27. Мравките

1.

Та. Син. Тези са знаменията на Корана – ясната Книга –

2.

напътствие и блага вест за вярващите,

3.

които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и заотвъдния живот са убедени.

4.

На онези, които не вярват в отвъдния живот, разкрасихмеделата им и те се лутат.

5.

За тези е лошото мъчение и те в отвъдния живот санай-губещите.

6.

Наистина Коранът ти се дава [о, Мухаммад] от премъдър,всезнаещ.

7.

Муса рече на семейството си: “Забелязах огън. Ще видонеса оттам вест или ще ви донеса главня, за да се сгреете!”
(Вж. 20: 10)

8.

И когато стигна там, бе призован: “Благословен да бъдетози при огъня и тези край него! Пречист е Аллах, Господът на световете!

9.

О, Муса, Аз съм Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.

10.

Хвърли тоягата си!” И когато я видя да се вие като змия,той се обърна и побягна, без да поглежда назад. “О, Муса, не се страхувай! Не сестрахуват при Мен пратениците,

11.

а ако някой е угнетил, после е заменил злото с добро – Азсъм опрощаващ, милосърден.

12.

И пъхни ръката си в джоба, ще я извадиш сияйнобяла, безда я е засегнала болест – от деветте знамения за Фараона и неговите хора. Те санечестиви хора.”
(Тоягата и бялата ръка на Муса са две от деветте знамения, дадени му от Аллах.
Вж. 20: 22.)

13.

И когато Нашите знамения дойдоха при тях очевидни,рекоха: “Това е явна магия.”

14.

И ги отрекоха с гнет и надменност, въпреки че душите имсе убедиха в тях. Виж какъв е краят на сеещите развала!

15.

И дадохме на Дауд и Сулайман знание, и рекоха: “Слава наАллах, Който ни предпочете пред мнозина от Своите вярващи раби!”

16.

И Сулайман наследи [пророчеството от] Дауд, и рече: “О,хора, бяхме научени на говора на птиците и ни се даде от всяко нещо. Това еявната благодат.”

17.

И бяха събрани за Сулайман воините му от джинове, хора иптици под строй.

18.

Когато пристигнаха в Долината на мравките, една мравкарече: “О, мравки, влезте в жилищата си, за да не ви премажат Сулайман и воинитему, без да усетят!”

19.

Той се засмя на словата є, рече: “Господи мой, отреди мида бъда признателен за дара, който Ти дари на мен и на родителите ми, и да вършаправедни дела, които Ти одобряваш, и ме въведи с Твоята милост сред праведнитеСи раби!”

20.

И направи той преглед на птиците, и рече: “Защо не виждампапуняка, или го няма?

21.

Ще го мъча със сурово мъчение или ще го заколя, ако не мидонесе явен довод.”

22.

Но [папунякът] не се забави дълго и рече: “Узнах нещо,което ти не си узнал. Донесох ти от Саба сигурна вест.
(Саба е древно йеменско княжество, назовано така по името на неговитеоснователи.)

23.

Намерих една жена, която ги управлява. Всичко є е даденои има велик трон.

24.

Заварих нея и народа є да се покланят на слънцето, а нена Аллах, и сатаната е разкрасил за тях делата им, и така ги е заблудил, и те неса напътени

25.

да се покланят на Аллах, Който изважда скритото нанебесата и на земята, и знае какво спотайвате и какво разкривате.

26.

Аллах! Няма друг бог освен Него – Господа на великияТрон!”

27.

Рече [Сулайман]: “Ще видим истина ли говориш или силъжец.

28.

Върви с това мое послание и им го спусни, после сеотдръпни от тях и виж какво ще отговорят!”

29.

Рече тя: “О, знатни, спуснато ми бе достопочтенопослание.

30.

То е от Сулайман и е: “В името на Аллах, Всемилостивия,Милосърдния!

31.

Не се възгордявайте и елате при мен отдадени на Аллах!”

32.

Рече тя: “О, знатни, посъветвайте ме в делото ми! Не съмрешила никое дело без ваше присъствие.”

33.

Рекоха: “Ние имаме сила и огромна мощ. А повелята е твоя,ти реши какво ще повелиш!”

34.

Рече тя: “Царете, когато нахлуят в някое селище, горазрушават и унизяват най-благородните му обитатели. И те така ще постъпят.

35.

Ще им изпратя подарък и ще видя с какво ще се върнатпратениците.”

36.

И когато дойдоха при Сулайман, той рече: “Нима ще мипомогнете с имот? Не, онова, което Аллах ми е дал, е по-добро от онова, което навас е дал. А вие с вашия подарък ликувате.

37.

Върни се [водачо] при тях! И ще отидем там с войски, закоито нямат сили, и ще ги прогоним оттам унизени и жалки.”

38.

И рече: “О, знатни, кой от вас ще ми донесе нейния трон,преди да дойдат при мен отдадени на Аллах?”

39.

Исполин от джиновете рече: “Аз ще ти го донеса, преди дастанеш от мястото си. Имам сила за това и съм достоен за доверие.”

40.

Един, който имаше знание от Писанието, рече: “Аз ще ти годонеса, преди да мигнеш с око.” И когато [Сулайман] видя трона при себе си,рече: “Това е от благодатта на моя Господ, за да ме изпита дали съм признателен,или неблагодарен. Който е признателен, той е признателен за себе си. А който енеблагодарен, моят Господ е над всяка нужда, прещедър.”

41.

Рече: “Преобразете за нея трона є, да видим дали тя ще гопознае, или не!”

42.

И когато тя дойде, бе казано: “Такъв ли е твоят трон?”Рече тя: “Прилича на него.” [Сулайман си каза:] “Знанието ни бе дарено преди неяи бяхме отдадени на Аллах.”

43.

А тя бе отклонена от онова, на което служеше вместо наАллах. Тя наистина бе от хора-неверници.

44.

Рече є се: “Влез в двореца!” И когато го видя, помисли гоза вир, и оголи глезените си. Рече [Сулайман]: “Това е гладък дворец откристал.” Рече тя: “Господи мой, бях угнетила себе си, но заедно със Сулайман сеотдавам на Аллах, Господа на световете.”

45.

При самудяните пратихме брат им Салих: “Служете наАллах!” И ето ги – две групи, които враждуват!

46.

Рече: “О, народе мой, защо избързвате със злината предидобрината? Защо не помолите Аллах за опрощение, та да бъдете помилвани?”

47.

Рекоха: “Предчувстваме злочестие от теб и от онези, коитоса с теб.” Рече: “Вашето злочестие е при Аллах. Да, вие сте хора изпитвани.”

48.

И имаше в града деветима, които сееха развала по земята ине се поправяха.

49.

Рекоха: “Да се закълнем в Аллах, че през нощта щенападнем Салих и неговите хора, после ще речем на ближните му: “Не присъствахмепри гибелта на хората му. Ние говорим истината.”

50.

И лукавстваха те с умисъл, но провалихме Ние тяхнотолукавство, без да усетят.

51.

И виж какъв бе краят на лукавството им – унищожихме тях итехния народ – всички!

52.

Ето домовете им – в руини, защото угнетяваха. В това имазнамение за хора знаещи.

53.

И спасихме онези, които вярваха и се бояха.

54.

И рече Лут на своя народ: “Нима вършите скверността,въпреки че се виждате?

55.

Нима ходите със страст при мъжете вместо при жените? Да,вие сте хора невежи.”

56.

А отговорът на народа му бе само да кажат: “Прогонетерода на Лут от нашето селище. Те били хора, които се пазят чисти.”

57.

И спасихме него и неговото семейство освен жена му.Отредихме тя да бъде от оставащите.

58.

И изсипахме отгоре им дъжд [от нажежени камъни]. И колколош е дъждът за предупредените!

59.

Кажи [о, Мухаммад]: “Слава на Аллах и мир за Неговитераби, които Той е избрал! Аллах ли е по-добър, или онези, с които Го съдружават?
(Избраните раби на Аллах са пророците или сподвижниците и учениците на Пророка,или всички вярващи, които заслужават Божието благоволение.)

60.

Или Онзи, Който сътвори небесата и земята, и изсипва завас вода от небето, и чрез нея сторваме да израстват прелестни градини? Вие небихте сторили дърветата им да израстат. И така, има ли друг бог заедно с Аллах?Не, ала те са хора отклонени.

61.

Или Онзи, Който направи земята устойчива и прокара презнея реки, и направи там непоклатими планини, и направи между двете моретапреграда? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Не, ала повечето от тях незнаят.

62.

Или Онзи, Който откликва на бедстващия, ако Го позове, ипремахва злото, и ви сторва наследници на земята? И така, има ли друг бог заеднос Аллах? Ала вие рядко се поучавате!

63.

Или Онзи, Който ви напътва в тъмнините на сушата и наморето, и Който изпраща ветровете като блага вест преди Своята милост? И така,има ли друг бог заедно с Аллах? Превисоко е Аллах над онова, с което Госъдружават!”

64.

Или Онзи, Който начева творението, после го повтаря, иКойто ви дава препитание от небето и от земята? И така, има ли друг бог заедно сАллах? Кажи: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”

65.

Кажи: “Никой на небесата и на земята не знае неведомото,освен Аллах. И не ще усетят те кога ще бъдат възкресени.

66.

Да, липсва им знание за отвъдния живот. Да, те сесъмняват в него и за него са слепи.

67.

И казват неверниците: “Нима след като станем пръст, ние ибащите ни, нима наистина ще бъдем извадени [от гробовете]?

68.

Вече ни бе обещано това, на нас и на бащите ни, по-рано.Това са само легенди на предците.”

69.

Кажи: “Вървете по земята и вижте какъв е краят напрестъпниците!”

70.

И не скърби заради тях, и не се притеснявай от тяхнотоковарство!

71.

И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, акоговорите истината?”

72.

Кажи: “Възможно е вече да е след вас нещо от онова[мъчение], за което избързвате.”
(Посочва се, че част от наказанието ще сполети неверниците още на земята и сеподразбира, че истинското наказание е в отвъдния живот.)

73.

Твоят Господ е владетел на благодат за хората, алаповечето от тях са непризнателни.

74.

Твоят Господ знае какво потулват сърцата им и какворазкриват.

75.

И няма нищо, нито на небето, нито на земята, без да е вясна книга.

76.

Този Коран разказва на синовете на Исраил за повечето отонова, по което са в разногласие.

77.

Той е напътствие и милост за вярващите.

78.

Твоят Господ ще отсъди помежду им със Своето решение. Тойе Всемогъщия, Всезнаещия.

79.

И се уповавай на Аллах! Ти имаш явната истина.

80.

Ти не можеш да накараш мъртвите да чуят, нито глухите дачуят зова, щом обърнат гръб.

81.

И не можеш да изведеш слепите от заблудата им. Ще те чуятсамо тези, които вярват в Нашите знамения. Тези са отдадените на Аллах.

82.

И когато се сбъдне за тях словото, ще им извадим Ние отземята едно животно да им проговори, че хората не са се убедили в Нашитезнамения.

83.

И един Ден ще съберем от всяка общност група от онези,които взимат за лъжа Нашите знамения, и ще бъдат водени вкупом.

84.

Щом пристигнат, Той ще каже: “Нима взехте за лъжа Моитезнамения, въпреки че не ги проумявахте?” Или: “Какво сте извършили?”

85.

И ще се сбъдне срещу тях словото, защото угнетяваха, а тене ще проговорят.

86.

Не виждат ли, че Ние сторихме нощта, за да си почиват внея, и деня – светъл? В това има знамения за хора вярващи.

87.

И един Ден ще се протръби с Рога, и ще се ужасят всичкина небесата и всички на земята, освен онези, за които Аллах пожелае. И всички щедойдат при Него покорни.

88.

И ще видиш планините – мислиш ги неподвижни, а теотминават, както облаците отминават. Сторено е от Аллах, Който всяко нещо прависъвършено… Той е сведущ за делата ви.

89.

Които дойдат с добрина, ще имат по-голяма от нея. И предужаса на този Ден ще имат сигурност.

90.

А които дойдат със злина, ще бъдат хвърлени в Огъняунизени. “Нима ви се въздава за друго освен за делата ви?”

91.

Повелено ми бе да служа единствено на Господа на тозиград [Мека], който Той обяви за свещен и Негово е всяко нещо, и бе ми повеленода съм от отдадените на Аллах,

92.

и да чета Корана. Който се напътва, за себе си сенапътва. А на когото се заблуждава, кажи [о, Мухаммад]: “Аз съм самопредупредител.”

93.

И кажи: “Слава на Аллах! Ще ви покаже Той Своите знаменияи вие ще ги узнаете. Твоят Господ не подминава делата ви.”