1. Откриване

1.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

2.

Хвала на Аллах – Господа на световете,

3.

Всемилостивия, Милосърдния,

4.

Владетеля на Съдния ден!

5.

Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.

6.

Насочи ни по правия път,

7.

пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези],над които тегне гняв, нито на заблудените!