30. Ромеите

1.

Алиф. Лам. Мим.

2.

Ромеите бяха победени

3.

на най-близката земя. Но след поражението им те щепобедят

4.

след няколко години. На Аллах е повелята и преди, и следтова. В този ден вярващите ще ликуват

5.

с помощта на Аллах. Помага Той комуто пожелае. Той еВсемогъщия, Премъдрия.

6.

Обещано е от Аллах. Аллах не нарушава Своето обещание,ала повечето хора не разбират.
(Абу Бакр, Аллах да е доволен от него, повярвал в това истинно обещание наВсевишния Аллах и казал на съдружаващите, които се радвали на победата наперсите-зороастрийци: “Аллах няма да позволи вашата радост да трае дълго, защотоТой изпрати вест, че в рамките на няколко години византийците отново щепобедят.” Обзаложили се на десет камили, че до три години византийците щепретърпят поражение. Абу Бакр разказал за случилото се на Пратеника на Аллах,Аллах да го благослови и с мир да го дари. Той пояснил, че думата “бид” -“няколко години” – означава период между три и девет години, затова предложил и
периодът, и броят на камилите да се увеличат. Отново се обзаложили, вече на стокамили, че византийците ще бъдат победени до девет години. Както се съобщава вдостоверните хадиси на ат-Тирмизи, дните на битката при Бадр съвпаднали спобедата – на византийците във войната им срещу персите. Така обещанието наАллах се сбъднало. Абу Бакр получил спечелените при облога камили и катоизпълнил заръката на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да годари, ги раздал на бедните.)

7.

Те добре познават земния живот, ала нехаят за отвъдния.

8.

Нима не размишляват за себе си? Аллах сътвори небесата иземята, и всичко между тях с мъдрост и за определен срок. А повечето хора невярват в срещата със своя Господ.

9.

И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят наонези преди тях? Бяха по-силни от тях и повече се възползваха от земята, и янаселяваха по-дълго, отколкото я населяват те. И Нашите пратеници дойдоха притях с ясните знаци. Не Аллах ги угнетява, а те себе си угнетяват.

10.

После лош ще бъде краят за онези, които злосторстват,защото взимат за лъжа знаменията на Аллах и им се подиграват.

11.

Аллах начева творението, после Той ще го повтори, послепри Него ще бъдете върнати.

12.

В Деня, когато настане Часът, отчаянието ще обхванепрестъпниците.

13.

И не ще имат застъпници сред онези, които те сасъдружавали, и от съдружаваните ще се отрекат.

14.

В Деня, когато настане Часът, в този Ден ще се разделят.

15.

Онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдатвъзрадвани в Градината.

16.

А онези, които не вярват и взимат за лъжа Нашите знаменияи срещата с Нас в отвъдния живот, те ще бъдат въведени в мъчението.

17.

Прославяйте Аллах, когато замръквате и когато осъмвате!

18.

За Него е прославата на небесата и на земята, и по мрак,и по пладне!
(Както предава Абдуллах, син на Аббас, Аллах да е доволен от двамата, в товазнамение се съобщава за петкратната молитва. Повечето ислямски богослови са намнение, че петкратната молитва е предписана именно в Мека.)

19.

Той изважда живото от мъртвото и изважда мъртвото отживото, и съживява земята след нейната смърт. Така и вие ще бъдете извадени [отгробовете].

20.

И от Неговите знамения е, че ви сътвори от пръст, после -ето ви – хора, които се множат!

21.

И от Неговите знамения е, че сътвори за вас съпруги отсамите вас, за да намерите спокойствие при тях, и стори помежду ви любов имилост. В това има знамения за хора мислещи.

22.

И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и наземята, и разнообразието на езиците и цветовете ви. В това има знамения зазнаещите.

23.

И от Неговите знамения е сънят ви нощем и денем истремежът ви към Неговата благодат. В това има знамения за хора чуващи.

24.

И от Неговите знамения Той ви показва мълнията за страх инадежда. И изсипва от небето вода, с която съживява земята след нейната смърт. Втова има знамения за хора проумяващи.

25.

И от Неговите знамения е, че небето и земята стоят поНегова повеля. После, когато ви призове, ето ви – от земята излизате.

26.

Негови са всички на небесата и на земята. Всички на Негосе подчиняват.

27.

Той е, Който начева творението, после ще го повтори, атова е още по-лесно за Него. Негово е върховенството на небесата и на земята.Той е Всемогъщия, Премъдрия.

28.

Той ви дава пример от самите вас. Нима имате средвладените от вашите десници съдружници в препитанието, което ви даваме, та внего да сте равни, и да се страхувате от тях, както се страхувате от самите себеси? Така обясняваме знаменията за хора проумяващи.
(Хората не приемат равноправие и съдружие в собствеността дори с робите си,които са от същия биологически вид и притежават сходни природни качества. Кактогава се приписват съдружници на Всевишния Аллах, Който няма равен и подобен наСебе Си. Отбелязва се, че знаменията на Корана са насочени към мислещите хора.)

29.

Да, онези, които угнетяват, следват своите страсти вневедение. А кой може да напъти онзи, когото Аллах оставя в заблуда? Няма за тяхзакрилници.

30.

И обърни своето лице към религията – правоверен, – къмприродата, според която Аллах е създал хората! Религията на
Аллах е неизменна. Тя е правата вяра. Ала повечето хора не разбират.
(“Правоверни” – “ханифи” – са наричани последователите на монотеизма, изповядвани от пророка Ибрахим. Според хадис, предаден от ал-Бухари, всяко дете се раждамюсюлманин по природа, впоследствие майка му и баща му го превръщат в юдей,християнин или зороастриец. Споменатата в знамението божествена природаразкрива, че Аллах създава хората с вярата в единния Бог по рождение.)

31.

Върнете се към Него с покаяние! И бойте се от Него, иотслужвайте молитвата, и не бъдете от съдружаващите –

32.

от онези, които разделиха своята религия и станаха начасти! Всяка група ликува с онова, което е у нея.

33.

И щом беда засегне хората, те зоват своя Господ, връщайкисе към Него с покаяние. А когато Той им даде да вкусят милост от Него, ето -част от тях съдружават със своя Господ,

34.

за да отрекат онова, което Ние сме им дали. Наслаждавайтесе – ще узнаете!

35.

Или им низпослахме довод и той им казва да Го съдружават?

36.

И ако дадем на хората да вкусят милост, радват є се. Ащом ги сполети злина заради онова, което ръцете им са сторили преди, ето ги -отчайват се.

37.

Не виждат ли, че Аллах увеличава препитанието комутопожелае, и Той го намалява? В това има знамения за хора вярващи.

38.

И отдавай на роднината правото му, и на нуждаещия се, ина пътника [в неволя]! Това е най-доброто за онези, които искат да видят Лика наАллах. Те са сполучилите.

39.

Не очаквайте при Аллах богатство за онова, което давате слихва, за да се обогатите от имотите на хората, а за онова, което давате катомилостиня закат, искайки да видите Лика на Аллах. На тези ще се умножи.

40.

Аллах е, Който ви сътворява, после ви дава препитание,после ви прибира душите, после ще ви съживи. Има ли сред съдружаваните от васнякой способен да направи нещо такова? Пречист е Той, превисоко е над това, скоето Го съдружават!

41.

Разрухата по сушата и в морето се появи заради онова,което ръцете на хората сториха, за да ги накара Той да вкусят част от онова,което са извършили, и за да се покаят.

42.

Кажи: “Ходете по земята и вижте какъв бе краят напредишните хора! Повечето от тях бяха съдружаващи.”

43.

И обърни лицето си към правата вяра, преди да дойденеизбежният Ден от Аллах! В този Ден ще бъдат разделени:

44.

който е неверник, против него е неверието му, а коитовършат праведни дела, за себе си готвят,

45.

за да възнагради Той от Своята благодат онези, коитовярват и вършат праведни дела. Той не обича неверниците.

46.

И от Неговите знамения е, че изпраща ветровете катоблаговестници, и за да ви даде да вкусите от милостта Му, и за да плаваткорабите според Неговата воля, и за да търсите от Неговата благодат. И за да степризнателни!

47.

И преди теб изпращахме Ние пратеници при техните народи иим донасяха ясните знаци, и отмъстихме на онези, които престъпваха, и Наш дългбе да подкрепим вярващите.

48.

Аллах е, Който праща ветровете, та надигат облаци, и гиразстила по небето, както пожелае, и ги натрупва, и виждаш как дъждът излиза оттях. И щом ги изсипе над когото пожелае от Своите раби, ето ги – радват се,

49.

въпреки че бяха отчаяни, преди да им бъде изпратен.

50.

И виж следите от милостта на Аллах! Как съживява земятаслед нейната смърт! Той е, Който ще съживи мъртвите. Той над всяко нещо имасила.

51.

А ако им пратим вятър и видят посева пожълтял, те щеостанат неверници и след това.

52.

Ти не можеш да накараш мъртвите да чуят, нито глухите дачуят зова, щом обърнат гръб.

53.

И не можеш изведеш слепите от заблудата им. Ще те чуятсамо тези, които вярват в Нашите знамения. Тези са отдадените на Аллах.

54.

Аллах е, Който ви сътвори немощни, после след немощ видаде сила, после след силата – немощ и посивяване. Сътворява Той каквотопожелае. Той е Всезнаещия, Всемогъщия.

55.

В Деня, когато настане Часът, престъпниците ще се кълнат,че са пребивавали [на земята] не повече от час. Така са били подлъгани.

56.

А дарените със знанието и с вярата ще кажат:”Пребивавахте според предписанието на Аллах до Деня на възкресението. Това еДенят на възкресението, ала вие не съзнавахте.”

57.

В този Ден не ще помогне на угнетителите тяхнотоизвинение и не ще им бъде позволено покаяние.

58.

Дадохме вече на хората всякакви примери в този Коран. Иако им донесеш знамение, неверниците ще рекат: “Вие сте само празнодумци.”

59.

Така Аллах запечатва сърцата на онези, които не съзнават.

60.

И търпи! Обещанието на Аллах е истинно. И да не теразколебават онези, които не са убедени!