3. Родът на имран

1.

Алиф. Лам. Мим.

2.

Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Вездесъщия!

3.

Той ти низпосла Книгата с истината, потвърждаваща онова,което бе преди нея. И низпосла от по-рано Тората и Евангелието
(В Свещения Коран под “Евангелие” (Инджил) се имат предвид не познатите ниевангелия от Новия завет, а цялостно Писание, низпослано на пророка Иса, мирнему, което идва, за да потвърди истината от низпосланото на пророка Муса, мирнему.)

4.

за напътствие на хората, и низпосла Разграничението. Заонези, които не вярват в знаменията на Аллах, наистина има сурово мъчение. Аллахе всемогъщ, въздаващ отмъщение.

5.

Нищо не е скрито от Аллах нито на земята, нито на небето.

6.

Той е, Който ви оформя в утробите, както пожелае. Нямадруг Бог освен Него, Всемогъщия, Премъдрия.

7.

Той е, Който низпосла на теб Книгата. В нея има понятнизнамения, те са основата на Книгата, и други – неясни. А онези, в чиито сърцаима изкривяване, следват неясното в нея, стремейки се към смут и стремейки секъм тълкуването му. Ала никой освен Аллах не знае тълкуването му. И утвърденитев знанието казват: “Повярвахме в нея. Всичко е от нашия Господ.” Но саморазумните се поучават

8.

[и зоват:] “Господи, не отклонявай нашите сърца, следкато си ни напътил! И дари ни с милост от Теб! Ти си Вседаряващия.

9.

Господи, Ти ще събереш хората в Деня, за който нямасъмнение. Аллах не нарушава обещаното.”

10.

Онези, които не вярват, с нищо не ще ги избавят от Аллахнито имотите, нито децата им. Те са горивото на Огъня.

11.

Подобно на рода на Фараона и на онези преди тях, те взехаза лъжа Нашите знамения, но Аллах ги погуби заради греховете им. Аллах е строг внаказанието.

12.

[О, Мухаммад] кажи на онези, които не повярват: “Щебъдете поразени и събрани в Ада. И колко лоша постеля е той!”

13.

Имаше за вас знамение в две дружини, които се срещнаха -една сражаваща се по пътя на Аллах, и друга – невярваща. И им се видяха на окодвойно повече от тях. Аллах подкрепя със Своята помощ когото пожелае. В това имапоука за прозорливите.

14.

Разкрасена е за хората любовта към страстите – към женитеи децата, и струпаните купища от злато и сребро, и към отбраните коне, идобитъка, и посевите. Това е насладата на земния живот, но най-прекрасниятпристан е завръщането при Аллах.

15.

Кажи: “Да ви известя ли за по-добро от това?” Забогобоязливите при техния Господ има градини, сред които реки
текат – там ще пребивават вечно, – и пречисти съпруги, и благоволение от Аллах.Аллах съзира рабите,

16.

които казват: “Господи наш, повярвахме! Опрости греховетени и опази ни от мъчението на Огъня!”

17.

[Те са] търпеливите и искрените, и смирените, ираздаващите, и молещите опрощение в ранни зори.

18.

Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. Иангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото – Той отстоявасправедливостта. Няма друг бог освен Него – Всемогъщия, Премъдрия.

19.

Ислямът е религията при Аллах. Дарените с Писаниетоизпаднаха в разногласие заради злобата помежду им, едва след като знанието дойдепри тях. А за невярващите в знаменията на Аллах – Аллах бързо прави равносметка.

20.

И ако спорят с теб, кажи: “Отдадох се всецяло на Аллах -аз и онези, които ме последваха.” И кажи на дарените с Писанието, и нанеграмотните: “Отдадохте ли се?” И ако се отдадат, вече са на правия път, а акосе отвърнат – твой дълг е само да съобщиш. Аллах наблюдава рабите.

21.

Онези, които не вярват в знаменията на Аллах и убиват безправо пророците, и убиват хората, повеляващи справедливост, възвести ги заболезнено мъчение!

22.

Те са онези, чиито дела се провалят и в земния живот, и вотвъдния, и не ще има за тях избавители.

23.

Не видя ли ти дарените с дял от Писанието? Те са позованикъм Писанието на Аллах, за да отсъди помежду им. После някои се отвръщат,противейки се.

24.

Това е, защото рекоха: “Нe ще ни засегне Огънят, освенсамо в броени дни.” И ги заслепи в религията им онова, което бяха съчинили.

25.

И как ще бъдат, щом ги съберем в Деня, за който нямасъмнение, и на всяка душа напълно се изплати онова, което е придобила, и не щебъдат угнетени.

26.

Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти дарявашвладението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, ивъздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка.Ти за всяко нещо имаш сила.

27.

Ти въвеждаш нощта в деня и Ти въвеждаш деня в нощта, иизваждаш живото от мъртвото, и изваждаш мъртвото от живото, и безмерно давашпрепитание комуто пожелаеш .”

28.

Вярващите да не взимат неверници за ближни вместоповярвалите. А който направи това, той няма нищо общо с Аллах, освен ако сестрахувате от тях. Аллах ви предупреждава за Себе Си и към Аллах е завръщането.

29.

Кажи: “И да скривате онова, което е в сърцата ви, и да гопоказвате, Аллах го знае. Знае Той какво е на небесата и какво е на земята.Аллах за всяко нещо има сила.”

30.

В Деня всяка душа ще намери доброто, което е сторила, излото, което е сторила, и ще иска то да се отдалечи от нея. Аллах випредупреждава за Себе си. Аллах е състрадателен към рабите.

31.

Кажи: “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще виобикне, и ще опрости греховете ви. Аллах е опрощаващ, милосърден.”

32.

Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърнетели се – Аллах не обича неверниците.

33.

Аллах избра над народите Адам и Нух, и рода на Ибрахим, ирода на Имран –

34.

потомство едни от други. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

35.

Когато жената на Имран рече: “Господи мой, посветихонова, което е в утробата ми, единствено на Теб да служи. Приеми го от мен!Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.”

36.

И когато го роди, каза: “Господи, родих го женско.” ААллах най-добре знаеше какво е родила. Мъжкото не е като женското. “И я назовахМариам. И Те моля да я закриляш от прокудения сатана заедно с потомството є!”

37.

И я прие нейният Господ с хубав прием, и я отгледа катохубав кълн, и я повери на Закария. Всякога, щом Закария влизаше при нея внейното светилище, намираше там препитание. Рече: “О, Мариам, откъде имаш това?”Тя рече: “От Аллах е. Аллах безмерно дава препитание комуто пожелае.”

38.

Там Закария позова своя Господ. Рече: “Господи мой, дарими от Теб добро потомство! Ти си Чуващия зова.”

39.

И както стоеше, молейки се в светилището, ангелите гопризоваха: “Аллах те благовества за Яхя, който ще потвърди Слово от Аллах, щебъде господар, целомъдрен и пророк от праведниците.”
(Според тълкувателите под “Слово” в това знамение се има предвид Исус. Взнамение 45 на сурата това ясно се изразява.)

40.

Рече: “Господи мой, как ще имам син, когато вече мезастигна старостта, а жена ми е бездетна?” Рече: “Така! Аллах прави каквотопожелае.”

41.

Рече: “Господи, дай ми знак!” Рече: “Знакът за теб е тридни да говориш с хората само като посочваш. И споменавай често своя Господ, и Гопрославяй вечер и сутрин!”

42.

И когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те избра и тепречисти, и те избра над жените от народите!

43.

О, Мариам, смири се пред своя Господ и сведи чело доземята в суджуд, и се кланяй с покланящите се!”

44.

Това е от вестите на неведомото, Ние ти го разкриваме. Небе ти при тях, когато хвърляха калемите си – кой от тях да се грижи за Мариам.Не бе там и когато се караха.

45.

Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовестваза Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния животи в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].

46.

И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, ище бъде от праведниците.”, –

47.

рече тя: “Господи мой, как ще имам син, щом мъж не ме едокосвал?” Рече: “Така! Аллах сътворява каквото пожелае. Щом реши нещо, казва мусамо: “Бъди!” И то става.

48.

И ще го научи Той на книгата и на мъдростта, и на Тората,и на Евангелието.

49.

И ще го стори пратеник при синовете на Исраил: “Донесохви знамение от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духнав нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи ипрокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавамкакво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това има знамениеза вас, ако сте вярващи.

50.

[И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] предимен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено… И ви донесохзнамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!

51.

Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ. На Негослужете! Това е правият път.”

52.

И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои самоите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние смепомощниците [по пътя] на Аллах. Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че смеотдадени!”

53.

Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, ипоследвахме пратеника. Впиши ни редом със свидетелите!”

54.

И [юдеите] лукавстваха. А Аллах провали тяхнотолукавство. Аллах е над лукавите.

55.

Когато Аллах рече: “О, Иса, Аз ще те прибера и ще тевъздигна при Мен, и ще те пречистя от невярващите, и до Деня на възкресението щесторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха. После при Менще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.”

56.

А онези, които не повярваха, ще накажа с тежко мъчение вземния живот и в отвъдния. И не ще има за тях избавители.”

57.

А на онези, които вярват и вършат праведни дела, Той щеизплати наградите. Аллах не обича угнетителите.

58.

Това ти го четем [о, Мухаммад] от знаменията и от Мъдротонапомняне.

59.

Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам. Сътвориго Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.

60.

Истината е от твоя Господ. Не бъди от съмняващите се!

61.

А на онзи, който спори с теб за нея, след като си получилзнание, кажи: “Елате да извикаме нашите синове и вашите синове, нашите жени ивашите жени, нас самите и вас самите, а после да се помолим и призовем Аллах запроклятие над лъжците!”

62.

Това е истинната вест. Няма друг бог освен Аллах. Аллах еВсемогъщия, Премъдрия.

63.

А отвърнат ли се, Аллах знае сеещите развала.

64.

Кажи: “О, хора на Писанието, елате към едно общо словомежду нас и вас – да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме снищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнатли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!”

65.

О, хора на Писанието, защо спорите за Ибрахим? Тората иЕвангелието бяха низпослани едва подир него. Нима не проумявате?

66.

Ето, вие спорехте за онова, за което имате знание. А защоспорите за онова, за което нямате знание? Аллах знае, вие не знаете.

67.

Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверенмюсюлманин, и не бе от съдружаващите.

68.

Най-близките хора до Ибрахим са онези, които гопоследваха, и този Пророк, и тези, които повярваха. Аллах е Покровителят навярващите.

69.

Една група от хората на Писанието искаше, ако може, да визаблуди. Ала заблуждават само себе си, но не усещат.

70.

О, хора на Писанието, защо не вярвате в знаменията наАллах, след като сте свидетели?

71.

О, хора на Писанието, защо смесвате истината с лъжата ипотулвате истината, знаейки?

72.

А една група от хората на Писанието рече: “При начеванетона деня вярвайте в низпосланото на вярващите, а в края му се откажете, та дано ите се преобърнат!

73.

И се доверявайте само на онзи, който е последвал вашатарелигия!” Кажи [о, Мухаммад]: “Напътствието на Аллах е напътствие. [Нима сеопасявате,] че и другиму се дарява същото, каквото бе дарено и на вас, или ще виоспорват пред вашия Господ.” Кажи: “Благодатта е в Ръката на Аллах. Дарява якомуто пожелае.” Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

74.

Той отличава с милостта Си когото пожелае. Аллах еВладетелят на великата благодат.

75.

Сред хората на Писанието има и такива, на които исъкровище да повериш, ще ти го върнат, но сред тях има и такива, на които идинар да повериш, ще ти го върнат, само ако все над тях стоиш. Това е, защоторекоха: “Нямаме вина за неграмотните.” И изричат лъжа за Аллах, знаейки.
(Юдеите смятат за “неграмотни” всички, които не са от тяхната вяра.)

76.

Но онзи, който изпълнява своя обет и е богобоязлив -Аллах обича богобоязливите.

77.

Онези, които продават на нищожна цена обета към Аллах исвоите клетви, те нямат дял в отвъдния живот и Аллах не ще им проговори, и не щеги погледне в Деня на възкресението, и не ще ги пречисти, и ще има за тяхболезнено мъчение.

78.

А група от тях – четейки – си кривят езиците, за дасмятате, че това е от Писанието, а то не е от Писанието, и казват: “Това е отАллах”, а то не е от Аллах, и изричат лъжа за Аллах, знаейки.

79.

Не се е случвало човек, дарен от Аллах с Писанието имъдростта, и пророчеството, да каже на хората: “Бъдете на мен раби, а не наАллах!”, а: “Бъдете господни съгласно Писанието, което сте преподавали иизучавали!”

80.

И не ще ви повели такъв да приемете за господари ангелитеи пророците. Нима ще ви повели неверието, след като сте се отдали на Аллах?

81.

И когато Аллах прие обета на пророците: “Колкото и да видарявам от писание и мъдрост, после при вас ще дойде Пратеник, да потвърдиналичното у вас. Вярвайте в него и му помагайте!”, рече: “Съгласни ли сте иприемате ли безусловния обет към Мен?” Рекоха: “Съгласни сме.” Рече:”Засвидетелствайте, и Аз ще бъда с вас от свидетелите!”

82.

А който след това се отметне, тези са нечестивците.

83.

Нима търсят друга религия освен тази на Аллах, когато наНего се подчинява всичко на небесата и на земята, доброволно или по принуда, ипри Него ще бъдат върнати.

84.

Кажи: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и внизпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в даренотона Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ. Разлика не правим междуникого от тях и на Него сме отдадени.”

85.

А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му сеприеме и в отвъдния живот той е от губещите.

86.

Как ще напъти Аллах хора отрекли се, след като саповярвали и засвидетелствали, че Пратеника е истински, и при тях са дошли яснитезнаци? Аллах не напътва хората-угнетители.

87.

Възмездието им е, че над тях е проклятието на Аллах и наангелите, и на всички хора –

88.

в него те ще пребивават вечно. Нито ще се облекчимъчението им, нито ще се забави,

89.

освен на онези, които после се покаят и поправят. Аллах еопрощаващ, милосърден.

90.

От онези, които се отричат, след като са повярвали, апосле неверието им порасне, не ще бъде прието покаяние. Те са заблудените.

91.

От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъдеприета като откуп дори пълна със злато земя. За тях има болезнено мъчение иникой не ще ги избави.

92.

Не ще се сдобиете с праведността, додето не раздадете отонова, което обичате. А каквото и да раздадете, Аллах го знае.

93.

За синовете на Исраил бе разрешена всяка храна, освенонова, което Исраил сам си възбрани, преди да бъде низпослана Тората. Кажи:”Донесете Тората и я прочетете, ако говорите истината!”
(Исраил е прозвище на Якуб на иврит.)

94.

А който след това измисли лъжа за Аллах – тези саугнетителите.

95.

Кажи: “Аллах казва истината! И следвайте вярата наИбрахим, правоверния! Той не бе от съдружаващите.”

96.

Първият Дом, съграден за хората, е в Бека – благословен иза напътване на народите.
(Бека е едно от имената на Мека, където е построен първият Дом за поклонение -Кааба.)

97.

В него има ясни знамения – мястото на Ибрахим, – и койтовлезе там, е в безопасност. И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж приДома – за онзи, който може да отиде, а който откаже – Аллах не се нуждае отсветовете.

98.

Кажи: “О, хора на Писанието, защо не вярвате в знамениятана Аллах? – Аллах е свидетел на делата ви.”

99.

Кажи: “О, хора на Писанието, защо отклонявате от пътя наАллах онези, които са повярвали, стремейки се да изкривите пътя, а сте свидетели[на истината]? Аллах не подминава вашите дела.”

100.

О, вярващи, ако се покорите на група от дарените сПисанието, след като сте повярвали, те ще ви превърнат пак в неверници.

101.

А как не вярвате, когато ви биват четени знаменията наАллах и сред вас е Неговият Пратеник? А който се привърже здраво към Аллах, вечее напътен по правия път.

102.

О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Негои умирайте само отдадени!

103.

И се привържете всички за въжето на Аллах, и не серазделяйте, и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Тойпомири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат! И бяхте върху ръба наров от огън, а Той ви спаси от него. Така Аллах ви разкрива Своите знамения, зада бъдете напътени.
(Под “въжето на Аллах” се разбира Неговата религия.)

104.

И нека сред вас има общност, която зове към благото иповелява одобряваното, и възбранява порицаваното! Тези са сполучилите.

105.

И не бъдете като онези, които се разединиха и заспориха,след като при тях дойдоха ясните знамения! За тях има огромно мъчение

106.

в Деня, когато лица ще побелеят и лица ще почернеят. Аонези, чиито лица почернеят, [ще чуят]: “Нима станахте неверници, след катоповярвахте? Вкусете мъчението заради своето неверие!”

107.

А онези, чиито лица побелеят, те са в милостта на Аллах,в нея ще пребивават вечно.

108.

Тези са знаменията на Аллах, четем ти ги с истината.Аллах не иска гнет за народите.

109.

На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята, и приАллах ще бъдат върнати делата.

110.

Вие сте най-добрата общност, изведена за хората.Повелявате одобряваното и възбранявате порицаваното, и вярвате в Аллах. А ако ихората на Писанието бяха повярвали, щеше да е най-хубаво за тях. Сред тях има ивярващи, но нечестивците са повече.

111.

Не ще ви навредят, освен с обида. А ако се сражават свас, ще ви обърнат гръб. После няма да им се помогне.

112.

Белязани са те с унижението, където и да се намират,освен ако са под закрила от Аллах и под закрила от хората. И изпитаха гнева наАллах, и ги беляза нищетата. Това е, защото отричаха знаменията на Аллах иубиваха пророците без право. Това е, защото не се подчиниха и престъпваха.
(Когато немюсюлманите плащат данъка джизя, те се ползват с неприкосновеност средислямската общност. Този данък е равностоен на милостинята закат, която замюсюлманите е задължителна и има важно социално значение.)

113.

Те не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведнаобщност – четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земятав суджуд.

114.

Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното,и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са отправедниците.

115.

Каквото и добро да сторят, не ще им се отрече. Аллах знаебогобоязливите.

116.

А отреклите вярата с нищо не ще ги избавят от Аллах нитоимотите, нито децата им. Тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.

117.

Онова, което те изразходват в земния живот, прилича намразовит вихър, поразил и погубил посева на хора, угнетили себе си. И не Аллахги е угнетил, а те сами се угнетяват.

118.

О, вярващи, не взимайте доверени приятели, освен измеждувас! [Другите] не ще пропуснат да посеят помежду ви развала, те
искат да изпаднете в беда. Омразата се показва от устата им, ала онова, което сетаи в гърдите им, е по-голямо. Вече ви разкрихме знаменията, ако сте проумели.

119.

Ето, вие ги обичате, а те не ви обичат. И вярвате вцялото Писание, а те, щом ви срещнат, казват: “Вярваме”, но щом се уединят,хапят си пръстите от яд заради вас. Кажи: “Умрете с яда си!” Аллах знаесъкровеното в сърцата.

120.

Ако ви постигне добрина, тя ги огорчава, а ако ви сполетизлина, ликуват за нея. Но ако сте търпеливи и богобоязливи, не ще ви навредилукавството им с нищо. Аллах обгръща техните дела.

121.

[Припомни, о, Мухаммад] когато ти потегли от семействотоси в зори, за да настаниш вярващите по места за битката… Аллах е всечуващ,всезнаещ.

122.

Когато две ваши дружини тъкмо да се провалят, Аллах гивзе под покровителство. Нека на Аллах се уповават вярващите!

123.

Аллах вече ви помогна при Бадр, когато бяхте слаби. Ибойте се от Аллах, за да сте признателни!

124.

Когато каза на вярващите: “Не ви ли стига да ви подкрепивашият Господ с три хиляди низпослани ангели?”

125.

Да, ако сте търпеливи и богобоязливи, и [съдружаващите]изникнат в ярост пред вас – тогава ще ви подкрепи вашият Господ с пет хилядибелязани ангели.

126.

Аллах стори това за вас да бъде само радостна вест и зада се успокоят сърцата ви с него. Подкрепата е единствено от Аллах, Всемогъщия,Премъдрия,

127.

за да откъсне една част от неверниците или да гиразгроми, за да се върнат покрусени.

128.

От теб нищо не зависи – Той или ще приеме покаянието им,или ще ги накаже, защото са угнетители.

129.

На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Коготопожелае, Той ще опрости и когото пожелае, ще накаже. Аллах е опрощаващ,милосърден.

130.

О, вярващи, не изяждайте лихвата, многократно умножена, ибойте се от Аллах, за да сполучите!

131.

И бойте се от Огъня, подготвен за неверниците!

132.

И покорявайте се на Аллах и на Пратеника, за да бъдетепомилвани!

133.

И надпреварвайте се към опрощение от своя Господ и къмГрадината с ширината на небесата и на земята, приготвена за богобоязливите,

134.

които раздават и в радост, и в беда, и за сдържащитегнева си, и за извиняващите хората, – Аллах обича благодетелните, –

135.

и за онези, които щом сторят непристойност или угнетятсами себе си, споменават Аллах и молят опрощение за своите грехове, – а койосвен Аллах опрощава греховете? – и не упорстват в своите деяния, знаейки, –

136.

на такива наградата им е опрощение от техния Господ иГрадините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. И колко прекрасна еотплатата за дейните!

137.

Вече минаха преди вас други събития. Вървете по земята ивижте какъв е краят на отричащите!

138.

Това е пояснение за хората и напътствие, и наставление забогобоязливите.

139.

И не падайте духом, и не скърбете! Вие ще надделеете, акосте вярващи!

140.

Ако вас засегна рана, то такава рана засегна и [другия]народ. Тези дни ги редуваме сред хората, за да узнае Аллах кои са повярвали и зада вземе от вас жертващи се [за вярата] – Аллах не обича угнетителите, –
(Тъй като знанието на Аллах е вечно, тълкувателите обясняват израза “за да узнаеАллах кои са повярвали” като:1) за да разкрие; 2) за да отличи вярващите отлицемерите.)

141.

и за да пречисти Аллах повярвалите, и да съкрушиневерниците.

142.

Или смятахте да влезете в Рая, без Аллах да е изпитал коиот вас се борят и без да е изпитал търпеливите?

143.

И възжелахте смъртта [в битка], преди да я срещнете. Новече я видяхте с очите си.

144.

Мухаммад е само един Пратеник, преди когото преминахапратениците. Нима, ако бе умрял или бе убит, щяхте да се отвърнете? А който сеотвърне, той не ще навреди на Аллах с нищо. Аллах ще въздаде на признателните.

145.

Никой не умира иначе освен с позволението на Аллах впредписан срок. Който иска наградата на земния живот, Ние му даряваме от него, акойто иска наградата на отвъдния, Ние му даряваме от него. И ще въздадем напризнателните.

146.

И с колко пророци се сражаваха огромни множества, но тене изнемощяваха от онова, което ги сполетяваше по пътя на Аллах, и не проявявахаслабост, и не се огъваха. Аллах обича търпеливите.

147.

Думите им бяха само да кажат: “Господи наш, опростигреховете ни и нашата невъздържаност в делата, и укрепи нашите стъпки, и нипомогни срещу невярващите хора!”

148.

И въздаде им Аллах наградата на земния живот, ипрекрасната награда на отвъдния. Аллах обича благодетелните.

149.

О, вярващи, ако се покорите на неверниците, те ще витласкат назад [към неверието] и ще се върнете губещи.

150.

Да, Аллах е вашият Покровител и Той е Най-добриятпомощник.

151.

Ще хвърлим ужас в сърцата на неверниците, защотосъдружиха с Аллах онова, на което Той не е низпослал довод. Мястото им е Огъняти колко лошо е обиталището на угнетителите!

152.

Аллах изпълни Своето обещание към вас, когато гисъкрушихте с Неговото позволение, додето се поколебахте и започнахте да споритеотносно заповедта [на Пратеника], и се възпротивихте, след като Той ви показаонова, което обичате. Някои от вас искат земния живот, а някои от вас искатотвъдния. После Той ви отклони от тях, за да ви изпита и вече ви извини. Аллах евладетел на благодат за вярващите.

153.

[Спомнете си,] когато побягнахте нагоре и не сеизвръщахте към никого, а зад вас Пратеника ви зовеше. И ви въздаде Той печалслед печал, та да не скърбите нито за онова, което ви е подминало, нито заонова, което ви сполетя. Сведущ е Аллах за вашите дела.

154.

После, подир скръбта, Той ви спусна за успокоение дрямка,обзела една група от вас, а на [друга] група тревога изпълни душите. Допускаханеправда за Аллах с помислите на невежеството, казвайки: “С какво зависи делотоот нас?” Кажи [о, Мухаммад]: “Делото принадлежи всецяло на Аллах.” Скриват вдушите си онова, което не издават пред теб. Казват: “Ако делото с нещо зависешеот нас, тук нямаше да ни убиват.” Кажи: “И да си стояхте по домовете, онези, накоито бе писано да бъдат убити, щяха да излязат към своите [смъртни] ложета.[Това бе,] за да изпита Аллах какво е в гърдите ви и за да провери какво е всърцата ви. Аллах знае съкровеното в сърцата.”

155.

Онези от вас, които се отвърнаха в деня на сблъсъка междудвете множества [при Ухуд], тях сатаната накара да се подхлъзнат с дял от онова,което са придобили. Аллах вече ги извини. Наистина Аллах е опрощаващ, всеблаг.
(През 624 г. при Бадр се разгоряла първата битка между мюсюлманите исъдружаващите. В нея мюсюлманите удържали пълна победа. През 625 г.съдружаващите се организирали за отмъщение и в същата година при Ухуд в началотона битката мюсюлманите разгромили неприятеля, но след това настъпило безредие,някои се втурнали подир бягащите заради плячка, престъпвайки разпореждането наПророка, мир нему, и след успешното начало претърпели поражение.)

156.

О, вярващи, не бъдете като онези, които не вярваха иказваха на своите братя, когато странстваха по земята или бяха завоеватели: “Акобяха при нас, нямаше да умрат и нямаше да ги убият.”, за да огорчи Аллах сърцатаим. Аллах съживява и умъртвява. Аллах съзира вашите дела.

157.

И ако бъдете убити или умрете по пътя на Аллах, опрощениеи милост от Аллах е по-добро от онова, което трупат.

158.

И ако умрете или ви убият, при Аллах ще бъдете събрани.

159.

По милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако бешегруб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Извини ги и моли заопрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли [нещо], уповавай се наАллах! Аллах обича уповаващите се Нему.

160.

Ако Аллах ви подкрепи, няма кой да ви надвие, а ако виизостави, кой след Него ще ви подкрепи? На Аллах да се уповават вярващите!

161.

И не подобава на пророк да измени. А който измени, в Деняна възкресението ще дойде с онова, с което е изменил. После на всяка душа ще сеизплати, каквото е придобила. И не ще бъдат угнетени.

162.

Нима онзи, който следва благоволението на Аллах, е катоонзи, който е изпитал гнева на Аллах и мястото му е Адът? Колко лоша е тазиучаст!

163.

При Аллах те са на степени. Аллах съзира техните дела.

164.

Аллах облагодетелства вярващите, когато измежду тяхсамите им проводи Пратеник, който им чете Неговите знамения и ги пречиства, и гиучи на Писанието и на мъдростта, въпреки че преди бяха в явна заблуда.

165.

Нима когато ви порази беда [при Ухуд], [а] вие поразихтес двойна [при Бадр], не рекохте: “Откъде е това?” Кажи: “То е от самите вас.”Аллах за всяко нещо има сила.

166.

Онова, което ви порази в деня, когато двете множества сесрещнаха, е с позволението на Аллах и за да отличи Той вярващите,

167.

и за да отличи кои лицемерят. И им се рече: “Елате,сражавайте се по пътя на Аллах или се защитете!” Рекоха: “Ако знаехме как да сесражаваме, щяхме да ви последваме.” В онзи ден те бяха по-близо до неверието,отколкото до вярата, изричайки с уста онова, което не е в сърцата им. Аллахнай-добре знае какво таят.

168.

На онези, които рекоха на своите братя, когато си седяхавкъщи: “Ако бяха ни послушали, нямаше да ги убият.”, кажи: “Тогава отблъснетесмъртта от себе си, ако говорите истината!”

169.

И не смятай за мъртви убитите по пътя на Аллах! Не, живиса! При своя Господ те се препитават,

170.

ликуващи за онова, което Аллах им е дарил от Своятаблагодат, и се радват за онези, които [ще ги последват, но] все още не са гинастигнали, че няма страх за тях и не ще скърбят.

171.

Радват се на обилие и благодат от Аллах. Не погубва Аллахнаградата на вярващите,

172.

онези, които откликнаха на Аллах и на Пратеника, следкато бяха ранени. За онези от тях, които благодетелстваха и се бояха, имаогромна награда.

173.

За онези, на които хората рекоха: “Враговете се насъбрахапротив вас, страхувайте се от тях!”, но вярата им се усили и рекоха: “Достатъченни е Аллах. Колко прекрасен Довереник е Той!”

174.

И се завърнаха с обилие и благодат от Аллах. Зло не гидокосна и следваха благоволението на Аллах. Аллах е владетел на велика благодат.

175.

Именно сатаната плаши със своите приближени. Но не сестрахувайте от тях, а се страхувайте от Мен един, ако сте вярващи!

176.

И да не те наскърбяват онези, които се надпреварват вневерието! Те с нищо не ще навредят на Аллах. Аллах иска да не им отреди дял вотвъдния живот. За тях има огромно мъчение.

177.

Онези, които купиха неверието вместо вярата, с нищо не щенавредят на Аллах. За тях има болезнено мъчение.

178.

Неверниците да не смятат, че като удължаваме живота им,това е добро за душите им. Удължаваме им го само за да увеличат греха си. За тяхима унизително мъчение.

179.

Аллах не ще остави вярващите в положението, в което сте,докато не отдели лошия от добрия. Аллах не ще ви разкрие неведомото, но Аллахизбира от Своите пратеници когото
пожелае. Вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници! И ако вярвате и се боите, завас има огромна награда.

180.

И да не смятат скъперниците, че благодатта, която Аллахим е дал, е добро за тях! Не, тя е зло за тях. В Деня на възкресението ще имбъде надянато на врата онова, за което се скъпяха. На Аллах е наследството нанебесата и на земята. Сведущ е Аллах за вашите дела.

181.

Аллах чу словата на онези, които казаха: “Аллах е беден,а ние сме богати.” Ще запишем какво казаха и как избиваха пророците без право. Ище кажем: “Вкусете мъчителното горене!”

182.

То е заради онова, което сторихте преди със своите ръце.Аллах не е угнетител на рабите Си.

183.

На онези, които казаха: “Аллах ни заръча да не вярваме напратеник, додето не ни донесе жертва, която огънят да погълне.” Кажи: “Пратениципреди мен вече ви донесоха ясните знаци и онова, което казахте. Защо тогава гиубихте, ако говорите истината?”

184.

И ако теб [о, Мухаммад] взеха за лъжец, то и преди теббяха взимани за лъжци пратеници, донесли ясните знаци и писанията, и сияйнатаКнига.

185.

Всяка душа ще вкуси смъртта и вашите награди напълно щеви се изплатят в Деня на възкресението. Който бъде отдалечен от Огъня и бъдевъведен в Рая, той ще сполучи. А земният живот е само измамна наслада.

186.

Наистина ще бъдете изпитани и в имотите, и в душите ви, ище чуете много обиди от дарените с Писанието преди вас и от съдружаващите. Ноако сте търпеливи и богобоязливи, това е от решаващите дела.

187.

И когато Аллах взе обета от дарените с Писанието: “Да горазяснявате на хората и да не го скривате!”, те го захвърлиха зад гърба си и гопродадоха на нищожна цена. Колко лошо е онова, което купуват!

188.

Не смятай, че радващите се на онова, което са извършили иобичащите да ги хвалят за онова, което не са сторили, не смятай, че те саизбегнали мъчението! За тях има болезнено мъчение.

189.

На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята.Аллах над всяко нещо има сила.

190.

В сътворяването на небесата и на земята, и в промяната нанощта и деня има знамения за разумните,

191.

които споменават Аллах и прави, и седнали, и легнали нахълбок, и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Тине си сътворил това напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!

192.

Господи наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го. Заугнетителите няма избавители.

193.

Господи наш, чухме вестител да зове към вярата: “Вярвайтев своя Господ!” И повярвахме. Господи, опрости греховете ни и отмахни от наслошите ни постъпки, и ни прибери с праведниците!

194.

И дари ни, Господи, онова, което си ни обещал чрез Твоитепратеници, и не ни опозорявай в Деня на възкресението! Ти никога не нарушавашобещанието.”

195.

А техният Господ им отвърна: “Не ще погубя деяние наникого от вас, нито на мъж, нито на жена – вие сте един от друг – а онези, коитоучастваха в преселението и бяха прогонени от домовете им, и бяха мъчени по Мояпът, и се сражаваха, и ги убиваха, от тях ще отмахна лошите им постъпки и ще гивъведа в Градините, сред които реки текат – награда от Аллах. При Аллах епрекрасната награда.
(Преселението хиджра на мюсюлманите заедно с Пророка, мир нему, от Мека вал-Медина през 622 г. поставя началото на ислямското летоброене.)

196.

Да не те мами оживлението на неверниците по земята –
(Като причина за низпославането на това знамение се посочват думите на някоивярващи, изречени по повод на благата, с които съдружаващите разполагали: “Акосе погледне това, което ние виждаме, враговете на Аллах тънат в охолство, а ние- в неволя.” Разбира се, подобни предупреждения се отправят към всички вярващи.)

197.

кратко наслаждение, после мястото им е Адът. Колко лошапостеля е той!

198.

Ала за онези, които се боят от своя Господ, са Градините,сред които реки текат, там ще пребивават вечно – прием от Аллах. А при Аллах енай-доброто за праведниците.

199.

Някои от хората на Писанието вярват в Аллах и внизпосланото на вас, и в низпосланото на тях, смирени пред Аллах. Те не продаватзнаменията на Аллах на никаква цена. Те имат наградата си при своя Господ. Аллахбързо прави равносметка.

200.

О, вярващи, бъдете търпеливи и надвивайте с търпение, ибъдете твърди, и се бойте от Аллах, за да сполучите!