22. Поклонението хадж

1.

О, хора, бойте се от вашия Господ! Сътресението в Часа енещо ужасно.

2.

В Деня, когато ще го видите, всяка кърмачка ще забрависвоето кърмаче и всяка бременна ще роди преждевременно, и ще видиш хоратаопиянени. Ала не са опиянени те, но мъчението на Аллах е сурово.

3.

Някои от хората спорят за Аллах, без да имат знание, иследват всеки непокорен сатана,

4.

за когото е писано – всеки, който се сближи с него, тойще го заблуди и ще го поведе към мъчението на Огъня.

5.

О, хора, ако се съмнявате във възкресението, [вижте как]Ние ви сътворихме от пръст, после от частица сперма, после от съсирек, после откъсче, сякаш надъвкано месо – оформено и неоформено, за да ви изявим [Нашатасила]. И оставяме в утробите когото пожелаем за определен срок, после виизваждаме като деца, после [ви препитаваме], за да стигнете своята зрелост. Инякой от вас умира, а някой от вас бива доведен до най-окаяната възраст, итогава не знае нищо, след като е знаел. И виждаш земята безжизнена, но когатоизсипваме вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва, и отглежда всякакъвпрелестен вид.
(В хадис, предаден от Абдуллах ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, Пратеникана Аллах, мир нему, казва: “Наистина сътворението на всеки един от вас се събирав утробата на майка му за четиридесет дни във вид на капка семенна течност,после се превръща в нещо, което се закачва за четиридесет дни, след това – вкъсче сдъвкано месо, отново за четиридесет дни, после бива изпращан ангелът,който вдъхва у него живот …”)

6.

Това е, защото Аллах е Истината и Той съживява мъртвите,и Той за всяко нещо има сила.
(Мъртвите ще бъдат съживени от Всевишния Аллах, както Той съживява с водатамъртвата земя.)

7.

И защото Часът непременно ще настъпи. Няма съмнение втова. И ще възкреси Аллах онези, които са в гробовете.

8.

А някои хора спорят за Аллах, без да имат нито знание,нито напътствие, нито разясняващо писание,

9.

извръщайки се надменно, за да отклонят от пътя на Аллах.За тях в земния живот има позор и ще ги накараме да вкусят мъчението на Огъня вДеня на възкресението .

10.

То е заради онова, което с твоите ръце преди си сторил.Аллах не угнетява рабите.

11.

Някой от хората служи на Аллах с колебание. Ако му сеслучи добро, той се успокоява с него, а щом го сполети изпитание, преобръща се.Изгубил е и земния живот, и отвъдния. Това е явната загуба.

12.

Зове той не Аллах, а онова, което нито му вреди, нито муе от полза. Това е дълбоката заблуда.

13.

Зове той онзи, чиято вреда е по-близо от неговата полза.Колко е лош за покровител и колко е лош за приятел!

14.

Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведнидела, в Градините, сред които реки текат. Аллах прави, каквото пожелае.

15.

Който допусне, че [Мухаммад] не ще го подкрепи Аллах и вземния живот, и в отвъдния, нека провеси въже от тавана, после нека прекъснеживота си и да види дали неговото коварство ще премахне онова, което горазгневява.

16.

Така го низпослахме Ние – ясни знамения. Аллах напътвакогото пожелае.

17.

Между вярващите и юдеите, и сабеите, и християните, имагите, и съдружаващите наистина Аллах ще отсъди в Деня на възкресението. Аллахна всяко нещо е свидетел.

18.

Не виждаш ли ти, че на Аллах се покланя в суджуд всичкона небесата и всичко на земята, и слънцето, и луната, и звездите, и планините, идърветата, и животните, и мнозина от хората? А мнозина заслужават мъчението.Когото Аллах унизи, никой не ще го уважи. Аллах прави, каквото пожелае.
(Вж. тълкуването към 17: 34)

19.

Тези са двама противници, които спорят за своя Господ. Заневерниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливанавряща вода.

20.

Ще бъдат разтопявани с нея и вътрешностите, и кожата им.

21.

За тях ще има боздугани от желязо.

22.

Всякога, щом поискат да излязат оттам заради страданието,ще бъдат връщани обратно: “Вкусете мъчението на Огъня!”

23.

Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведнидела, в Градините, сред които реки текат. Ще носят там украшения – гривни отзлато и бисери, и одеждата им там ще е коприна.

24.

Те бяха водени към благото слово и бяха водени към пътяна Всеславния.

25.

Неверниците и възпиращите от пътя на Аллах и от Свещенатаджамия, която Ние отредихме за хората – все едно обитатели или пришълци, – иискащия там безбожие чрез гнет – тези Ние ще накараме да вкусят болезненомъчение.

26.

И посочихме на Ибрахим мястото за Дома [Кааба]: “Несъдружавай нищо с Мен и почисти Моя Дом за онези, които обикалят и стоят впреклонение, и се кланят, и свеждат чела до земята в суджуд!

27.

И зови хората за поклонението хадж! Ще идват при теб ипеш, и върху изнемощели камили. И ще идват от всякакви далечни пътища,

28.

за да придобият облаги за себе си [и в земния живот, и вотвъдния] и в определени дни да споменават името на Аллах при жертвоприношениена добитък, който Той им е дал. Яжте от него и хранете бедняка-клетник!

29.

После да се почистят и да изпълнят своите обети и даобикалят древния Дом!
(Под почистване в случая се има предвид премахване на всички телесни нечистотии.Едно от задълженията при поклонението е да се направят седем обиколки околодревния Дом – храма Кааба.)

30.

Така е! Който зачита светините на Аллах, това енай-доброто за него при неговия Господ. Разрешен е за вас добитъкът освен онова,което ви бе прочетено. И избягвайте скверността на идолите, и избягвайтелъжливото слово!

31.

Бъдете правоверни към Аллах и не съдружавайте с Него! Акойто съдружава с Аллах, е като паднал от небето и птиците го грабват иливятърът го отвява на далечно място.

32.

Така е! А който зачита обредите на Аллах, това е отнабожността на сърцата.

33.

От тях [- животните] имате облага до определен срок.Накрая мястото [за жертвоприношението] им е при древния Дом.

34.

И за всяка общност отредихме жертвоприношение, за даспоменават името на Аллах над животно от добитъка, който Той им е дал. ВашиятБог е единственият Бог. Затова единствено на Него се отдайте! И благовествайсмирените,

35.

които, щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, итърпеливите пред онова, което ги е сполетяло, и отслужващите молитвата, ираздаващите от препитанието, което сме им дали.

36.

И сторихме за вас от обредите на Аллах да бъде едриятжертвен добитък. В него има благо за вас. И споменавайте името на Аллах, докато[животните] са изправени [за колитба]! И когато рухнат по хълбок, яжте и хранетеи доволстващия, и просяка! Така сме ви ги подчинили, за да сте признателни.

37.

Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, авашата набожност ще стигне до Него. Така Той ви ги е подчинил, за давъзвеличавате Аллах, че ви е напътил. И възрадвай благодетелните!

38.

Аллах закриля вярващите. Аллах не обича никой изменник,неблагодарник.

39.

На онези, срещу които е обявена война, им се позволи [давоюват], защото бяха угнетени – Аллах има сила да им помогне, –

40.

онези, които бяха прокудени от техните домове без право,само защото казват: “Аллах е нашият Господ!” И ако Аллах не отблъскваше еднихора с други, щяха да бъдат разрушени и манастирите, и църквите, и синагогите, иджамиите, където името на Аллах се споменава много. Аллах ще подкрепи онези,които Го подкрепят. Аллах е всесилен, всемогъщ.

41.

Онези, които, ако ги утвърдим на земята, отслужватмолитвата и дават милостинята закат, и повеляват одобряваното, и възбраняватпорицаваното… При Аллах е завършекът на делата.
(Това знамение разкрива поведението на истинските вярващи – дори когато им едадена власт на земята, те изпълняват повелите на Аллах и са градивният елементв обществото.)

42.

И ако тези те взимат за лъжец [о, Мухаммад], то и предитях народът на Нух и адитите, и самудяните взимаха за лъжци [пророците],

43.

и народът на Ибрахим, и народът на Лут,

44.

и жителите на Мадян. И Муса бе взет за лъжец. Дадох Азотсрочка на неверниците, после ги сграбчих. И колко тежко бе Моето отрицание!

45.

И колко селища погубихме, когато угнетяваха – и ето ги срухнали покриви!, – и колко запустели кладенци, и високи дворци!

46.

Не ходеха ли по земята, със сърцата си да проумеят или сушите си да чуят? Не очите са слепи, а сърцата в гърдите са слепи.

47.

И искат от теб [о, Мухаммад] да ускориш мъчението, ноАллах никога не нарушава Своето обещание. Един ден при твоя Господ е като хилядагодини от онези, които вие броите.

48.

И на колко селища, когато угнетяваха, Аз дадох отсрочка,после ги сграбчих! Завръщането е при Мен.

49.

Кажи: “О, хора, за вас съм само явен предупредител!”

50.

Които вярват и вършат праведни дела, за тях има опрощениеи щедро препитание.

51.

А които се стараят да обезсилят Нашите знамения, тези саобитателите на Ада.

52.

И не изпратихме преди теб нито пратеник, нито пророк, безда се намеси сатаната в тяхното желание, когато възжелаеха. Но Аллах премахванамесата на сатаната. После Аллах утвърждава Своите знамения – Аллах е всезнаещ,премъдър,

53.

за да превърне Той намесата на сатаната в изпитание заонези, в чиито сърца има болест и за онези, чиито сърца са корави – угнетителитеса в дълбок раздор –

54.

и за да узнаят дарените със знанието, че този [Коран] еистината от твоя Господ, и да вярват в него, и сърцата им да се смирят преднего. Аллах напътва вярващите към правия път.

55.

И не престават неверниците да се съмняват в него, докатовнезапно дойде при тях Часът или дойде мъчение в безплодния Ден.
(Безплоден е Съдният ден, след който не ще последва друг.)

56.

Владението в този Ден принадлежи на Аллах. Той ще отсъдимежду тях. А онези, които са вярвали и вършели праведни дела, те ще са вГрадините на блаженството.

57.

А онези, които са били неверници и са взимали за лъжаНашите знамения, за тях ще има унизително мъчение.

58.

А онези, които са се преселили в името на Аллах, после сабили убити или умрели, Аллах непременно ще им даде хубаво препитание. Аллах еНай-добрият от даряващите препитание.

59.

Ще ги въведе Той в място, което ще им хареса. Аллах евсезнаещ, всеблаг.

60.

Така е! А който накаже със същото, с каквото е билнаказан, после отново бъде потиснат, Аллах непременно ще го подкрепи. Аллах еизвиняващ, опрощаващ.

61.

Така е, защото Аллах въвежда нощта в деня и въвежда деняв нощта. Аллах е всечуващ, всезрящ.
(Вж. тълкуването към 3: 27)

62.

Така е, защото Аллах е Истината, а онова, което зоватвместо Него, е лъжата. Аллах е Всевишния, Превеликия.

63.

Не виждаш ли, че Аллах изсипва вода от небето и тогаваземята се раззеленява? Аллах е всепроникващ, сведущ.

64.

Негово е всичко на небесата и всичко на земята. Аллах еПребогатия, Всеславния.

65.

Не виждаш ли, че Аллах подчинява за вас всичко на земята,и корабите, плаващи в морето по Неговата воля, и Той държи небето да не падневърху земята, освен с Неговото позволение. Аллах към хората е състрадателен,милосърден.

66.

Той е, Който ви дава живот, после ви го отнема, после щеви съживи. Човекът наистина е неблагодарник.

67.

За всички общности сторихме обреди, които да изпълняват.И да не се препират с теб за това! И призовавай към твоя Господ! Ти си на правияпът.

68.

А ако заспорят с теб, кажи: “Аллах най-добре знае вашитедела.”

69.

Аллах ще отсъди между вас в Деня на възкресението заонова, по което сте били в разногласие.

70.

Нима не знаеш, че Аллах знае всичко на небето и наземята? Всичко това е в Книга. За Аллах то е лесно.
(В това знамение се споменава Книгата на съдбите – “Запазеният скрижал”(“Ал-лаух ал-махфуз”).)

71.

И вместо на Аллах те служат на онова, на което Той не едал довод, и на онова, за което нямат знание. За угнетителите няма избавител.

72.

И когато им бъдат четени ясните Ни знамения, разпознавашпо лицата на неверниците отрицанието. Едва не се нахвърлят срещу онези, които имчетат Нашите знамения. Кажи [о, Мухаммад]: “Да ви известя ли за по-лошо от това?- Огъня!” Аллах го обеща на неверниците. Колко лоша е тази участ!

73.

О, хора, пример ви се дава, чуйте го! Онези, които зоветевместо Аллах, и муха не могат да сътворят, дори да се обединят за това. И мухатада им грабне нещо, не могат да си го възвърнат. Слаб е както молителят, така имоленият.

74.

Не оценяват те Аллах с истинското Му величие. Аллах евсесилен, всемогъщ.

75.

Аллах избира пратеници и сред ангелите, и сред хората.Аллах е всечуващ, всезрящ.

76.

Знае Той какво е било преди тях и какво ще бъде след тях.При Аллах ще бъдат върнати делата.

77.

О, вярващи, прекланяйте се и свеждайте чела до земята всуджуд, и служете на вашия Господ, и вършете добро, за да сполучите!

78.

И се борете в името на Аллах с подобаваща Нему борба!Предпочете ви Той и не ви наложи притеснение в религията – вярата на баща виИбрахим. Назова ви Той отдадени – и [в Писанията] преди, и в този [Коран], за дабъде Пратеника свидетел за вас, и вие да бъдете свидетели за хората. Затоваотслужвайте молитвата и давайте милостинята закат, и се придържайте твърдо къмАллах! Той е вашият Покровител. Колко прекрасен Покровител е, колко прекрасенИзбавител е Той!