ще настъпи
Часът. Но дори да бъда върнат при своя Господ, при Него ще имам най-доброто.”Ала Ние ще съобщим на неверниците какво са извършили и ще ги накараме да вкусятсурово мъчение.

51.

И щом облагодетелстваме човек, той се отдръпва и севъзгордява. А засегне ли го злото, дълго [Ни] зове.

52.

Кажи: “Какво мислите? Щом този [Коран] е от Аллах, а виепосле го отхвърляте, кой ще е по-заблуден от онзи, който е в дълбок раздор?”

53.

Ще им покажем Нашите знамения по хоризонтите и в тяхсамите, додето им се изясни, че това е истината. Нима не е достатъчно, че твоятГоспод е свидетел на всяко нещо?

54.

Съмняват се в срещата със своя Господ. А Той всяко нещообгръща.