35. Твореца

1.

Слава на Аллах, Твореца на небесата и на земята, Койтостори ангелите пратеници с по две, по три, по четири крила! Той надбавя втворението, каквото пожелае. Аллах над всяко нещо има сила.

2.

Никой не ще възпре милостта на Аллах, ако Той реши да ядари на хората, и каквото Той задържи, никой после не може да го пусне. Той еВсемогъщия, Премъдрия.

3.

О, хора, помнете благодатта на Аллах към вас! Има ли другтворец освен Аллах, който да ви дава препитание и от небето, и от земята? Нямадруг бог освен Него! Как тогава бивате подлъгвани?

4.

И ако теб [о, Мухаммад] взимат за лъжец, то и другипратеници преди теб бяха взимани за лъжци. При Аллах ще бъдат върнати делата.

5.

О, хора, обещанието на Аллах е истинно. Никога да не виподмамва земният живот и никога най-измамният да не ви подмами за Аллах!

6.

Сатаната е ваш враг. Затова го приемете като враг! Тойпризовава своите последователи, само за да станат обитатели на Пламъците.

7.

За неверниците има сурово мъчение, а за тези, коитовярват и вършат праведни дела, има опрощение и голяма награда.

8.

А нима [получават същото] онези, на които са разкрасенилошите им деяния и им се струват хубави? Аллах оставя в заблуда когото пожелае инапътва когото пожелае. Затова не се погубвай от скръб по тях! Аллах знае каквоправят.

9.

Аллах е, Който праща ветровете и те понасят облаци, и гинасочваме Ние към мъртва земя, и съживяваме с тях земята след нейната смърт.Така ще бъде и възкресението!

10.

Който търси мощта – на Аллах принадлежи цялата мощ. КъмНего се възнася хубавото слово и праведното дело го въздига. А които замислятзлини, за тях ще има сурово мъчение. И лукавството им ще пропадне.
(Само Аллах приема хубавото слово, подкрепено с праведни дела в съответствие сНеговите повели.)

11.

Аллах ви сътвори от пръст, после от частица сперма, послеви стори съпрузи. И никоя жена не забременява и не ражда без Неговото знание. Инито се дава дълголетие на дълголетник, нито се скъсява възрастта, без да езаписано в книга. Това е лесно за Аллах.
(В началото от пръст е създаден човешкият прародител – пророкът Адам, а после сенародили неговите потомци. Книгата, в която е описано всичко, е Книгата насъдбите (ал-лаух ал-махфуз) – тя съдържа знанията и делата на Аллах.)

12.

И не са еднакви двете води [на реките и на моретата] -едната е сладка, утолява жаждата, приятна е за пиене, а другата е солена,горчива, и от всяка ядете прясно месо, и [от солената] извличате украшения,които носите. И виждаш корабите там да порят вълните, за да търсите от Неговатаблагодат. И за да сте признателни!

13.

Той въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта, и Тойподчини слънцето и луната – всяко да се движи до определен срок. Това е Аллах,вашият Господ. Негово е владението. А онези, които зовете освен Него, не владеятдори ципица от фурма.

14.

Призовете ли ги, те не чуват вашия зов, а дори да сачули, не ви откликват. И в Деня на възкресението те ще отрекат съдружаването имот вас. И няма никой сведущ [като Него], който да ви извести.

15.

О, хора, вие сте нуждаещите се от Аллах, а Аллах еПребогатия, Всеславния.

16.

Ако пожелае, Той ще ви погуби и ще ви замени с новотворение.

17.

Това за Аллах не е трудно.

18.

Никой съгрешил не ще носи греха на друг. И ако някойнатоварен с бреме призове, нищо от него не ще бъде облекчено, дори и от роднина.Ти ще можеш да убедиш само онези, които и в уединение се боят от своя Господ, иотслужват молитвата. А който се пречисти, единствено за себе си се пречиства.Към Аллах е завръщането.

19.

Не са равни слепият и зрящият,

20.

нито тъмнините и светлината,

21.

нито сянката и зноят.

22.

И не са равни живите и мъртвите. Аллах прави чуващ коготопожелае. Но ти не можеш да направиш онези, които са в гробовете, да чуят.
(Последните четири знамения налагат извода, че никога не могат да бъдатравнопоставени нравствените и добродетелни хора, които притежават вяра, знание,мъдрост и разум, следват правия път и в отвъдния живот ще заслужат благодат, ионези, които са лишени от споменатите качества, вървят по пътя на заблудата и вотвъдния живот ги чака мъчение.)

23.

Ти си само предупредител.
(Знаещите са онези, които са познали Аллах и хранят почит към Него, като Говъзвеличават. Един хадис гласи: “Най-висшата
степен е тази на знанието.” Най-ценно е знанието, което се слива с вярата вАллах, защото тя е път към отвъдния живот.)

24.

Ние те изпратихме с истината като благовестител ипредупредител. И нямаше общност, сред която да не е минал предупредител.

25.

И ако теб [о, Мухаммад] взимат за лъжец, то и онези предитях взимаха за лъжци техните пратеници, които им донасяха ясните знаци,писанията и озаряващото Писание.

26.

После Аз сграбчвах онези, които не повярваха. И какво беМоето наказание!

27.

Нима не виждаш, че Аллах изсипва вода от небето! Чрез неявадим плодове с различни цветове и [прокарваме] сред планините пътища: бели ичервени, с различни цветове, и гарвановочерни.

28.

И [сътворяваме] също хората, животните и добитъка сразлични цветове. Боят се от Аллах само знаещите сред Неговите раби. Аллах евсемогъщ, опрощаващ.

29.

Онези, които четат Книгата на Аллах и отслужватмолитвата, и дават скрито и явно от онова, което им дарихме, наистина се надяватна търговия, която не ще пропадне,

30.

защото Той ще им изплати напълно техните награди и ще имнадбави от Своята благодат. Той е опрощаващ, признателен.

31.

Книгата, която Ние ти разкрихме, тя е истината,потвърждаваща онези [Писания], които са преди нея. За Своите раби Аллах есведущ, всезрящ.

32.

После оставихме Книгата в наследство на онези, които Ниеизбрахме сред Нашите раби. Някои от тях сами угнетяват себе си, други саумерени, а трети изпреварват в добрините с позволението на Аллах. Това евеликата благодат.
(Избраните, на които е оставена в наследство Книгата, са сподвижниците наМухаммад и техните последователи, т.е. избраниците сред общността – получилитезнание. Да угнетяват себе си означава да пренебрегват извършването на делата,предписани от Корана. Умерени са онези, които постъпват съгласно Корана, аизпреварващите в добрините са онези, които следват напътствията на Корана инасочват и другите хора към тях.)

33.

В градините на Адн ще влязат с украшения – гривни отзлато и бисери, и дрехата им там ще е коприна.

34.

И ще кажат: “Слава на Аллах, Който премахна от насскръбта! Нашият Господ е опрощаващ, признателен.
(Да се премахне скръбта означава да изчезне страхът от Ада и от смъртта, както иземната печал.)

35.

Със своята благодат Той ни настани в Дома на вечнотопребивание. Не ни засяга тук трудност, нито ни засяга тук умора.”

36.

А за неверниците е Огънят на Ада. Там не ще им бъдесъдено да умрат, нито ще им бъде смекчено мъчението. Така Ние наказваме всекиневерник.

37.

И ще крещят там за помощ: “Господи наш, изведи ни, за даправим добро, а не онова, което сме правили!” А нима не ви дадохме достатъчнодълъг живот, за да се поучи през него, който иска да се поучи! И предупредителятдойде при вас. Затова вкусете [мъчението]! За угнетителите няма закрилник.

38.

Аллах знае неведомото на небесата и на земята. Той знаесъкровеното в сърцата.

39.

Той е, Който ви стори наместници на земята. А който невярва, неверието му е в негова вреда. Неверието на неверниците само увеличаваомерзението у техния Господ. Неверието на неверниците само увеличава тяхнатазагуба.

40.

Кажи: “Виждате ли онези, които съдружавате и зоветевместо Аллах? Посочете ми какво са сътворили на земята!” Или имат дял нанебесата? Или им дадохме писание, та от него имат ясен довод? Не, угнетителитеси обещават един другиму само измама.

41.

Аллах държи небесата и земята да не се разрушат, а ако серушат, никой не може да ги държи освен Него. Той е всеблаг, опрощаващ.

42.

И се вричаха в Аллах с най-усърдните си клетви, че акодойде при тях предупредител, непременно ще следват неговото напътствие повече отвсяка друга общност. А когато дойде при тях [Мухаммад като] предупредител, товасамо увеличи тяхното отвращение,

43.

от надменност на земята и лукавство в злината. Но злотолукавство поразява само онези, които го кроят. И нима чакат друго освен обичаяспрямо предците? И не ще откриеш ти промяна в обичая на Аллах, и не ще откриешотклоняване в обичая на Аллах.

44.

И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят наонези преди тях? А те бяха по-силни от тях. Нищо не възпира Аллах нито нанебесата, нито на земята. Той е всезнаещ, всеможещ.

45.

И ако Аллах наказваше хората за онова, което сазаслужили, Той не би оставил на земята дори една твар. Ала Той ги забавя за
определен срок. И щом срокът им дойде, Аллах и тогава ще е всезрящ за Своитераби.