21. Пророците

1.

Наближава за хората тяхната равносметка, а те нехайни сеотдръпват.

2.

Всякога, щом получат ново напомняне от своя Господ, те гослушат, подигравайки се,

3.

с нехайни сърца. И скришом си шепнеха угнетителите: “Този[Мухаммад] не е ли само човек като вас? Нима ще последвате магията, когато ясноя виждате?”

4.

Рече [Мухаммад]: “Моят Господ знае всяко слово нанебесата и на земята. Той е Всечуващия, Всезнаещия.”

5.

А те рекоха: “Объркани сънища. Той само си го е измислил.Той е само поет. И нека ни донесе знамение, както предишните бяха изпращани!”

6.

Нито едно селище, което погубихме преди тях, не повярва,че те ли ще повярват?

7.

И преди теб изпращахме Ние само мъже, накоито давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие незнаете!

8.

И [пратениците] не ги сторвахме с тела, които не сехранят, и не бяха безсмъртни.

9.

Сетне им изпълнявахме обещаното и спасявахме тях и коготопожелаем, и погубвахме престъпващите.

10.

Вече ви низпослахме Книга, в която има прослава за вас.Нима не проумявате?

11.

И колко селища, които угнетяваваха, Ние разрушихме исъздадохме след тях други народи!

12.

И щом усетеха Нашето мъчение, ето ги – бягат от него!

13.

Не бягайте и се върнете там, където бяхте свикнали наразкош, и към своите жилища, за да бъдете питани!

14.

Казваха: “О, горко ни, наистина бяхме угнетители.”

15.

И продължаваха така да викат, докато не ги покосихме иизпепелихме.

16.

Не сътворихме Ние небесата и земята, и всичко помежду имна шега.

17.

Ако търсехме забава – а не ще го сторим – щяхме да си янабавим от това, което е при Нас.

18.

Истината Ние хвърляме срещу лъжата и я поразява, и ето я- погива! Горко ви заради онова, което приписвате [на Аллах]!

19.

Негови са всички на небесата и на земята. А онези, коитоса при Него, не се големеят да Му служат и не се изморяват.

20.

Прославят Го нощем и денем, и не престават.

21.

Или [неверниците] се сдобиха от земята с божества, коитовъзкресяват?

22.

Небесата и земята щяха да се разрушат, ако имаше на тяхдруги богове освен Аллах. Пречист е Аллах, Господът на Трона, от онова, което Муприписват!

23.

Не Той ще бъде питан какво върши, а те ще бъдат питани.

24.

Или приеха вместо Него други богове? Кажи [о, Мухаммад]:”Дайте своя довод! Това е послание за онези, които са с мен, и послание за онезипреди мен.” Но повечето от тях не знаят истината и се отдръпват.

25.

И на всеки пратеник, когото Ние пратихме преди теб,дадохме откровението: “Няма друг бог освен Мен! Служете [единствено] на Мен!”

26.

И рекоха [неверниците]: “Всемилостивия се сдоби с рожба!”Пречист е Той! Ала не, те [ангелите] са само удостоени раби.
(Това е отговорът на Аллах за онези, които твърдят, че ангелите са Неговидъщери.)

27.

Не Го изпреварват със слово и по Неговата повелядействат.

28.

Знае Той какво е било преди тях и какво ще бъде след тях.И се застъпват само за онзи, от когото Той е доволен. И от страх пред Неготръпнат.

29.

А който от тях каже: “Аз съм бог освен Него!”, този щенакажем с Ада. Така наказваме угнетителите.

30.

Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяхасъединени, а Ние ги разделихме? И сторихме от водата всяко живо същество. Не щели повярват?
(Това знамение е в пълно съответствие със съвременната наука, която установяваобщия произход на небето и земята, и това, че водата е основният източник засъществуването на живот.)

31.

И направихме по земята непоклатими планини, за да не селюлее с хората. И направихме в тях клисури за пътища, за да се насочват!

32.

И сторихме небето пазен свод. А те от Неговите знамениясе отвръщат.
(Тук под знаменията, от които отрицателите са отвърнали лица, се имат предвидлуната, слънцето и другите небесни тела, всяко едно от които е доказателство засъществуването и могъществото на Аллах.)

33.

Той е, Който сътвори нощта и деня, и слънцето, и луната.Всички по орбита плават.

34.

И за никой човек преди теб [о, Мухаммад] не отредихме дае безсмъртен. Щом и ти ще умреш, нима те ще бъдат безсмъртни?

35.

Всяка душа ще вкуси смъртта. И ви изпитваме със злото, нои в доброто има изпитание, и при Нас ще бъдете върнати.

36.

И видят ли те неверниците, подиграват ти се: “Този липриказва за вашите богове?” Те Напомнянето на Всемилостивия отричат.

37.

Човек бе създаден припрян. Аз ще ви покажа Моитезнамения, ала не искайте от Мен да прибързвам!

38.

И казват [неверниците]: “Кога [ще се сбъдне] товаобещание, ако говорите истината?”

39.

Само ако знаеха неверниците времето, когато не ще могатда защитят от Огъня нито лицата, нито гърбовете си, и не ще им се помогне!…

40.

А Огънят ще ги връхлети внезапно и ще ги слиса, и нито щемогат да го избегнат, нито ще бъдат изчакани.

41.

Бяха подигравани пратеници и преди теб, но онези, коитоим се присмиваха, ги обграждаше онова, на което са се подигравали.

42.

Кажи: “Кой друг ще ви закриля и денем, и нощем освенВсемилостивия?” Ала те от напомнянето на своя Господ се отвръщат.

43.

Или освен Нас имат богове, които да ги бранят? Те нитомогат на себе си да помогнат, нито от Нас ще бъдат избавени.

44.

Но Ние оставяме тези и бащите им да се понасладят, докатовъзрастта им напредне. Нима не виждат, че Ние стесняваме [за неверниците] земятапо нейните краища? Нима те ще надделеят?
(Стесняването на земята се доказва и от най-новите научни изследвания. Тозифакт, споменат в Свещения Коран, свидетелства за вложените в него дълбиннипластове.)

45.

Кажи [о, Мухаммад]: “Аз ви предупреждавам само чрезонова, което ми се разкрива.” Но не чуват глухите зова, когато гипредупреждават.

46.

И щом ги докосне и полъх от мъчението на твоя Господ,непременно казват: “О, горко ни! Наистина бяхме угнетители.”

47.

Ще поставим Ние везните на справедливостта в Деня навъзкресението, и никой не ще бъде угнетен с нищо. И [всяко дело] Ние щеприбавим, дори да е с тежест на синапено зърно. Достатъчни сме Ние за съдник.

48.

И вече дадохме на Муса и Харун Разграничението, исветлина, и напомняне за богобоязливите,

49.

които и в уединение се боят от своя Господ, и сестрахуват от Часа.
(“… и в уединение” – и в най-скритите си помисли се боят от Всевишния Аллах,въпреки че Той е невидим за тях.)

50.

Този [Коран] е благословено напомняне, низпослано от Нас.Нима ще го отречете?

51.

И още отрано насочихме Ибрахим по правия път. Познавахмего Ние.

52.

Рече на своя баща и на своя народ: “Какви са тезиизваяния, пред които се кланяте?”

53.

Рекоха: “Заварихме предците си на тях да служат.”

54.

Рече: “Вие и предците ви сте в явна заблуда.”

55.

Рекоха: “Нима ти ни носиш истината, или се шегуваш?”

56.

Рече: “Не, вашият Господ е Господът на небесата и наземята, Който ги е сътворил, и аз свидетелствам за това.

57.

Кълна се в Аллах, ще се разправя с вашите идоли, следкато си идете.”

58.

И ги стори на отломки, освен най-големия от тях, за да сеобърнат към него.

59.

Рекоха: “Кой стори това с нашите божества? Той еугнетител.”

60.

Рекоха: “Чухме един младеж да приказва за тях. Викат муИбрахим.”

61.

Рекоха: “Доведете го пред хората да засвидетелстват!”

62.

Рекоха: “Ти ли стори това с нашите божества, о, Ибрахим?”

63.

Рече: “Не, направи го това – най-голямото от тях.Попитайте ги, ако могат да говорят!”

64.

Тогава те, като дойдоха на себе си, рекоха: “Наистина виесте угнетителите.”

65.

После пак обърнаха глави назад [и рекоха]: “Ти знаеш -тези не говорят.”

66.

Рече: “Нима вместо на Аллах ще служите на онова, коетонито може да ви помогне, нито да ви навреди?

67.

Уф и на вас, и на онова, на което служите вместо наАллах! Нима не проумявате?”

68.

Рекоха: “Изгорете го и подкрепете своите божества, ако щедействате!”

69.

Рекохме Ние: “О, огън, бъди студен и безопасен заИбрахим!”

70.

И желаеха неговата гибел, а Ние сторихме да санай-губещите.

71.

И спасихме него и Лут [и ги насочихме] към земята, коятоблагословихме за световете.
(На тази земя ще бъдат събрани хората в Деня на възкресението. Там ще дойдеповторно Иса и там ще бъде победен антихристът – Даджжал.)

72.

И му дарихме Исхак, и освен него – Якуб, и всичкитесторихме праведници.

73.

И ги сторихме водители, напътващи според Нашата повеля. Иим разкрихме да вършат добрини и да отслужват молитвата, и да дават милостинятазакат. Те служеха [единствено] на Нас.

74.

И на Лут дадохме мъдрост и знание, и го спасихме отселището, което вършеше скверности. То бе от хора на злото, нечестивци.
(Вж. тълкуването към 7: 81)

75.

И го въведохме в Нашата милост. Той бе от праведниците.

76.

По-рано спасихме и Нух, когато призова и Ние муоткликнахме, и спасихме него и семейството му от огромната горест.

77.

И го защитихме от хората, които взимаха за лъжа Нашитезнамения. Те бяха хора на злото, затова издавихме всичките.

78.

И [спомени] Дауд, и Сулайман, които отсъдиха за нивата, вкоято се разпръснаха през нощта овцете на хората. И свидетелствахме Ние заприсъдата им.

79.

Ние сторихме Сулайман да проумее това. И на дваматададохме мъдрост и знание. И накарахме планините и птиците да Ни прославят заеднос Дауд. Ние направихме това.

80.

И го научихме да изработва доспехи за вас, да ви пазят вбитка. Не ще ли бъдете признателни?

81.

И подчинихме на Сулайман бурния вятър, който духаше поволята му към земята, която Ние благословихме. Ние всяко нещо знаем.

82.

И му подчинихме от сатаните някои, които се гмуркаха занего и вършеха и друго освен това. И тях Ние надзиравахме.

83.

И [спомени] Айюб, който призова своя Господ: “Засегна мебеда, а Ти си Най-милосърдният от милосърдните.”

84.

И му откликнахме Ние, и премахнахме бедата му, ивъзстановихме семейството му, и го удвоихме – милост от Нас и напомняне запокланящите се.

85.

И [спомени] Исмаил, и Идрис, и Зу-л-Кифл. Всички бяха оттърпеливите.
(Едни от тълкувателите са на мнение, че Зу-л-Кифл бил пророк, а други – че билсамо праведник.)

86.

И ги въведохме в Нашата милост. Те бяха от праведниците.

87.

И [спомени Юнус-] човека в кита, който отиде разгневен имислеше, че Ние не ще го притесним. И извика в тъмнините [в корема на кита]:”Няма друг бог освен Теб! Пречист си Ти! Наистина бях несправедлив.”

88.

И му откликнахме Ние, и го спасихме от скръбта. Такаспасяваме вярващите.

89.

И спомени [Закария], който призова своя Господ: “Господи,не ме оставяй сам! Ти си Най-добрият наследник.”
(Вж. сура 19: 7)

90.

И му откликнахме Ние, и му дарихме Яхя, и за негопоправихме съпругата му. И те се надпреварваха в добрините, и Ни зовяха с копнежи боязън. И бяха смирени пред Нас.

91.

И [спомени Мариам – ] онази, която се опази девствена и вкоято вдъхнахме от Нашия дух, и сторихме нея и сина є знамение за световете.

92.

Това е вашата вяра – единствената вяра, а Аз съм вашиятГоспод. Затова единствено на Мен служете!
(В това знамение Всевишният Аллах утвърждава, че всички Негови пророци ипратеници са следвали единствена религия – Исляма.)

93.

Но [общностите] изпаднаха в разногласие помежду си, алавсички при Нас ще се върнат.

94.

Който върши праведни дела и е вярващ, не ще се отхвърлинеговото старание. Ние му го записваме.

95.

И възбранено е на всяко селище, което сме погубили, да сезавърне [на земята].

96.

Когато бъдат пуснати [племената] Яджудж и Маджудж, коитоот всеки склон ще се втурнат,

97.

тогава ще е наближило истинното обещание. И с втрещенипогледи неверниците ще рекат: “О, горко ни, бяхме нехайни към това! Наистинабяхме угнетители.”

98.

[О, неверници], вие и това, на което служите вместо наАллах, сте горивото на Ада. В него ще влезете.

99.

Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всичкитам ще пребивават вечно.

100.

В него ще стенат и не ще чуват.

101.

А тези, които са получили най-доброто обещание от Нас, теоттам ще бъдат отдалечени.

102.

Не ще чуват от него дори шумолене. В това, което сажелали, те ще пребивават вечно.

103.

И най-големият ужас не ще ги наскърби. И ангелите ще гипосрещат: “Това е вашият Ден, който ви е обещан.”

104.

Денят, в който ще навием небето като свитък за писане.Както наченахме първото сътворяване, така Ние ще го повторим – обещание от Нас.Ние непременно ще го направим.

105.

Написахме Ние в псалмите подир Напомнянето, че Моитеправедни раби ще наследят земята.

106.

В този [Коран] има послание за хората, служещи на Аллах.

107.

И те изпратихме [о, Мухаммад] наистина като милост засветовете.

108.

Кажи: “Разкрито ми бе, че вашият Бог е единственият Бог.Няма ли да Му се отдадете?”

109.

А отвърнат ли се, кажи: “Всички ви еднакво известих. И незнам дали е близко или далечно това, което ви е обещано.

110.

Наистина Той знае явното слово и знае какво спотайвате.

111.

И не знам дали това не е изпитание за вас и наслаждениедо време.”

112.

Каза [Мухаммад]: “Господи, отсъди с правдата! НашиятГоспод е Всемилостивия, Моления за помощ против това, което Му приписвате.”