31. Лукман

1.

Алиф. Лам. Мим.

2.

Тези са знаменията на мъдрата Книга –

3.

напътствие и милост за благодетелните,

4.

които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и заотвъдния живот са убедени.

5.

Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.

6.

А сред хората някой купува слова за забавление, за даотклонява в неведение от пътя на Аллах и да го взимат на присмех. За тези имаунизително мъчение.
(Според преданието това знамение е низпослано във връзка с един мъж на име Надирибн Харис, който купувал и донасял книги с персийски приказки, и се обръщал къммеканците с думите: “Мухаммад ви разказва историята за адитите и самудяните, ааз ще ви чета приказки за гърците и персите.” Като забавлявал съдружаващите, тойсе стремял да отклони хората от слушането на Свещения Коран.)

7.

И когато Нашите знамения му биват четени, той се отвръщависокомерно, сякаш не ги чува, сякаш е оглушал. Възвести го за болезненомъчение!

8.

За онези, които вярват и вършат праведни дела, саГрадините на блаженството,

9.

там ще пребивават вечно – истинно обещание от Аллах. Тойе Всемогъщия, Премъдрия.

10.

Сътвори Той небесата без видима за вас опора и положивърху земята непоклатими планини, за да не се люлее с вас, и пръсна по неявсякакви животни. И изсипваме вода от небето, и караме с нея да поникватвсякакви полезни видове.

11.

Това е творението на Аллах. Покажете Ми какво сасътворили другите, а не Той! Да, угнетителите са в явна заблуда.

12.

И дадохме на Лукман мъдростта: “Бъди признателен наАллах! Който е признателен, за себе си е признателен. А който е неблагодарен -Аллах е над всяка нужда, всеславен.”

13.

И рече Лукман на сина си, поучавайки го: “О, синко мой,не съдружавай с Аллах! Съдружаването е огромен гнет.”

14.

И повелихме на човека да се отнася добре с родителитеси… Носи го майка му в слабост връз слабост и го отбива в две години. Бъдипризнателен на Мен и на родителите си! Завръщането е при Мен.

15.

А ако те принуждават да съдружаваш с Мен онова, за коетонямаш знание, не им се покорявай! И бъди добър с тях в земния живот, и следвайпътя на онзи, който се е насочил към Мен! После вашето завръщане е към Мен и щеви известя какво сте вършили.

16.

“О, синко мой, всяко твое дело, дори и да е с тежест насинапено зърно, и то да е в скала, или да е на небесата, или на земята, Аллах щего покаже. Аллах е всепроникващ, сведущ.

17.

О, синко мой, отслужвай молитвата и повелявайодобряваното, и възбранявай порицаваното, и бъди търпелив към онова, което тесполети! Това е от решителните дела.

18.

И не криви лице пред хората, и не върви по земята свисокомерие! Аллах не обича никой горделивец, самохвалец.

19.

И бъди умерен в своята походка, и снижавай своя глас!Най-противният от гласовете е магарешкият глас.”

20.

Не виждате ли, че Аллах подчинява за вас всичко нанебесата и всичко на земята, и щедро ви дава Своята благодат – и явна, и скрита?А някои от хората спорят за Аллах, без да имат нито знание, нито напътствие,нито просветляващо писание.

21.

И когато им се каже: “Следвайте онова, което Аллах енизпослал!”, казват: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си.” Аланима и ако сатаната ги е зовял към мъчението на Пламъците?

22.

А който се отдава на Аллах и благодетелства, той се ехванал за най-здравата връзка. При Аллах е завръщането на делата.

23.

А който не вярва, да не те наскърбява неверието му! КъмНас е тяхното завръщане и ще им известим какво са вършили. Аллах знаесъкровеното в сърцата.

24.

Даваме им да се насладят малко, после ще ги подкараме къмтежко мъчение.

25.

И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята,непременно ще рекат: “Аллах!” Кажи: “Слава на Аллах!” Ала повечето от тях несъзнават.

26.

На Аллах е всичко на небесата и на земята. Аллах еПребогатия, Всеславния.

27.

И ако всички дървета на земята станат калеми, и в моретопридойдат още седем морета [мастило], няма да се изчерпят Словата на Аллах.Аллах е всемогъщ, премъдър.

28.

Вашето сътворяване и вашето възкресяване е само като наедна душа. Аллах е всечуващ, всезрящ.

29.

Нима не виждаш, че Аллах въвежда нощта в деня и въвеждаденя в нощта, и подчинява слънцето и луната, всяко да се движи до определенсрок, и че за вашите дела Аллах е сведущ?

30.

Така е, защото Аллах е Истината и защото всичко, коетозоват вместо Него, е лъжа, и защото Аллах е Всевишния, Превеликия.

31.

Нима не виждаш, че корабите плават по морето с милосттана Аллах, за да ви покаже Той от Своите знамения? В това има знамения за всекимноготърпелив, признателен.

32.

И щом ги покрият вълни като сенчести планини, те зоватАллах, предани Нему в религията. А щом Той ги спаси на сушата, някои от тях савъздържани. Отрича Нашите знамения не друг, а всеки изменник, неблагодарник.

33.

О, хора, бойте се от вашия Господ и се страхувайте отДеня, в който родител не ще бъде от полза за своята рожба, нито детето ще бъдеот полза за своя родител! Обещанието на Аллах е истинно. И никога да не виподмами земният живот, и никога най-измамният да не ви подмами за Аллах!

34.

Единствено при Аллах е знанието за Часа. Той изсипвадъжда и знае какво има в утробите. И никой не знае какво ще придобие утре, иникой не знае къде ще умре. Аллах е всезнаещ, сведущ.