111. Сплетените влакна

1.

Да се погубят двете ръце на Абу Лахаб! И той да се погуби!

2.

Не го избави неговият имот и онова, което е придобил.

3.

Ще гори в огън с пламъци той –

4.

и жена му, носещата дърва.

5.

На шията є ще има въже от сплетени влакна.
(Пратеника на Аллах повикал близките си роднини и ги приканил да
приемат Исляма. С оскърбителни думи чичо му Абу Лахаб рекъл:
“Затова ли ни извика?” Сурата била низпослана по този повод.
Впоследствие ръцете на Абу Лахаб изсъхнали и той умрял в дома си,
без някой да разбере. Открили тялото му след три дена и бил
погребан от нает за целта човек.)