19. Мариам

1.

Каф. Ха. Йа. Айн. Сад.

2.

[Това е] споменаване за милостта на твоя Господ къмНеговия раб Закария.
(Закария е един от пророците, изпратен от Всевишния Аллах при рода на Исраил.)

3.

Когато призова той своя Господ с таен зов,

4.

рече: “Господи мой, отслабнаха костите ми и пламнаха беликоси по главата, и никога не останах без отговор в своя зов към Теб, Господи.

5.

И се опасявам от роднините след мен, а жена ми ебездетна. Дари ме с приемник от Теб,

6.

който да ме наследи и да наследи рода на Якуб! И го сторибогоугоден, Господи!”

7.

“О, Закария, благовестваме те Ние за момче. Името му еЯхя. Не сме сторвали негов съименник преди.”

8.

Рече: “Господи мой, как ще имам момче, когато жена ми ебездетна, пък аз вече грохнах от старост?”

9.

Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен елесно.
Сътворих те Аз преди, а ти бе нищо.”

10.

Рече: “Господи, дай ми знак!” Рече: “Знакът за теб е тринощи да не говориш с хората, без [да имаш] недостатък.”

11.

И излезе при своя народ от светилището, и посочи към тяхда възславят Аллах и в зори, и вечер.

12.

“О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И дадохме муНие мъдростта още като дете,

13.

и състрадание от Нас, и чистота. И бе богобоязлив,

14.

и нежен с родителите си. И не бе насилник, непокорник.

15.

Мир нему в деня, когато бе роден и в деня, когато щеумре, и в Деня, когато ще бъде възкресен!

16.

И спомени [о, Мухаммад] в Книгата Мариам, когато сеуедини от своето семейство на едно място на изток.
(Вж. сура 3 след знамение 35.)

17.

И се прикри от тях със завеса. И пратихме при нея НашияДух, който є се представи като съвършен човек.
(Духът е Джибрил.)

18.

Рече тя: “Всемилостивия да ме опази от теб! Ако сибогобоязлив…”

19.

Рече [Джибрил]: “Аз съм само пратеник на твоя Господ, зада те даря с пречисто момче.”

20.

Рече: “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и несъм блудница?”

21.

Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен елесно. И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешенодело.”

22.

И зачена го тя, и се уедини с него в отдалечено място.

23.

И родилните болки я доведоха при ствола на палмата. Рече:”О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!”

24.

И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господстори под теб ручей.
(Едни от тълкувателите смятат, че Мариам била призована от току-що родения Иса,а други са на мнение, че гласът бил на ангела.)

25.

И разклати към себе си ствола на палмата, за да сепосипят свежи зрели фурми!

26.

И яж, и пий, и се радвай! И ако видиш някого от хората,направи знак: “Дадох на Всемилостивия обет да се въздържам, затова днес с никогоне ще говоря.”

27.

И отиде с него при своя народ, носейки го. Рекоха: “О,Мариам, ти стори нещо осъдително.

28.

О, сестро на Харун, баща ти не беше лош човек и майка тине беше блудница.”
(“О, сестро на Харун” – тя прилича на Харун по праведност и сякаш е неговасестра. Споменатият Харун не е братът на Муса, а друг благочестив мъж.)

29.

И посочи тя към него. Рекоха: “Как ще беседваме с дете влюлка?”

30.

Рече то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и местори пророк.

31.

И ме стори благословен, където и да се намирам, и миповели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.

32.

И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Тойгорделив, непокорен.

33.

И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когатоще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!”

34.

Това е Иса, синът на Мариам – словото на истината, вкоято се съмняват.

35.

Не подобава на Аллах да се сдобива със син. Пречист еТой! Щом реши нещо, Той само му казва: “Бъди!” И то става.

36.

[И добави Иса:] “Аллах е моят Господ и вашият Господ.Служете Нему! Това е правият път.”

37.

Но изпаднаха в разногласие групите помежду си. Горко наонези, които не вярват, от зрелище във великия Ден!
(Тълкувателите посочват, че групите, изпаднали в разногласие, са юдеите ихристияните, или християнските секти, и че те са се противопоставяли едни надруги, защото някои от тях наричали пророка Иса “син Божи”, други – “самия Бог”,трети – “един от Троицата”, а някои – “раб Божи и пророк”.)

38.

Как ще чуват и виждат в Деня, когато дойдат при Нас! Алаугнетителите днес са в явна заблуда.

39.

И предупреди ги ти [о, Мухаммад] за Деня на горестта,когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват!

40.

Ние ще наследим земята и всички, които са по нея, и приНас ще бъдат върнати.

41.

И спомени в Книгата Ибрахим. Той бе всеправдив, пророк.

42.

Когато каза на баща си: “О, татко мой, защо служиш наонова, което нито чува, нито вижда, и не може да те избави от нищо?

43.

О, татко мой, на мен наистина ми се яви от знаниетоонова, което не дойде при теб. Последвай ме, и аз ще те изведа на правия път!

44.

О, татко мой, не служи на сатаната! Сатаната е непокоренпред Всемилостивия.

45.

О, татко мой, страхувам се да не те засегне мъчение отВсемилостивия и да не станеш приближен на сатаната.”

46.

Рече [бащата]: “Нима се отвръщаш от моите богове, о,Ибрахим? Ако не престанеш, ще те пребия с камъни. И ме напусни завинаги!”

47.

Рече: “Мир на теб! Ще моля да те опрости моят Господ. Къммен Той е благосклонен.

48.

Оттеглям се от вас и от онова, което зовете вместо Аллах.Аз ще зова своя Господ. Няма да се разочаровам, зовейки своя Господ.”

49.

И щом се оттегли от тях и от онова, на което служатвместо на Аллах, Ние го дарихме с Исхак и Якуб, и всеки от тях сторихме пророк.

50.

И им дарихме милост от Нас, и им отредихме голямапрослава.

51.

И спомени в Книгата Муса! Той бе избраник и бепратеник-пророк.
(Пратениците са изпратени от Всевишния Аллах с писание, а пророците – данаставляват хората, но без писание.)

52.

И призовахме го Ние от дясната страна на Планината, и гоприближихме за тайна беседа.

53.

И му дарихме от Своята милост брат му Харун да станепророк.

54.

И спомени в Книгата Исмаил! Той бе верен в обещанието ибе пратеник-пророк.

55.

И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата и дадава милостинята закат, и получи благоволение при своя Господ.

56.

И спомени в Книгата Идрис! Той бе всеправдив, пророк.

57.

И го въздигнахме Ние на извисено място.

58.

Те са от онези пророци, които Аллах дари със Своятаблагодат, от потомството на Адам и от онези, които пренесохме заедно с Нух, и отпотомството на Ибрахим и Исраил, и от онези, които напътихме и избрахме. Когатоим бъдат четени знаменията на Всемилостивия, те свеждат чела до земята в суджуд,плачейки.

59.

Но ги последваха поколения, които изоставиха молитвата ипоследваха страстите. Тях ще ги постигне изтребление,
(Употребената тук дума “поколения” (халф) се схваща предимно в негативен смисъл- “скверни поколения”. Наред с нея съществува и позитивен вариант на думата -“добри поколения”(халаф).)

60.

освен онези, които се покаят и вярват, и вършат праведнидела. Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени, –

61.

в Градините на Адн, които Всемилостивия обеща на Своитераби от неведомото. Неговото обещание винаги се изпълнява.

62.

Не слушат там празнословия, а само “Мир!”, и имат тампрепитание и сутрин, и вечер.

63.

Това е Раят, който оставяме в наследство на всеки отНашите богобоязливи раби.
(Пратеника на Аллах, мир нему, поискал Джибрил да го посещава по-често. По тозиповод е низпослано следващото знамение.)

64.

[Каза Джибрил:] “Слизаме ние само по повелята на твояГоспод. Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. ТвоятГоспод никога не забравя –

65.

Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях.На Него служи и търпелив бъди в служенето на Него! Нима знаеш подобен Нему?”

66.

И казва човекът: “Дали като умра, наистина ще бъдасъживен?”

67.

А нима човекът не помни, че Ние го сътворихме и преди,когато бе нищо?

68.

Кълна се в твоя Господ, Ние ще съберем и тях, и сатаните,после ще ги наредим на колене около Ада.

69.

После ще извадим от всяка общност най-непокорните предВсемилостивия.

70.

Най-добре Ние знаем кои заслужават да горят там.

71.

И всеки от вас ще мине през Ада. Това е окончателнаприсъда от твоя Господ.
(Всички ще минат през Ада, т.е. – ще минат по моста Сират, който се намира надАда и грешниците, натежали от бремето на своите товари, ще изпаднат в Огъня.)

72.

После Ние ще спасим богобоязливите и ще оставим там наколене угнетителите.

73.

И когато им бяха четени Нашите ясни знамения, неверницитеказваха на вярващите: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и по-доброобщество?”

74.

И колко поколения преди тях Ние погубихме – по-богати ипо-хубави наглед!

75.

Кажи [о, Мухаммад]: “Който е в заблуда, Всемилостивия щему даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано – мъчението или Часа, щеузнаят кой има най-лошото място и най-слабото войнство.”
(Това е отговор на въпроса от знамение 73.)

76.

И надбавя Аллах напътствие за напътените. Но непреходнитеправедни дела са най-доброто въздаяние при твоя Господ и най-добрата отплата.
(Вж. тълкуването към 18: 46.)

77.

Не видя ли ти онзи, който отхвърли Нашите знамения ирече: “Непременно ще ми бъдат дадени имот и деца.”

78.

Нима надникна той в неведомото, или взе обет отВсемилостивия?

79.

Ала не! Ще запишем Ние какво казва и непременно ще муудължим мъчението.

80.

И ще наследим от него онова, за което говори, и ще дойдетой при Нас сам-самичък.

81.

И приеха вместо Аллах други богове, за да им бъдат сила.

82.

Ала не! Ще отрекат служенето на тях и ще им станатпротивници.

83.

Не виждаш ли ти, че изпращаме сатаните срещу неверниците,за да ги подстрекават непрестанно?

84.

И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните.

85.

В Деня, когато съберем богобоязливите на групи приВсемилостивия

86.

и поведем престъпниците към Ада като на водопой,

87.

за никого не ще има застъпничество, освен за онези, коитополучиха обещание от Всемилостивия.

88.

И рекоха [неверниците]: “Всемилостивия се сдоби със син.”

89.

Вие изрекохте нещо ужасно,

90.

от което небесата биха се разкъсали и земята – разцепила,и планините – сгромолясали в руини –

91.

да приписват син на Всемилостивия!

92.

Не подобава на Всемилостивия да има син.

93.

Всеки на небесата и на земята ще дойде като раб приВсемилостивия.

94.

Той добре ги знае и всички ги отброява.

95.

И всеки от тях сам-самичък ще се яви при Него в Деня навъзкресението.

96.

На онези, които вярват и вършат праведни дела,Всемилостивия ще отреди любов.

97.

Улеснихме го [като го низпослахме] на твоя език [о,Мухаммад], само за да благовестваш с него богобоязливите и да предупредиш с негонепокорни хора.

98.

И колко поколения преди тях погубихме! Нима усещаш някогоот тях или чуваш от тях дори шумолене?