39. Тълпите

1.

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия,Премъдрия.

2.

Низпослахме на теб Книгата с истината. На Аллах служи,предан Нему в религията!

3.

Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А коитоприемат покровители вместо Него, казват: “Служим на тях само за да ниприближават още повече до Аллах.” Аллах ще отсъди между тях в онова, за което сав разногласие. Наистина Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник.

4.

Ако Аллах искаше да се сдобие със син, Той щеше да избереот Своите творения което пожелае. Пречист е! Той е Аллах, Единосъщия,Покоряващия!

5.

Сътвори Той небесата и земята с мъдрост. Той заставянощта да следва деня и заставя деня да следва нощта. И подчини Той слънцето илуната, всяко да се движи до определен срок. Той е Всемогъщия, Многоопрощаващия.

6.

Той ви сътвори от един човек. После от него създадесъпругата му. И ви даде осем чифта от добитъка. И ви сътворява Той в утробите намайките ви – творение подир творение в три тъмнини. Това е Аллах, вашият Господ!Негово е владението. Няма друг Бог освен Него! Как тогава бивате отклонявани?
(Всевишният Аллах е сътворил Адам, от него – съпругата му, а чрез тях -човечеството. Сътворените осем двойки – мъжки и женски животни – са камилата,кравата, овцата и козата. Трите мрака са утробата, матката и обвивката на плода.Под прехода от творение към творение се разбират спермата, съсирекът кръв,късчето плът, костите и зародишът, които представят стадиите на човешкоторазвитие в майчината утроба.)

7.

Ако Го отричате, Аллах не се нуждае от вас. И не приемаТой неверието у Своите раби. А да сте признателни, това приема Той за вас. Никойпрегрешил не ще понесе греха на друг. После при вашия Господ е завръщането ви иТой ще ви извести какво сте вършили. Той знае съкровеното в сърцата.

8.

А когато беда сполети човек, той зове своя Господ,покайвайки се пред Него. А когато го дари от Своята благодат, забравя той закакво Го е зовял по-рано и сторва на Аллах подобия, за да отклонява от Неговияпът. Кажи: “Понаслаждавай се малко на своето неверие! Ти си от обитателите наОгъня.”

9.

Нима [такъв е като] онзи, който се моли в часовете нанощта изправен и свеждащ чело до земята в суджуд, и се опасява за отвъднияживот, и се надява на милост от своя Господ? Кажи: “Нима са равни онези, коитознаят, и онези, които не знаят? Поучават се само разумните хора.”

10.

Кажи [о, Мухаммад]: “О, Мои вярващи раби, бойте се отсвоя Господ! За онези, които вършат добро в този живот, ще има добрина. Земятана Аллах е обширна. Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда.”

11.

Кажи: “Повелено ми бе да служа на Аллах, предан Нему въввярата.

12.

И ми бе повелено да бъда първият Нему отдаден.”

13.

Кажи: “Страх ме е, ако се възпротивя на моя Господ, отмъчение във великия Ден.”

14.

Кажи: “На Аллах служа, предан Нему в моята религия.

15.

А вие служете на каквото желаете вместо на Него!” Кажи:”Губещите са онези, които ще погубят себе си и своите семейства в Деня навъзкресението. Да, това е явната загуба!”

16.

Над себе си ще имат слоеве от Огъня, и под себе си -слоеве. С това Аллах заплашва Своите раби: “О, раби Мои, бойте се от Мен!”

17.

А които отказват да служат на идолите и се разкайват предАллах, за тях е благата вест. И благовести Моите раби,

18.

които слушат Словото и следват най-хубавото от него! Тезиса, които Аллах е напътил и тези са разумните хора.

19.

Нима [ти можеш да напътиш] онзи, спрямо когото се сбъднеСловото за мъчението? И нима ти [о, Мухаммад] ще спасиш онзи, който е в Огъня?

20.

А онези, които се боят от своя Господ, ще имат въздигнатиобиталища, изградени върху други обиталища, реки сред тях ще текат. Обещано е отАллах! Аллах не нарушава обещанието.

21.

Нима не виждаш [о, човеко], че Аллах изсипва вода отнебето и я влива в потоци под земята, после чрез нея вади посеви от различнивидове. После те изсъхват и ги виждаш пожълтели, после ги превръща в съчки. Втова има напомняне за разумните хора.

22.

И нима [коравосърдечният е като] онзи, чиято гръд Аллах еразтворил за Исляма и е получил светлина от своя Господ? Горко накоравосърдечните за напомнянето на Аллах! Тези са в явна заблуда.

23.

Аллах низпосла най-прекрасното Слово в Книга със сходни,повтарящи се части. Настръхва от него кожата на онези, които се страхуват отсвоя Господ, после кожата и сърцата им се смекчават при споменаването на Аллах.Това е напътствието на Аллах. Напътва с него Той когото пожелае. А когото Аллахостави в заблуда, никой не ще го напъти.

24.

А нима онзи, който с лице се брани от най-лошото мъчениев Деня на възкресението, [е като онзи в Рая]? И ще се каже на угнетителите:”Вкусете онова, което сте придобили!”

25.

И онези преди тях отричаха, и мъчението ги връхлетя,откъдето не им е хрумвало.

26.

И Аллах ги накара да вкусят позора в земния живот, амъчението в отвъдния е още по-голямо, ако знаят.

27.

И дадохме в този Коран всякакви примери на хората, за дасе поучат –

28.

Коран на арабски без изопачавания в него, за да сепобоят!

29.

Аллах дава пример за човек с [много] господари, каращи сепомежду си, и човек, подчинен само на един мъж. Нима двамата са равни? Слава наАллах! Ала повечето от тях не знаят.

30.

И ти ще умреш [о, Мухаммад], и те ще умрат.

31.

После в Деня на възкресението пред вашия Господ ще сеоспорвате.

32.

А кой е по-голям угнетител от онзи, който лъже за Аллах ивзима за лъжа истината, щом тя дойде при него? Нима в Ада няма място заневерниците?

33.

А онзи, който донесе истината и я потвърди, тези сабогобоязливите.

34.

Те ще имат при своя Господ, каквото пожелаят. Такава енаградата за добротворстващите,

35.

за да ги избави Аллах и от най-лошите им деяния, и да имвъздаде тяхната награда според най-добрите им дела.

36.

Нима Аллах не е достатъчен за Своя раб? И заплашват теб сдруги освен Него. Но когото Аллах остави в заблуда, никой не ще го напъти.
(Съдружаващите казвали на Пророка: “Не осквернявай нашите божества, защото ще тепоразят.” Когато Пророка, мир нему,изпратил Халид ибн ал-Уалид да разруши идола,наречен ал-Узза, пазителите му рекли: “Погледни, той е разгневен, внимавай да нети се случи нещо!” Но Халид счупил носа на идола и така се разбрало, чезаплахите им били голословни.)

37.

И когото Аллах напътва, никой не ще го заблуди. НимаАллах не е всемогъщ, въздаващ отмъщение?

38.

И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята,непременно ще рекат: “Аллах!” Кажи: “Видяхте ли? Ако Аллах поиска да ми причинибеда, нима онези, които зовете вместо Аллах, могат да премахнат Неговата беда?Или ако поиска Той да ми дари милост, нима те ще възпрат Неговата милост?” Кажи:”Достатъчен ми е Аллах! На него се уповават уповаващите се.”

39.

Кажи: “О, народе мой, работете според своите възможности,и аз ще работя, и скоро ще узнаете

40.

при кого ще дойде позорящо го мъчение и кого ще сполетипостоянно мъчение!”

41.

Низпослахме Ние на теб [о, Мухаммад] Книгата с истинатаза хората. И който се напъти, то е за самия него, а който се заблуди, само всвой ущърб се заблуждава. Ти не си над тях покровител.

42.

Аллах прибира душите по време на смъртта, а на онези,които все още не са мъртви – в съня им. Задържа Той душата на онзи, комуто еотсъдил да умре и връща другата до определен срок. В това има знамения за хорамислещи.
(В мига на смъртта връзката между душата и тялото се прекъсва напълно.Отделянето на душата от тялото в съня е привидно. Действителното и привиднотоотделяне на душата от тялото при смъртта и в съня е доказателство за това, чеАллах има силата да умъртвява и да съживява, и че Той притежава способността давъзкресява и след смъртта.)

43.

Или [неверниците] се сдобиха със застъпници вместо Аллах?Кажи: “Нима дори ако не владеят нищо и не проумяват?”

44.

Кажи: “На Аллах принадлежи застъпничеството изцяло.Негово е владението на небесата и на земята. После при Него ще бъдете върнати.”

45.

И щом бива споменаван единствено Аллах, сърцата на онези,които не вярват в отвъдния живот, се отвращават, а щом биват споменавани други[богове] освен Него, те се радват.

46.

Кажи: “О, Аллах, Творецо на небесата и на земята, знаещ искритото, и явното, Ти ще отсъдиш сред Своите раби в онова, по което са били вразногласие.”

47.

И дори да притежаваха всичко на земята, а и още толковаотгоре, угнетителите биха го дали за откуп от суровото мъчение в Деня навъзкресението. И Аллах ще им покаже, каквото не са допускали.
(Угнетителите ще изпитат Божия гняв и Божието наказание, защото са изключвалинеговото съществуване и са забравили за него.)

48.

И ще им се явят лошите последствия на онова, което сапридобили, и ще ги обгради онова, което са подигравали.

49.

И щом беда сполети човек, той Нас зове. После, щом мударим от Нашата благодат, казва: “Това ми бе дарено само заради моето знание.”Ала не, то е изпитание. Но повечето от тях не знаят.

50.

Казваха го вече и онези преди тях. И не ги избави онова,което са придобили.

51.

И ги поразиха лошите последствия на онова, което сапридобили. И угнетителите сред тези ще ги поразят лошите последствия на онова,което са придобили, и не ще могат нищо да предотвратят.

52.

Нима не знаят, че Аллах увеличава препитанието комутопожелае, и Той го намалява. В това има знамения за хора вярващи.

53.

Кажи: “О, раби Мои, които престъпвате в ущърб на себе си,не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах опрощава всичките грехове [щом сепокаете]. Той е Опрощаващия, Милосърдния.

54.

И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, предимъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.

55.

И следвайте Най-прекрасното, което ви бе низпослано отвашия Господ, преди мъчението да дойде при вас внезапно, без да усетите!”

56.

Някой ще каже: “О, горко ми, че нехаех за подчинениетопред Аллах и че бях от присмиващите се!”

57.

Или ще каже: “Ако ме бе напътил Аллах, щях да съм отбогобоязливите.”

58.

Или ще каже, когато види мъчението: “Ако можех да севърна [на земята], щях да съм от добротворстващите.”

59.

Не, вече дойдоха при теб Моите знамения, а ти ги взе залъжа и се възгордя, и бе от неверниците.

60.

В Деня на възкресението ще видиш онези, които лъжеха заАллах, с почернели лица. Нима в Ада няма място за горделивите?
(Под лъжи за Аллах се разбира да Му се приписват съдружници и потомство, и да сеотричат Неговите качества.)

61.

И ще спаси Аллах богобоязливите с тяхното избавление [вРая]. Не ще ги докосне злото и не ще скърбят.

62.

Аллах е Творецът на всяко нещо и Той е Разпоредителят завсяко нещо.

63.

Негови са ключовете на небесата и на земята. А коитоотричат знаменията на Аллах, те са губещите.
(Изразът “ключовете на небесата и на земята” илюстрира абсолютната мощ,господството и закрилата на Аллах.)

64.

Кажи: “Нима на друг, а не на Аллах, ми повелявате даслужа, о, невежи?”

65.

И вече се разкри на теб и на онези преди теб: “Акосъдружиш с Аллах, твоето дело пропада и ще бъдеш от губещите.

66.

Служи единствено на Аллах и бъди от признателните!”

67.

И не оцениха те Аллах с истинското Му величие. Земята -цялата – ще бъде в Неговата Длан в Деня на възкресението, а небесата ще сасгънати в Десницата Му. Пречист е Той, превисоко е над онова, с което Госъдружават!
(Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, предава следното: “Чух Пратеника наАллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: “Аллах ще сграбчиземята [в Своята Длан] и ще сгъне небето в Десницата Си, после ще каже: “Аз съмЦарят, къде са царете на земята?”)

68.

И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земятаще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. После още веднъж ще сепротръби и ето ги – станали – чакат!

69.

И ще засияе земята със светлината на нейния Господ. И щебъде положена книгата [на делата], и ще бъдат доведени пророците и свидетелите,и ще се отсъди между хората справедливо, и не ще бъдат угнетени.

70.

И напълно ще се въздаде на всеки за онова, което евършил. Най-добре Той знае техните дела.

71.

И на тълпи ще бъдат подкарани към Ада неверниците. Когатостигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители ще им кажат: “Нимане дойдоха при вас пратеници измежду ви, за да ви четат знаменията на вашияГоспод и да ви предупредят за вашата среща в този Ден?” Ще кажат: “Да!” Аласловото за мъчението ще се изпълни спрямо неверниците.

72.

Ще бъде казано: “Влезте през вратите на Ада, тук щепребивавате вечно!” И колко лошо е обиталището на горделивите!

73.

А богобоязливите ще бъдат поведени към Рая на групи.Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители ще кажат:”Мир вам! Бяхте праведни, затова влезте, тук ще пребивавете вечно!”

74.

А те ще кажат: “Слава на Аллах, Който изпълни към насСвоето обещание и ни остави в наследство тази земя, в Рая да се настаним, къдетопожелаем.” И колко прекрасна е наградата за дейните!

75.

И ще видиш ангелите, обградили Трона, прославящи свъзхвала своя Господ. И ще се отсъди между творенията справедливо, и ще се каже:”Слава на Аллах, Господа на световете!”