24. Светлината

1.

Сура, която Ние низпослахме и наложихме. В неянизпослахме ясни знамения, за да се поучите!

2.

На всяка прелюбодейка и всеки прелюбодеец ударете по стобича и да не ви обземе състрадание към тях, като прилагате религията на Аллах, -ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! И да присъства на мъчението им група отвярващите!
(Съгласно юридическата терминология на Исляма, тази форма на наказание се нарича”хад”. Повелята в горното знамение се отнася само за онези, които не са семейнии прелюбодействат. Ако семейни мъж или жена са извършили прелюбодеяние, спрямотях се прилага наказанието “раджм” – убиване с камъни.)

3.

Прелюбодеецът се свързва само с прелюбодейка илисъдружаваща и прелюбодейката се свързва само с прелюбодеец или съдружаващ.Възбранено е това за вярващите.

4.

А на онези, които набедят целомъдрени жени, после недоведат четирима свидетели, ударете осемдесет бича и не приемайте никога тяхносвидетелство! Тези са нечестивците,

5.

освен които след това се покаят и поправят. Аллах еопрощаващ, милосърден.

6.

А които набедят своите съпруги и нямат свидетели, освенсамите себе си, всеки от тях да засвидетелства четири пъти в името на Аллах, ченаистина е искрен.

7.

А петия път – проклятието на Аллах да е над него, аколъже.

8.

И се отклонява от жената мъчението, ако четири пътизасвидетелства в името на Аллах, че наистина той лъже.

9.

А петия път – гневът на Аллах да е над нея, ако мъжът еискрен.

10.

И ако не бе благодатта на Аллах към вас, и Неговатамилост, и не бе Аллах приемащ покаянието, премъдър…

11.

Онези, които оклеветиха [Аиша], са [само] група от вас.Не смятайте, че то е зло за вас! Не, то е добро за вас. Над всеки от онези тегнегрехът, който е придобил, а за най-големия виновник има огромно мъчение.
(Следващите няколко знамения са низпослани по конкретен повод. При един отпоходите, в който участвала и Аиша, съпругата на Пророка, лицемериразпространили клевета за нея, след като изостанала от кервана и я довел човекот охраната.)

12.

Защо когато чухте това, вярващите мъже и жени непомислиха добро в себе си и не рекоха: “То е явна клевета.”

13.

Защо не доведоха за това четирима свидетели? И след катоне са дошли със свидетелите, тези са лъжците пред Аллах.

14.

И ако не е благодатта на Аллах към вас, и Неговата милоств земния живот и в отвъдния, щеше да ви сполети огромно мъчение за измислицата,в която затънахте.

15.

Ето, вие я пренасяте с езика си и изричате с устата сионова, за което нямате знание, и го смятате за дребно, а при Аллах то е огромно.

16.

И защо, когато чухте това, не рекохте: “Не ни подобава даприказваме за него. Пречист си Ти! Това е огромна измама.”

17.

Аллах ви наставлява никога да не повторите подобно нещо,ако сте вярващи.

18.

И ви разяснява Аллах знаменията. Аллах е всезнаещ,премъдър.

19.

За онези, които желаят покварата да се разпространявасред вярващите, ще има болезнено мъчение в земния живот и в отвъдния. Аллахзнае, вие не знаете.

20.

И ако не бе благодатта на Аллах към вас, и Неговатамилост, и не бе Аллах състрадателен, милосърден…

21.

О, вярващи, не следвайте стъпките на сатаната! А койтоследва стъпките на сатаната, на него повелява той покварата и порицаваното. Иако не бе благодатта на Аллах към вас и Неговата милост, никой от вас не ще бъденикога чист. Но Аллах пречиства когото пожелае. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

22.

И удостоените с благодат и обилие сред вас да не секълнат, че не ще даряват на [съгрешилите от] роднините и клетниците, ипреселниците по пътя на Аллах! И нека извиняват, и нека прощават! Нима не искатеАллах да ви опрости? Аллах е опрощаващ, милосърден.

23.

Онези, които набедят целомъдрена жена, наивна и вярваща,те са прокълнати в земния живот и в отвъдния, и за тях ще има огромно мъчение

24.

в Деня, когато и езиците, и ръцете, и краката им щесвидетелстват за техните дела.

25.

В този Ден Аллах напълно ще им изплати истинскотовъздаяние и ще узнаят, че Аллах е явната истина.

26.

Лошото е за лошите хора и лошите хора са за лошото, адоброто е за добрите хора и добрите хора са за доброто. Тези са пречистени отонова, което се приказва. За тях има опрощение и щедро препитание.
(Горното знамение се схваща и така: “Лошите жени са за лошите мъже и лошите мъжеса за лошите жени, а добрите жени са за добрите мъже и добрите мъже са задобрите жени.”)

27.

О, вярващи, не влизайте в домове, освен в собствените си,докато не поискате разрешение и не поздравите обитателите им! За вас това енай-доброто, за да се поучите.

28.

И ако не намерите никого там, не влизайте, докато не висе позволи! И ако ви бъде казано: “Върнете се!”, тогава се върнете! За вас товае най-чистото. Аллах знае вашите дела.

29.

Не е грях за вас да влизате в необитаеми домове, в коитоима ваше имущество. Аллах знае какво разкривате и какво потулвате.

30.

Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си и да пазятцеломъдрието си! За тях това е най-чистото. Сведущ е Аллах за техните дела.

31.

И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазятцеломъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от тях, и даспускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения освенпред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си,или синовете на съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, илисиновете на сестрите си, или жените [вярващи] или [слугините], владени отдесниците им, или слугите от мъжете без плътски нужди, или децата, непознали ощеженската голота. И да не тропат с крак, за да се разбере какво скриват от своитеукрашения. И се покайте пред Аллах всички, о, вярващи, за да сполучите!
(Допуска се за облеклото на мюсюлманката да се оставят открити лицето и ръцетедо китките, а според някои тълкуватели – и ходилата.)

32.

И встъпвайте в брак с несемейните от вас и с праведнитеот робите и робините ви! Ако са бедни, Аллах ще им даде от Неговата благодат.Аллах е прещедър, всезнаещ.

33.

Които нямат средства да встъпят в брак, нека севъздържат, докато Аллах им даде от Своята благодат! А за онези сред владените отдесниците ви, които желаят договор [за освобождаване] – напишете им, ако виждатеу тях добро! И им дайте от имота на Аллах, който Той ви е дал! В стремежа ви къмблагата на земния живот не принуждавайте слугините си да развратничат – тежелаят целомъдрие! Но принудят ли слугиня, то и след принуждаването Аллах [занея] е опрощаващ, милосърден.
(От това знамение ясно проличава, че Ислямът се обявява за премахване наробството.)

34.

И вече ви низпослахме ясни знамения и пример за онези,които бяха преди вас, и поучение за богобоязливите.

35.

Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му екато ниша, в която има светилник. Светилникът е в стъкло. Стъклото е сякашблестяща звезда. Разпалена е от [маслото на] благословено маслиново дърво, нитоизточно, нито западно. Едва докоснато от огъня, маслото му озарява. Светлинавърху светлина. Аллах напътва към Своята светлина когото пожелае и дава Аллахпримерите за хората – Аллах всяко нещо знае –

36.

в домовете, които Аллах позволи да бъдат възвисени и дасе споменава в тях Неговото име. Прославят Го там и сутрин, и вечер

37.

хора, които нито търговия, нито продажба ги отвлича отспоменаването на Аллах и от служенето на молитвата и даването на милостинятазакат. Страхуват се от Деня, в който ще се преобърнат сърцата и очите,

38.

за да им въздаде Аллах най-доброто за онова, което савършили, и да им надбави от Своята благодат. Аллах безмерно дава препитание накогото пожелае.

39.

А на неверниците делата са като мираж в пустиня. Жадниятго смята за вода, но стигне ли там, не намира нищо. Там ще намери Аллах и Той щему изплати въздаянието. Аллах бързо прави равносметка.

40.

Или [делата им са] като тъмнини в морска бездна. Покриватя вълни едни над други, а над тях – облаци. Тъмнини една върху друга. Извади линякой ръка, едвам ще я види. Комуто Аллах не е отредил светлина, не ще има занего светлина.

41.

Не виждаш ли, че Аллах прославят всички на небесата и наземята, и птиците, разтворили криле? Всеки знае как да се моли и да прославя.Аллах знае техните дела.

42.

На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, икъм Аллах е завръщането.

43.

Не виждаш ли, че Аллах подкарва облаците, после гисъединява, после ги сторва на купчина и виждаш как дъждът излиза от тях. Испуска от планини в небето градушка, и поразява Той с нея когото пожелае, и яотклонява от когото пожелае. И блясъкът на Неговата мълния едва не отнемазрението.

44.

Аллах променя нощта и деня. В това има поука запрозорливите.

45.

Аллах сътвори от вода всяка твар. Някои от тях се движатпо корем, някои от тях вървят на два крака, а някои от тях вървят на четири.Аллах сътворява, каквото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.

46.

Вече низпослахме ясни знамения. Аллах води когото пожелаекъм правия път.

47.

Казват [лицемерите]: “Повярвахме в Аллах и в Пратеника, исе покорихме.” Сетне част от тях се отмята след това. Тези не са вярващи.

48.

И когато бъдат призовани към Аллах и към НеговияПратеник, за да отсъди помежду им, ето – част от тях се отвръща!

49.

А ако правдата е в тяхна полза, отиват при него покорни.

50.

Болест ли има в сърцата им, или се усъмняват, или сестрахуват, че Аллах и Неговият Пратеник ще бъдат несправедливи към тях? Да, тезиса угнетителите.

51.

Ако вярващите бъдат призовани към Аллах и НеговияПратеник, за да отсъди помежду им, те изричат само: “Чухме и се покорихме!” Тезиса сполучилите.

52.

Който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, и сестрахува от Аллах, и се бои от Него, тези са преуспяващите.

53.

И се кълнат [лицемерите] в Аллах с най-усърдните сиклетви, че ако им повелиш, непременно ще излязат [за битка]. Кажи [о, Мухаммад]:”Не се кълнете! Ясно е доколко се покорявате! Сведущ е Аллах за вашите дела.”

54.

Кажи: “Покорявайте се на Аллах, покорявайте се наПратеника! А отметнете ли се, негов дълг е само онова, което му е възложено иваш дълг е само онова, което на вас е възложено. И покорите ли му се, ще сте направия път. Дълг за Пратеника е само ясното послание.”

55.

Аллах обеща на онези от вас, които вярват и вършатправедни дела, че ще ги остави наследници на земята, както остави и онези предитях, и непременно ще укрепи тяхната религия, която Той им избра, и в замяна следстраха ще им дари сигурност. Те само на Мен ще служат и не ще Ме съдружават снищо. А който подир това стане неверник, тези са нечестивците.
(Неверието, злото и всякакъв вид лъжа са преходни, основен и истински житейскизакон е вярата, доброто, красотата и правдата. Ето защо Всевишният Аллах обещавасигурност подир страха за вярващите, които не бива да губят надежда и упование вНего.)

56.

И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, исе покорявайте на Пратеника, за да бъдете помилвани!

57.

Не смятай, че неверниците ще обезсилят [Аллах] на земята!Мястото им е Адът. И колко лоша участ е той!

58.

О, вярващи, нека онези, които са под властта на десницитеви и онези от вас, които не са достигнали зрелост, да ви искат позволение трипъти: преди молитвата в зори и когато сваляте одеждите си по пладне, и подирнощната молитва – три случая, в които може да сте съблечени. Извън това не егрях нито за вас, нито за тях да влизате едни при други. Така Аллах ви разяснявазнаменията. Аллах е всезнаещ, премъдър.

59.

А когато децата ви достигнат зрелост, да искатпозволение, както искат и всички преди тях. Така Аллах ви разяснява Своитезнамения. Аллах е всезнаещ, премъдър.

60.

А престарелите жени, които вече не се надяват на брак, нее грях да свалят връхното си наметало, без да показват украшения. Но да севъздържат е по-доброто за тях. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

61.

Няма за слепеца притеснение и няма за куция притеснение,и няма за болния притеснение, нито за самите вас да ядете в своите домове или вдомовете на бащите си, или в домовете на майките си, или в домовете на братятаси, или в домовете на сестрите си, или в домовете на чичовците си, или вдомовете на лелите си, или в домовете на вуйчовците си, или в домовете навуйните си, или там, откъдето имате ключове, или при ваш приятел. Няма грях завас да ядете заедно или поотделно. И щом влезете в домове, поздравете се взаимнос поздрав от Аллах – благословен, мил! Така Аллах ви обяснява знаменията, за дапроумеете.

62.

Вярващите са само онези, които вярват в Аллах и в НеговияПратеник, и щом са с него за общо дело, не си отиват, докато не му поискатпозволение. Които ти искат позволение, те вярват в Аллах и в Неговия Пратеник. Ащом ти поискат позволение за нещо свое, позволи на когото желаеш! И моли Аллахда ги опрости! Аллах е опрощаващ, милосърден.

63.

И не се обръщайте към Пратеника така, както се обръщатеедин към друг! Аллах знае онези от вас, които скришом се измъкват. И да се боятонези, които нарушават негово нареждане, да не ги сполети изпитание или да не гисполети болезнено мъчение!

64.

Да, на Аллах е всичко на небесата и на земята. Знае Тойвашето положение. В Деня, когато бъдат върнати при Него, ще ги извести какво савършили. Аллах знае всяко нещо.