14. Ибрахим

1.

Алиф. Лам. Ра. Тази Книга ти низпослахме Ние, за даизведеш хората от тъмнините към светлината с позволението на техния Господ – къмпътя на Всемогъщия, Всеславния –

2.

Аллах, Комуто е всичко на небесата и всичко на земята. Игорко на неверниците от сурово мъчение!

3.

Които предпочитат земния живот пред отвъдния и възпиратот пътя на Аллах, стремейки се да изкривят пътя, тези са в дълбока заблуда.

4.

Не изпращахме пратеник, освен с езика на неговия народ,за да им обясни. Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва когото пожелае.Той е Всемогъщия, Премъдрия.

5.

Вече изпратихме Муса с Нашите знамения: “Изведи народа сиот тъмнините към светлината и му припомняй за дните на Аллах!” В това имазнамения за всеки многотърпелив, признателен.

6.

Рече Муса на своя народ: “Помнете благодатта на Аллах къмвас, когато ви избави от хората на Фараона! Те ви причиняваха най-лошото мъчение- убиваха синовете ви и пощадяваха жените ви. В това има велико изпитание за васот вашия Господ.”

7.

И прогласи вашият Господ: “Ако сте признателни, Азнепременно ще ви надбавя. А ако сте неблагодарни, мъчението Ми е сурово.”

8.

И рече Муса: “Дори вие и всички по земята да стенеблагодарни, Аллах е пребогат, всеславен.

9.

Нима не получихте вестта за онези преди вас – народа наНух и адитите, и самудяните, и онези след тях? Знае ги само Аллах. При тяхидваха техните пратеници с ясните знаци, а те тикваха ръце в устата си иказваха: “Не вярваме на това, с което сте изпратени, и се съмняваме с подозрениев това, към което ни зовете.”

10.

Казваха техните пратеници: “Нима има съмнение спрямоАллах – Твореца на небесата и на земята? Зове ви Той, за да ви опрости греховетеи да ви даде отсрочка до определен срок.” Казваха: “Вие сте само човеци, подобнина нас. Искате да ни възпрете от онова, на което са служели предците ни.Донесете ни явен довод!”

11.

Казваха им техните пратеници: “Ние сме само човеци,подобни на вас. Но Аллах облагодетелства когото пожелае от Своите раби. И неможем да ви донесем довод освен с позволението на Аллах. На Аллах да се уповаватвярващите!

12.

И защо да не се уповаваме на Аллах, след като Той нинасочи по нашите пътища? И непременно ще изтърпим онова, с което ще ни мъчите.На Аллах да се уповават уповаващите се!”

13.

Неверниците казваха на своите пратеници: “Или ще випрогоним от земята си, или ще се върнете към нашата вяра.” А техният Господ имразкри: “Непременно ще погубим угнетителите

14.

и ще ви заселим на земята след тях. Това е за онзи, койтосе бои да застане пред Мен и се бои от Моята заплаха.”

15.

И молеха [пророците] за помощ, и се проваляше всекиупорит деспот.

16.

Пред него е Адът и ще бъде поен с гнойна вода,

17.

от която отпива и едва я преглъща, и смъртта го настигаот всички страни, ала не е мъртъв и му предстои жестоко мъчение.

18.

Делата на онези, които отричат своя Господ, приличат напепел, която вятърът отвява в бурен ден. Нямат власт над нищо от онова, което сапридобили. Такава е дълбоката заблуда.

19.

Не видя ли ти, че Аллах е създал небесата и земята смъдрост? Ако пожелае, Той ще ви премахне и ще доведе нови творения.

20.

И това за Аллах не е трудно.

21.

Всички ще излязат пред Аллах, тогава слабите ще рекат наонези, които се големееха: “Ние ви следвахме – ще ни избавите ли с нещо отмъчението на Аллах?” Ще отвърнат: “Ако Аллах ни беше
напътил, и ние щяхме да ви напътим. Все едно е дали ще тъжим или ще търпим. Нямаза нас спасение.”

22.

И ще рече сатаната, щом делото бъде отсъдено: “Аллах видаде истинното обещание. И аз ви обещах, но ви измамих. И нямах власт над вас,освен да ви зова, а вие ми откликвахте. Тъй че не упреквайте мен, а упреквайтесебе си! Нито аз ще ви помогна, нито вие ще ми помогнете. Аз отхвърлях това, чеме съдружавахте с Аллах преди.” За угнетителите има болезнено мъчение.

23.

А онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдатвъведени в Градините, сред които реки текат – там ще пребивават вечно спозволението на своя Господ. Поздравът им там ще бъде: “Мир!”

24.

Не видя ли ти какъв пример дава Аллах? – Добрата дума екато доброто дърво. Коренът му е як, а клоните му са в небето.

25.

То дарява плодовете си по всяко време с позволението насвоя Господ. Аллах дава примерите за хората, за да се поучат.

26.

А лошата дума е като лошото дърво. Изтръгнато е от земятаи няма то устойчивост.

27.

Аллах укрепва вярващите с непоколебимо слово и в земнияживот, и в отвъдния. И оставя Аллах угнетителите в заблуда. Аллах прави, каквотопожелае.

28.

Не видя ли ти онези, които подменят благодатта на Аллах сневерие и заселват своя народ в Дома на гибелта –

29.

Ада, в който ще горят. Колко лош за пребиваване е той!

30.

И сториха подобия на Аллах, за да отклоняват от Неговияпът. Кажи: “Понаслаждавайте се! Вашето завръщане е в Огъня.”

31.

Кажи [о, Мухаммад] на Моите вярващи раби да отслужватмолитвата и да раздават и скрито, и явно от онова, което сме им дарили, преди дадойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство.

32.

Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и изсипа водаот небето, и извади с нея от плодовете препитание за вас, и подчини за васкорабите да плават по морето според Неговата повеля, и подчини за вас реките,

33.

и подчини за вас слънцето и луната – усърдни [вдвижението си], и подчини за вас нощта и деня,

34.

и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятатеблагодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голямнеблагодарник.

35.

И рече Ибрахим: “Господи мой, стори този град [Мека]защитен и предпази мен и синовете ми, да не служим на идолите!

36.

Господи мой, те заблудиха мнозина от хората. Който мепоследва, той е с мен, а който ми се възпротиви – Ти си опрощаващ, милосърден.

37.

Господи наш, аз заселих едни от потомците си в долина безнасаждения при Твоя Свещен дом. Господи наш, за да отслужват молитвата,благосклони сърцата на някои хора към тях, и им дай от плодовете препитание, зада са признателни!

38.

Господи наш, Ти знаеш какво спотайваме и какворазгласяваме. Нищо не е скрито за Аллах нито на земята, нито на небето.

39.

Слава на Аллах, Който въпреки моята старост ме дари сИсмаил и Исхак. Наистина моят Господ е Чуващият зова.

40.

Господи мой, стори мен и потомството ми да отслужвамемолитвата! Господи наш! И приеми зова ми!

41.

Господи наш, опрости мен и родителите ми, и вярващите вДеня, когато ще настане равносметката!”

42.

И не мисли [о, Мухаммад], че Аллах е нехаен към онова,което угнетителите вършат! Той само ги забавя за Деня, в който погледите ще севцепенят –

43.

забързани, вдигнали глави – погледът им е неподвижен, асърцата им са пусти.

44.

И предупреди хората за Деня, в който ще дойде при тяхмъчението! Тогава угнетителите ще кажат: “Господи наш, забави ни за кратък срок,та да отвърнем на Твоя зов и да последваме пратениците.” Нима и по-рано не секлехте, че не ще има край за вас?

45.

И се настанихте в обиталищата на онези, които угнетявахасебе си, и ви се обясни как Ние постъпихме с тях, и ви дадохме примери.

46.

И замисляха лукавство, ала при Аллах е замисълът им, доритехният замисъл да бе такъв, че да се разрушат от него планините.

47.

И никога не смятай, че Аллах нарушава обещанието Си къмСвоите пратеници! Аллах е всемогъщ, въздаващ отмъщение

48.

в Деня, когато земята ще бъде сменена с друга земя, кактои небесата. И ще излязат [от гробовете си] пред Аллах, Единствения,Всевластващия.

49.

В този Ден ще видиш престъпниците заедно, оковани въввериги.

50.

Одеждите им – от нажежен катран и лицата им покриваОгънят,

51.

за да въздаде Аллах на всяка душа, каквото е придобила.Аллах бързо прави равносметка.

52.

Това е [Послание] за хората и за да бъдат увещавани снего, и за да знаят, че Аллах е Единственият Бог, и за да се поучат разумнитехора.