36. Йа син

1.

Йа. Син.

2.

Кълна се в мъдрия Коран!

3.

[О, Мухаммад] ти наистина си от пратениците

4.

по правия път –

5.

низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,

6.

за да предупредиш хора, чиито бащи не бяха предупредени,затова са нехайни.

7.

Сбъдна се словото за повечето от тях – те не са вярващи,

8.

и сложихме на врата им окови до брадата, и са държани свдигната глава.

9.

И сложихме пред тях ограда, и зад тях – ограда, и гизатулихме, та не виждат.
(Пътищата на вярата са затворени за тях, затова истината е недостъпна.)

10.

И е все едно дали ги предупреждаваш или не гипредупреждаваш, те не вярват.

11.

Ти убеждаваш само онзи, който следва Напомнянето и вуединение се страхува от Всемилостивия. Благовествай го за опрощение и щедранаграда!

12.

Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направилиотнапред, и следите им подир тях, и отбелязваме всичко в ясна книга.
(Съживяването на мъртвите се тълкува и като извеждане на невежите към правияпът, и като обръщане на съдружаващите от многобожието към истинската вяра.)

13.

И им дай пример с жителите на селището, при което дойдохапратениците!

14.

Изпратихме им двама, а те ги взеха за лъжци. Тогава гиподкрепихме с трети и рекоха: “Наистина сме изпратени при вас.”

15.

Рекоха: “Вие сте само хора като нас. Всемилостивия не енизпослал нищо. Вие само лъжете.”

16.

Рекоха [пратениците]: “Нашият Господ знае, че наистинасме изпратени при вас.

17.

Наш дълг е само ясното послание.”

18.

Рекоха: “Предчувстваме злочестие от вас. Ако непрестанете, ще ви пребием с камъни и ще ви сполети от нас болезнено мъчение.”

19.

Рекоха: “Злочестието ви е от самите вас. Нима да ви сенапомня [е злочестие]? Вие сте престъпващи хора.”

20.

И дойде мъж от другия край на града – устремен. Рече: “О,народе мой, последвайте пратениците!

21.

Последвайте онези, които не търсят отплата от вас и са направия път!

22.

И защо да не служа на Онзи, Който ме е сътворил и приКогото ще бъдете върнати?

23.

Нима ще приема други богове, а не Него? Ако Всемилостивияпоиска да ме сполети беда, тяхното застъпничество не ще ме избави от нищо и неще ме спасят.

24.

Тогава ще съм в явна заблуда.

25.

Аз повярвах във вашия Господ [о, пратеници], чуйте ме!”
(След тези думи хората, пред които проповядвал, го убили с камъни и, умирайки,той чул цитираните по-долу слова.)

26.

Речено му бе: “Влез в Рая!” Рече: “Ах, да знаеше моятнарод

27.

как ме опрости моят Господ и ме стори от удостоените!”

28.

И не изпратихме срещу народа му след него войнство отнебето. Нямаше [нужда] да изпратим.

29.

Бе само един Вик и ето ги – изпепелени!

30.

О, горко на рабите! Не идва при тях пратеник, без да сеподиграят с него.

31.

Не виждат ли колко поколения преди тях погубихме? Те неще се завърнат при тях.

32.

А всички при Нас ще бъдат доведени.

33.

И мъртвата земя е знамение за тях. Ние я съживяваме иизваждаме от нея зърно, от което ядат.

34.

И създаваме там градини с палми и грозде, и сторваме тамда бликнат извори,

35.

за да ядат от техните плодове и от онова, което съссвоите ръце придобиват. Не ще ли бъдат признателни?

36.

Пречист е Онзи, Който сътвори по двойки всичко от онова,което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не знаят!

37.

И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня и етоги – в мрак!

38.

И слънцето е устремено към своето местопребивание. Така еотредил Всемогъщия, Всезнаещия.

39.

И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхналапалмова клонка.

40.

Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта даизпревари деня. Всички по своя орбита плават.

41.

И знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с Нух] внатоварения Ковчег.

42.

И създадохме за тях негови подобия, на които се возят.

43.

И ако пожелаем, ще ги издавим и нито ще имат избавител,нито ще бъдат спасени,

44.

освен по милост от Нас и за временна наслада.

45.

И когато им се рече: “Бойте се от онова, което е билопреди вас и от онова, което ще бъде след вас [в Съдния ден], за да бъдетепомилвани!”,

46.

и всякога, щом дойде при тях знамение от знаменията натехния Господ, те се отдръпват.

47.

И когато им се рече: “Раздавайте от онова, което Аллах вие дал!”, неверниците казват на вярващите: “Нима да храним онзи, когото, акоАллах пожелае, би го нахранил? Вие сте в явна заблуда.”

48.

И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, акоговорите истината?”

49.

Очаква ги само един Вик, който ще ги сграбчи, кактоспорят.

50.

И не ще съумеят нито да се разпоредят, нито присемействата си да се завърнат.

51.

И ще се протръби с Рога, и ето ги – от гробовете към свояГоспод се втурват!

52.

Ще рекат: “О, горко ни! Кой ни възкреси от нашитегробове?” [Ще им се каже:] “Това е, което Всемилостивия обеща, и пратеницитеговореха истината.”

53.

Ще е само един Вик и ето ги – всички при Нас доведени!

54.

Днес никой не ще бъде угнетен с нищо и ще ви се въздадесамо за онова, което сте вършили.

55.

Обитателите на Рая Днес ще са заети с наслади.

56.

Те и съпругите им ще са на сянка, облегнати на престоли.

57.

Там ще имат плодове и ще имат, каквото пожелаят.

58.

[И ще им се каже:] “Мир!” – Слово от милосърдния Господ.

59.

Отделете се Днес, о, престъпници!

60.

Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите насатаната? Той е ваш явен враг.

61.

А на Мен да служите! Това е правият път.

62.

Заблуди той много народи сред вас. Не сте ли проумели?

63.

Това е Адът, който ви бе обещан.

64.

Горете Днес в него, защото бяхте неверници!

65.

Днес ще запечатаме устата им и ще Ни говорят ръцете им, ище свидетелстват краката им какво са придобили.

66.

И ако пожелаехме, щяхме да ги ослепим и щяха да себлъскат по пътя. Как тогава биха виждали?

67.

И ако пожелаехме, на място щяхме да променим вида им инямаше да могат нито да вървят напред, нито да се връщат.

68.

И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговатаприрода. Нима не проумяват?

69.

[Мухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава.Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран,

70.

за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъднеСловото спрямо неверниците.

71.

Нима не виждат, че измежду онова, което Ние сътворихме затях, създадохме добитък, а те го владеят?

72.

И им го подчинихме – от него са ездитните им животни и отнего ядат.

73.

И от него имат други облаги, и за пиене. Не ще ли бъдатпризнателни?

74.

И вместо Аллах приеха други богове, за да им се помогне.

75.

Не могат те да им помогнат и срещу тях ще бъдат войнство,което ще бъде доведено [в Съдния ден].

76.

И да не те наскърбяват словата им! Ние най-добре знаемкакво спотайват и какво разкриват.

77.

Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частицасперма? А ето го – явен противник!

78.

И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. Иказва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?”

79.

Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път.Той знае всичко как се сътворява.

80.

Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво и ето ви- от него палите!”

81.

А нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не еспособен да сътвори подобни [хора]? Да! Той е Всетворящия, Всезнаещия.

82.

Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже:”Бъди!” И то става.

83.

Пречист е Онзи, в Чиито Ръце е владението на всяко нещо ипри Когото ще бъдете върнати!