33. Съюзените племена

1.

О, Пророче, бой се от Аллах и не слушай неверниците илицемерите! Аллах е всезнаещ, премъдър.

2.

И следвай онова, което ти се разкрива от твоя Господ! Завашите дела Аллах е сведущ.

3.

И се уповавай на Аллах! Достатъчен е Аллах за покровител.

4.

Аллах не е сторил две сърца в гърдите на един човек. И нее отредил да ви станат като майки вашите съпруги, които [отхвърляйки ги]оприличавате на своите майки. И не е отредил да ви станат синове осиновените отвас. Това са само думи, които вие изричате. Аллах казва истината и Той сочиправия път.
(Както един човек не може да има две сърца, така не може да се съчетаяткачествата на майката и на съпругата, на осиновеното дете и на истинския син.Коранът отхвърля древната арабска традиция мъжът да изоставя съпругата си сдумите “Ти за мен си като майчиния ми гръб!” (т.нар. “зихар”). При положение, чевсе пак го направи, мъжът дава изкупление. Ислямът не приема и осиновяването.)

5.

Назовавайте ги на бащите им! То е най-справедливо приАллах. А ако не знаете бащите им, те са ваши братя в религията и ваши приятели.И нямате грях за онова, в което сте сбъркали, а за онова, което вашите сърца сакроели. Аллах е опрощаващ, милосърден.

6.

Пророка е по-близък за вярващите от самите тях, исъпругите му за тях са като майки. И роднините – според Книгата на Аллах – сапо-близки едни за други при наследството, отколкото вярващите и преселниците,освен ако направите благодеяние за своите приятели. Така е предписано в Книгата.
(Вярващите имали обичай да се наследяват един друг като роднини. В това знамениесе подчертава предимството на кръвната връзка при унаследяването.)

7.

И приехме Ние от пророците обета им, и от теб, и от Нух,и Ибрахим, и Муса, и Иса, сина на Мариам. Приехме от тях твърд обет,

8.

за да пита Той правдивите за тяхната правдивост. А заневерниците е приготвил Той болезнено мъчение.
(През петата година по Хиджра войска от племената Курайш и Гатафан се отправилакъм ал-Медина. Племето Бану Курайза, което населявало ал-Медина и било сключилоспоразумение с мюсюлманите, нарушило договора и се присъединило към вражескатавойска. Така тя вече наброявала 12000 души. Пророка, мир нему, приложил тактика,непривична дотогава за арабите –
наредил да изкопаят около ал-Медина дълбок ров и разположил бойците си задструпаната пред изкопа пръст. По време на обсадата, която продължила около месеци завършила с неуспех за враговете, мюсюлманите се изтощили. Тогава се случилочудо. Изведнъж се извила ледена буря, която изтръгвала вражеските шатри, гасялаогньовете, ужасявала конете им, задушавала хората с прахоляк. Сред мюсюлманитесе понесли тайнствени гласове, които провъзгласявали: “Аллах е Най-великият!”Накрая вражеската войска била разгромена и се оттеглила, а племето Бану Курайзапонесло своята отговорност за нарушения договор. Знаменията споменават за тезисъбития.)

9.

О, вярващи, помнете благодатта на Аллах към вас, когатонасреща ви настъпиха с войски, а Ние пратихме срещу им вятър и войски, които невидяхте. За вашите дела Аллах е зрящ.

10.

Когато настъпиха и отгоре, и отдолу срещу вас, и когатопогледите се вцепениха и сърцата заседнаха в гърлото, и допуснахте за Аллахразлични догадки,

11.

там вярващите бяха изпитани и разтърсени от силносътресение.

12.

И лицемерите, и онези, в чиито сърца имаше болест,рекоха: “Аллах и Неговият Пратеник ни обещаха само измама.”

13.

И група от тях рече: “О, жители на Ясриб, [тук] нямамясто за вас, върнете се!” И част от тях помоли Пратеника за разрешение [да севърнат] казвайки: “Незащитени са ни домовете.” А не бяха те незащитени. Искахасамо да избягат.

14.

И ако се нахлуе срещу тях от краищата [на града], и послебъдат подтикнати към бунт, несъмнено ще го направят. И само малко ще се забавятв това.

15.

И преди бяха дали обет на Аллах, че не ще обърнат гръб.За обета пред Аллах се търси отговорност.

16.

Кажи: “Не ще ви е от полза богатството, ако бягате отсмъртта или убийството. И тогава ще бъдете оставени да се наслаждавате само закратко.”

17.

Кажи: “Кой ще ви предпази от Аллах, ако Той пожелае вредаза вас или пожелае милост за вас?” И освен Аллах не ще намерят за себе си нитопокровител, нито избавител.

18.

Аллах знае кои препятстват сред вас и кои казват насвоите братя: “Хайде при нас!” Те встъпват в битката само за кратко –

19.

скъперници спрямо вас. И когато дойде страхът, ги виждашда гледат към теб, въртейки очи като някой изпаднал в несвяст пред
смъртта. А когато страхът си отиде, те ви нападат с остри слова, скъперници вдобрината. Тези не вярват и Аллах провали делата им, а за Аллах това е лесно.

20.

Смятат, че съюзените племена не са си отишли, а акосъюзените племена дойдат, биха пожелали да са в пустинята сред бедуините и дапитат за вести от вас. Но дори да бяха сред вас, щяха да се сражават само закратко.

21.

Пратеника на Аллах е прекрасен образец за вас – за всеки,който се надява на Аллах и на Сетния ден, и често споменава Аллах.

22.

И когато вярващите видяха племената, рекоха: “Това е,което ни обещава Аллах, и Неговият Пратеник. Казва истината Аллах, и НеговиятПратеник.” И това им надбави само вяра и покорство.

23.

Сред вярващите има мъже, предани в своя обет към Аллах.Някои от тях загинаха в изпълнение на дълга си, а други още чакат. И с нищо натова не измениха,

24.

за да награди Аллах преданите за предаността им и данакаже лицемерите, ако пожелае, или да им приеме покаянието. Аллах е опрощаващ,милосърден.

25.

Аллах върна неверниците с тяхната ярост. Те не получиханикакво благо. Достатъчен бе Аллах за вярващите в сражението. Аллах е всесилен,всемогъщ.

26.

Онези от хората на Писанието, които подкрепяха[неверниците], Той ги смъкна от техните крепости и хвърли в сърцата им ужаса.Една част вие убихте, а друга част пленихте.
(Когато съдружаващите се оттеглили и след като получил откровение, Пророка, мирнему, потеглил срещу юдейското племе Бану Курайза, което нарушило споразумениетоси с мюсюлманите и извършило предателство. След 25-дневна обсада крепостта накурайзите била превзета.)

27.

Той ви остави в наследство земята им, домовете, имотите иземя, на която още не сте стъпили. Аллах над всяко нещо има сила.

28.

О, Пророче, кажи на своите съпруги: “Ако сте пожелализемния живот и неговата украса, елате да ви дам [задължителната плата] и да виосвободя с добро!
(По времето, когато е низпослано това знамение, Пророка вече бил завладял почтицелия Арабски полуостров. То се нарича “Знамение на свободния избор” и енизпослано по повод желанието на съпругите на Пророка за повече охолство. Вкрайна сметка те предпочели него и наградата в отвъдния живот пред земнатаблагодат.)

29.

А ако сте пожелали Аллах и Неговия Пратеник, и Сетниядом, то Аллах е приготвил за благодетелните сред вас огромна награда.”

30.

О, жени на Пророка, която от вас извърши явно безсрамие,мъчението є ще бъде удвоено. А това за Аллах е лесно.

31.

А която от вас се покори на Аллах и на Неговия Пратеник,и върши праведни дела, ще є въздадем двойна отплата. И сме приготвили за неящедро препитание.

32.

О, жени на Пророка, вие не сте като никоя друга отжените. Ако сте богобоязливи, не говорете с нежност, та да не закопнее онзи, вчието сърце има болест. И говорете, както подобава!

33.

И стойте в домовете си, и не се показвайте, както сепоказваха жените по времето на Невежеството, и отслужвайте молитвата, и давайтемилостинята закат, и се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник! Аллах искада отмахне от вас всяка нечистота, о, хора от дома [на Пророка], и напълно да випречисти.

34.

И помнете онова от знаменията на Аллах и от мъдростта,което бива четено в домовете ви! Аллах е всепроникващ, сведущ.

35.

За мюсюлманите и мюсюлманките, вярващите мъже и вярващитежени, набожните мъже и набожните жени, искрените мъже и искрените жени,търпеливите мъже и търпеливите жени, смирените мъже и смирените жени, мъжете,раздаващи милостиня, и жените, раздаващи милостиня, говеещите мъже и говеещитежени, и целомъдрените мъже и целомъдрените жени, и мъжете, често споменаващиАллах, и споменаващите жени – Аллах е приготвил за тях опрощение и огромнанаграда.

36.

И когато Аллах, и Неговият Пратеник, отсъди някакво дело,нито вярващ, нито вярваща имат право на избор в това дело. А който се противи наАллах и на Неговия Пратеник, той вече е в явна заблуда.

37.

И ето, казваш на онзи, когото Аллах облагодетелства, икогото ти облагодетелства: “Задръж съпругата си при теб и бой се от Аллах!” Испотаи ти в душата си онова, което Аллах разкри, и се притесни от хората, аАллах повече заслужава да се боиш от Него. И когато Зайд се раздели с тази жена,Ние те оженихме за нея, за да нямат вярващите притеснение [да се женят] съссъпругите на осиновените си деца, след като те са се разделили с тях. Повелятана Аллах непременно се изпълнява.
(Мъжът, споменат в това знамение, е Зайд ибн Хариса. Като дете той попаднал вплен, превърнали го в роб и го купила достойната
Хадиджа. После го подарила на Пророка, който го освободил и осиновил. Пратеникана Аллах много обичал Зайд и сгодил за него братовчедка си Зайнаб. Ала Зайнаббила свободна жена от знатно семейство и не можела да живее в сговор с освободенроб. За да не огорчи Пратеника на Аллах, тя приела да се омъжи за Зайд, нонепрекъснато подчертавала благородния си произход. Накрая съпругът є пожелал дасе разведат. Пророка разбирал основанията за подобно решение, но въпреки товаказал на Зайд: “Задръж съпругата си!”)

38.

Няма за Пророка притеснение за онова, което Аллах му еналожил. Такъв бе обичаят на Аллах и спрямо отминалите преди [пророци] -повелята на Аллах е предопределена съдба –

39.

онези, които оповестяваха посланията на Аллах и се бояхаот Него, и не се бояха от никого освен от Аллах. Достатъчен е Аллах да направиравносметка.

40.

Мухаммад не е баща на никого от вашите мъже, а еПратеника на Аллах и последният от пророците. Аллах знае всяко нещо.

41.

О, вярващи, често споменавайте Аллах!

42.

И Го прославяйте сутрин и вечер!

43.

Той е, Който ви благославя, и Неговите ангели, за да виизведе от тъмнините към светлината. Към вярващите Той е милосърден.

44.

Поздравът им в Деня, когато ще Го срещнат, е: “Мир!” Затях Той е приготвил щедра награда.

45.

О, Пророче, Ние те изпратихме като свидетел,благовестител и предупредител,

46.

и зовящ към Аллах с Неговото позволение, и като озаряващсветилник.

47.

Възрадвай вярващите, че за тях ще има голяма благодат отАллах!

48.

И не следвай неверниците и лицемерите, и отмини обидитеим, и се уповавай на Аллах! Достатъчен е Аллах за покровител.

49.

О, вярващи, ако се жените за вярващи жени, после имдадете развод, преди да сте ги докоснали, нямате към тях срок за изчакване.Възнаградете ги и ги освободете с добро!
(Жена, освободена от брачния съюз, преди още съпругът є да е влязъл при нея,получава половината от сватбения дар, ако е определен такъв, или є се дава пообичай някакъв дар. Когато се стига до развод по този начин, жената може да сеомъжи, без да спазва предписаното изчакване.)

50.

О, Пророче, разрешихме ти за съпруги онези, на които сидал задължителната плата, и владените от твоята десница сред пленничките, коитоАллах ти е дарил, и дъщерите на чичовците ти, и дъщерите на лелите ти, идъщерите на вуйчовците ти, и дъщерите на вуйните ти, които се преселиха с теб. И[без зестра ти е позволена] всяка вярваща жена, ако дари себе си на Пророка иПророка пожелае да се ожени за нея – единствено за теб, а не за другите вярващи- знаем Ние какво им наложихме относно техните съпруги и онези, които десницитеим владеят – за да няма притеснение за теб. Аллах е опрощаващ, милосърден.

51.

Ти можеш да отсрочиш която от тях пожелаеш и да приютишпри себе си която пожелаеш. И не е грях за теб да приемеш която поискаш отонези, на които си отказал. Това е най-подходящото да се радват и да не скърбят,и да са доволни всички от онова, което си им дал. Аллах знае всичко в сърцатави. Аллах е всезнаещ, всеблаг.

52.

И не са ти разрешени отпосле други жени освен тези, нитода ги подменяш със съпруги, дори да те е възхитила тяхната красота, освенвладените от десницата ти. Аллах всяко нещо наблюдава.

53.

О, вярващи, не влизайте в домовете на Пророка, за даядете, освен ако ви бъде позволено, но без да изчаквате сготвянето му. А поканятли ви, влезте и когато се нахраните, разотидете се, без да се заседявате вразговори! Това огорчава Пророка. Той се свени от вас, но Аллах не се свени отистината. И ако помолите жените му за някоя вещ, помолете ги иззад завеса! Товае най-чисто и за вашите сърца, и за техните сърца. И нямате право да огорчаватеПратеника на Аллах, нито да се жените някога за съпругите му след него! Това еогромно [прегрешение] пред Аллах.
(Това знамение било низпослано за хората, които посещавали Пророка и сезадържали твърде много, увлечени от разговора, като не само изчаквали сготвянетона ястията, но оставали и дълго след прибирането на трапезата.)

54.

И да показвате нещо или да го скривате – Аллах всяко нещознае.
(След низпославането на тази повеля близките роднини започнали да питат дали сеналага и те да говорят зад завеса, в отговор на което е низпослано следнотознамение.)

55.

Няма грях за жените [да се показват без покривало] предбащите им, синовете им, братята им, синовете на братята им, синовете на сестритеим, пред жените [вярващи] и пред владените
от техните десници. О, жени, бойте се от Аллах! Аллах на всяко нещо е свидетел.

56.

Аллах и Неговите ангели благославят Пророка. О, вярващи,благославяйте го и вие, и го поздравявайте с почит!

57.

Които огорчават Аллах и Неговия Пратеник, Аллах гипроклина в земния живот и в отвъдния, и е приготвил за тях унизително мъчение.
(Според тълкуването това са юдеите, които казват: “Узайр е синът Божи, Божиятаръка е вързана, Бог е беден, ние сме богати.”; християните, които казват: “Исусе синът Божи, той е третият от троицата.”; съдружаващите, които казват:”Ангелите са дъщерите на Бога, а идолите са Негови съдружници.”)

58.

А които незаслужено огорчават вярващите мъже и жени, тесе нагърбват с клевета и явен грях.

59.

О, Пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и нажените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото [когато излизат]. Товае най-подходящото, за да бъдат разпознати и да не ги огорчават. Аллах еопрощаващ, милосърден.

60.

Ако лицемерите и онези, в чиито сърца има болест, иразпространителите на слухове в Медина не престанат, ще те подбудим срещу тях,после там само за кратко ще съжителстват с теб –

61.

прокълнати. Където и да бъдат намерени те, ще бъдатсграбчени и напълно изтребени.

62.

Такъв бе обичаят на Аллах и спрямо отминалите преди, и неще откриеш ти промяна в обичая на Аллах.

63.

Хората те питат за Часа. Кажи: “Единствено Аллах знае занего.” И откъде да знаеш ти? Часът може да е скоро.

64.

Аллах прокле неверниците и приготви за тях Пламъци.

65.

Там ще пребивават вечно и не ще намерят нито покровител,нито избавител.

66.

В Деня, когато лицата им бъдат преобръщани в Огъня, щерекат: “О, да се бяхме покорили на Аллах и да се бяхме покорили на Пратеника!”

67.

И ще рекат: “Господи наш, покорявахме се на своитеуправници и големци, а те ни отклониха от пътя.

68.

Господи наш, въздай им двойно от мъчението и ги прокълнис голямо проклятие!”

69.

О, вярващи, не бъдете като онези, които огорчаваха Муса!Но Аллах го оневини за онова, което говореха и бе почитан при Аллах.

70.

О, вярващи, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова!

71.

Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховетеви. Който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, той постига великоизбавление.

72.

Ние предложихме на небесата и на земята, и на планинитеотговорността, но те се възпротивиха да я носят и се уплашиха от нея. А човекътя понесе – той бе угнетител, невеж –

73.

за да накаже Аллах лицемерните мъже и жени, исъдружаващите мъже и жени, и да приеме Аллах покаянието на вярващите мъже ижени. Аллах е опрощаващ, милосърден.