40. Опрощаващия

1.

Ха. Мим.

2.

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия,Всезнаещия,

3.

Опрощаващия греха и Приемащия покаянието, Строгия внаказанието, Владетеля на благодатта. Няма друг Бог освен Него. При Него езавръщането.

4.

Само неверниците спорят за знаменията на Аллах. И да нете мами оживлението им по земята!
(Оживлението на неверниците се тълкува като спокойните им и безопасни пътуванияза търговия и изгодни печалби, превъзходството, което са си осигурили на земята,и че Всевишният Аллах им е дал отсрочка за това.)

5.

Преди тях и народът на Нух, и общностите след негоотричаха, и всяка общност кроеше да премахне своя пратеник, и спореха чрез лъжа,за да унищожат с нея истината. Затова Аз ги сграбчих и какво бе Моето наказание!
(“Преди тях” – и преди жителите на Мека е имало неверници. Налице саопустошените домове и следите от трагедията на тези народи вследствие на тяхнотоневерие.)

6.

Така се изпълни словото на твоя Господ спрямоневерниците. Те са обитателите на Огъня.

7.

Онези [ангели], които носят Трона, и онези, които саоколо него, прославят с възхвала своя Господ и вярват в Него, и молят опрощениеза вярващите: “Господи наш, Ти обгръщаш всяко нещо с Твоята милост и знание.Опрости онези, които се покаят и следват Твоя път, и ги опази от мъчението наАда!

8.

Господи наш, и въведи ги в Градините на Адн, които сиобещал на тях и на праведниците сред бащите им и съпругите им, и потомците им!Ти си Всемогъщия, Премъдрия.

9.

И опази ги от злините! И когото опазиш от злините в тозиДен, него си помилвал. Това е великото спасение.”

10.

На неверниците ще се прогласи: “Гневът на Аллах към вас епо-голям от вашия гняв към самите вас, защото бяхте позовани към вярата, а вие яотхвърлихте.”

11.

Ще рекат: “Господи наш, Ти ни умъртви два пъти и нисъживи два пъти. И признаваме своите грехове. Няма ли път за спасение?”
(Първата смърт е състоянието на човека във вид на семенна течност или това,което го предхожда. С раждането започва първият живот. Смъртта след раждането евтората смърт. Възкресението в отвъдния свят е вторият живот. Пътят за излизанеот Огъня, за който неверниците питат, е начин да излязат от Ада, да се подчинятна Аллах или повторно да бъдат върнати на земята.)

12.

Това е, защото като бе позоваван единствено Аллах, вие неповярвахте, а като се съдружаваше с Него, повярвахте. А отсъждането е на Аллах,Всевишния, Превеликия.

13.

Той е, Който ви показва Своите знамения и спуска за васпрепитание от небето. Но се поучава само онзи, който се покайва.
(“… препитание от небето” – т.е. дъжд, който носи препитание.)

14.

Зовете Аллах, предани Нему в религията, дори неверницитеда възненавиждат това.

15.

Най-въздигнатия, Владетеля на Трона! По Своя повеля Тойпраща Духа [Джибрил] на когото пожелае от Своите раби, за да предупреди за Деняна срещата –

16.

Деня, в който ще се покажат и нищо от тях не ще бъдескрито от Аллах. На кого е Днес владението? – На Аллах, Единосъщия, Покоряващия.

17.

Днес ще се въздаде на всяка душа за онова, което епридобила. Няма Днес угнетяване. Аллах бързо прави равносметка.

18.

И предупреди ги ти за наближаващия Ден, когато, спотаилиужас, сърцата ще са в гърлата! За угнетителите не ще има нито приятел, нитозастъпник, който да бъде послушан.

19.

Знае Той скришните погледи и онова, което гърдитепотайват.

20.

Аллах отсъжда справедливо, а онези, които призовават тевместо Него, нищо не отсъждат. Аллах е Всечуващия, Всезрящия.

21.

И не ходят ли по земята, та да видят какъв бе краят наонези преди тях? Бяха по-силни от тях и с повече следи по земята. Но Аллах гисграбчи заради греховете им и нямаше кой да ги защити от Аллах.

22.

Това е, защото техните пратеници им донасяха яснитезнаци, а те не повярваха и затова Аллах ги сграбчи. Той е всесилен, строг внаказанието.

23.

И Муса изпратихме с Нашите знамения и с явен довод

24.

при Фараона и Хаман, и Карун, и рекоха те:”Магьосник-измамник!”

25.

И когато им донесе той истината от Нас, рекоха: “Убийтесиновете на онези, които му повярваха, и пощадете жените им!” Но коварството наневерниците винаги е напразно.

26.

И рече Фараонът: “Оставете ме да убия Муса и нека зовесвоя Господ! Страхувам се да не промени вашата вяра или да не посее развала поземята.”

27.

И рече Муса: “Опазил ме моят Господ и вашият Господ отвсеки горделивец, който не вярва в Деня на равносметката.”

28.

Един вярващ мъж от рода на Фараона, който скриваше своятавяра, каза: “Нима ще убиете човек, защото казва: “Моят Господ е Аллах”, а той вие донесъл ясните знаци от вашия Господ? Ако е лъжец, в негов ущърб е лъжата му.Но ако казва истината, ще ви сполети нещо от онова, с което ви заплашва. Аллахне напътва никой престъпващ, измамник.

29.

О, народе мой, днес властта е ваша, господствате поземята, но кой ще ни защити от наказанието на Аллах, ако то ни връхлети?” РечеФараонът: “Аз ви показвам само каквото виждам. И ви насочвам само по правияпът.”

30.

И рече онзи, който повярва: “О, народе мой, страхувам сеза вас от ден като деня на общностите –

31.

като обичая спрямо народа на Нух и адитите, и самудяните,и онези след тях. А Аллах не желае гнет за рабите.

32.

О, народе мой, страхувам се за вас от Деня на призива –

33.

Деня, в който ще обърнете гръб в бягство и никой не ще визащити от Аллах. А когото Аллах остави в заблуда, няма за него водител.”

34.

И Юсуф преди ви донесе ясните знаци, но продължихте да сесъмнявате в онова, което ви е донесъл. Когато умря, казахте: “Аллах не щепроводи след него пратеник.” Така Аллах оставя в заблуда всеки престъпващ,съмняващ се –

35.

които оспорват знаменията на Аллах, без да са получилидовод – огромен е гневът [към тях] на Аллах и на вярващите. Така Аллах запечатвасърцето на всеки горделив, надменен.

36.

И рече Фараонът: “О, Хаман, построй ми кула, за дадостигна пътищата –

37.

пътищата на небесата, дано зърна бога на Муса! Но азмисля, че е лъжец.” Така бе разкрасено за Фараона лошото му деяние и бе отклоненот пътя. Коварството на Фараона винаги бе напразно.

38.

И рече онзи, който повярва: “О, народе мой, следвайте ме,аз ще ви насоча по правия път!

39.

О, народе мой, този, земният живот, е само [кратко]наслаждение, а отвъдният е Домът на вечността!

40.

Който върши зло, ще му се въздаде само колкото него. Акойто върши праведно дело, мъж или жена, и е вярващ, тези ще влязат в Рая и щебъдат наградени там безмерно.

41.

И о, народе мой, как аз ви зова към спасението, а вие мезовете към Огъня?

42.

Вие ме зовете да не вярвам в Аллах и да съдружавам с Негоонова, за което нямам знание, а аз ви зова към Всемогъщия, Многоопрощаващия.

43.

Без съмнение, за онова, към което ме зовете, няма зовнито в земния живот, нито в отвъдния, и нашето завръщане е към Аллах, ипрестъпващите са обитателите на Огъня.

44.

И ще си припомните какво ви казвам. Аз поверявам своетодело на Аллах. Аллах е всезрящ за рабите.”

45.

И го опази Аллах от злините, които те замисляха. И злотомъчение обгради рода на Фараона.

46.

В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в Деня,когато настъпи Часът: “Въведете хората на Фараона в най-суровото мъчение!”
(Злото мъчение, споменато в знамение 45, е удавянето на войската на Фараона.Вгроба те също ще бъдат подлагани на мъчение сутрин и вечер. А в Съдния ден гиочаква най-голямото възмездие.)

47.

И тогава ще се препират в Огъня, и слабите ще рекат наонези, които се големееха: “Ние ви следвахме. Ще отмахнете ли от нас поне частот Огъня?”

48.

Онези, които се големееха, ще рекат: “Ние всички сме внего. Аллах отсъди вече между рабите.”

49.

И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада:”Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!”

50.

Ще рекат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници сясните знаци?” Ще рекат: “Да!” Ще рекат [пазителите]: “Зовете тогава!” Но зовътна неверниците е само напразно.

51.

Ние подкрепяме Нашите пратеници и вярващите в земнияживот и в Деня, когато свидетелите ще се изправят,

52.

в Деня, когато на угнетителите не ще помогне оправданиетоим. Над тях е проклятието и за тях е Лошото обиталище.

53.

И дадохме на Муса напътствието. И оставихме в наследствона синовете на Исраил Писанието –

54.

напътствие и напомняне за разумните хора.

55.

Затова бъди търпелив и ти [о, Мухаммад]! Обещанието наАллах е истинно. Моли опрощение за своя грях! И прославяй с възхвала своя Господпривечер и в зори!

56.

Онези, които спорят за знаменията на Аллах, без да саполучили довод, имат в сърцата си само величие, което не ще достигнат. Затовапри Аллах търси убежище! Той е Всечуващия, Всезрящия.

57.

Сътворяването на небесата и на земята е по-велико отсътворяването на хората. Ала повечето хора не знаят.

58.

И не са равни слепецът и зрящият, нито онези, коитовярват и вършат праведни дела – със злосторника. Малко се поучавате.

59.

Часът непременно ще дойде. Няма съмнение в него. Алаповечето хора не вярват.

60.

И рече вашият Господ: “Зовете Ме, и Аз ще ви откликна!Онези, които от високомерие не Ми служат, ще влязат в Ада унизени!”

61.

Аллах е, Който стори за вас нощта, за да почивате в нея,и деня – светъл. Аллах е владетел на благодат за хората. Ала повечето хора санепризнателни.

62.

Това е Аллах, вашият Господ, Творецът на всяко нещо. Нямадруг Бог освен Него. Как тогава бивате подлъгвани!

63.

Така се подлъгват онези, които отхвърлят знаменията наАллах.

64.

Аллах е, Който стори за вас от земята обиталище и отнебето – свод, и ви даде образ, и направи образа ви превъзходен, и ви давапрепитание от благата. Това е Аллах, вашият Господ. Благословен е Аллах,Господът на световете!

65.

Той е Вечноживия. Няма друг Бог освен Него, затова Негозовете, предани Нему в религията! Слава на Аллах, Господа на световете!

66.

Кажи: “Забранено ми бе да служа на онези, които виезовете вместо Аллах, след като при мен дойдоха ясните знаци от моя Господ. И мибе повелено да се отдам на Господа на световете.”

67.

Той е, Който ви сътвори от пръст, после от частицасперма, после от съсирек, после ви изважда – деца, после [ви оставя] да стигнетезрелостта си, после – да остареете, но някои от вас умират преди това. И [виоставя Той] да стигнете определен срок, за да проумеете.
(След като се посочва, че първият човек Адам, мир нему, е бил създаден от пръст,в знамението се описват различните фази в развитието на човека от майчинатаутроба до старостта.)

68.

Той е, Който съживява и умъртвява. И щом отсъди нещо, муказва само: “Бъди!” И то става.

69.

Нима не виждаш онези, които спорят за знаменията наАллах? Как биват отклонявани!

70.

Онези, които взимат за лъжа Книгата и онова, с коетоизпратихме Нашите пратеници… Но ще узнаят,

71.

когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдатвлачени

72.

към врящата вода, после в Огъня ще бъдат горени.

73.

После ще им се каже: “Къде са онези, на които служехте

74.

вместо на Аллах?” Ще кажат: “Те ни напуснаха. Да, онова,което зовяхме преди, бе нищо.” Така Аллах оставя неверниците в заблуда.

75.

Това е, защото на земята сте се радвали незаслужено изащото сте ликували.

76.

Влезте през вратите на Ада – там ще пребивавате вечно! Иколко лошо е обиталището на горделивите!

77.

Затова бъди търпелив [о, Мухаммад]! Обещанието на Аллах еистинно. И да ти покажем част от онова, което им обещаваме, или да те приберем,те при Нас ще бъдат върнати.

78.

Преди теб изпратихме и други пратеници – за някои тиразказахме, а за други не сме ти разказали. Никой пратеник не идва със знамениебез позволението на Аллах. А щом дойде повелята на Аллах, ще се отсъди систината и тогава измамниците ще понесат загуба.

79.

Аллах е, Който създаде за вас добитъка – някои да яздите,други да ядете,

80.

и за да имате полза от тях, и за да удовлетворяватежелания в гърдите си. Върху тях и върху корабите бивате пренасяни.

81.

И ви показва Той Своите знамения. Кои от знаменията наАллах ще отречете?

82.

Не ходят ли по земята, да видят какъв бе краят на онезипреди тях? Те бяха по-многобройни и по-силни от тях, и с повече следи по земята.Ала не ги избави онова, което са придобили.

83.

И когато пратениците им донасяха ясните знаци, теликуваха със своето знание и тогава ги обграждаше онова, на което се присмиваха.

84.

И когато виждаха Нашето наказание, казваха: “Повярвахме вАллах, единствено в Него, и отхвърляме онова, с което Го съдружавахме.”

85.

Но не им бе от полза вярата им, когато виждаха Нашетонаказание. Такъв бе обичаят на Аллах спрямо Неговите раби и преди. Неверницитегубят.