13. Гърмът

1.

Алиф. Лам. Мим. Ра. Тези са знаменията на Книгата.Низпосланото на теб от твоя Господ е истината. Ала повечето хора не вярват.

2.

Аллах е, Който въздигна небесата без видима за вас опора.После се въздигна [безподобен] Той на Трона и покори слънцето и луната, всяко дасе движи до определен срок. Той управлява делата, разяснява знаменията, за да сеубедите в срещата със своя Господ!

3.

Той е, Който разпростря земята и стори по нея непоклатимипланини и реки, и от всички плодове стори там по два вида. Той покрива деня снощта. В това има знамения за хора мислещи.

4.

По земята има съседни участъци и градини с грозде, ипосеви, и палми с общ корен и поотделно, поливани с една вода. Ние правим едниот тях по-вкусни от други. В това има знамения за хора проумяващи.

5.

И ако нещо те учудва, учудващи са думите им: “Дори акостанем на пръст, нима наистина ще бъдем сътворени отново?” Тези са, коитоотричат своя Господ. Тези ще имат окови на врата. Тези са обитателите на Огъня,там ще пребивават вечно.

6.

Искат от теб да ускориш злината преди добрината, а вечеминаха преди тях примери за възмездие. Наистина твоят Господ дава опрощение нахората, въпреки че угнетяват. Твоят Господ е суров в наказанието.

7.

Неверниците казват: “Защо не му бе низпослано знамение отнеговия Господ?” Но ти си само предупредител и за всеки народ има водител.

8.

Аллах знае какво носи всяка бременна и колко намаляватутробите, и колко се увеличават, и всяко нещо е с мярка при Него –

9.

Знаещия и скритото, и явното, Превеликия, Всевишния

10.

Едни и същи са [за Него] онези от вас, които потулватречта, и които я изявяват, и които се укриват през нощта, и които се показватпрез деня.

11.

[Ангели] следят всеки и отпред, и отзад. Пазят го поповелята на Аллах. Аллах не променя хората, докато те не променят себе си. И акоАллах поиска зло за хората, то не може да бъде отклонено, и нямат покровителосвен Него.

12.

Той е, Който ви показва мълнията за страх и надежда, исътворява натежалите облаци.

13.

И гърмът възхвалява Неговата слава, и ангелите -страхувайки се от Него. И праща Той светкавиците, и поразява с тях коготопожелае. Спорят за Аллах [неверниците], а Той е Силният по мощ.

14.

Негов е Зовът на истината, а онези, които [съдружаващите]зоват вместо Него, не им отвръщат с нищо, подобно на човек, протягащ дланите сикъм водата, за да стигне до устата му, ала не стига тя до нея. Зовът наневерниците е само заблуда.

15.

На Аллах се покланя всичко на небесата и на земята, спослушание или по принуждение, и сенките им сутрин и привечер.

16.

Кажи: “Кой е Господът на небесата и на земята?” Кажи:”Аллах!” Кажи: “И нима приехте вместо Него покровители, които не допринасят засебе си нито полза, нито вреда?” Кажи: “Нима са равни слепият и зрящият? Илинима са равни тъмнините и светлината? Или отредиха на Аллах съдружници, коитосътвориха творение като Неговото и се оприличи за тях творението?” Кажи: “Аллахе Творецът на всяко нещо. Той е Единствения, Всевластващия.”

17.

Изсипва Той вода от небето и се пълнят долини споредотреденото за тях, и понася потокът висока пяна. И от онова, което разпалват вогъня, желаейки украшение или вещ, излиза подобна пяна. Така Аллах посочваистината и лъжата. И отива пяната напразно, а онова, което е полезно за хората,остава на земята. Така Аллах посочва примерите.

18.

За онези, които откликнаха на своя Господ, еНай-прекрасното. А онези, които не Му откликнаха, дори да е тяхно всичко наземята и още толкова отгоре, не ще се откупят с него. Тяхна е лошата равносметкаи мястото им е Адът, и колко гнусна постеля е той!

19.

И нима онзи, който знае, че низпосланото на теб от твояГоспод е истината, е като онзи, който е сляп? Поучават се само разумните хора,

20.

които спазват обета пред Аллах и не нарушават договора,

21.

и които свързват онова, което Аллах повелява да сесвърже, и се боят от своя Господ, и се страхуват от лошата равносметка,

22.

и които търпят, стремейки се към Лика на своя Господ, иотслужват молитвата, и раздават скрито или явно от онова, което Ние сме имдарили, и отблъскват с добрина злината, за тях е Последната обител –

23.

градините на Адн. Ще влязат в тях и те, и който еправедник сред техните бащи и съпруги, и потомци. И ангелите ще влязат при тяхот всички врати:
(Вж. 9: 72)

24.

“Мир вам, че изтърпяхте! И колко прекрасна е Последнатаобител!”

25.

А които нарушават обета пред Аллах, след като са гопотвърдили, и прекъсват онова, което Аллах повели да се свърже, и сеят по земятаразвала, за тези е проклятието и за тях е лошият завършек.

26.

Аллах увеличава препитанието за когото пожелае и Той гонамалява. И радват се [неверниците] на земния живот, а земният живот предотвъдния е само [кратко] наслаждение.

27.

И казват неверниците: “Защо не му бе низпослано знамениеот неговия Господ?” Кажи: “Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва къмСебе Си онзи, който се покайва –

28.

онези, които вярват и сърцата им се успокояват приспоменаването на Аллах. О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват.

29.

За онези, които вярват и вършат праведни дела, ще имаблаженство и прекрасно завръщане.

30.

Така те изпратихме сред общност, преди която минаха другиобщности, за да им четеш, каквото ти разкрихме, а те отричат Всемилостивия.Кажи: “Той е моят Господ. Няма друг бог освен Него! Нему се уповавам и към Негосе обръщам.”

31.

И да имаше такъв Коран, с който да се раздвижат планинитеили да се прореже с него земята, или да се говори чрез него с мъртвите… Да, наАллах е цялата повеля. И нима вярващите не знаят, че ако Аллах пожелае, Той щенапъти всички хора? Неверниците ще продължи да ги сполетява бедствие зарадионова, което са сторили, или ти ще се настаниш близо до техния дом, докато не сеяви обещаното от Аллах. Аллах не нарушава обета.

32.

И вече се присмиваха на пратеници преди теб. И дадохотсрочка на онези, които отричаха, после ги сграбчих. И какво бе Моетонаказание!

33.

Нима Той, Който стои над всяка душа и знае каквопридобива [е като вашите божества]? И отредиха съдружници на Аллах. Кажи:”Назовете ги! Или ще Го известите за нещо, което Той да не знае на земята, илиса показни слова?” Да, разкрасено бе за онези, които отричаха, тяхнотолукавство, и бяха възпрени от пътя на Аллах. А когото Аллах оставя в заблуда,той няма водител.

34.

За тях има мъчение в земния живот, а мъчението наотвъдния е още по-тежко. И нямат закрилник пред Аллах.

35.

Раят, обещан на богобоязливите, е такъв – сред него рекитекат, препитанието там е постоянно, както и сянката. Това е въздаянието заонези, които се боят от Аллах. А въздаянието за неверниците е Огънят.

36.

Онези, на които дарихме Писанието, ликуват с низпосланотона теб. А някои от съюзените племена отричат част от него. Кажи: “Повелено ми беда служа единствено на Аллах и да не съдружавам с Него. Към Него зова и моетозавръщане е при Него.”

37.

Така го низпослахме – отсъждане на арабски. И акопоследваш страстите им подир знанието, което ти се яви, не ще имаш пред Аллахнито покровител, нито закрилник.

38.

И изпратихме пратеници преди теб, и им отредихме съпругии потомство. И не е било пратеник да донесе знамение, освен с позволението наАллах. Всеки срок е записан.

39.

Аллах изличава и утвърждава, каквото пожелае, и у Него еКнигата-майка.

40.

И да ти покажем част от онова, с което ги заплашваме, илида те приберем преди това, твоя грижа е само посланието, а Наша грижа еравносметката.

41.

И нима не виждат, че Ние стесняваме [за неверниците]земята по нейните краища? Аллах отсъжда, никой не ще отклони Неговото отсъждане.Той бързо прави равносметка.

42.

Онези преди тях замисляха лукавство, но на Аллах е целиятзамисъл. Знае Той всяка душа какво придобива. И ще узнаят неверниците за кого еПоследната обител.

43.

И казват неверниците: “Не си пратеник.” Кажи: “Достатъчене Аллах за свидетел между мен и вас, и онези, у които е знанието на Писанието.”