17. Нощното пътешествие

1.

Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещенатаджамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да мупокажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.

2.

И дадохме на Муса Писанието, и го сторихме напътствие засиновете на Исраил: “Да не приемате друг покровител освен Мен,

3.

о, потомство на онези, които пренесохме заедно с Нух!”Той бе признателен раб.

4.

Предрекохме Ние на синовете на Исраил в Писанието: “Щерушите по земята два пъти и ще потискате с огромен гнет.”

5.

И когато настъпи обещаното за първото от двете,изпратихме срещу вас Наши раби, които имаха огромна мощ, и ви издириха среддомовете. И това обещание бе изпълнено.

6.

После ви дадохме надмощие над тях и ви подпомогнахме симоти и синове, и ви отредихме повече воинска сила.

7.

Ако благодетелствате, за себе си благодетелствате, а аковършите зло, то пак е за вас. И когато настъпи обещаното за втория път -[изпратихме други], за да ви унижат и да влязат в храма, както влязоха тампървия път, и съвсем да унищожат онова, което надвиха…

8.

Може вашият Господ да ви помилва. И ако вие повторите, иНие ще повторим. И сторихме Ада затвор за неверниците.

9.

Този Коран напътва към най-правото и благовествавярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна награда

10.

и че за онези, които не вярват в отвъдния живот, смеприготвили болезнено мъчение.

11.

Човек зове злото, както зове и доброто. Човек е припрян.

12.

И сторихме нощта и деня две знамения. И изтриваме знакана нощта, и сторваме осветяващ знака на деня, за да търсите благодат от вашияГоспод и за да знаете броя на годините, и изчислението. И всяко нещо разяснихмеподробно.

13.

И привързахме делата на всеки човек към неговата шия. И вДеня на възкресението ще му извадим книга, която той ще намери разтворена:

14.

“Чети своята книга! Достатъчен си Днес да направишравносметка за себе си.”

15.

Който се е напътил, за себе си се напътва, а който се езаблудил, в свой ущърб се заблуждава. Никой съгрешил не ще носи греха на друг. Ине наказвахме, докато не проводехме пратеник.

16.

И ако пожелаем да изтребим селище, повеляваме наживеещите в охолство там [да се смирят], а те престъпват. Тогава се сбъдва срещунего словото и напълно го опустошаваме.

17.

И колко поколения погубихме след Нух! Достатъчен е твоятГоспод – сведущ и всезрящ за греховете на Своите раби.

18.

Който възжелае преходното, в него му ускоряваме каквотопожелаем за когото поискаме. После му отреждаме Ада, там ще гори порицаван,прокуден.

19.

А който възжелае отвъдния живот и както подобава сестарае за него, вярвайки – на тези старанието им ще се отплати.

20.

За всички набавяме – и за тези, и за онези – от дара натвоя Господ. Дарът на твоя Господ не е възбранен.

21.

Виж как предпочетохме едни над други, а отвъдният живот епо-велик по степени и по-велик за предпочитание.

22.

И не взимай друг за Бог заедно с Аллах, та да не сеокажеш порицаван, унизен!

23.

И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, икъм родителите – добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старосттапри теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова!

24.

И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението икажи: “Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!”

25.

Вашият Господ най-добре знае какво е в душите ви. Ако степраведни, на разкайващите се Той опрощава.

26.

И отдай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и напътника [в неволя], но не пилей с прахосничество! –

27.

Прахосниците са братя на сатаната. Сатаната към свояГоспод е голям неблагодарник.

28.

И ако се отдалечиш от тях, търсейки от своя Господмилост, на която се надяваш, кажи им поне блага дума!

29.

И не сторвай ръката ти да е прикована към шията [вскъперничество], и не я разтваряй всецяло, та да не станеш упрекван, безпомощен!

30.

Твоят Господ увеличава препитанието за когото пожелае иТой го намалява. За Своите раби Той е сведущ, всезрящ.

31.

И не убивайте децата си поради страх от бедност! Ниехраним и тях, и вас. Убиването им е голям грях.

32.

И не пристъпвайте към прелюбодеянието! То е непристойности е злочест път.

33.

И не убивайте човек – Аллах е възбранил това, освен поправо! А който бъде убит с гнет, Ние даваме власт на неговия наследник, но да непрекалява в убиването! На него се дава подкрепа.

34.

И не пристъпвайте към имота на сирака, освен сдобронамереност, докато не достигне зрелост! И изпълнявайте обета! За обета сеноси отговорност.

35.

И изпълвайте мярката, когато мерите, и претегляйте сточни везни! Това е най-доброто и най-хубавото за изход.

36.

И не следвай онова, което не знаеш! И слухът, и зрението,и сърцето – за всички тях ще бъде питано.

37.

И не върви по земята с надменност! Ти нито ще пробиешземята, нито ще се въздигнеш колкото планините.

38.

Лошото във всичко това е омразно при твоя Господ.

39.

Това е от мъдростта, която твоят Господ ти разкри. И невзимай друг за бог заедно с Аллах, та да не бъдеш хвърлен в Ада упрекван,прокуден!

40.

Нима [о, съдружаващи] вашият Господ е заделил за вассиновете, а за Себе Си е взел дъщери измежду ангелите? Наистина изричатепрекомерни думи.

41.

И дадохме разяснения в този Коран, за да се поучат, атова им надбави само ненавист.

42.

Кажи [о, Мухаммад]: “Ако имаше заедно с Него другибогове, както казват, тогава те щяха да търсят път към Владетеля на Трона.”

43.

Пречист е Той и е много високо, превисоко над онова,което говорят!

44.

Прославят Го седемте небеса и земята, и всичко по тях. Иняма нищо, което да не прославя Неговата възхвала. Ала вие не разбиратепрославата им. Той е всеблаг, опрощаващ.

45.

И когато четеш Корана, спускаме невидима завеса между теби онези, които не вярват в отвъдния живот.

46.

И сложихме сърцата им в броня, да не го разбират, и вушите им – глухота. И когато споменаваш в Корана единствено твоя Господ, теобръщат гръб с отвращение.

47.

Най-добре Ние знаем какво чуват, когато те слушат[скришом] и когато си шепнат, когато угнетителите си казват: “Вие следвате самоедин омагьосан мъж.”

48.

Виж как те уподобиха и се заблудиха, и вече са неспособнида намерят пътя!

49.

И казват: “Нима след като станем кости и пръст, ниманаистина ще бъдем възкресени в ново творение?”

50.

Кажи: “Дори и да сте камъни или желязо,

51.

или творение от нещо, което смятате за велико!” И щекажат: “Кой ще ни възстанови?” Кажи: “Онзи, Който ви създаде първия път.” И щепоклатят към теб глава и ще рекат: “Кога ще бъде това?” Кажи: “Може и да ескоро.”

52.

Деня, в който Той ще ви позове и ще откликнете наНеговата повеля, и ще мислите, че само малко сте престояли.

53.

И кажи на Моите раби да говорят най-хубавото! Сатанатасее раздор между тях. Сатаната е явен враг на човека.

54.

Вашият Господ най-добре ви познава. Ако пожелае, ще випомилва, или ако пожелае, ще ви накаже. И не те изпратихме да бъдеш техенпокровител.

55.

Твоят Господ най-добре знае всички на небесата и наземята. И предпочетохме едни пророци пред други. И дадохме на Дауд псалми.

56.

Кажи: “Позовете онези, които приемате вместо Него, но тенито могат да премахнат бедата от вас, нито да я отклонят.”

57.

Онези, които [съдружаващите] зоват, се стремят да седоберат до своя Господ, кой от тях да бъде най-близо, и се надяват на Неговатамилост, и се страхуват от Неговото мъчение. Мъчението на твоя Господ е заопасение.

58.

И не ще има селище, което Ние да не сме погубили предиДеня на възкресението, или да не сме измъчвали със сурово мъчение. Всичко това езаписано в Книгата-майка.

59.

Въздържахме се да изпратим знаменията, само защотопредците ги взимаха за лъжа. И дадохме на самудяните камилата – явно знамение, ате го отхвърлиха. И изпращаме знаменията единствено за заплаха.
(Съдружаващите поискали от Пратеника на Аллах да превърне хълма Сафа в златен исребърен. Както става ясно от знамението, и предишните народи искали подобничудеса, но не за да повярват. Всевишният Аллах изпълнявал тези искания, но следкато хората не повярвали, Той ги погубвал. Това е закон на Аллах. Ако и Мухаммадпокажеше такива чудеса, искани от съдружаващите, те отново нямаше да повярват. Втакъв случай, подобно на някогашните народи, и те щяха да бъдат унищожени.)

60.

И ти казахме: “Твоят Господ обгражда хората.” И сторихмевидението, което ти показахме, и прокълнатото дърво в Корана, само за изпитаниена хората. И ги заплашваме, но това им надбавя само голямо престъпване.
(Видението е онова, което Пратеника на Аллах, мир нему, е видял в Нощта навъзнесението, а прокълнатото дърво е зокум. Вж. 37: 62.)

61.

И когато казахме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!”,те се поклониха, освен Иблис. Рече: “Нима да се поклоня на този, когото Тисътвори от глина?”

62.

И рече: “Да Ти покажа ли какъв е този, когото Ти почетеповече от мен? Ако ми дадеш отсрочка до Деня на възкресението, аз непременно щезавладея неговото потомство, освен малцина.”

63.

Рече: “Върви! А който от тях те последва, възмездието вие Адът – обилно възмездие.

64.

И подбуждай с твоя глас когото можеш от тях, и гипризовавай с конниците и пехотинците си, и поделяй с тях имотите и децата, и имобещавай!” Но сатаната им обещава само измама.

65.

“Над Моите раби ти нямаш власт. И достатъчен е твоятГоспод за покровител.”

66.

Вашият Господ е, Който придвижва за вас корабите вморето, за да търсите от Неговата благодат. Той е милосърден към вас.

67.

И когато ви засегне беда в морето, онези, които зовете,изчезват, освен Него. А когато Той ви изведе на сушата, вие се извръщате.Човекът е неблагодарник.

68.

Имате ли сигурност, че Той не ще накара сушата да випогълне, или че не ще изпрати срещу вас ураган от камъни? После не ще намеритеза себе си покровител.

69.

Или имате сигурност, че Той не ще ви върне там повторно,и не ще изпрати срещу вас ломящ вятър, та да ви издави заради вашето неверие?После не ще си намерите в това помощник срещу Нас.

70.

И почетохме Ние синовете на Адам, и ги пренасяме посушата и морето, и им даваме от благата. И ги предпочетохме да превъзхождатповечето от онези, които сътворихме.

71.

В Деня ще позовем всички хора с техните водители. Онези,чиято книга е подадена в десницата им, ще четат [с доволство] книгата си и не щебъдат угнетени дори с влакънце от фурма.

72.

А който на този свят е сляп, той ще бъде сляп и вотвъдния, и ще бъде най-заблудения за пътя.

73.

И се домогваха да те отклонят от онова, което тиразкрихме [о, Мухаммад], за да измислиш за Нас друго, и тогава щяха да те взематза приятел.

74.

И ако не те бяхме Ние подкрепили, за малко щеше дасклониш към тях.

75.

Тогава щяхме да те накараме двойно да вкусиш [мъчениетона] живота и двойно – на смъртта. После не ще си намериш помощник срещу Нас.

76.

И се домогваха да напуснеш земята [на Мека], за да тепрогонят оттам. Тогава и те щяха да останат само малко след теб.

77.

Такъв бе обичаят спрямо Нашите пратеници, коитоизпратихме преди теб… И не ще откриеш промяна в Нашия обичай.

78.

Отслужвай молитвите от захождането на слънцето до мракана нощта, и утринната молитва! Утринната молитва се засвидетелства.
(Слънцето тръгва да захожда от пладне, когато започва да слиза от своя зенит. Втова знамение се споменават всекидневните молитви, задължителни за всекимюсюлманин.)

79.

И в част от нощта бодърствай с [молитва] допълнително затеб. Твоят Господ ще те въздигне на похвално място.

80.

Кажи: “Господи мой, въведи ме с достойнство и ме изведи сдостойнство! И дай ми за подкрепа власт от Теб !”

81.

И кажи: “Дойде истината и погина лъжата. Несъмнено лъжатапогива.”

82.

И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милостза вярващите, а на угнетителите той надбавя само загуба.

83.

И когато дадем благодат на човек, той се извръща и сеотдалечава по своя си път. А когато го засегне злото, той потъва в отчаяние.

84.

Кажи: “Всеки постъпва по свой начин. Но вашият Господнай-добре знае кой е на по-прав път.”

85.

И те питат за духа. Кажи: “Духът е от делото на мояГоспод и ви е дадено само малко от знанието.”

86.

И ако пожелаем, Ние ще отнемем онова, което ти разкрихме- после не ще си намериш покровител срещу Нас –

87.

но само по милост от твоя Господ [не ще го отнемем].Наистина благодатта Му към теб е голяма.

88.

Кажи: “И да се съберат хората и джиновете, за да създадатподобен на този Коран, те не ще създадат такъв подобен, дори един на друг да сипомагат.”

89.

И разяснихме за хората всякакви примери в този Коран. Аповечето хора се противят само от неверие.

90.

И казаха: “Не ще ти повярваме, докато не направиш дабликне за нас извор от земята,

91.

или да имаш градина с палми и грозде, и да направиш дабликнат сред нея реки в изобилие,

92.

или да направиш небето да падне – както твърдиш – върхунас на отломки, или да доведеш насреща ни Аллах и ангелите,

93.

или да имаш дом от злато, или да се възкачиш на небето. Ине ще повярваме на твоето възкачване, докато не ни свалиш книга, която дапрочетем.” Кажи [о, Мухаммад]: “Пречист е моят Господ! Не съм ли само единчовек-пратеник?”

94.

И пречеше на хората да повярват, когато им се явинапътствието, само това, че казваха: “Нима Аллах ни проводи човек-пратеник?”

95.

Кажи: “Ако имаше на земята ангели, които да ходятспокойно, щяхме да им свалим от небето ангел-пратеник.”

96.

Кажи: “Достатъчен е Аллах за свидетел между мен и вас.Той за Своите раби е сведущ, всезрящ.”

97.

Когото Аллах напъти, той е на правия път, а когото оставив заблуда – не ще намериш за тях защитници освен Него. И ще ги съберем в Деня навъзкресението по очи – слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щомпозагасне, ще им добавяме пламъци.
(“… по очи” – буквално: “по лица”. Както разяснява сам Пратеника на Аллах, мирнему, в Съдния ден неверниците ще ходят с лицата си и това ще бъде особеноунизително за тях. На въпроса как е възможно това Пратеника отговорил, че кактоАллах е сторил хората да ходят с краката си, така Той е способен да ги накара даходят и с лицата си.)

98.

Това е тяхното възмездие, защото не повярваха в Нашитезнамения и казваха: “Нима след като станем кости и пръст, нима наистина ще бъдемвъзкресени в ново творение?”

99.

Нима не виждат, че Аллах, Който сътвори небесата иземята, е способен да сътвори и подобни на тях? И отреди им срок, за който нямасъмнение. А угнетителите се възпротивяват само от неверие.

100.

Кажи: “Дори да притежавахте съкровищниците с милостта намоя Господ, и тогава щеше да ви се свиди поради страх от [тяхното] изчерпване.Човекът е скъперник.”

101.

И вече дадохме на Муса девет ясни знамения. И питай [о,Мухаммад] синовете на Исраил как той дойде при тях и Фараонът му рече: “Мисля,о, Муса, че наистина си омагьосан.”

102.

Рече [Муса]: “Ти вече узна, че тези [знамения] гинизпосла като явни доводи не друг, а Господът на небесата и на земята. И мисля,о, Фараоне, че наистина ти си погубен.”

103.

И искаше да ги прогони от Земята [на Египет]. И издавихменего и всички заедно с него.

104.

И рекохме след него на синовете на Исраил: “Обитавайтеземята и когато настъпи обещаното за отвъдния живот, ще ви доведем стълпени.”

105.

С истината го низпослахме [Корана], с истината бенизпослан. И те изпратихме Ние [о, Мухаммад] само като благовестител ипредупредител.

106.

Ние разделихме Корана на части, за да го четеш предхората бавно. И го низпослахме постепенно.

107.

Кажи: “И да вярвате в него, и да не вярвате, дарените съсзнанието преди него покорно свеждат чела до земята в суджуд, когато им бъдечетен.

108.

И казват: “Пречист е нашият Господ! Обещанието на нашияГоспод наистина се изпълни.”

109.

И покорно свеждат чела до земята, плачейки, и им надбавятой смирение.

110.

Кажи: “Зовете [Го] Аллах или зовете [Го] Всемилостивия!Както и да [Го] зовете, Негови са Най-прекрасните имена. И не отслужвайгръмогласно своята молитва, нито я шепни, а потърси среден път в това!”

111.

И кажи: “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със син ине е имал съдружник във владението, и не е имал помощник срещу безсилието. И Гопрославяй с възвеличаване!