16. Пчелите

1.

Повелята на Аллах непременно ще дойде, но не прибързвайтес това! Пречист е Той! Превисоко е над онова, с което Го съдружават!

2.

Той низпослава ангелите, разкривайки Своята повеля комутопожелае от Своите раби: “Предупреждавайте, че няма друг бог освен Мен! И да себоят от Мен!”

3.

Той сътвори небесата и земята с мъдрост. Превисоко е надонова, с което Го съдружават!

4.

Той сътвори човека от частица сперма и ето го – явенпротивник!

5.

И сътвори Той добитъка. В него има топлина за вас иползи, и от него ядете.

6.

В него има и хубост за вас, когато го прибирате вечер икогато го подкарвате на паша.

7.

И носи вашите товари към страни, които не бихте стигналиосвен с тежък труд. Вашият Господ е състрадателен, милосърден.

8.

[Сътвори] и конете, и мулетата, и магаретата – за да гияздите и за украса. И сътвори Той каквото не знаете.

9.

Аллах насочва по Правия път, а другите [пътища]отклоняват. И ако Той пожелаеше, би ви напътил всички.

10.

Той е, Който изсипва вода от небето. За вас от нея има запиене и от нея [израстват] храсти, откъдето пасете [добитъка].

11.

С нея Той за вас изважда посевите и маслините, и палмите,и гроздето, и всички плодове. В това има знамение за хора премислящи.

12.

И подчини Той за вас нощта и деня, и слънцето, и луната,и звездите са подчинени на Неговата повеля. В това има знамения за хорапроумяващи.

13.

И това, което създаде за вас по земята в различницветове… В това има знамение за хора поучаващи се.

14.

Той е, Който подчини морето, за да ядете оттам прясномесо и да извличате оттам украшения, които носите. И виждаш корабите да гобраздят, и за да търсите от Него благодат, и за да сте признателни.

15.

И положи на земята непоклатими планини, за да не се люлеес вас; и реки, и пътища, за да се напътите;

16.

и други знаци; и по звездите се насочват.

17.

И нима Онзи, Който сътворява, е като онзи, който не можеда сътворява? Не ще ли се поучите?;

18.

И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще гиизчислите. Аллах е опрощаващ, милосърден.

19.

Аллах знае какво спотайвате и какво разкривате.

20.

Онези, които [неверниците] ги зоват вместо Аллах, нищо немогат да сътворят, а и самите те са сътворени –

21.

безжизнени мъртъвци. И не ще усетят кога ще бъдатвъзкресени.

22.

Вашият Бог е единственият Бог. А онези, които не вярват вотвъдния живот, сърцата им [Го] отричат и надменни са те.

23.

Без съмнение, Аллах знае какво спотайват и какворазкриват. Той не обича надменните.

24.

И когато им се казва: “Какво е низпослал вашият Господ?”,казват: “Легенди на предците!”,

25.

за да понесат в Деня на възкресението всички свои товарии някои товари на заблудените от тях хора в неведение. И колко лошо е онова,което ще понесат!

26.

И онези преди тях лукавстваха, но Аллах разруши тяхнотоздание из основи и рухна отгоре им таванът. И мъчението им дойде оттам, откъдетоне им е хрумвало.

27.

После, в Деня на възкресението, Той ще ги опозори и щекаже: “Къде са Моите съдружници, заради които враждувахте?” Дарените съсзнанието ще кажат: “Позорът и злото Днес са за неверниците,

28.

на които – угнетили себе си – ангелите прибират душите.”Тогава ще се смирят: “Не сме вършили зло.” Да, Аллах знае какво сте вършили.

29.

Влезте през вратите на Ада, там ще пребивавате вечно!Колко лошо е обиталището на надменните!

30.

И ще се каже на богобоязливите: “Какво е низпослал вашиятГоспод?” Ще кажат: “Добро.” За благодетелните има добрина на този свят, аотвъдният дом е най-доброто. И колко прекрасен е Домът на богобоязливите! –

31.

градините на Адн, в които ще влязат – сред тях рекитекат. Там ще имат, каквото пожелаят. Така Аллах възнаграждава богобоязливите –

32.

на които – пречисти – ангелите прибират душите. Ще имкажат: “Мир вам!” Влезте в Рая заради онова, което сте вършили!”

33.

Нима [неверниците] чакат друго освен да им се явятангелите или да им се яви повелята на твоя Господ? Така постъпиха и онези предитях. И не Аллах ги угнетява, а те себе си угнетяват.

34.

И ги сполетяха злините на онова, което извършиха. И гиобгради онова, на което се присмиваха.

35.

И рекоха съдружаващите: “Ако Аллах желаеше, нямаше даслужим на нищо освен на Него, нито ние, нито бащите ни, и нямаше да възбранимбез Него нищо. Така постъпваха и онези преди тях. А нима пратениците имат другдълг освен ясното послание?

36.

И при всяка общност изпратихме пратеник: “Служете наАллах и странете от сатаните!” Някои от тях Аллах напъти, а някои заслужихазаблудата. Вървете по земята и вижте какъв е краят на отричащите!

37.

Дори ако ти копнееш да ги напътиш [о Мухаммад], Аллах ненапътва онзи, който избира заблудата. Те нямат помощници.

38.

И се заклеха в Аллах с най-усърдните си клетви: “Аллах неще възкреси онзи, който умре.” Да, истинно е Неговото обещание. Ала повечетохора не знаят.

39.

[Аллах ще ги възкреси], за да им обясни онова, по коетобяха в разногласие, и за да узнаят неверниците, че са лъжци.

40.

Нашето Слово към нещо, когато го пожелаем, е само да мукажем: “Бъди!”. И то става.

41.

А които се преселиха заради Аллах, след като бяхаугнетени, ще ги настаним на добро място в земния живот, а наградата на отвъднияе още по-голяма, ако знаят –

42.

онези, които търпят и на своя Господ се уповават.

43.

И преди теб изпращахме само мъже, на които давахмеоткровение – питайте хората на Писанието, ако вие не сте узнали –

44.

с ясните знаци и писанията… И низпослахме на теб [о,Мухамад] Напомнянето, за да обясниш на хората какво им е низпослано и за даразмислят.

45.

Нима онези, които кроят злините, имат сигурност, че Аллахне ще накара земята да ги погълне или че мъчението не ще дойде при тях, откъдетоне им хрумва?

46.

Или че Той не ще ги накаже при тяхното странстване, а тене могат да Го възпрат?

47.

Или че Той не ще ги сграбчи в уплах? Вашият Господ есъстрадателен, милосърден.

48.

Нима не видяха всяко нещо, което Аллах е сътворил?Свеждат се сенките му надясно и наляво, кланяйки се на Аллах със смирение.

49.

На Аллах се покланя в суджуд всичко на небесата и всякатвар по земята, и ангелите – без да се големеят.

50.

Страхуват се от своя Господ, Който е над тях, и вършат,каквото им се повелява.

51.

И отреди Аллах: “Не приемайте два бога! Един е Бог. ОтМен се бойте, само от Мен!”

52.

И Негово е всичко на небесата и на земята, и неизменно заНего е служенето. И нима се боите от друг освен от Аллах?

53.

И каквато и благодат да имате, тя е от Аллах. После, щомви засегне беда, Него умолявате.

54.

После, щом Той ви отмахне бедата, ето – някои от вассъдружават своя Господ,

55.

за да отрекат онова, което сме им дали. Наслаждавайте сеи ще узнаете!

56.

И отреждат за онова, което не познават, дял отпрепитанието, което Ние сме им дали. Кълна се в Аллах, непременно ще бъдетепитани за онова, което сте измисляли.
(Всевишният Аллах се кълне в Самия Себе Си, което изразява неотменността наНеговото наказание.)

57.

И отреждат за Аллах дъщерите – пречист е Той!, – а засебе си – онова, което възжелават.

58.

И щом известят някого от тях за женска рожба, лицето мупомрачнява и спотайва той печал.

59.

Скрива се от хората заради лошото, което са му съобщили -дали да я пощади за унижение, или [жива] да я зарови в пръстта. Колко лошоотсъждат!

60.

Онези, които не вярват в отвъдния живот, имат най-лошитекачества, а най-съвършените принадлежат на Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

61.

И ако Аллах наказваше хората за техния гнет, Той не биоставил на земята дори една твар. Ала Той ги забавя за определен срок. И щомсрокът им дойде, и с миг дори не ще го забавят, нито ще го изпреварят.

62.

И отреждат за Аллах онова, което мразят. И езиците имописват лъжата – че за тях е най-хубавото. Без съмнение, за тях е Огънят и тамще бъдат изоставени.

63.

Кълна се в Аллах, вече изпращахме пратеници и на общностипреди теб [о, Мухаммад]. Но сатаната разкраси за тях делата им. Днес той етехният покровител и за тях има болезнено мъчение.

64.

И низпослахме Книгата на теб, единствено за да имразясниш онова, по което са в разногласие – и с напътствие, и милост за хоравярващи.

65.

И изсипва Аллах вода от небето, и съживява с нея земятаслед нейната смърт. В това има знамение за хора чуващи.

66.

И в добитъка има поука за вас. Даваме ви да пиете отонова, което е в стомаха му помежду нечистотии и кръв – чисто мляко, приятно запиещите.

67.

И от плодовете на палмите и гроздето взимате опияняващанапитка и хубава храна. В това има знамение за хора проумяващи.

68.

И внуши твоят Господ на пчелите: “Вземете си жилища средпланините и по дърветата, и в онова, което [хората] градят!

69.

После яжте от всички плодове и следвайте пътищата навашия Господ, улеснени [за вас]!” Излиза от стомаха им питие с различен цвят. Внего има изцеление за хората. В това има знамение за хора премислящи.

70.

Аллах ви сътворява, после ви прибира душите. А някой отвас бива довеждан до най-окаяната възраст и тогава не знае нищо, след като езнаел. Аллах е всезнаещ, всесилен.

71.

Аллах предпочете едни от вас пред други в препитанието. Аонези, които са предпочетени, не споделят своето препитание с владените оттехните десници, в него да са равни. Тогава благодатта на Аллах ли отричат?

72.

Аллах ви отреди съпруги от самите вас и ви отреди отсъпругите ви деца и внуци, и ви дава препитание от благата. И нима в лъжатавярват, а щедростта на Аллах отхвърлят?

73.

И вместо на Аллах те служат на онези, които не владеят затях никакво препитание от небесата и от земята, и са безсилни.

74.

И не сторвайте подобия на Аллах! Аллах знае, вие незнаете.

75.

Аллах дава пример с един притежаван роб, неспособен нанищо, и човек, на когото дарихме от Нас хубаво препитание, и той раздава от неготайно и явно. Нима двамата са равни? Слава на Аллах! Ала повечето от тях незнаят.

76.

И дава Аллах пример с двама мъже – единият е ням,неспособен на нищо, и е бреме за своя господар. Където и да го прати, той недонася добро. Нима са равни, той и онзи, който повелява справедливост и е направия път?

77.

На Аллах принадлежи неведомото на небесата и на земята.По-велята за Часа е, само колкото да мигне око, или още по-бързо. Аллах надвсяко нещо има сила.

78.

И ви извади Аллах от утробите на вашите майки, без даимате знание, и Той направи за вас слуха и зрението, и сърцата, за да степризнателни.

79.

Не виждат ли те птиците, покорни [да летят] в небеснияпростор? – Само Аллах ги крепи. В това има знамения за хора вярващи.

80.

Аллах стори за вас домовете ви за отдих и стори за вас откожите на добитъка домове, които са ви леки в дните на вашето пътуване и в днитена вашето отсядане; и от вълната и козината, и косъма им – обзавеждане иползване до време.

81.

И стори Аллах за вас сенки от онова, което е сътворил, истори за вас в планините убежища, и стори за вас одежди, които ви пазят отжегата, и одежди, които ви пазят в битка. Така изпълнява Той Своята благодат завас, за да се отдадете Нему.

82.

А отметнат ли се [о, Мухаммад], твой дълг е само яснотопослание.

83.

Те узнават благодатта на Аллах, после я отричат. Повечетоот тях са неверници.

84.

Един Ден ще възкресим от всяка общност по един свидетел.Тогава неверниците не ще бъдат чути и не ще бъде позволено покаяние.

85.

И когато угнетителите видят мъчението, не ще им сеоблекчи то и не ще бъдат изчакани.
(В Съдния ден всеки пророк ще бъде свидетел за своята общност, а Мухаммад, мирнему, ще свидетелства за цялото човечество.)

86.

И когато съдружаващите видят онези, които те сасъдружавали с Аллах, ще кажат: “Господи, те са нашите идоли, които зовяхме освенТеб.” А те ще им отвърнат с думите: “Вие наистина сте лъжци.”

87.

И ще се отдадат на Аллах в този Ден със смирение, и щеизчезне от тях онова, което са измисляли.

88.

На онези, които отричат и възпират от пътя на Аллах,надбавяме мъчение върху мъчението, задето сеят развала.

89.

Един Ден ще възкресим от всяка общност по един свидетелза тях измежду техните редици. И теб [о, Мухаммад] ще доведем като свидетел затези. И ти низпослахме Ние Книгата за разяснение на всяко нещо и с напътствие имилост, и с радостна вест за мюсюлманите.

90.

Аллах повелява справедливост и благодетелност, иподдържане на връзките с роднините, и възбранява покварата и порицаваното, игнета. Наставлява ви Той, за да се поучите.

91.

И изпълнявайте обета към Аллах, щом сте обещали, и ненарушавайте клетвите, след като сте ги потвърдили и вече сте приели Аллах за вашСвидетел! Аллах знае вашите дела.

92.

И не приличайте на жена, която си разкъсва преждата, следкато я е изпрела – да превръщате своите клетви в измама помежду ви, задето еднаобщност е по-многобройна от друга. С това Аллах ви изпитва и в Деня навъзкресението непременно ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

93.

И ако Аллах пожелаеше, Той щеше да ви стори една общност.Ала оставя Той в заблуда когото пожелае и напътва Той когото пожелае. Инепременно ще бъдете питани за делата ви.

94.

И не превръщайте своите клетви в измама помежду ви, та дасе подхлъзне крак, след като е бил устойчив, и да вкусите злото, задето стевъзпирали от пътя на Аллах, и за вас да има огромно мъчение.

95.

И не продавайте обета на Аллах на никаква цена! Онова,което е при Аллах, е най-доброто за вас, ако знаете.

96.

Това, което е при вас, секва, а което е при Аллах, евечно. Ще въздадем Ние на търпеливите награда по-хубава от онова, което савършили.

97.

На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведнодело, Ние ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем награда по-хубава отонова, което са вършили.

98.

И когато четеш Корана, при Аллах търси убежище отпрокудения сатана!

99.

Няма той власт над онези, които вярват и на своя Господсе уповават.

100.

Властта му е само над онези, които се сближават с него икоито съдружават с Аллах.

101.

И когато подменяхме едно знамение с друго – а Аллахнай-добре знае какво низпослава, – рекоха: “Ти само си измисляш.” Но повечето оттях не знаят.

102.

Кажи [о, Мухаммад]: “Светият Дух [Джибрил] го низпославаот твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите, и за напътствие, и радостнавест за мюсюлманите.”

103.

И знаем Ние, че казват: “Някакъв човек го обучава.”Езикът на онзи, към когото клонят, е чуждоземен, а този [Коран] е на ясен,арабски език.
(Съдружаващите твърдели, че някакъв византиец научил Мухаммад на Корана. Но щоми тогавашните араби, известни със своето красноречие, били неспособни дасъздадат дори едно знамение, подобно на знаменията на Корана, как би могълчужденец да стори това на арабски език?)

104.

Които не вярват в знаменията на Аллах, не ще ги напътиАллах и за тях има болезнено мъчение.

105.

Лъжа измислят само онези, които не вярват в знаменията наАллах. Те са лъжците.

106.

Който отрече Аллах, след като е повярвал – освен който ебил принуден, но сърцето му е спокойно с вярата… Ала които разтворят гръд заневерието, над тях е гневът на Аллах и за тях има огромно мъчение.
(Съдружаващите се опитали да принудят Аммар, баща му Ясир и майка му Сумайя дасе отвърнат от своята религия. Родителите не се съгласили и пред очите на синаим били убити по най-жесток начин. Така те станали първите мъченици в Исляма.След като не
издържал на изтезанията, Аммар се отрекъл на думи от вярата. Когато известилиПратеника на Аллах за това, той казал: “Аммар е преизпълнен с вяра, и плътта, икръвта му са пропити от вяра!” А на Аммар рекъл: “Ако те принудят пак, кажитова, което пожелаят!” Този факт доказва, че отричането от вярата на думи едопустимо при принуждение.)

107.

Това е, защото възлюбиха земния живот повече от отвъднияи защото Аллах не напътва невярващите хора.

108.

Тези са, на които Аллах запечата сърцата и слуха, изрението, тези са нехайните.

109.

Без съмнение, в отвъдния живот те са губещите.

110.

После твоят Господ… – за онези, които се преселят следсвоето изпитание, после се борят по пътя на Аллах и търпят – твоят Господ следтова е опрощаващ, милосърден.

111.

Един Ден всеки ще дойде да защити себе си и на всекидокрай ще се изплати за онова, което е вършил. И не ще бъдат угнетени.

112.

И дава Аллах пример с едно селище. То бе мирно, спокойно.Получаваше препитанието си отвсякъде в изобилие. Но отрече то благата на Аллах,тогава Аллах го накара да изпита одеянието на глада и страха заради онова, което[жителите му] са сторили.

113.

Вече дойде при тях Пратеника измежду им, но го взеха залъжец. Тогава ги обзе мъчението, както угнетяват.

114.

Яжте от онова, което Аллах ви даде за препитание -разрешено, приятно – и бъдете признателни за щедростта на Аллах, ако само наНего служите!

115.

Възбрани ви Той мършата и кръвта, и свинското месо, изакланото за друг, а не за Аллах. А който е бил принуден, без да е потисник,нито престъпващ – Аллах е опрощаващ, милосърден.

116.

И не изричайте лъжата, която езиците ви описват: “Това епозволено, а това е възбранено”, за да не измисляте лъжа за Аллах. Коитоизмислят лъжа за Аллах, те не ще сполучат.

117.

Кратко наслаждение – и за тях има болезнено мъчение.

118.

А на юдеите възбранихме онова, за което ти разказахмепреди. И не Ние ги угнетихме, а те себе си угнетиха.

119.

А твоят Господ… – за онези, които вършат зло вневедение и след това се разкаят, и поправят – твоят Господ е опрощаващ,милосърден.

120.

Наистина Ибрахим бе водител, покорен на Аллах,правоверен, и не бе от съдружаващите –

121.

признателен бе за Неговите блага. Избра го Той и гонасочи по правия път.

122.

И му отредихме добрина в земния живот, и в отвъдния есред праведниците.

123.

После ти разкрихме [о, Мухаммад]: “Следвай религията наИбрахим правоверния!” Той не бе от съдружаващите.

124.

Съботата бе сторена само за онези, които бяха вразногласие за нея. В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях заонова, по което бяха в разногласие.
(Когато юдеите оспорили петъка като ден за седмично богослужение, ВсевишниятАллах им отредил съботата.)

125.

Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубавопоучение, и спори с тях по най-хубавия начин! Твоят Господ най-добре знае кой сее отклонил от Неговия път и знае напътените.

126.

И ако наказвате [о, вярващи], накажете със същото, скоето са ви наказали! А ако търпите, това е най-доброто за търпеливите.

127.

И търпи! Твоето търпение е само с подкрепата на Аллах. Ине скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство!

128.

Аллах е с богобоязливите и с благодетелните.