25. Разграничаването

1.

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя рабРазграничаването, за да бъде предупредител за световете –
(“Разграничаването” е едно от имената на Корана, тъй като разграничава добротоот злото, истината – от лъжата.)

2.

Онзи, Комуто принадлежи владението на небесата и наземята. И не се е сдобивал със син, и няма съдружник във владението, и есътворил всяко нещо, и го е премерил с точна мяра.

3.

А вместо Него [неверниците] приеха божества, които нищоне творят, а те са сътворени, и не владеят за себе си нито вреда, нито полза, ине владеят нито смърт, нито живот, нито възкресение.

4.

И казват неверниците: “Това е само лъжа, която той си еизмислил. И са му помогнали за нея други хора.” Така угнетяват и мамят.

5.

И казват: “Легенди на предците! Накарал е да му гипрепишат и му се диктуват сутрин и вечер.”

6.

Кажи [о, Мухаммад]: “Низпосла го Онзи, Който знаеневедомото и на небесата, и на земята. Той е опрощаващ, милосърден.”

7.

И казват: “Що за пратеник е този? Яде храна и ходи попазарите. Защо не му бе изпратен ангел, за да бъде с него предупредител?

8.

Или не му бъде спуснато съкровище, или не му се дадеградина, от която да яде?” И казват угнетителите: “Вие следвате само единомагьосан човек.”

9.

Погледни как скалъпват за теб притчите и така сезаблуждават, и не могат да намерят пътя.

10.

Благословен е Онзи, Който ако пожелае, ти отреждапо-доброто от това – Градините, сред които реки текат, и дворци ти отрежда.

11.

Но те взимат за лъжа Часа, а Ние приготвихме пламъци заонези, които взимат за лъжа Часа.

12.

И когато те ги зърнат отдалеч, ще доловят тяхната ярост ивой.

13.

И когато бъдат хвърлени там на тясно място – завързани,ще зоват за погибел.

14.

[И ще им се каже]: “Не зовете Днес за една гибел, а замного гибел!”

15.

Кажи [о, Мухаммад]: “Това ли е по-доброто, или Градинатана вечността, обещана за богобоязливите? Тя за тях ще бъде въздаяние и място запребивание.”

16.

Там ще пребивават вечно и ще имат, каквото пожелаят. Товае обещание, измолено от твоя Господ.

17.

В Деня, когато Той ще събере тях и онова, на което служатвместо на Аллах, ще каже: “Вие ли заблудихте тези Мои раби, или сами сезаблудиха по пътя?”
(Изразът “…онова, на което служат вместо на Аллах” има различни тълкувания:пратеници, почитани като богове, например Иса, Узайр, мир на тях, духове илиидоли.)

18.

Ще кажат: “Пречист си Ти! Не ни подобава да приемамедруги покровители освен Теб. Ала Ти им даде, на тях и на техните бащи, да сепонасладят, докато забравиха споменаването и станаха хора погубени.”

19.

Изобличиха ви в лъжа за онова, което казвате [о,съдружаващи] и не можете нито да се защитите, нито да се спасите. И който от васугнетява, ще го накараме да вкуси голямо мъчение.

20.

И преди теб изпращахме само пратеници, които ядат храна иходят по пазарите. И сторихме едни от вас изпитание за други. Ще изтърпите ли?Твоят Господ е всезрящ.

21.

И казват онези, които не се надяват да Ни срещнат: “Защоне ни бяха изпратени ангели или не видим нашия Господ?” Възгордяват се ипрекаляват в дързостта си.

22.

В Деня, когато те ще видят ангелите, не ще има в този Денрадостна вест за престъпниците и [ангелите] ще кажат: “Възбранена преграда!”

23.

И ще преценим всяко дело, което те са извършили, и ще гопревърнем в разпиляна прах.

24.

Обитателите на Рая в този Ден ще имат най-добрата обители най-хубавото място за отдих.

25.

В Деня, когато ще се разцепи небето с облаците и ще бъдатизпратени ангелите,

26.

истинската власт в този Ден ще принадлежи наВсемилостивия. Ще бъде тежък Ден за неверниците.

27.

В Деня, когато угнетителят ще хапе ръцете си, казвайки:”Ах, да бях поел път с Пратеника!

28.

Ах, горко ми, да не бях взимал такъв за приятел!

29.

Той ме отклони от споменаването, след като бе дошло примен. Сатаната за човека е предател.”

30.

И рече Пратеника: “О, Господи, моят народ пренебрегватози Коран.”

31.

И така на всеки пророк сторихме враг от престъпниците.Достатъчен е твоят Господ за водител и закрилник.

32.

И рекоха неверниците: “Защо Коранът не му бе низпосланнаведнъж?” Така е, за да укрепим с него твоето сърце. И го четохме отмерено.

33.

И не ще дойдат при теб с пример, без да сме ти донеслиистината [за него] и още по-добро тълкуване.

34.

Тези, които бъдат подкарани към Ада по очи, ще са нанай-лошото място и на най-заблудения път.

35.

Вече дадохме на Муса Писанието и за негов помощникопределихме брат му Харун.

36.

И рекохме: “Отидете двамата при народа, който взе за лъжаНашите знамения!” И го унищожихме напълно.

37.

И народа на Нух издавихме, когато взе за лъжапратениците, и го сторихме знамение за хората. И приготвихме болезнено мъчениеза потисниците .

38.

И адитите, и самудяните, и обитателите на ар-Рас, и многопоколения между тях.
(Адитите са племето на Худ, мир нему, самудяните са племето на Салих, мир нему.За ар-Рас има различни тълкувания, но то се свързва с племето на Шуайб, мирнему, за което в Корана се съобщава, че е унищожено заради неговите деяния.Подобна съдба е сполетяла и други народи.)

39.

И на всеки от тях давахме примери, и всички напълнопогубихме.

40.

И минават [неверниците] край селището, над което беизсипан бедственият дъжд. Нима не го виждат? Да, ала те не се страхуват отвъзкресението.
(Тук става дума за унищоженото селище на Лут.)

41.

И щом те видят, взимат те само на присмех: “Този ли е,когото Аллах е проводил за пратеник?

42.

Той щеше да ни отклони от божествата ни, ако непостоянствахме за тях.” А когато видят мъчението, ще узнаят кой е най-заблуденза пътя.

43.

Не виждаш ли онзи, който приема страстта си за божество?Нима над него си покровител?

44.

Или смяташ, че повечето от тях чуват или проумяват? Те сакато добитъка, дори са още по-заблудени.

45.

Не виждаш ли как твоят Господ разпростира сянката? А акопожелаеше, Той би я сторил неподвижна. После сторваме слънцето неин водител.

46.

После малко по малко я скъсяваме.

47.

Той е, Който стори за вас нощта да е одеяние, и съня да еза отдих, и стори деня да е за препитание.

48.

Той е, Който праща ветровете като благовестители предиСвоята милост. И изсипваме чиста вода от небето,

49.

за да съживим с нея мъртвата земя и да пият сътворенитеот Нас многобройни хора и добитък.

50.

И я пръскаме между тях, за да се поучат. Ала повечетохора се противят, освен за неверието.

51.

И ако желаехме, щяхме да изпратим във всяко селищепредупредител.

52.

И не се покорявай на неверниците, и чрез него [-Корана]води срещу тях велика борба!

53.

Той е, Който разположи в съседство двете морета, едното -сладко, утоляващо жаждата, а другото – солено, горчиво. И стори между тяхграница и възбранена преграда.

54.

Той е, Който сътвори човека от вода и му отреди кръвно ибрачно родство. Твоят Господ е всемогъщ.

55.

И вместо на Аллах служат на онова, което нито им помага,нито им вреди. Неверникът е помощник [на сатаната] срещу своя Господ.

56.

Ние те изпратихме [о, Мухаммад] само като благовестител ипредупредител.

57.

Кажи: “Не търся от вас друга отплата за това, освенжеланието на някого да поеме пътя към своя Господ.”

58.

И се уповавай на Вечноживия, Който не умира, и Гопрославяй с възхвала! Достатъчно е сведущ Той за греховете на Своите раби –

59.

Онзи, Който сътвори небесата и земята, и всичко помеждуим в шест дни, после се въздигна [безподобен] на Трона. Всемилостивия – питай заНего знаещите!

60.

И когато им се рече: “Сведете чела до земята в суджудпред Всемилостивия!”, казват: “А какво е Всемилостивия? Нима ще се поклоним наонова, за което ни повеляваш ти?” И това им надбавя омраза.

61.

Благословен е Онзи, Който стори съзвездия на небето истори там светило и сияйна луна!

62.

Той е, Който стори нощта и денят да се следват зажелаещия да се поучи или желаещия да е признателен.

63.

Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята скротост и ако невежите им отправят думи, казват: “Мир!” [и отминават];

64.

и които прекарват нощта, като свеждат чела в суджуд и севъзправят пред своя Господ;

65.

и които казват: “Господи, отклони от нас мъчението наАда! Неотменимо е неговото мъчение.”

66.

И колко лош е той за обиталище и пребивание!

67.

И които ако харчат, нито прахосват, нито скъперничат, аса по средата на това.

68.

И които не зоват друг бог заедно с Аллах, и не отнематживот – Аллах е възбранил това, освен по право, – и не прелюбодействат. А койтовърши това, ще срещне възмездие.

69.

В Деня на възкресението ще бъде удвоено за негомъчението, в което унизен ще пребивава вечно,

70.

освен онзи, който се е покаял и повярвал, и вършилправедни дела. На такива Аллах ще подмени злините с добрини. Аллах е опрощаващ,милосърден.

71.

А който се е покаял и вършил праведни дела, той се връщакъм Аллах с прието покаяние.

72.

И които не свидетелстват с измама, и ако минат крайпразнословие, отминават достойно;

73.

и които, ако им се напомнят знаменията на техния Господ,не остават пред тях глухи и слепи;

74.

и които казват: “Господи наш, дари ни със съпруги ипотомци – радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите!” –

75.

на тези ще се въздаде най-издигнатото място в Рая, защотоса търпели, и там ще бъдат посрещнати с поздрав и мир.

76.

В него ще пребивават вечно. И колко прекрасно е то заобиталище и пребиваване!

77.

Кажи: “Не би ви обърнал внимание моят Господ, освен акосте го призовавали. Но вие взимахте това за лъжа [о, неверници] и мъчението енеизбежно.”